Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TèNH HèNH THỰC TẾ CỦA CễNG TY TNHH TM & SX VẠN THÀNH

TèNH HèNH THỰC TẾ CỦA CễNG TY TNHH TM & SX VẠN THÀNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp33nghề, có thể vận hành những máy móc kỹ thuật hiện đại. Tổng số cán bộ

cơng nhân viên hiện nay là 60 người trong đó nhân viên quản lý là 8 người.

Hoạt động của công ty ngày càng thu lại nhiều lợi nhuận, tạo điều

kiện mở rộng quy mô hoạt động của công ty. Hoạt động kinh doanh mở

rộng với hệ thống khách hàng trải rộng trên khắp các địa bàn trong Thành

phố Hà Nội cho đến các tỉnh miền trung như Thanh Hố, Nghệ An… Theo

đó chính sách lương thưởng đối cũng được củng cố giúp cho đời sống cán

bộ công nhân viên ngày càng được cải thiện tạo điều kiện cho người lao

động gắn bó với công ty hơn.

1.1.2. Tỡnh hỡnh hoạt động của công ty

Sau 5 năm thành lập cơng ty đó đạt được những bước tiến đáng kể

trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỡnh.

1.1.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ sau vài năm thành lập, cơng ty đó cú những bước phát triển vượt

bậc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Những con số trên báo cáo tài

chính của cơng ty đó cho thấy rừ những thành tựu đạt được của công ty

trong những năm gần đây. Là công ty xuất phát với quy mô nhỏ nhưng do

biết cách làm ăn hiệu quả nên cơng ty đó sử dụng đồng vốn của mỡnh một

cỏch hữu ớch, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy quá trỡnh

phỏt triển của cụng ty.

So sánh kết quả hoạt động đạt được sau hai năm 2008 và 2007 có thể

cho thấy được những bước tiến của Công ty TNHH TM & SX VẠN

THÀNHSV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chuyên đề tốt nghiệp34Qua tỡnh hỡnh bỏo cỏo kết quả kinh doanh năm 2008 & năm 2007

ta thấy doanh thu của Công ty giảm đi 24.39% so với năm trước tức giảm

5,871,488,475 đồng . Nguyờn nhân là do trên thi trường nhiều đối thủ cạnh

tranh ,mặt hang của công ty chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến thể

hiện ở chi phí bán hàng bằng 4.03% so với năm trước. Mặt khác mầu mó

sản phẩm khụng được cải tiến , chất lương sản phẩm không cao . Giá vốn

năm 2008 bằng 79.8 % so với năm 2007 tức giảm 20.2 % so với năm

2007 . Nhưng tốc độ giảm giá vốn không bằng tốc độ giảm của doanh thu

tức là chi phí nguyên vật liệu , nhân công trực tiếp đề làm ra 1 đơn vi sản

phẩm tăng lên . Lợi nhuận sau thuế năm 2008 bằng 189.95% so với năm

2007 tức tăng 89.5% (Tăng 19,628,430 đồng) . Lợi nhuân tăng do năm

2008 công ty đó giảm đáng kể chi phí bán hàng , mặc dù già vốn tăng

nhưng tăng không đang kể nên doanh nghiệp vẫn đảm bảo lợi nhuận tăng

hơn so với năm trước .

1.1.2.2. Tỡnh hỡnh tài sản và nguồn vốn của cụng ty

Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn của cơng ty trong những năm vừa qua

cũng có nhiều thay đổi thể hiện ở bảng 2

Qua bảng 2 ta thấy tổng tài sản năm 2008 bằng 82% so với năm 2007

tức giảm 18 % so với năm 2007 . Số liệu trên không phải công ty giảm về

quy mô tài sản . Mà là phần tài sản và nguồn vốn giảm tương ứng . Phải thu

khách hàng năm 2008 giảm 45.91% so với năm 2007 phần lớn nguồn tiền

này được sử dụng để thanh tốn cho người bán . Cơng nợ phải trả khách

hàng năm 2008 giảm 80.34% so với năm 2007 . Hàng tồn kho năm 2008

tăng 2.42 % so với năm 2007 , mức tăng không đàng kể . Thuế GTGT được

khấu trừ năm 2008 giảm 92.85% so với năm 2007 .

SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chuyên đề tốt nghiệp351.1.2.3. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của cơng ty

Cỏc chỉ tiờu tài chính là căn cứ để phản ánh thực trạng tài chính của

doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Chúng được rút ra từ báo cáo tài

chính, phản ánh mối quan hệ giữa các giá trị tài sản, các tỷ lệ nguồn vốn,

quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn cũng như các quan hệ với kết quả kinh

doanh.

Các chỉ tiêu dược thể hiện qua bảng sau:

1.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan tới kế toán

nguyên vật liệu

* Đặc điểm về sản phẩm

Cụng ty TNHH TM & SX VẠN THÀNH chuyờn sản xuất mặt hàng

bao bỡ theo đơn đặt hàng của khách hàng. Các mặt hàng chủ đạo của công

ty là bao bỡ hộp, tỳi ni lụng cỏc loại của cỏc cụng ty Dược phẩm, bao bỡ

hộp bỏnh kẹo, chăc nuụi gia xỳc.

Bên cạnh đó cũn cú cỏc sản phẩm như nhón hàng cỏc loại, tờ rơi, tờ

quảng cáo sản phẩm…

Cỏc mặt hàng của công ty rất đa dạng về chủng loại và mẫu mó. Sản

phẩm in ấn phải đáp ứng được chính xác yêu cầu của khách hàng về kích

thước, màu sắc chất liệu…

Các mặt hàng này đều được sản xuất từ nguyên liệu chính là nhựa.

Cỏc loại nhựa chớnh mà cụng ty sử dụng để sản xuất gồm cú: tỳi ni lụng,

nhón mỏc. Cỏc loại nhựa này có xuất xứ từ nhiều nước: Việt Nam,

Inđônexia, Thái Lan, Hàn Quốc… Nhựa được đặt mua theo lụ và lơ do

SV: Đồn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chuyên đề tốt nghiệp36công ty yêu cầu. Đi kèm với nguyên liệu chính này cũn bao gồm một loạt

cỏc vật liệu phụ khỏc phục vụ cho cụng việc sản xuất.

Hầu hết các sản phẩm của công ty sản xuất được làm với số lượng

lớn và là sản phẩm truyền thống nên việc ổn định về chất lượng và giá

thành cũng là yếu tố rất cần thiết. Điều này làm cho uy tín của cơng ty được

nâng cao đồng thời cũng tạo ra nhiều cơ hội làm ăn cho công ty.

1.1.4. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý SXKD của cụng tySV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TèNH HèNH THỰC TẾ CỦA CễNG TY TNHH TM & SX VẠN THÀNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×