Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương I: TỔNG QUAN VỀ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Chương I: TỔNG QUAN VỀ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm của viện chiến lược trong mọi

thời kỳ Nhiều chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ đã được viện tổ

chức nghiên cứu thành cơng, nhờ đó một số vấn đề lý luận và thực tiễn được làm

rõ hơn, tạo cơ sở cho việc xây dựng các chiến lược quy hoạch phát triển các vùng

kinh tế xã hội và các nhiệm vụ khác thêm có căn cứ thuyết phục

Để đáp ứng các nhiệm vụ được giao và nhằm học tập kinh nghiệm của các

nước, viện chiến lược phát triển đã mở rộng hợp tác quốc tế vơi nhiều cơ quan tổ

chức viện nghiên cứu các nước ASEAN . Đông Bắc Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Viện đã

chủ trì tổ chức thực hiện nhiều dự án nghiên cứu do nước ngồi tài trợ, một số kết

quả về chính sách kinh tế đã được báo cáo trực tiếp với lãnh đạo đảng và chính phủ

Trong 10 năm gần đây, viện còn thực hiện nhiệm vụ đào tập trung đào tạo

trình độ tiến sỹ và bồi dưỡng nghiêp vụ về quy hoạch cho địa phương

Về xây dựng viện từ 24 cán bộ ban đầu của Vụ Tổng hợp kế hoạch kinh tế

quốc dân dài hạn và vụ kế hoạch phân vùng kinh tế 1964 đến nay trở thành một tổ

chức sự nghiệp khoa học cấp quốc gia có tổng số cán bộ cơng chức viên chức, là

150 người trong đó có 2 phó Giáo sư, 11 tiến sỹ, 60 thạc sỹ và hơn 50 cử nhân kỹ

sư Viện có hội đồng khoa học làm tư vấn cho Viện Trưởng 8 Ban nghiên cứu, 2

Trung tâm và 1 Văn phòng viện

Các kết quả nghiên cứu của viện đã đóng góp thiết thực cho việc chỉ đạo

kinh tế của chính phủ và định hướng phát triển kinh tế xã hội của các đia phương

thành quả của viện ngày càng được nâng cao và đem lại tác dung ngày một tốt hơn

Viện có sự phát triển không ngừng và hoạt động hiệu quả như vậy là nhờ có sự

quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo đảng và chính phủ sự chỉ đạo trực tiếp thường

xuyên và chặt chẽ của lãnh đạo ủy ban kê hoạch nhà nươc trước đây và Bộ Kế

Hoạch và Đầu Tư hiện nay sự phối hợp, chặt chẽ trong công tác nghiên cứu chiến

lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các cấp các ngành các địa phương

Quá trình phát triển của viện chiến lược và phát triển gắn liền với lịch sử

phát triển của công tác kế hoạch hóa và với sự phát triển kinh tế xã hội của đất

nước với những thành tích đóng góp có hiệu quả trong 50 năm qua viện chiến lược

đã được nhận nhiều bằng khen của Bộ Trưởng của Thủ tướng Chính phủ.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Chiến lược phát triển.

2.1. Vị trí và chức năng

Viện chiến lược phát triển là tổ chức sự nghiệp khoa học thuộc Bộ Kế hoạch

và Đầu tư, thực hiện chức năng nghiên cứu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

của đất nước, quy hoạch cấp quốc gia, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,

kế hoạch đầu tư công của quốc gia, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh

vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và thực hiện hoạt động tư vấn về chiến lược, quy

hoạch, kế hoạch theo quy định của pháp luật.

Viện Chiến lược phát triển là đơn vị sự nghiệp khoa học, có tư cách pháp

nhân, con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động được ngân sách nhà nước bảo

đảm theo quy định của pháp luật.

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu các đề án, dự án về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của

đất nước, quy hoạch tổng thể quốc gia, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,

kế hoạch đầu tư công trong từng thời kỳ.

2. Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận về xây dựng chiến lược, quy hoạch,

kế hoạch.

3. Phân tích, tổng hợp và đánh giá triển vọng phát triển kinh tế, xã hội, khoa

học, công nghệ, môi trường và các yếu tố quốc tế phục vụ nghiên cứu chiến lược,

quy hoạch, kế hoạch.

4. Phản biện các đề án về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo phân công

của cấp có thẩm quyền.

5. Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp cơng:

a) Triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học về chiến lược, quy

hoạch, kế hoạch và những nghiên cứu khoa học khác theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện hoạt động tư vấn về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

c) Đào tạo tiến sỹ theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội,

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và

Đầu tư.7. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động và tài

chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ

Kế hoạch và Đầu tư.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và

Đầu tư giao theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy máy của Viện Chiến lược phát triển

Cơ cấu của Viện Chiến lược phát triển được thể hiện qua sơ đồ sau

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển3.1. Lãnh đạo Viện.

Viện Chiến lược phát triển có Viện Trưởng và các phó Viện trưởng. Viện

trưởng Viện Chiến lược phát triển do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm,

miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật. Viện trưởng quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm,

miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị

trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch vàĐầu tư. Hiện nay là PGS.TS Bùi Tất Thắng đang đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng

Viện Chiến lược phát triển

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và

Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược phát

triển và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về cương lĩnh công tác được phân

cơng. Hiện nay ở Viện Chiến lược phát triển có ThS.Nguyễn Văn Vịnh, TS. Đinh

Lâm Tấn và ThS.Phan Ngọc Mai Phương đang đảm nhiệm chức Phó Viện trưởng

Viện Chiến lược phát triển.

3.2. Hội Đồng khoa học.

Giúp Viện trưởng xây dựng các chương trình khoa học của Viện, đánh giá

các kết quả nghiên cứu khoa học và dự án.

3.3. Các phòng ban.

3.3.1. Ban tổng hợp.

Đầu mối nghiên cứu xây dựng các đề án dự án vể chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội đất nước , dự báo về kinh tế vĩ mô , các biến động xã hội , khoa

học công nghệ , chinh sách tác dộng đến chiến lượng , quy hoạch tổng thế phát

triển kinh tế xã hội đâu mối tham gia nghiên cứu xây dựng kế hoạch 5 năm và

hàng năm

3.3.2. Ban chiến lược phát triển các ngành sản xuất.

Có nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển công

nghiệp, nông nghiệp cùng các ngành công nghiệp chế biến trên phạmvi cả nước và

các vùng lãnh thổ. Nghiên cứu chiến lược quy hoạch tổng thế phát triển đối với

biển, đảo và hợp tác kinh tế quốc tế về biển, đảo nghiên cứu chuỗi giá trị toàn cầu

và định hướng tham gia của việt nam

3.3.3. Ban chiến lược phát triển các ngành dịch vụ.

Nghiên cứu xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ

của cả nước và trên vùng lãnh thổ nghiên cứu chiến lược tham gia mang phân phối

toàn cầu3.3.4. Ban chiến lược phát triển vùng.

Có chức năng, nhiệm vụ là nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể

phát triển kinh tế và xã hội các vùng , lãnh thổ ; đầu mối nghiên cứu quy hoạch

sửa dụng đất và bảo vệ môi trường đầu mối xây dựng kế hoạch 5 năm hàng năm

về phát triển các vùng lãnh thổ

3.3.5. Ban chiến lược phát triển hạ tầng và đô thị

Có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển kết

cấu hạ tầng của cả nước và các vùng lãnh thổ đầu mối nghiên cứu phát triển kết

cấu hạ tầng của các đơ thị

3.3.6. Văn phòng

Có chức năng, nhiệm vụ tổng hợp, xây dựng và theo dõi đơn đốc việc

thực hiện chương trình kế hoạch cơng tác và quản lý khoa học của Viện, lập báo

cáo với cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện. Thực hiện cơng tác

hành chính, quản trị, thưviện – tư liệu, lưu trữ, lễ tân. Quản lý cơ sở vật chất của

Viện. Đầu mối tổ chức thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Viện.

3.3.7. Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền nam

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế

xã hội các tỉnh ở nam bộ đầu mối tổ chức nghiên cứu đề xuất về quy hoạch phát

triển kinh tế xã hội ở vùng nam bộ xây dựng hệ thống thông tin về vùng nam bộ

phục vụ nghiên cứu chiến lược.quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế xã hội đầu

mối tổ chức các khóa tập huấn đào tạo nghiệp vụ quy hoạch cho các tỉnh ơ nam bộ

tổ chức hoạt động tư vấn quy hoạch phát triển cho các tirnhh , các ngành ơ nam bộ3.3.8. Ban chiến lược phát triển nhân lực và xã hội.

Chức năng nhiệm vụ

Có chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển con

người, nòi giống trên phạm vị cả nước và các vùng lãnh thổ, nghiên cứu chiến lược

quy hoạch phát triển nhân lực trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ nghiên

cứu phát triển xã hội trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ dự báo phát triển

con người việt nam và nhân lực của cả nước các vùng lãnh thổCơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo ban

- Trưởng ban: lãnh đạo toàn bộ công việc của Ban, trực tiếp chỉ đạo và

nghiên cứu tổng hợp các vấn đề phát triển nguồn nhân lực.

- Phó trưởng ban: Phụ trách nhóm và trực tiếp xử lý tổng hợp về phát

triển con người, nòi giống.

- Phó trưởng ban: Phụ trách nhóm và trực tiếp xử lý tổng hợp các vấn đề

xã hội.

Nhóm nghiên cứu chiến lược phát triển con người và nòi giống.

- Nghiên cứu phương hướng phát triển phát triển và những giải pháp

nâng cao chất lượng nòi giống của con người Việt Nam

- Nghiên cứu phương hướng phát triển dân số và chất lượng dân số của

cả nước và vùng lãnh thổ

Nhóm nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực.

- Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực của cả nước.

- Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực của các vùng lãnh thổ và

phương hướng điều chỉnh giữa các vùng.

Nhóm nghiên cứu phát triển xã hội

- Nghiên cứu chiến lược và xây dựng cộng đồng.

- Nghiên cứu chiến lược phát triển dân tộc và tôn giáo.

- Nghiên cứu cơ cấu và các giai tầng xã hội. Trong mỗi lĩnh vực nghiên

cứu đều phải bao trùm phạm vi cả nước, cụ thể hoá trên từng vùng, kinh nghiệm

quốc tế và so sánh Việt Nam với các nước.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN

Trong hơn 50 năm phát triển Viện Chiến lược Phát Triển đã đạt được những

thành tựu và đóng góp cho lớn cho Đảng và Chính phủ qua một số giai đoan như

1964 -1988 và 1998 -2014 đặc biệt giai đoạn 1998 – 2014 là có thành tựu nổi bật

hơn cả phải kể đên như là:1. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị

1.1 Nghiên cứu, triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội

1.1.1. Chiến lược phát triển kinh tế xã hôi 1991 -2000

Lần đầu tiên, viện là một trong 6 cơ quan triển khai thực hiện nhiệm vụ

nghiên cứu và giúp ủy ban kế hoạch nhà nước và tiểu ban xây dựng chiến lược của

hội đông bộ trưởng tổ chức việc nghiên cứu xây dựng chiến lược ổn địnhg và phát

triển kinh tế xa hơi nước ta thời kì 1991- 2000 trình đại hội đảng lần thư VII ,Qua

việc này viện đã có sự đóng góp tích cực đối với viêc xây dựng chiến lược và cũng

thu nhận được nhiều bài học bổ ích , Quan niệm về chiến lược nội dung và phương

pháp xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội

1.1.2. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2001 – 2010

Trong những năm 1997 -1998 viện đã chủ trì chuẩn bị đề cương xây

dựng chiến lược đề bộ kế hoạch đầu tư trình bộ chính trị và ban cán sự đảng chính

phủ ra văn bản số 44 /BCS ngày 3/ 6/1998 về viêc nghiên cứu xây dựng chiến

lược phát triển kinh tế xã hôi thời kỳ 2001 -2010 trong các năm 2000 và quý 1

năm 2001 viện tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là tham gia và là cơ quan

thường trực tiểu ban kinh tế xã hôi chuẩn bị đại hội IX của đảng viện đã làm đầu

mối giúp bộ kê hoạch đầu tư tổ chức phối hợp nghiên cứu chiên lược chung và trực

tiếp tham gia nghiên cứu một sô báo cáo chuyên dề về chuyền dịch cơ cấu kinh tê

cơ cấu đầu tư dự báo năm 2010 và khung chiến lược 2001 -2010 tham gia chuyên

đề tổng kể 10 năm chiến lược khoa học cơng nghệ kết hợp kinh tế vơi quốc phòng

an ninh và nghiên cứu các dự báo , tinh toán các chi tiêu phục vu xây dựng quốc

phòng an ninh và nghiên cứu các dự báo tinh toán chỉ tiêu phuc vụ xây dựng

chiến lược sau đại hội đảng IX , Viện đã chủ trì xây dựng chương trình hành động

của chính phủ thực hiện nghị quyết đại hội IV bao gồm cà chiến lược phát triển

kinh tế xã hội 2001 -2010

1.1.3. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 -2020

Từ đầu năm 2007 thực hiện nhiệm vụ của thủ tướng chính phủ và bộ

trường bộ kế hoạch đầu tư giao viện đã tích cực triển khai xây dựng đề cương ý

tưởng chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011 -2020 trình thủ tướng chính phủTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương I: TỔNG QUAN VỀ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×