Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức kế toán kê khai thường xuyên để hạch toán hàng hàng tồn kho. Đến cuối năm 2004 công ty gang thép có: 100 780 132 366 đồng hàng tồn kho.

 Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức kế toán kê khai thường xuyên để hạch toán hàng hàng tồn kho. Đến cuối năm 2004 công ty gang thép có: 100 780 132 366 đồng hàng tồn kho.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức kế toán kê khai thường xuyên để hạch toán hàng hàng tồn kho. Đến cuối năm 2004 công ty gang thép có: 100 780 132 366 đồng hàng tồn kho.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×