Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ

2 QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơng- UBND xã tổ chức triển khai xây dựng dự toán NS xã và giao số kiểm

tra cho các ban, tổ chức thuộc UBND xã.

* Lập và tổng hợp dự toán

- Các ban, tổ chức lập dự toan của đơn vị mình; kế tốn xã lập dự toán

NS xã.

- UBND xã thảo luận với ban, tổ chức về dự toán ngân sách, kế toán tổng

hợp và hồn chỉnh dự tốn NS xã.

- UBND xã báo cáo thường trực HĐND xã xem xét dự toán NS xã.

- Căn cứ vào ý kiến của Thường trực HĐND xã, UBND xã hồn chỉnh lại

dự tốn ngân sách và gửi phòng TC – KH huyện.

- Phòng TC – KH huyện tổ chức làm việc về dự toán ngân sách xã.

* Phân bổ và quyết định dự toán ngân sách xã: Sau khi nhận được quyết

định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách của Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban nhân

dân xã hồn chỉnh dự tốn ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã trình

Hội đồng nhân dân xã quyết định. Sau khi dự toán ngân sách xã được Hội đồng

nhân dân xã quyết định, Uỷ ban nhân dân xã báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện,

Phòng tài chính huyện, đồng thời thơng báo cơng khai dự toán ngân sách xã cho

nhân dân biết theo chế độ cơng khai tài chính về ngân sách nhà nước.

1.2.1.2 Tổ chức chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách xã.

* Căn cứ tổ chức chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách xã.

- Căn cứ dự toán ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã cả

năm đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định, Uỷ ban nhân dân xã phân bổSinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 9Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơngchi tiết dự tốn chi ngân sách xã theo Mục lục ngân sách nhà nước gửi Kho

bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ thanh toán và kiểm soát chi.

- Căn cứ vào dự toán cả năm gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. Đối

với những xã có các nguồn thu chủ yếu theo mùa vụ, Uỷ ban nhân dân xã đề

nghị cơ quan tài chính cấp trên thực hiện tiến độ cấp số bổ sung cân đối trong

dự toán đã được giao cho phù hợp để điều hành chi theo tiến độ công việc.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (hoặc người được uỷ quyền) là chủ tài

khoản thu, chi ngân sách xã.

- Xã có quỹ tiền mặt tại xã để thanh toán các khoản chi có giá trị nhỏ.

Định mức tồn quỹ tiền mặt tại xã do Kho bạc Nhà nước huyện quy định cho

từng loại xã. Riêng những xã ở xa Kho bạc Nhà nước, điều kiện đi lại khó

khăn, chưa thể thực hiện việc nộp trực tiếp các khoản thu của ngân sách xã vào

Kho bạc Nhà nước, định mức tồn quỹ tiền mặt được quy định ở mức phù hợp.

* Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách:

+ Trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân trong việc quản lý chi ngân sách xã:

• Các tổ chức, đơn vị thuộc xã:

Chi đúng dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng

mục đích, đối tượng và tiết kiệm, có hiệu quả.

Lập dự tốn sử dụng kinh phí hàng q (có chia tháng) gửi Tài chính xã.

Khi có nhu cầu chi, làm các thủ tục đề nghị Tài chính xã rút tiền tại Kho bạc

hoặc quỹ tại xã để thanh toán.Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 10Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngChấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và quyết

toán sử dụng kinh phí với Tài chính xã và cơng khai kết quả thu, chi tài chính

của tổ chức, đơn vị.

• Tài chính xã:

Thẩm tra nhu cầu sử dụng kinh phí của các tổ chức đơn vị.

Bố trí nguồn theo dự toán năm và dự toán quý để đáp ứng nhu cầu chi,

trường hợp nhu cầu chi lớn hơn thu trong quý cần có biện pháp đề nghị cấp trên

tăng tiến độ cấp bổ sung hoặc tạm thời sắp xếp lại nhu cầu chi phù hợp với nguồn

thu, theo nguyên tắc đảm bảo chi lương, có tính chất lương đầy đủ, kịp thời.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi ngân sách, sử dụng tài sản của các

tổ chức đơn vị sử dụng ngân sách, phát hiện và báo cáo đề xuất kịp thời Chủ

tịch Uỷ ban nhân dân xã về những vi phạm chế độ, tiêu chuẩn, định mức để

có biện pháp đảm bảo thực hiện mục tiêu và tiến độ quy định.

• Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã hoặc người được uỷ quyền quyết định chi:

Việc quyết định chi phải theo đúng chế độ, tiêu chuẩn và mức chi trong

phạm vi dự toán được phê duyệt và người ra quyết định chi phải chịu trách

nhiệm về quyết định của mình, nếu chi sai phải bồi hồn cho cơng quỹ và tuỳ

theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc

truy cứu trách nhiệm hình sự.

* Nguyên tắc chi ngân sách:

Việc thực hiện chi phải bảo đảm các điều kiện:Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 11Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngĐã được ghi trong dự tốn được giao, trừ trường hợp dự toán và phân bổ

dự toán chưa được cấp có thẩm quyền quyết định và chi từ nguồn tăng thu,

nguồn dự phòng ngân sách;

Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định;

Được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã hoặc người được uỷ quyền quyết định chi.

1.2.1.3 Quyết toán chi thường xun ngân sách xã.

- Tài chính xã có trách nhiệm thực hiện cơng tác hạch tốn kế tốn và

quyết toán ngân sách xã theo Mục lục ngân sách nhà nước và chế độ kế toán

ngân sách xã hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo kế toán và quyết toán theo

quy định. Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thực hiện cơng tác kế tốn thu, chi

quỹ ngân sách xã theo quy định; định kỳ hàng tháng, quý báo cáo tình hình

thực hiện thu, chi ngân sách xã, tồn quỹ ngân sách xã gửi Uỷ ban nhân dân

xã; và báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân xã.

- Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách xã hết ngày 31 tháng 01 năm sau.

- Để thực hiện cơng tác khố sổ và quyết tốn hàng năm, Tài chính xã

thực hiện các việc sau đây:

+ Ngay trong tháng 12 phải rà soát tất cả các khoản thu, chi theo dự tốn,

có biện pháp thu đầy đủ các khoản phải thu vào ngân sách và giải quyết kịp

thời các nhu cầu chi theo dự toán. Trường hợp có khả năng hụt thu phải chủ

động có phương án sắp xếp lại các khoản chi để đảm bảo cân đối ngân sách xã.

+ Phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện nơi giao dịch đối chiếu tất cả

các khoản thu, chi ngân sách xã trong năm, bảo đảm hạch tốn đầy đủ, chính

xác các khoản thu, chi theo Mục lục ngân sách nhà nước, kiểm tra lại số thu

được phân chia giữa các cấp ngân sách theo tỉ lệ quy định.

Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 12Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơng+ Đối với các khoản tạm thu, tạm giữ, tạm vay (nếu có) phải xem xét xử lý hoặc

hoàn trả, trường hợp chưa xử lý được, thì phải làm thủ tục chuyển sang năm sau.

+ Các khoản thu, chi phát sinh vào thời điểm cuối năm được thực hiện

theo nguyên tắc sau:

• Các khoản thu phải nộp chậm nhất trước cuối giờ làm việc ngày 31/12,

nếu nộp sau thời hạn trên phải hạch toán vào thu ngân sách năm sau.

• Nhiệm vụ chi được bố trí trong dự tốn ngân sách năm, chỉ được chi

trong niên độ ngân sách năm đó, các khoản chi có trong dự tốn đến hết 31/12

chưa thực hiện được khơng được chuyển sang năm sau chi tiếp, trừ trường

hợp cần thiết phải chi nhưng chưa chi được, phải được Uỷ ban nhân dân quyết

định cho chi tiếp, khi đó hạch toán và quyết toán như sau: nếu thực hiện trong

thời gian chỉnh lý quyết tốn thì dùng tồn quỹ năm trước để chi và quyết toán

vào ngân sách năm trước; nếu được quyết định thực hiện trong năm sau, thì

làm thủ tục chuyển nguồn sang năm sau để chi tiếp và thực hiện quyết toán

vào chi ngân sách năm sau.

- Quyết tốn ngân sách xã hàng năm:

+ Tài chính xã lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã hàng năm trình

Uỷ ban nhân dân xã xem xét để trình Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn, đồng

thời gửi Phòng Tài chính huyện để tổng hợp. Thời gian gửi báo cáo quyết tốn

năm cho Phòng Tài chính huyện do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

+ Quyết toán chi ngân sách xã khơng được lớn hơn quyết tốn thu ngân

sách xã. Kết dư ngân sách xã là số chênh lệch lớn hơn giữa số thực thu và số

thực chi ngân sách xã. Toàn bộ kết dư năm trước được chuyển vào thu ngân

sách năm sau.

Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 13Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơng+ Sau khi Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn, báo cáo quyết toán được lập

thành 05 bản để gửi cho Hội đồng nhân dân xã, Uỷ ban nhân dân xã, Phòng

tài chính huyện, Kho bạc Nhà nước nơi xã giao dịch (để làm thủ tục ghi thu

kết dư ngân sách), lưu Tài chính xã và thơng báo cơng khai nơi cơng cộng cho

nhân dân trong xã biết.

+ Phòng Tài chính huyện có trách nhiệm thẩm định báo cáo quyết tốn

thu, chi ngân sách xã, trường hợp có sai sót phải báo cáo Uỷ ban nhân dân

huyện yêu cầu Hội đồng nhân dân xã điều chỉnh.

1.2.2 Các nguyên tắc quản lý chi thường xuyên ngân sách xã.

1.2.2.1 Nguyên tắc chi theo dự toán.

Quản lý chi theo dự toán được coi là rất quan trọng đối với việc quản lý

chi thường xuyên của NS xã. NS xã hàng năm để đầu tư cho nhiều lĩnh vực

khác nhau, mức chi cho mỗi loại hoạt động được xác định theo đối tượng

riêng, định mức riêng sẽ dẫn đến các mức chi từ NS xã cho các hoạt động

cũng có sự khác nhau. Mặt khác, quản lý theo dự tốn thì mới đảm bảo được

cân đối ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành ngân sách, hạn

chế tính tùy tiện trong quản lý và sử dụng kinh phí ở các đơn vị thụ hưởng

ngân sách.

Sự tôn trọng nguyên tắc quản lý chi theo dự toán đối với các khoản chi

thường xuyên của NSX được nhìn nhận qua những giác độ sau:

Mọi nhu cầu chi thường xuyên dự kiến trong năm kế hoạch nhất thiết

phải được xác định trong dự tốn kinh phí từ cơ sở, thông qua các bước xét

duyệt của các cơ quan thẩm quyền từ thấp đến cao.Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 14Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngTrong q trình tổ chức thực hiện dự tốn chi thường xun, mỗi ngành

mỗi cấp phải căn cứ vào dự toán kinh phí đã được duyệt mà phân bổ và sử

dụng cho các khoản chi và phải hạch toán theo đúng mục lục ngân sách.

Định kỳ theo chế độ quyết toán kinh phí đã quy định, các ngành, các cấp,

các đơn vị khi phân tích đánh giá kết quả thực hiện của kỳ báo cáo phải lấy dự

toán làm căn cứ đối chiếu, so sánh.

1.2.2.2 Nguyên tắc chi tiết kiệm, hiệu quả.

Có thể nói tiết kiệm, hiệu quả là một trong những nguyên tắc quan trọng

hàng đầu của quản lý kinh tế tài chính vì nguồn lực thì ln có giới hạn nhưng

nhu cầu thì hơng có mức giới hạn nào cả. Do vậy, trong quá trình phân bổ và sử

dụng các nguồn lực khan hiếm đó ln phải tính sao cho chi phí ít nhất nhưng

vẫn đạt hiệu quả tốt nhất. Hàng năm nguồn chi cho NS xã thì có hạn nhưng nhu

cầu chi NS xã luôn tăng nhanh so với khả năng huy động được. Vì vậy tơn

trọng ngun tắc tiết kiệm hiệu quả là cần thiết trong quản lý chi NS xã.

1.2.2.3 Nguyên tắc chi trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước.

Một trong những nguyên tắc quan trọng của Kho bạc Nhà nước là quản

lý quỹ NS xã, vì vậy Kho bạc Nhà nước vừa có quyền vừa có trách nhiệm

kiểm soát chặt che mọi khoản chi thường xuyên của NS xã, hiện nay nước ta

đã và đang thực hiện “ Chi trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước”

Chi trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước là phương thức thanh tốn chi trả có sự

tham gia của ba bên: Đơn vị sử dụng NSX, Kho bạc Nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân

được nhận các khoản tiền do đơn vị sử dụng NSX ủy quyền Kho bạc Nhà nước trích

tiền tài khoản của mình để chuyển trả vào tài khoản cho người được hưởng ở một

trung gian tài chính nào đó, nơi người hưởng tiền mở tài khoản gia dịch.

1.2.2.4 Nguyên tắc chi theo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức quy định

Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 15Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngThực hiện theo đúng quy định trong quyết định 59/2010/QĐ-TTg về việc

ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN, đồng thời phối hợp với

hướng dẫn thực hiện phân bổ chi NSNN của tỉnh Thanh Hóa và huyện Thiệu

Hóa. Đây là một điều kiện tiên quyết trong việc chi trả chế độ và thực hành

tiết kiệm.CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG CHI VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN

SÁCH THỊ TRẤN VẠN HÀ

2.1 KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRẤN VẠN HÀ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

CHI NGÂN SÁCH VẠN HÀ

2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội thị trấn Vạn Hà.

2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên

- Về vị trí địa lý: thị trấn Vạn Hà là 1thị trấn thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh

Thanh Hóa.

Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 16Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơng- Địa giới hành chính: Thị trấn Vạn hà nằm ở trung tâm của huyện Thiệu

Hóa, thuộc tả ngạn (bờ bắc) của sơng Chu. Phía đơng giáp các xã Thiệu Duy

và Thiệu Ngun. Phía nam giáp các xã Thiệu Đơ và Thiệu Vân. Phía tây giáp

các xã Thiệu Phúc và Thiệu Phú. Phía bắc giáp các xã Thiệu Phú và Thiệu

Duy.

- Địa hình: Đây là một thị trấn nằm ở trung tâm huyện Thiệu hóa, địa hình

chủ yếu là bằng phẳng. Địa hình này thuận lợi cho việc canh tác, đi lại, giao

thương hàng hóa của người dân địa phương.

2.1.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội

- Đất đai: Thị trấn Vạn hà có diện tích tự nhiên là 5,45 km 2 trong đó đất

nơng nghiệp là 3,55 km2 (chiếm 65,14%), đất phi nông nghiệp là 1.33 km 2

(chiếm 24,41 %) , đất chưa sử dụng là 0,57 km2 (chiếm 10,45%) (Số liệu

thống kê năm 2013 của Cục thống kê huyện Thiệu Hóa).

- Đặc điểm kinh tế:

+ Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2014: 7,83%

+ Thu nhập bình quân đầu người: 2,17 triệu/người/tháng

+ Tỉ trọng các ngành kinh tế: 65,08% nông nghiệp; 15,97% công nghiệp

và 18,95% dịch vụ.

- Đặc điểm xã hội:

+ Dân số: Theo số liệu thống kê năm 2014, dân số xã là 7.248 người,

mật độ 133 người/km2, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên 17,66%.

+ Lao động: Số lượng lao động đang làm việc là 5.975 người, trong đó lao

động trong ngành nơng nghiệp và lâm nghiệp chiếm tỉ trọng lớn 71% (4243 người).

Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×