Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.2: Bảng tổng hợp hạn chế, nguyên nhân và giải pháp

Bảng 3.2: Bảng tổng hợp hạn chế, nguyên nhân và giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơngtrang thiết bị, phương tiện

làm việc không đúng tiêu

chuẩn, chế độ; chi điện,

nước, xăng xe, điện thoại,

tổ chức lễ hội, ngày kỷ

niệm còn chưa hợp lý,

lãng phí);Cơng khai – minh bạch

trong chi NSX chưa

thực sự rõ ràngSinh viên: Lê Thị Vân AnhCông khai – minh bạch

trong chi NSX chưa thực

sự rõ ràng, việc công khai

Tăng cường cơng khai

quyết tốn NSX mới chỉ

– minh bạch chi ngân

được dán trên bảng tin

của xã và với ngôn ngữ

sách thị trấn

tài chính, gây khó hiểu

cho người dân địa phương

– những người khơng có

trình độ về tài chính, kế

tốnPage 53Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên người nhận xét:

Chức vụ:

Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên: Lê Thị Vân Anh;

Khóa: 49

; Lớp: CQ49/01.02

Đề tài: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thị trấn Vạn Hà,

tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung nhận xét:

1. Về tinh thần thái độ thực tập của sinh viên

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

...

2. Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định của đơn vị thực tập

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. Về kiến thức chun mơn

……………………………………………………………………………………..

.................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Người nhận xét

(ký tên, đóng dấu)Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 54Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngNHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌCHọ và tên người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Liên

Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên Lê Thị Vân Anh;

Khóa: 49; Lớp: CQ49/01.02Đề tài: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thị trấn Vạn Hà, tỉnh

Thanh Hóa.

Nội dung nhận xét:

1.Về tinh thần thái độ thực tập của sinh viên

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2.Về chất lượng và nội dung của luận văn/đồ án

…………..................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

Hà Nội, ngày ...... tháng ....... năm 20.....Điểm: - Bằng số

- Bằng chữNgười nhận xét

(Ký tên)Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 55Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngNHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆNHọ và tên người phản biện:

Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của Sinh viên---------------;

Khóa---------; Lớp---Đề tài:-------------------------------------------------------------------------Nội dung nhận xét:

- Sự phù hợp giữa tên và nội dung đề tài với chuyên ngành.

- Đối tượng và mục đích nghiên cứu

- Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp nghiên cứu.

- Nội dung khoa học

….Điểm: - Bằng số:

- Bằng chữ:Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.2: Bảng tổng hợp hạn chế, nguyên nhân và giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×