Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC CỦA QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN THỊ TRẤN VẠN HÀ

3 NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC CỦA QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN THỊ TRẤN VẠN HÀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngThứ ba: Thị trấn đã áp dụng phần mềm tin học trong công tác quản lý NS

thị trấn và kế toán NS thị trấn. Đây là một bước đột phá, một bước tiến quan

trọng trong công tác quản lý NS thị trấn. Nhờ sử dụng cơng nghệ thơng tin trong

cơng tác hạch tốn, kế tốn NS thị trấn đã cung cấp thơng tin một cách nhanh

chóng và kịp thời cho cơ quan quản lý cấp trên, giúp cho việc quản lý và điều

hành NS thị trấn có hiệu quả.

2.3.2 Những mặt tồn tại, hạn chế

Xây dựng dự toán chi NSX chưa thực sự bám sát vào yêu cầu thực tế của

thị trấn xây dựng các khoản chi phần nhiều mang tính hình thức, chưa sát với

thực tế, chủ yếu vẫn dựa vào các văn bản cấp trên, cơng tác tính tốn dựa vào

số năm trước, chưa khoa học.

Các khoản chi chưa thực sự được tiết kiệm, có hiệu quả. Vẫn còn tình

trạng lãng phí trong chi thường xuyên: Thể hiện ở lĩnh vực chi tiêu hành

chính vượt mức quy định (mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc không

đúng tiêu chuẩn, chế độ; chi điện, nước, xăng xe, điện thoại, tổ chức lễ hội,

ngày kỷ niệm còn chưa hợp lý, lãng phí);

Ở một số năm chi NSX thường lớn hơn dự toán rất nhiều, điều đó cho thấy

cơng tác quản lý, giám sát chi NSX chưa thực sự tốt.

Cơ cấu chi giữa các mục chi thường xuyên NSX chưa hợp lý, một số khoản

chi có thể tiết kiệm và ít biến động như chi cho quốc phòng, chi cho sự nghiệp

phát thanh, chi sự nghiệp xã hội cần giảm số dự toán xây dựng và tăng số dự

toán của một số khoản chi thường xun có thực chi lớn hơn dự tốn như chi sự

nghiệp giáo dục, chi sự nghiệp y tế, chi sự nghiệp kinh tế.

Công khai – minh bạch trong chi NSX chưa thực sự rõ ràng, việc cơng

khai quyết tốn NSX mới chỉ được dán trên bảng tin của xã và với ngôn ngữ

Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 40Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơngtài chính, gây khó hiểu cho người dân địa phương – những người khơng có

trình độ về tài chính, kế tốn. Ngồi ra thời gian dán trên bảng tin không tuân

thủ quy định về công khai minh bạch là 90 ngày kể từ ngày dán thông báo

theo thông tư số 21/2005/TT-BTC. Đồng thời không dùng các biện pháp công

khai khác như thông báo trên phương tiện đại chúng (loa phát thanh xã) là

những phương tiện dễ được tiếp nhận nhất.Vì vậy, minh bạch nhưng thực ra là

khơng minh bạch.

2.3.3 Ngun nhân

- Cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý chi NS thị trấn

chưa đồng bộ, các văn bản hướng dẫn ban hành chưa kịp thời, nhiều khi còn

mang tính cứng nhắc, thiếu linh hoạt.

- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan trong cơng tác quản

lý chi NS thị trấn còn nhiều hạn chế: Từ sự nhận thức chưa đúng về chức

năng quản lý nghiệp vụ của cơ quan tài chính, với việc kiểm sốt chi của

KBNN, dẫn đến tình trạng chồng chéo trong quản lý và kiểm soát NS thị trấn.

- Sự chưa sát sao đến cơ sở của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trong

việc hướng dẫn các văn bản hiện hành, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ tài

chính xã, chủ tài khoản thị trấn. Chưa có cán bộ chun mơn hóa theo dõi sát sao

thị trấn để nâng cao trách nhiệm và sâu sát hơn đến các vấn đề vướng mắc cần

giải đáp và khắc phục trong quá trình thực hiện một chu trình NS ở xã.

- Chính quyền địa phương chưa nhận thức đúng đắn Luật NSNN và quy

định tại các Thơng tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn Luật NSNN. Số liệu

quyết toán thường điều chỉnh theo ý muốn chủ quan, nhằm làm đẹp số liệu

trước khi trình duyêt.Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 41Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơng- Chính quyền địa phương chưa ý thức được vai trò, nhiệm vụ của mình

trong quản lý chi ngân sách thị trấn theo phân cấp chính quyền.

- Trình độ năng lực về kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ tài

chính kế tốn thị trấn còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc lập dự toán ở thị trấn còn

chưa sát với thực tế, chưa cân chỉnh các năm cho phù hợp với nhu cầu thực tế

của địa phương mà chỉ mang tính ước lệ dựa vào những con số đã có năm trước.

Q trình hoạch tốn nhiều khi sai dẫn đến việc duyệt quyết tốn chậm.

- Cơng tác quản lý NS thị trấn của chủ tài khoản – chủ tịch UBNDthị trấn

kém hiệu quả do chưa được đào tạo kiến thức cơ bản về tài chính, kế tốn, chỉ

duyệt theo đề nghị của kế tốn vì vậy chưa đáp ứng được các yêu cầu quản lý

theo quy định của Luật NSNN.

- Công tác tự thanh kiểm tra nội bộ của các đơn vị sử dụng trực tiếp ngân

sách chưa tốt, kiến thức về tài chính kế tốn của các ban sử dụng ngân sách

chưa có là rào cản gây ra việc cơng tác kiểm sốt chi nội bộ yếu kém, chi

không hiệu quả.

Từ đặc điểm kinh tế - xã hội xã, từ những phân tích về quá trình chi và quản

lý chi thường xuyên ngân sách thị trấn Vạn Hà, đồng thời phân tích rõ cơng tác

này chương 2 đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về cơng tác tài chính thị trấn

Vạn Hà trên mặt chi ngân sách. Trên những mặt mạnh cần phát huy, tác giả cũng

chỉ ra những điểm mạnh để phát huy và điểm yếu cần khắc phục, từ đó có định

hướng đưa ra những giải pháp phù hợp với thực tế địa phương.Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 42Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngCHƯƠNG 3GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN

NGÂN SÁCH THỊ TRẤN VẠN HÀ

3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHI THƯỜNG XUN

Trong q trình đổi mới, kinh tế phát triển mạnh mẽ thì nhiệm vụ chi

của chính quyền cấp xã, phường, thị trấn khơng ngừng tăng. Quy mơ tài chính

NS thị trấn phát triển thì yêu cầu công tác quản lý điều hành phải được

thường xuyên củng cố và hoàn thiện phù hợp với quy mơ phát triển của nó.

Chính vì vậy trong những năm tới, công tác quản lý chi NS thị trấn cần được

quan tâm đúng mức, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội và

phù hợp với yêu cầu cơ chế quản lý kinh tế hiện nay.

Quản lý chi NS thị trấn dựa trên cơ sở quán triệt đường lối, chính sách

phát triển KT-XH của hun Thiệu Hóa nói chung và thị trấn Vạn Hà nói

riêng. Điều chỉnh, cơ cấu lại chi thường xuyên NS, phân bổ nguồn chi một

cách hợp lý; đảm bảo kinh phí cho sự hoạt động của bộ máy Nhà nước tại địa

phương; ưu tiên chi cho SN giáo dục - đào tạo. Bố trí kinh phí để thực hiện tốt

chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Đẩy mạnh xã hội hoá một số khoản chi như chi SN giáo dục, đào tạo; chi

SN văn hố thơng tin, hoạt động bảo trợ xã hội…Tiếp tục thực hiện có hiệu

quả các cuộc vận động, các phong trào: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người

nghèo”...để hỗ trợ các gia đình chính sách, các đối tượng khó khăn trên địa

bàn thị trấn.

Gắn nội dung quản lý các khoản chi NS thị trấn với các mục tiêu phát triển

trên địa bàn thị trấn, tiếp tục triển khai chương trình phát triển nơng nghiệp

đạt hiệu quả cao nhất và đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015

mà đảng và nhà nước đã đề ra.

Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 43Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơng3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHI VÀ QUẢN LÝ CHI

3.2.1 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra một số khoản chi sự

nghiệp ngân sách thị trấn

Xây dựng dự toán chi NS thị trấn chưa thực sự bám sát vào yêu cầu

thực tế của thị trấn. Việc xây dựng các khoản chi phần nhiều mang tính hình

thức, chưa sát với thực tế, chủ yếu vẫn dựa vào các văn bản cấp trên, cơng tác

tính tốn dựa vào số năm trước, chưa khoa học. Cụ thể như chi sự nghiệp y tế,

chi sự nghiệp truyền thanh, chi sự nghiệp VHTT thực hiện lớn hơn nhiều so

với dự toán thị trấn lập. Vì vậy, thị trấn cần tăng cường cơng tác quản lý, giám

sát chi NS thị trấn bằng việc thường xuyên kiểm tra việc lập dự toán và các

căn cứ cụ thể, thực tiễn để lập dự toán ngân sách thị trấn, để tránh sự chênh

lệch lớn trong khâu thực hiện với khâu lập dự toán.

Cơ cấu chi giữa các mục chi sự nghiệp chưa hợp lý, một số khoản chi có

thể tiết kiệm và ít biến động như chi cho quốc phòng, chi cho sự nghiệp phát

thanh, chi sự nghiệp xã hội cần giảm số dự toán xây dựng và tăng số dự toán của

một số khoản chi thường xun có thực chi lớn hơn dự tốn như chi sự nghiệp

giáo dục, chi sự nghiệp y tế, chi sự nghiệp kinh tế. Vì vậy để hồn thiện hơn dự

tốn NS thị trấn phù hợp với tình hình thực tế cán bộ tài chính kế tốn thị trấn

Vạn Hà cần cân đối lại các khoản chi cho phù hợp, giảm dự tốn ở chi quốc

phòng, chi sự nghiệp truyền thanh, chi sự nghiệp xã hội, đẩy mạnh chi sự

nghiệp kinh tế, chi sự nghiệp y tế, giáo dục.

3.2.2 Nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ kế toán thị trấn

Thực tế cho thấy, trên địa bàn thị trấn Vạn Hà cán bộ làm cơng tác kế

tốn thị trấn còn hạn chế về trình độ chun mơn. Kế toán thị trấn chưa phát

huy được hết năng lực, trình độ chun mơn, cập nhật thơng và nghiên cứuSinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC CỦA QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN THỊ TRẤN VẠN HÀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×