Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT HƯỚNG CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT HƯỚNG CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Tải bản đầy đủ - 0trang

và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, các ngành, các vùng lãnh thổ,

làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm. Trên

đây là những thông tin tổng quan về lịch sử hình thành, phát triển, chức năng

nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và các hoạt động chính về viện chiến lược phát triển và

ban chiến lược phát triển nhân lực và xã hội mà em đã thu thập trong quá trình

thực tập tổng hợp. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn

TS.Nguyễn Thế Vinh cùng các anh chị trong ban đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo

cáo nàyDANH MỤC THAM KHẢO:

1 : Tài Liệu Phát Hành 50 Năm Viện Chiến Lược Phát Triển

2 : Báo Cáo Tổng Hợp Quy Hoạch Phát Triển Nhân Lực Việt Nam 2011-2020

3 : Báo Cáo Tổng Kết Công tác năm 2017 Ban chiến lược phát triển nhân lực và xã

hội .4 : Báo Cáo Tổng Kết Công tác năm 2018 Ban chiến lược phát triển nhân lực và xã

hội .

5 : Cổng Thông Tin Điện Tử Viện Chiến Lược Phát Triển

http://dsi.mpi.gov.vn/ĐỀ CƯƠNG: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỰC TẠI KHU

VỰC VỊNH HẠ LONG GIAI ĐOẠN 2019-2030

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Nội dung của khóa luận

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH BỀN VỮNG

1.1. Phát triển du lịch bền vững

1.1.1. Khái niệm về du lịch

1.1.2. Khái niệm về du lịch bền vững

1.1.3. Khái niệm về phát triển bền vững

1.1.4. Mục tiêu của phát triển du lịch bền vững

1.1.5. Các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững

1.2. Đánh giá tính bền vững của du lịch

1.2.1. Đánh giá tính bền vững của hoạt động du lịch dựa vào sức chứa

1.2.2. Đánh giá tính bền vững của hoạt động du lịch dựa vào bộ chỉ tiêu môi

trường của tổ chức du lịch thế giới UNWTO

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững

1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng

1.3.2. Nhận xét chung về các nhân tố ảnh hưởng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI KHU VỰC

VỊNH HẠ LONG

2.1. Khái quát khu vực vịnh Hạ Long

2.1.1. Tổng quan về thành phố Hạ Long

2.1.2. Tổng quan về vịnh Hạ Long

2.2. Thực trạng hoạt động du lịch tại khu vực vịnh Hạ Long

2.2.1. Thực trạng tổ chức quản lý các hoạt động du lịch tại vịnh Hạ Long

2.2.2.Thực trạng phát triển các hoạt động du lịch tại vịnh Hạ Long2.2.3. Kết quả du lịch tại khu vực vịnh Hạ Long

2.3. Thực trạng phát triển du lịch bền vững tại khu vực vịnh Hạ long

2.3.1. Kết quả phát triển du lịch bền vững xét trên khía cạnh kinh tế

2.3.2. Kết quả phát triển du lịch bền vững xét trên khía cạnh môi trường

2.3.3. Kết quả phát triển du lịch bền vững xét trên khía cạnh văn hóa, xã hội

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI

KHU VỰC VỊNH HẠ LONG

3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp

3.1.1.Thuận lợi trong phát triển du lịch bền vững tại vịnh Hạ Long

3.1.2. Khó khăn trong phát triển du lịch bền vững tại vịnh Hạ Long

3.2. Những giải pháp đề xuất góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tại khu

vực vịnh Hạ Long

3.2.1. Giải pháp về tổ chức quản lý

3.2.2. Giải pháp về cơ chế chính sách

3.2.3. Giải pháp về tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng

3.2.4. Giải pháp về vốn

3.2.5. Giải pháp về đào tạo đội ngũ quản lý di sản

KẾT LUẬNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT HƯỚNG CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×