Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vị trí gắn kết của hai nhóm carboxyethyl được xác định qua tương tác giữa proton H-9' với các carbon C-5, C-6 và C-7, và các tương tác của proton H-9 với C-7, C-8 và C-8a trên phổ HMBC. Các tương tác đó cho phép kết luận hai nhóm carboxyethyl gắn vào

Vị trí gắn kết của hai nhóm carboxyethyl được xác định qua tương tác giữa proton H-9' với các carbon C-5, C-6 và C-7, và các tương tác của proton H-9 với C-7, C-8 và C-8a trên phổ HMBC. Các tương tác đó cho phép kết luận hai nhóm carboxyethyl gắn vào

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vị trí gắn kết của hai nhóm carboxyethyl được xác định qua tương tác giữa proton H-9' với các carbon C-5, C-6 và C-7, và các tương tác của proton H-9 với C-7, C-8 và C-8a trên phổ HMBC. Các tương tác đó cho phép kết luận hai nhóm carboxyethyl gắn vào

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×