Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trên phổ COSY ta thấy rõ tương quan giữa các proton methylen H-9/H-10 và H-9'/H-10' trong phổ COSY cũng như các tương tác giữa các proton H-9 và H-10 với C-11 cùng các tương tác của proton H-9' và H-10' với carbon C-11'. Phổ HMBC

Trên phổ COSY ta thấy rõ tương quan giữa các proton methylen H-9/H-10 và H-9'/H-10' trong phổ COSY cũng như các tương tác giữa các proton H-9 và H-10 với C-11 cùng các tương tác của proton H-9' và H-10' với carbon C-11'. Phổ HMBC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trên phổ COSY ta thấy rõ tương quan giữa các proton methylen H-9/H-10 và H-9'/H-10' trong phổ COSY cũng như các tương tác giữa các proton H-9 và H-10 với C-11 cùng các tương tác của proton H-9' và H-10' với carbon C-11'. Phổ HMBC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×