Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THỊ TRẤN VẠN HÀ

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THỊ TRẤN VẠN HÀ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơng3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHI VÀ QUẢN LÝ CHI

3.2.1 Tăng cường cơng tác thanh tra, kiểm tra một số khoản chi sự

nghiệp ngân sách thị trấn

Xây dựng dự toán chi NS thị trấn chưa thực sự bám sát vào yêu cầu

thực tế của thị trấn. Việc xây dựng các khoản chi phần nhiều mang tính hình

thức, chưa sát với thực tế, chủ yếu vẫn dựa vào các văn bản cấp trên, công tác

tính tốn dựa vào số năm trước, chưa khoa học. Cụ thể như chi sự nghiệp y tế,

chi sự nghiệp truyền thanh, chi sự nghiệp VHTT thực hiện lớn hơn nhiều so

với dự tốn thị trấn lập. Vì vậy, thị trấn cần tăng cường công tác quản lý, giám

sát chi NS thị trấn bằng việc thường xuyên kiểm tra việc lập dự toán và các

căn cứ cụ thể, thực tiễn để lập dự toán ngân sách thị trấn, để tránh sự chênh

lệch lớn trong khâu thực hiện với khâu lập dự toán.

Cơ cấu chi giữa các mục chi sự nghiệp chưa hợp lý, một số khoản chi có

thể tiết kiệm và ít biến động như chi cho quốc phòng, chi cho sự nghiệp phát

thanh, chi sự nghiệp xã hội cần giảm số dự toán xây dựng và tăng số dự tốn của

một số khoản chi thường xun có thực chi lớn hơn dự toán như chi sự nghiệp

giáo dục, chi sự nghiệp y tế, chi sự nghiệp kinh tế. Vì vậy để hồn thiện hơn dự

tốn NS thị trấn phù hợp với tình hình thực tế cán bộ tài chính kế toán thị trấn

Vạn Hà cần cân đối lại các khoản chi cho phù hợp, giảm dự toán ở chi quốc

phòng, chi sự nghiệp truyền thanh, chi sự nghiệp xã hội, đẩy mạnh chi sự

nghiệp kinh tế, chi sự nghiệp y tế, giáo dục.

3.2.2 Nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ kế toán thị trấn

Thực tế cho thấy, trên địa bàn thị trấn Vạn Hà cán bộ làm cơng tác kế

tốn thị trấn còn hạn chế về trình độ chun mơn. Kế tốn thị trấn chưa phát

huy được hết năng lực, trình độ chun mơn, cập nhật thông và nghiên cứuSinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 44Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơngcác văn bản hướng dẫn điều hành chưa thường xun. Do đó cơng tác tham

mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND thị trấn về chỉ đạo quản lý và điều hành thu,

chi NS thị trấn chưa đúng với quy định như: chưa phân định rõ từng nguồn

thu để tham mưu điều hành chi ngân sách đúng mục đích và có hiệu quả. Để

đáp ứng được yêu cầu quản lý chi NS thị trấn hiệu quả đòi hỏi mỗi cán bộ kế

tốn cần phải nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết về luật NSNN và

các văn bản liên quan , đồng thời phải sâu sát thực tế và phải có phẩm chất

đạo đức tốt.

Một số giải pháp nhằm nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất của cán

bộ tài chính - kế tốn trên địa bàn thị trấn:

• Cập nhật các thơng tin và văn bản hướng dẫn cho cán bộ kế toán xã

đảm bảo công tác tham mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND thực hiện chi ngân sách

hiệu quả và cơng khai tài chính kịp thời

• Nâng cao năng lực của cán bộ kế toán thị trấn, tổ chức tuyển chọn cán

bộ kế toán thị trấn được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo thành

thạo cơng việc, có đạo đức nghề nghiệp tốt, những người thực sự có năng lực.

• Tăng cường công tác đào tạo cả theo chức danh và theo từng công việc

(đào tạo cả về chuyên môn nghiệp vụ cũng như các kiến thức bổ trợ khác:

ngoại ngữ, tin học,…). Trong đó chú trọng đến việc đào tạo, cập nhật kiến

thức mới cho kế toán thị trấn.

3.2.3 Quán triệt chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả đối với một số khoản chi

hành chính

Các khoản chi chưa thực sự được tiết kiệm, có hiệu quả. Vẫn còn tình

trạng lãng phí trong chi thường xuyên: thể hiện ở lĩnh vực chi tiêu hành chính

vượt mức quy định (mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc không đúngSinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 45Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơngtiêu chuẩn, chế độ; chi điện, nước, xăng xe, điện thoại, tổ chức lễ hội, ngày kỷ

niệm còn chưa hợp lý, lãng phí);

Một số giải pháp thực hiện tiết kiệm, hiệu quả đối với các khoản chi trên:

• Thiết lập các định mức chi và thứ tự ưu tiên các khoản chi mua sắm, sửa

chữa trang thiết bị,…phù hợp làm cơ sở để xây dựng kế hoạch chi và thực

hiện việc kiểm soát các khoản chi NSX một cách hiệu quả

• Trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác xây dựng dự toán chi hàng

tháng, hàng quý làm căn cứ thực hiện chi cho sát với tình hình thực tế đảm

bảo hiệu quả các khoản chi

• Xây dựng định mức chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình thực tế làm căn

cứ khi phát sinh nhu cầu chi tiêu. Xác lập thứ tự ưu tiên cho công tác thực

hiện các khoản chi như chi nghiệp vụ chuyên môn trước, chi mua sắm sữa

chữa thực hiện sau… đảm bảo phù hợp với khả năng của NSX.

• Các khoản thu đóng góp của nhân dân để chi theo mục tiêu đã định cần chi

đúng mục đích, có phương án cụ thể, có sự giám sát của nhân dân để tạo ra

lòng tin cho quần chúng nhân dân ,tránh tình trạng chi sai mục đích, có biểu

hiện mờ ám. Tất cả các khoản chi NSX phải được ghi chép đầy đủ và định kỳ

thông qua HĐND xã cho mọi người dân đều biết.

Tiết kiệm hiệu quả là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong việc quản lý NS thị

trấn. Vì NS thị trấn vừa là đơn vị sử dụng ngân sách, vừa là cấp ngân sách, chi

ngân sách thị trấn quyết định ngân sách trên tồn bộ thị trấn nên khá phức tạp,

lợi ích của khản chi này mang lại thường gắn liền với lợi ích cụ thể cục bộ, sử

dụng nguồn lực ngân sách phần nào bị hạn chế, dẫn đến thất thoát, lãng phí.Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 46Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngĐể tránh được tình trạng chi tràn lan, “tiền chùa”, cần có những biện

pháp quản lý chặt chẽ, sát sao, chi tiết từng khoản chi NSX và nâng cao nhận

thức việc thực hiện tiết kiệm và hiệu quả nguồn chi ngân sách đó.

3.2.4 Tăng cường cơng khai – minh bạch chi ngân sách thị trấn

Công khai – minh bạch trong chi NS thị trấn chưa thực sự rõ ràng, việc

cơng khai quyết tốn NS thị trấn mới chỉ được dán trên bảng tin của thị trấn

và với ngơn ngữ tài chính, gây khó hiểu cho người dân địa phương – những

người khơng có trình độ về tài chính, kế tốn. Ngồi ra thời gian dán trên

bảng tin không tuân thủ quy định về công khai minh bạch là 90 ngày kể từ

ngày dán thông báo theo thông tư số 21/2005/TT-BTC. Đồng thời không dùng

các biện pháp công khai khác như thông báo trên phương tiện đại chúng (loa

phát thanh thị trấn) là những phương tiện dễ được tiếp nhận nhất.Vì vậy, cán

bộ thị trấn phải có các giải pháp để công khai các khoản chi, thông báotrên

các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, chấp hành đúng quy định của

pháp luật về ngày dán và công khai các khoản chi.

3.3 ĐIỀU KIÊN THỰC THI GIẢI PHÁP

Điều kiện để thực thi quản lý chi và chi ngân sách thị trấn là:

- Hệ thống pháp luật phải ngày càng hoàn thiện để tăng cường hiệu lực

pháp luật, pháp chế của chính quyền Nhà nước cấp thị trấn với nhân dân. Nhà

nước cần phải có cơ chế, chính sách đồng bộ khuyến khích và làm đòn bẩy

kinh tế khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương.

- UBND thị trấn phải có cơng văn cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn để các

cấp các ngành làm đúng theo quy định của Nhà nước, đồng thời thấy được vai

trò quan trọng của chi NS thị trấn trong giai đoạn hiện nay.Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 47Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơng- Cơng tác quản lý chi NS thị trấn phải được coi trọng, đối với cán bộ

quản lý NS thị trấn, Nhà nước cần có chế độ đãi ngộ phù hợp với công việc

mà họ đảm nhận để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở.

- Để hướng dẫn các cán bộ cơ sở tiếp cận được với các văn bản pháp lý quy

định về quản lý chi NS thị trấn của Nhà nước thì thị trấn, huyện, tỉnh cần có kế hoạch

đào tạo, tập huấn đội ngũ kế toán, cán bộ quản lý chi NS thị trấn để có thể hồn thành

tốt nhiệm vụ được giao.Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 48Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngKẾT LUẬN

Qua q trình tìm hiểu và phân tích, lấy mẫu thí điểm là NS thị trấn Vạn

Hà có thể thấy cơng tác quản lý chi NS thị trấn là một nhiệm vụ khá quan

trọng, nó quyết định đến sự phát triển của thị trấn, của huyện, của tỉnh và của

cả nước. Với tư cách là 1 đơn vị sử dụng ngân sách, cũng với tư cách là một

cấp ngân sách việc thực hiện chi và quản lý chi là điển hình cho những quy

mơ lớn hơn. Qua phân tích ta thấy quản lý chi NS ở Vạn Hà đang dần được

hoàn thiện nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của chính quyền và bảo đảm

lợi ích của nhân dân. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn

còn nhiều tồn tại như cơng tác lập dự tốn còn mang nặng hình thức, chưa sát

với thực tế, gây khó khăn cho khâu chấp hành và quyết tốn ngân sách. Trong

q trình thực hiện NS thị trấn còn một số khoản chi chưa theo đúng chế độ,

định mức hoạt động. Vì vậy, cơng tác quản lý chi NS thị trấn cần phải tăng

cường hơn nữa. Từ sự tìm hiểu tình hình thực tế, tơi đã mạnh dạn đưa ra một

số giải pháp với hy vọng góp phần đẩy mạnh cơng tác quản lý chi NS thị trấn

cho phù hợp với điều kiện thực tế đòi hỏi của thị trấn Vạn Hà.

Mặc dù đã có sự cố gắng tìm tòi nhưng do thời gian có hạn, khả năng hiểu biết,

lí luận còn hạn chế nên bài luận văn khơng tránh khỏi còn nhiều thiếu sót. Em rất

mong nhận được những chỉ bảo của các thầy, cơ giáo và các cơ chú cán bộ ban Tài

chính – Kế tốn thị trấn Vạn Hà, các cơ chú lãnh đạo thị trấn, cùng sự góp ý của các

bạn đọc.

Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo thị trấn đã tạo điều kiện cho em

được thực tập và hoàn thiện luận văn tại đơn vị, cảm ơn thầy cô giáo đặc biệt là

PGS.TS Phạm Văn Liên, cùng các cán bộ của tài chính - kế tốn thị trấn Vạn

Hà đã tận tình giúp đỡ và chỉ bảo em trong q trình làm chun đề cuối khóa.Sinh viên thực hiệnLê Thị Vân AnhSinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 49Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình giáo trình quản lý chi NSNN, giáo trình quản lý tài chính

xã - Học Viện Tài Chính.

2. Bộ Tài Chính (1998), Hướng dẫn thực hiện Luật NSNN, NXB Tài

chính, Hà Nội 19998

3. Hệ thống Mục lục NSNN, NXB Tài chính, Hà Nội.

4. Bộ Tài chính (2003), Thơng tư 59/2003/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện

Nghị định số 60/2003/NĐ – CP quy định chi tiếu và hướng dẫn thi hành Luật

NSNN, NXB Tài Chính, Hà Nội 2003

5. Bộ Tài chính (2003), Thông tư 60/2003/TT-BTC quy định về quản lý

Ngân sách xã và các hoạt động Tài chính khác của xã, phường, thịt trấn ,

NXB Tài chính, Hà Nội 2003.

6. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2003), Quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành Luật NSNN, Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 6/6/2003

7. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2002), Luật số 01/2002/QH11,

Luật NSNN, NXB Tài Chính, Hà Nội 2003.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị trấn Vạn Hà (2012,2013,2014) “Báo

cáo quyết toán chi NSX”Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 50Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngPHỤ LỤC

Bảng 3.1: Tổng hợp ưu điểm, nguyên nhân.

Ưu điểmNguyên nhânCông tác hạchHàng năm, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyệntốn, kế tốnThiệu Hóa thường xuyên tổ chức tập huấn, bồiGiải

phápngân sách thị trấn dưỡng nghiệp vụ kế toán cho các kế toán thị trấn,Tiếp tụcđang dần đượcgóp phần làm cho kế tốn thị trấn thực sự trởphát huyhồn thiện nângthành cơng cụ quan trọng, phục vụ công tác quảncaolý NS. Trên cơ sở này, kế toán thị trấn đã biết

cách lập dự toán, báo cáo quyết toán theo đúng

yêu cầu quản lý NSNN hiện hành

Chính quyền thị trấn đã chủ động quản lý, điềuCông tác điềuhành các khoản chi, đặc biệt là các khoản chihành chi ngânthường xuyên trong tổng kinh phí được giao, đểsách đang ngàyđáp ứng nhu cầu phát triển, nâng cao đời sống vậtcàng được thựcchất cũng như tinh thần của người dân trong thịhiện tốt.Tiếp tục

phát huytrấn.Đây là một bước đột phá, một bước tiến quan

Thị trấn đã áp

dụng phần mềm

tin học trong

công tác quản lýtrọng trong công tác quản lý NS thị trấn. Nhờ sử Tiếp tục

dụng công nghệ thơng tin trong cơng tác hạch phát huy

tốn, kế tốn NS thị trấn đã cung cấp thơng tin

một cách nhanh chóng và kịp thời cho cơ quanNS thị trấn và kế quản lý cấp trên, giúp cho việc quản lý và điều

Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THỊ TRẤN VẠN HÀ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×