Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ XÃ HỘI

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Nhóm nghiên cứu các vấn đề xã hội cơ bản của chiến lược và quy hoạch

gồm 3 người.

2. Tình hoạt động của Ban trong những năm qua

Trong hai năm 2017-2018, tập thể Ban Phát triển nhân lực và xã hội phát huy

tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Lãnh đạo Viện, Bộ giao

đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Những cơng việc chính đã thực hiện là:

2.1 .Các kết quả đạt được trong năm 2017

1. Hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến Đề án “Sơ kết 05 năm thực hiện

Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và Quy hoạch phát triển

nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020”, theo đúng kế hoạch đảm bảo tiến độ như

đã đề ra, cụ thể:

Tổng hợp nội dung báo cáo về quy hoạch phát triển nhân lực của 63 địa

phương, 22 Bộ, ngành phục vụ xây dựng báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chiến

lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Hoàn thành nhiệm vụ tổ chức các đoàn công tác liên ngành đi khảo sát làm

việc với một số địa phương thuộc 7 vùng kinh tế - xã hội theo kế hoạch nghiên cứu

của Đề án.

Hoàn thành việc tổ chức 3 cuộc hội thảo khoa học tại 3 miền (Bắc, Trung,

Nam) để xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý góp ý hồn thiện Dự

thảo báo cáo sơ kết.

Hoàn thiện Dự thảo báo cáo gửi xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và một số

địa phương đối với Dự thảo báo cáo.

Hoàn thành việc tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và một số địa

phương để hoàn thiện Dự thảo báo cáo.

Xây dựng Tờ trình báo cáo Bộ trưởng ký trình Thủ tướng Chính phủ nhiệm vụ

Sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai

đoạn 2011-2020.

Xây dựng Báo cáo trình Bộ trưởng, phối hợp với Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc

dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Vụ Khoa giáo, Văn xã, Vụ Kinh tế Tổng hợp (Văn

phòng Chính phủ) chuẩn bị nội dung báo cáo và tài liệu gửi Thủ tướng, các Phó Thủtướng, thành viên của Chính phủ phục vụ cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

năm 2017.

Phối hợp với Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Vụ

Khoa giáo, Văn xã, Vụ Kinh tế Tổng hợp (Văn phòng Chính phủ) hồn thiện nội

dung Dự thảo Nghị Quyết của Chính phủ (liên quan đến nhiệm vụ Sơ kết) trình Thủ

tướng Chính phủ ký ban hành.

2. Phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan của Campuchia, Lào hoàn thiện Bản

Kế hoạch hành động chung của 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam về kết nối ba

nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2030 trong lĩnh vực giáo dục –

đào tạo, y tế, văn hóa thể thao và phát triển nguồn nhân lực trình Hội nghị Ủy ban

điều phối chung lần thứ 11.

3. Đề xuất nội dung, cùng lãnh đạo Viện tham gia, chủ trì phiên họp nhóm

CBN trong khung khổ Hội nghị APEC tại Nha Trang.

4. Tham gia góp ý gửi Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân về việc tổng kết tình

hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết

phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm

2018.

5. Đề xuất các câu hỏi dự kiến cử tri, đại biểu quốc hội quan tâm, chất vấn

Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

6. Góp ý đối với Dự thảo kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ.

7. Tham gia tổ Cơng tác theo dõi, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện

Báo cáo “Việt Nam 2035”.

8. Tham gia xây dựng Chuyên đề dân số, lao động và các lĩnh vực xã hội

thuộc Đề án “Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

vùng Tây Nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030.

9. Tham gia góp ý đối với Bộ Công thương về Dự thảo Đề án “phát triển

nhân lực kỹ thuật công nghệ chất lượng cao phục vụ sản xuất trong bối cảnh hội

nhập quốc tế”.10. Tham gia góp ý đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo về Dự thảo Đề án “nâng

cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội

nhập quốc tế giai đoạn 2017-2020”.

11. Tham gia cuộc họp với Bộ Tư pháp góp ý Dự thảo khung theo dõi thi

hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu.12. Tham gia cuộc họp với Viện nghiên cứu Lập pháp của Ủy ban thường vụ

Quốc hội bàn về xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút đãi ngộ các

chuyên gia, nhà khoa học phục vụ hoạt động của Quốc hội.

13. Tham gia xây dựng Khung chính sách kinh tế Việt Nam

14. Tham gia nhóm hỗ trợ thư viện Viện trong khuôn khổ dự án “Trung tâm

mạng chia sẻ tri thức mở Châu Á”

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng được Lãnh đạo Viện và Lãnh

đạo Bộ giao.

2.1.1. Công tác nghiên cứu khoa học và hội thảo khoa học

1. Công tác nghiên cứu khoa học

Hàng quý, Ban đều xây dựng báo cáo khoa học gửi Viện. Để phục vụ tốt hơn

cho công tác nghiên cứu, Ban đã tổ chức dịch cuốn tài liệu Tổng quan cơ chế,

chính sách phát triển nguồn nhân lực của các nền kinh tế APEC sang tiếng Việt

(hiện cuốn tài liệu đang trong quá trình chỉnh sửa, hồn thiện trước khi báo cáo với

Lãnh đạo Viện).

2. Các hoạt động khoa học khác

Một số cán bộ của Ban tham gia góp ý đối với Luận án của NCS đang tham

gia đào tạo tại Viện. Tham gia trả lời phỏng vấn trên truyền hình (về phát triển

nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0), viết bài trao đổi với các

chuyên gia nước ngồi (trình bày với các đại biểu Thái Lan nội dung cơ chế, chính

sách về phát triển nhân lực của Việt Nam) cũng như tham luận tại các cuộc hội,

họp tọa đàm khoa học ở một số Bộ ngành và địa phương (Bộ Lao động, Thương

binh và Xã hội, Ủy ban dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu…)

2.1.2. Công tác tư vấn xây dựng quy hoạch

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa thể dục thể thao thành phố

Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.- Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần

thứ VIII năm 2018” và Đề án “Đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên

thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2021”.

2.2. Các kết quả đạt được trong năm 2018

- Chủ trì xây dựng giải pháp xây dựng nguồn nhân lực quốc gia đáp ứng yêu

cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0.

- Tham gia Tổ Biên tập của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quy hoạch.

- Tham gia Tổ Công tác của Viện xây dựng Thông tư hướng dẫn về định

mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch thực hiện

Luật quy hoạch.

- Tham gia xây dựng Bộ công cụ hướng dẫn lập Quy hoạch

- Tham gia góp ý với Văn phòng Bộ về xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ theo

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018

- Tham gia góp ý với viện CIEM về Nghị quyết và kế hoạch của Chính phủ

nhằm nâng cao năng suất, chất lượng.

- Chủ trì xây dựng Báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính

sách phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN và thực trạng đội ngũ cán bộ khoa học và

công nghệ tại Viện Chiến lược phát triển.

- Tham gia góp ý xây dựng Báo cáo tổng tổng kết tình hình thực hiện Nghị

quyết số 01/NQ-CP năm 2018 và xây dựng Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019

của Chính phủ.

- Tham gia xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương, chính

sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

- Tham gia Tổ Công tác của Viện xây dựng luận chứng về phân vùng trong

quy hoạch...

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng được Lãnh đạo Viện và Lãnh

đạo Bộ giao.2.2.1. Công tác nghiên cứu khoa học và hội thảo khoa học- Tham gia tổ Công tác theo dõi, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện

Báo cáo “Việt Nam 2035”.

- Tham gia xây dựng Khung chính sách kinh tế của Việt Nam.

- Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho các đề án, luận án, dự thảo văn

bản quy phạm pháp luật… theo yêu cầu của Viện và Bộ, cụ thể:

+ Tham gia đóng góp ý kiến của tập thể Ban/cá nhân một số thành viên

trong Ban đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của

Luật Quy hoạch do Vụ Quản lý quy hoạch xây dựng.

+ Tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế theo

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính

phủ giao;

+ Tham gia đóng góp ý kiến đối với hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật Đầu tư công.

+ Tham gia đề xuất chủ đề tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận theo

công văn số 17-CV/VPBCSĐ ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng Ban cán

sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tham gia góp ý xây dựng thơng tư hướng dẫn cơng tác thi đua khen

thưởng.

+ Tham gia góp ý Dự thảo cuối cùng Tài liệu Khái niệm Kế hoạch tổng thể

về hợp tác kinh tế Ayey - Chao Phayra - Mê Công (ACMECS).

+ Cho ý kiến về Cơng văn của Quỹ Hòa Bình và Phát triển Việt Nam ngày

26 tháng 3 năm 2018 về kinh tế Việt Nam trong bối cảnh tình hình thay đổi để chủ

động triển khai và đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp trong bối cảnh cuộc

Cách mạng cơng nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) và tình hình thế giới có nhiều thay đổi.

+ Tham gia góp ý xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015…

- Tham dự các Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.- Triển khai đề tài cấp Bộ “Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nhân

lực Việt Nam thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

2.2.2. Công tác tư vấn xây dựng quy hoạchTăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và

ngồi cơ quan nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm góp phần cải thiện đời sống cho cán

bộ trong Ban

3. Những biện pháp đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp

dụng trong thực tiễn sản xuất, cơng tác.

Có được thành tích trên là do tập thể Ban ln đồn kết, đồng lòng quyết tâm

cùng nhau thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao; tập thể Lãnh đạo, Chi ủy

và các tổ chức đoàn thể của Ban ln có sự phối hợp nhịp nhàng trong điều hành

và triển khai công việc; các cán bộ của Ban ln khắc phục mọi khó khăn, có kế

hoạch và chủ động với công việc được giao bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao

của Đảng ủy Viện, lãnh đạo Viện.

4. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Tất cả cán bộ, viên chức trong Ban luôn thực hiện nghiêm túc mọi chủ

trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức tổ chức

và kỷ luật lao động, chấp hành tốt các nội quy, quy định của Bộ cũng như các quy

định về thi đua khen thưởng.

Các cán bộ nghiên cứu của Ban đều có ý thức trong việc học tập, bồi dưỡng

nâng cao trình độ chun mơn, tiếp thu và quán triệt các Nghị quyết, chủ trương,

đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước, hiện có 1 cán bộ đang

theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ, 5/8 cán bộ có trình độ sau đại học. Các cán

bộ của Ban đều tham gia đầy đủ các khố học bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ

do Bộ, Viện tổ chức như lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên

viên, bồi dưỡng kiến thức về dự báo nhân lực, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình

Dương (TPP), nghiệp vụ Đầu thầu. lớp bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học cũng như

các chương trình bồi dưỡng kiến thức khác.Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân

lực Việt Nam trình Bộ trưởng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Đàng Thị Mỹ

Hương (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận).

Xây dựng văn bản gửi Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân báo cáo Bộ trưởng

trình Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hải

(đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) liên quan đến vấn đề giải quyết việc làm

cho sinh viên sau tốt

5. Hoạt động các tổ chức Đảng, đoàn thể

Các cán bộ của Ban đều có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch,

vững mạnh, tham gia đầy đủ và nghiêm túc những hoạt động do các tổ chức Đảng,

Cơng đồn, nữ cơng, Đồn thanh niên trong cơ quan khởi xướng. Tích cực hưởng

ứng, tham gia đóng góp ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt... thực hiện nghiêm

túc mọi chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, ý thức tổ chức và kỷ

luật lao động

Phối hợp công tác giữa Ban với các đơn vị trong Viện, Bộ được duy trì một

cách thường xuyên và đạt hiệu quả cao trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Sự

phối hợp với các cơ quan ngoài Bộ ngày càng chặt chẽ và thường xuyên hơn giúp

mở rộng quan hệ và quảng bá hình ảnh của Viện.

Tham gia đầy đủ và hiệu quả công tác Đảng, thanh niên và các hoạt động,

phong trào do Đoàn thanh niên, Cơng đồn và các tổ chức đồn thể khác do Viện

phát động và tổ chức. Đặc biệt, một cán bộ của Ban đã có đóng góp tích cực trong

phong trào văn nghệ của Bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

cũng như Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Lãnh đạo và các tổ chức đồn thể ln quan tâm và nhắc nhở cán bộ, viên

chức trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ động thực hiện các

biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động tại cơ quan…

Lãnh đạo Ban đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng và Cơng đồn thực hiện

công tác chăm lo đời sống cán bộ trong đơn vị. Quyền lợi của cán bộ, viên chức

được đảm bảo như chế độ tiền lương, nâng lương, chuyển ngạch được thực hiện

đúng thời gian; nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau, nghỉ phép theo đúng quy định của Nhànước, tạo động lực cho cán bộ, nghiên cứu viên nhằm cao chất lượng và hiệu

quả công việc.

6. Công việc được làm

6.1. Các cơng việc được tiếp cận

- Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chiến lược phát triển

nhân lực và xã hội, Viện Chiến lược phát triển.

- Nghiên cứu các tài liệu về quy hoạch do Ban chiến lược phát triển nhân lực

và xã hội đã thực hiện thời gian gần đây.

- Hỗ trợ sắp xếp lại sổ sách, hồ sơ, báo cáo.

- Tham khảo các chuyên đề khóa luận tốt nghiệp tại Viện Chiến lược phát

triển.

6.2. Các kết quả đạt được và vấn đề nhận thấy khi thực tập

Sau gần 1 tháng thực tập em đã hiểu hơn về Viện Chiến lược phát triển cũng

như Ban chiến lược phát triển nhân lực và xã hội. Mở rộng thêm kiến thức về quy

hoạch nguồn nhân lực của các tỉnh. Từ đó thấy được sự giống và khác nhau giữa

kiến thức quy hoạch đã học và thực tiễn. Vấn đề về kinh phí và nguồn nhân lực để

thực hiện quy hoạch là bài tốn khó được đặt ra đối với Viện Chiến lược phát triển

và với các tỉnh. Đặc biệt là trong công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tại

các địa phương, chưa có một hệ thống dữ liệu cập nhật thường xuyên. Để có thể đề

ra được những phương hướng, giải pháp thì yêu cầu đội ngũ cán bộ ln phải cập

nhật tình hình và trau dồi thêm các kiến thức mới. Dưới đây là một số đề xuất

hướng giải pháp cho vấn đề trên:

- Mở rộng liên kết với các Viện có cùng chức năng trong nước cũng như trên

thế giới

- Cần có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực dài hạn để triển khai các hoạt

động một cách sâu rộng.

- Thông qua hợp tác, trao đổi nước ngoài để mở ra các đề tài nghiên cứu

khoa học mới.

- Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu được cập nhật thường xuyên phục vụ

cho công tác dữ báo.6.3. Thuận lợi

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Được tạo điều kiện tốt nhất trong suốt quá trình thực tập.

- Cơ sơ vật chất tại Viện rất tốt.

- Lịch thực tập rất linh động và có thể thay đổi nếu báo trước

6.4. Khó khăn

- Chưa có nhiều kĩ năng mềm và kiến thức còn hạn chế nên gặp nhiều khó

khăn trong việc nhận cơng việc cũng như trình bày ý tưởng của mình.

- Lần đầu làm việc nên cảm thấy lo lắng, chưa đủ tự tin để kết bạn với các

anh chị trong phòng.

- Khi gặp các vấn đề mới hay các lỗi phát sinh trong quá trình làm việc thì

rất lúng túng trong việc xử lý và thường phải nhờ sự giúp đở của các anh chị.

6.5. Bài học kinh nghiệm rút ra cho bản thân

Trải qua kì thực tập kéo dài 1 tháng, vượt qua những khó khăn, trở ngại ban

đầu, đó chính là khoảng thời gian để những sinh viên năm cuối học hỏi, tích lũy

hành trang cho mình trước khi chính thức đến với công việc sau khi ra trường.

Bài học về sự tự tin và chủ động

Chủ động là bài học lớn nhất và cũng là bài học đầu tiên mà hầu hết các sinh

viên khi đi thực tập học hỏi được. Chủ động làm quen với mọi người, chủ động tìm

hiểu cơng việc tại nơi thực tập, chủ động đề xuất và cùng làm việc với mọi người.

Tất cả đều giúp cho sinh viên hòa nhập được nhanh hơn trong môi trường mới.

Khi đến các cơ quan thực tập, mỗi người ở đó đều có những cơng việc riêng

và khơng phải khi nào cũng có thời gian để quan tâm, theo sát và chỉ bảo vậy nên

sự chủ động của sinh viên sẽ giúp họ nắm bắt được cơ hội và học hỏi được nhiều

điều từ thực tế.

Những bài học nhỏ nhưng tích lũy dần sau thời gian thực tập sẽ trở thành

hành trang quý báu để bạn vững vàng khi rời giảng đường Đại học để thực sự đến

với nghề nghiệp mình lựa chọn.

Những bài học nghề vơ giá từ thực tếThực tập chính là khoảng thời gian bạn được học nghề từ thực tế và hiểu

được rõ hơn cơng việc mà mình sẽ làm sau khi rời khỏi giảng đường Đại học. Nếu

là người chủ động, luôn cố gắng học hỏi thì chắc chắn bạn sẽ nhận lại được những

bài học nghề vô giá từ thực tế.

Những bài học nằm ngồi giáo trình, nằm ngồi những gì bạn từng suy nghĩ

sẽ dạy bạn, giúp bạn trưởng thành hơn trong việc nhìn nhận, xem xét và giải quyết

vấn đề. Được làm việc trong môi trường thực tế, được trao cơ hội để áp dụng

những kiến thức đã học vào cơng việc…bạn sẽ nhanh chóng nhìn thấy những lỗ

hổng của bản thân để có thể tiếp tục hồn thiện. Đồng thời, với sự giúp đỡ của

những người có kinh nghiệm tại nơi thực tập, bạn sẽ có được những bài học để

tránh được những sai sót trong q trình đi làm thực tế sau này.

Mỗi bài học nhận được từ chuyến đi thực tập chính là tài sản, là hành trang

quý báu để bạn vững bước trên con đường tương lai của chính mính.

Những người bạn và những mối quan hệ mới

Sau khoảng thời gian thực tập, bỗng nhiên bạn thấy mình trở nên “giàu có”

bởi có thêm những người bạn mới, những anh chị đồng nghiệp, những người bạn

lớn trong nghề…Chính những người bạn quen tại cơ quan thực tập sẽ mang đến

cho bạn những bài học nghề từ thực tế và cả những mối quan hệ để có thể phát

triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

Nếu biết lắng nghe, quan sát và học hỏi thì bạn sẽ thu nhận được rất nhiều từ

những anh chị, bạn bè tại cơ quan thực tập. Và mỗi ngày đến nơi thực tập của bạn

cũng sẽ có nhiều niềm vui và hứng khởi hơn khi quen thêm được nhiều người, có

thêm những câu chuyện và những hoạt động cùng nhau.

Kĩ năng mới và những cơ hội mới

Kĩ năng mềm, đó là điều bất kể sinh viên nào cũng mong muốn có được để

thêm tự tin khi ra trường và bắt đầu với những cơng việc đầu tiên của mình. Và sau

thời gian thực tập, trong môi trường thực tế bạn sẽ học được những kĩ năng cần

thiết để làm nghề, để giao tiếp và xử lý những tình huống xảy ra.

Cơ hội sẽ luôn đến với những ai cố gắng và thực sự bỏ tâm huyết với công

việc của mình, vậy nên, nếu trong thời gian thực tập, bạn chịu bỏ thời gian để học

hỏi để làm việc và để học nghề một cách nghiêm túc và cầu thị thì chắc chắn bạnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×