Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ

1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơng• Chi NSX gắn chặt với hoạt động của chính quyền cơ sở NSX bởi vì:

NSX vừa là một cấp ngân sách phải có chức năng, nhiệm vụ của một cấp NS.

Vừa là cấp cơ sở, dưới đó khơng còn đơn vị dự tốn, các đơn vị thụ hưởng

ngân sách trực thuộc nên NSX cũng chính là đơn vị dự tốn. Vì vậy nó ảnh

hưởng đến nhiều nội dung quản lý NSX như tổ chức bộ máy quản lý, chế độ

kế toán NSX và cơng khai NSX.

1.1.3 Vai trò chi thường xun ngân sách xã

Để chính quyền tại cơ sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình thì

cần phải có kinh phí hoạt động và ngân sách xã cung cấp và duy trì sự phát

triển của ngân sách xã.

Ngân sách xã là nguồn tài chính chủ yếu để đảm bảo cho chính quyền

Nhà nước cấp xã thực thi các nhiệm vụ kinh tế xã hội trên địa bàn. Để thực

hiện các chức năng nhiệm vụ về quản lý kinh tế, xã hội trên địa bàn theo sự

phân cấp trong hệ thống chính quyền Nhà nước, chính quyền xã cần phải có

được nguồn tài chính đủ lớn. Trong số các Quỹ tiền tệ mà chính quyền xã

được quyền quản lý và sử dụng, thì ngân sách xã được coi là Quỹ tiền tệ có

qui mơ lớn nhất, chỉ được phép sử dụng cho việc thực hiện các nhiệm vụ mà

chính quyền xã phải đảm nhận. Do vậy khả năng đảm bảo nguồn tài chính từ

ngân sách xã như thế nào sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến mức độ thực hiện

các nhiệm vụ về kinh tế, xã hội của chính quyền nhà nước cấp xã.

Ngân sách xã là cơng cụ tài chính quan trọng để giúp chính quyền Nhà nước

các xã khai thác thế mạnh về kinh tế, xã hội trên địa bàn. Cùng với q trình hồn

thiện Luật ngân sách nhà nước, cơ chế phân cấp về quản lý kinh tế - xã hội cho

chính quyền xã càng ngày càng nhiều hơn tạo thế chủ động cho các xã trong quá

trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong q trình đó ngânSinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 5Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơngsách xã đóng vai trò khơng nhỏ thơng qua việc tạo lập các nguồn tài chính cần

thiết để chính quyền xã đầu tư cho khai thác các thế mạnh về kinh tế xã hội nông

thôn, và từng bước tạo đà cất cánh cho kinh tế xã những năm sau này.

1.1.4 Nội dung chi thường xuyên ngân sách xã

Nội dung các khoản chi thường xuyên ngân sách xã là:

• Chi cho hoạt động của văn phòng UBND xã, như: Tiền cơng, tiền lương

cho cán bộ, cơng chức cấp xã; sinh hoạt phí đại biểu HĐND; các khoản phụ cấp

khác theo quy định của nhà nước; chi về phúc lợi tập thể, y tế, vệ sinh; chi cơng

tác phí; chi phí chung cho hoạt động của văn phòng UBND; chi khác; …

• Chi kinh phí hoạt động cho cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam ở cấp xã;

• Chi kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội của xã, như: Mặt

trân Tổ quốc Việt Nam; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội cựu chiến

binh; Hội liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân, sau khi trừ các hkoản thu theo điều lệ

và các khaorn thu khác (nếu có);

• Chi đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ xã và các đối tượng

khác theo chế độ hiên hành;

• Chi cho cơng tác dân qn, tự vệ, trật tự an ninh xã hội, như: huấn luyê

dân quân tự vệ; các khoản phụ cấp huy động dân quân tự vệ và các khoản khác về

dân quân tự vệ thuộc nhiệm vụ chi của NS xã theo quy định của Pháp lệnh dân

quân tự vệ; đăng kí nghĩa vụ quân sự, công tác nghĩa vụ quân sự khác thuộc

nhiệm vụ chi của NS xã theo quy định của Pháp lệnh Dân quân tự vệ; tuyên

truyền, vận động và tổ chức phong trào bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên

địa bàn xã; các khoản chi khác theo chế độ quy định;Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 6Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơng• Chi cho cơng tác xã hội và hoạt động thơng tin, văn hóa, thể dục, thể thao

do xã quản lý, như: trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ hiên

hành (không thể trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc và trợ cấp thôi việc

một lần cho cán bộ xã nghỉ việc tử ngày 01/01/1998 trở về sau do tổ chức Bảo

hiểm xã hội chi trả); chi thăm hỏi các gia đình chính sách; chi cứu tế xã hội và

công tác xã hội khác; chi hoạt động văn hóa, thơng tin, thể thao, truyền thơng do

xã tổ chức;

• Chi sự nghiệp giáo dục bao gồm: Hỗ trợ các lớp bổ túc văn hóa; trợ cấp

nhà trẻ, mẫu giáo, kể cả trợ cấp cho giáo viên mẫu giáo và cô nuôi dạy trẻ do xã,

thị trấn quản lý;

• Chi sự nghiệp y tế, như: Hõ trợ chi thường xuyên và mua sắm trang thiết

bị phục vụ cho khám chữa bệnh của trạm y tế;

• Chi sửa chữa, cải tạo các cơng trình phúc lợi cơng cộng, các cơng trình

thuộc kết cấu hạ tầng do xã quản lý, bao gồm: trường học, trạm y tế, đài tưởng

niệm, cầu cống, đường xá, cơng trình cấp nước, thốt nước, cơng trình phục vụ thể

dục thể thao…; riêng đối với thị trấn còn phải chi sửa chữa, quản lý cải tạo vỉa hè,

đường phố, nội thị, đen chiếu sang, công viên, cây xanh;

• Chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển các sợ nghiệp kinh tế, bao gồm:

khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm,… nhằm ni dưỡng phát triển nguồn thu

cho NS xã;

• Chi các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật.Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 7Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơng1.2 QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUN NGÂN SÁCH XÃ

1.2.1 Nội dung quản lý chi ngân sách xã

1.2.1.1 Lập dự toán chi thường xuyên ngân sách xã

* Căn cứ lập dự toán ngân sách xã:

Dự toán NS xã hàng năm được xây dựng dựa trên những căn cứ sau:

- Dự báo những xu hướng, cơ hội, thách thức trong phát triển kinh tế - xã

hội ở địa phương có tác động đến nguồn thu và nhiệm vụ chi của xã năm kế

hoạch.

- Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm, bảo an ninh quốc phòng,

trật tự an tồn xã hội của xã thể hiên trong kế hoạch phát triển 5 năm và hàng

năm của xã;

- Chính sách, chế độ thu ngân sách nhà nước, cơ chế phân cấp nguồn thu,

nhiệm vụ chi ngân sách xã và tỷ lệ phân chia nguồn thu do Hội đồng nhân dân

cấp tỉnh quy định;

- Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách hiện hành như: chế độ tiền

lương cán bộ công chức xã, chi hoạt động của các bạ ngành đoàn thể…

- Số kiểm tra về dự toán ngân sách xã do Uỷ ban nhân dân huyện thơng báo;

- Tình hình thực hiện dự tốn ngân sách xã năm trước và một số năm liền

kề, ước thực hiên năm báo cáo.

* Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách xã:

- Phòng tài chính kế hoạch hướng dẫn và giao số kiểm tra dự toán cho

ngân sách các xã.

Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 8Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơng- UBND xã tổ chức triển khai xây dựng dự toán NS xã và giao số kiểm

tra cho các ban, tổ chức thuộc UBND xã.

* Lập và tổng hợp dự toán

- Các ban, tổ chức lập dự toan của đơn vị mình; kế tốn xã lập dự tốn

NS xã.

- UBND xã thảo luận với ban, tổ chức về dự tốn ngân sách, kế tốn tổng

hợp và hồn chỉnh dự toán NS xã.

- UBND xã báo cáo thường trực HĐND xã xem xét dự toán NS xã.

- Căn cứ vào ý kiến của Thường trực HĐND xã, UBND xã hồn chỉnh lại

dự tốn ngân sách và gửi phòng TC – KH huyện.

- Phòng TC – KH huyện tổ chức làm việc về dự toán ngân sách xã.

* Phân bổ và quyết định dự toán ngân sách xã: Sau khi nhận được quyết

định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách của Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban nhân

dân xã hồn chỉnh dự tốn ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã trình

Hội đồng nhân dân xã quyết định. Sau khi dự toán ngân sách xã được Hội đồng

nhân dân xã quyết định, Uỷ ban nhân dân xã báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện,

Phòng tài chính huyện, đồng thời thơng báo cơng khai dự tốn ngân sách xã cho

nhân dân biết theo chế độ công khai tài chính về ngân sách nhà nước.

1.2.1.2 Tổ chức chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách xã.

* Căn cứ tổ chức chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách xã.

- Căn cứ dự toán ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã cả

năm đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định, Uỷ ban nhân dân xã phân bổSinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×