Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tháng 10 năm 2008

Tháng 10 năm 2008

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp72Cú TK 152 : 1295.000

Nợ TK 627 : 168.050.000

Cú TK 152 : 168.050.000

Nợ TK 642 : 67.000

Cú Tk 152 : 67.000

Từ bản phõn bổ vật liệu, Cụng cụ dung cụ của cụng ty cú thể phanr ỏnh

lờn nhật ký chung và sổ cỏi tuỳ theo, cho cụng việc kế toỏn được gọn nhẹ,

cụng ty ỏp dụng cụng tỏc kế toỏn trờn mỏy vi tớnh nờn phũng kế toỏn căn

cứ vào chứng từ theo thời gian để vào sổ cỏi.Nếu cú yờu cầu kiểm tra vật

liệu dựng thỡ kế toỏn kiểm tra bảng xuất vật tư và bảng phõn bổ vật liệu,

cụng cụ dụng cụ và đối chiếu TK 152, TK 153 và cỏc sổ chi tiết liờn quan

3.3 Hạch toỏn nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ thừa thiếu trong

kiểm kờ

Định kỳ hàng tháng doanh nghiệp tiến hành kiểm kê kho NVL và

CCDC nói riêng và các loại hàng tồn kho khác nói chung để xác định lượng

tồn kho của từng danh điểm từ đó đối chiếu với số liệu trên sổ sách kế toán

và xác định số thừa thiếu.

Trường hợp khi kiểm kê phát hiện NVL hư hỏng, mất mát, căn cứ vào

biên bản kiểm kê và biên bản xử lý,kế toỏn ghi:

Nợ TK138(1381): Tài sản thiếu chờ xử lý

Cú TK152: Giỏ trị thực tế của NVLthiếu

Khi cú biờn bản xử lý về NVL hư hỏng, mất mát, kế toán ghi:

Nợ TK111,112,1388,334…

Nợ TK632: Phần thiệt hại mà doanh nghiệp phải chịu

SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chuyên đề tốt nghiệp73Có TK1381: Giá trị tài sản thiếu được xử lý

Khi kiểm kê phát hiện NVL thừa so với sổ sách, doanh nghiệp phải

xác định số NVL thừa là của mỡnh hay phải trả cho đơn vị cá nhân khác.

Nếu nguyên vật liệu thừa xác định là của doanh nghiệp kế toán ghi:

Nợ TK152-NVL

Cú TK711-Thu nhập khỏc

Nếu NVL thừa xác định sẽ trả cho đơn vị khác thỡ kế toỏn ghi đơn

vào bên Nợ TK002. Nếu doanh nghiệp quyết định mua số vật liệu thừa thỡ

phải thụng bỏo cho bên bán biết để họ gửi hoá đơn bổ sung cho doanh

nghiệp. Căn cứ vào giá mua của NVL cùng loại, kế tốn ghi:

Nợ TK152

Cú TK338SV: Đồn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A174Chun đề tốt nghiệpPHẦN 3

PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN HẠCH TỐN NGUYấN

VẬT LIỆU VÀ CễNG CỤ DỤNG CỤ TẠI TNHH TM&SX

VẠN THÀNH

1. Đỏnh giỏ về tỡnh hỡnh quản lý, sử dụng và hạch toỏn nguyờn vật

liệu, cụng cụ dụng cụ tại Cụng ty TNHH TM&SX VẠN THÀNH

1.1. Ưu điểm

Là một đơn vị sản xuất kinh doanh độc lập, nền kinh tế thị trường

đó tạo hướng đi mới của cụng ty. Đõy là hướng đi hoàn toàn đỳng đắn dựa

theo nhu cầu thị trườngvà cơ sở nền tảng vật chất kỹ thuật đó cú của cụng

ty để ngày càng phỏt triển. Sự phỏt triển của cụng ty đó đảm bảo cụng việc

thường xuyờn cho cụng nhõn viờn với mức lương ổn định (trong đú chiếm

70% là thương bệnh binh và cỏc đối tượng chớnh sỏch khỏc)

Trong những năm qua phũng kế toỏn của Cụng ty TNHH TM&SX

VẠN THÀNH đó hồn tốt nhiệm vụ đặt ra. Đú là luụn tớnh toỏn, ghi chộp,

phản ỏnh đầy đủ cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh trong doanh nghiệp, kiểm

tra, kiểm soỏt việc bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn,thực hiện các

chính sách tài chính của Nhà nước tại doanh nghiệp. Từ đấy cung cấp thụng

tin cho cho cỏc cơ quan quản lý Nhà nước, cho nhà đầu tư và cho ban lónh

đạo của cụng ty để cú cỏc kế hoạch sản xuất cho kỳ tiếp theo. Trong nền

kinh tế nhiều thành phần, cạnh tranh khốc liệt đũi hỏi phải cú những cỏn bộ

làm cụng tỏc kế toỏn giỏi về chuyờn mụn nghiệp vụ, cú đạo đức nghề

nghiệp. Cỏc kế toỏn viờn của cụng ty đó đỏp ứng được điều đú.SV: Đồn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chun đề tốt nghiệp75Nhỡn chung, cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu của cụng ty đó đi

vào nề nếp ổn định với hạch toỏn tương đối đầy đủ, chi tiết, rừ ràng, đảm

bảo cỏc yờu cầu của kế toỏn là hợp lý, hợp phỏp và hợp lệ. Cụng ty vận

dụng một cỏch linh hoat, sỏng tạo chế độ kế toỏn của Bộ tài chớnh cho phự

hợp với điều kiện cụ thể của cụng ty. Đú là:

+ Chọn phương pháp bỡnh quõn gia quyền để tớnh giỏ hàng tồn kho

+ Hỡnh thức kế toỏn ỏp dụng là hỡnh thức Nhật ký chứng từ đó giảm

bớt khối lượng ghi chộp cụng việc kế toỏn.

+ Phương pháp kế toán nguyên vật liệu: phương pháp kê khai thường

xuyờn.

+ Kế toán chi tiết nguyên vật liệu: phương pháp thẻ song song.

Ở cỏc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh núi chung và Cụng ty

TNHH TM&SX VẠN THÀNH núi riờng chi phớ về vật liệu và cụng cụ

dụng cụ chiếm phần lớn trong quỏ trỡnh sản xuất sản phẩm. Vỡ thế việc

quản lý tốt vật liệu và cụng cụ dụng cụ là một trong những yờu cầu cấp

thiết. Trong nền kinh tế nhiều thành phần đũi hỏi việc mua sắm NVL và

CCDC phải cú nhiều năng động sỏng tạo. Do nhận thức được điều này, ban

giỏm đốc cụng ty đó trực tiếp chỉ đạo phũng kế hoạch thị trường căn cứ vào

kế hoạch tiờu thụ năm tới để lập kế hoạch sản xuất, những NVL và CCDC

nào c cho sản xuất sẽ được cỏn bộ vật tư thường xuyờn nắm bắt nhanh

nhạy. Thụng qua việc định mức vật tư cho từng loại sản phẩm để mua sắm

mới bảo đảm NVL và CCDC về khụng bị tồn đọng, vốn luõn chuyển

nhanh.

Do nhận thức được sự ảnh hưởng của chi phớ NVL và CCDC đến

giỏ thành sản phẩm nờn cụng ty đó quan tõm đỳng mức đến cụng tỏc quản

SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tháng 10 năm 2008

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×