Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hợp chất dicarboxyethylflavanone mới này có tên thường gọi là (2S)-6,8-dicarboxyethylnaringenin, lần đầu được phân lập trong tự nhiên (chúng tôi đặt tên là daltonkin B). Các phổ đầy đủ của hợp chất daltonkin B (DT.07) được trình bày trong phụ lục (PL-7).

Hợp chất dicarboxyethylflavanone mới này có tên thường gọi là (2S)-6,8-dicarboxyethylnaringenin, lần đầu được phân lập trong tự nhiên (chúng tôi đặt tên là daltonkin B). Các phổ đầy đủ của hợp chất daltonkin B (DT.07) được trình bày trong phụ lục (PL-7).

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hợp chất dicarboxyethylflavanone mới này có tên thường gọi là (2S)-6,8-dicarboxyethylnaringenin, lần đầu được phân lập trong tự nhiên (chúng tôi đặt tên là daltonkin B). Các phổ đầy đủ của hợp chất daltonkin B (DT.07) được trình bày trong phụ lục (PL-7).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×