Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số kiến nghị

3 Một số kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpHọc viện tài chínhNgân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh cần có một bộ phận độc

lập nghiên cứu thị trường và nghiên cứu ngành cụ thể phải nêu được các rủi ro, các

cơ hội, điểm mạnh của các ngành và phải có sự dự báo để phòng chính sách tín

dụng có được các dự báo và có các chính sách kịp thời trong từng thời kỳ sẽ nhằm

giảm thiểu các rủi ro tín dụng hơn cho ngân hàng.

3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước

3.3.2.1 Tăng cường cơng tác thanh tra hoạt động tín dụng của các ngân hàng

thương mại

Công tác thanh tra hoạt động tín dụng cần thực hiện thường xuyên hơn và

nâng cao trình độ đội ngũ thanh tra viên để có khả năng phát hiện kịp thời các sai

sót, xu hướng lệch lạc trong phân tích tín dụng để chỉ đạo và phòng ngừa, chỉnh sửa

và khắc phục một cách triệt để. Q trình thanh tra cần phòng ngừa xu hướng cạnh

tranh khơng lành mạnh, bng lỏng các điều kiện tín dụng dẫn tới nguy cơ rủi ro

trong hoạt động tín dụng của không chỉ một ngân hàng mà cả hệ thống.

3.3.2.2 Phân loại, xếp hạng tín dụng các ngân hàng; tái cấu trúc lại hệ thống ngân

hàng

NHNN cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai và giám sát chặt chẽ tình

hình hoạt động của từng TCTD cũng như tồn hệ thống các TCTD, không để xảy ra

xáo trộn hay đổ vỡ ngồi tầm kiểm sốt. Khuyến khích các ngân hàng sáp nhập, hợp

nhất, mua lại theo nguyên tắc tự nguyện, giám sát toàn diện và tạo mọi điều kiện

thuận lợi để quá trình tái cấu trúc của các TCTD được triển khai an toàn, hiệu quả.

Ưu tiên tái cơ cấu các TCTD yếu kém với sự hỗ trợ tích cực, toàn diện của các

NHTM nhà nước hoặc NHTM cổ phần lớn và sự trợ giúp thích hợp của Chính phủ,

NHNN trên nguyên tắc chủ sở hữu TCTD phải chịu trách nhiệm đầu tiên và cuối

cùng về những tổn thất xảy ra đối với TCTD, lợi ích của Nhà nước và tài sản của

nhân dân phải được bảo vệ tốt nhất. Đối với TCTD yếu kém đến mức không thể trở

lại hoạt động bình thường, NHNN sẽ áp dụng các biện pháp xử lý đặc biệt theo quyĐỗ Chí ThanhLớp: CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc viện tài chínhđịnh của pháp ḷt để kiên quyết loại bỏ các tổ chức này một cách có trật tự, bảo

đảm kỷ luật thị trường và sự lành mạnh, an toàn của hệ thống ngân hàng.

3.3.2.3 Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC)

Cần tạo lập hệ thống thơng tin tín dụng có tính hữu ích cao hơn theo hướng:

Dựa trên cơ sở hợp tác, NHNN thực hiện kết nối kho thông tin dữ liệu giữa

các ngân hàng để bổ sung, tăng tính đầy đủ và sự chính xác của kho dữ liệu, không

chỉ là các dữ liệu về khách hàng mà còn các đánh giá và dự báo về ngành, làm nền

tảng trong phân tích và thẩm định tín dụng.

Dựa trên thông tin về các doanh nghiệp, ngành hàng, dự án đã cấp tín dụng,

Trung tâm thơng tin tín dụng cần tổng hợp và đưa ra các đánh giá, phân tích và cung

cấp các thơng tin hữu ích cho toàn bộ hệ thống để sử dụng trong thẩm định tín dụng.

Kho dữ liệu này cần có tính mở để có khả năng tích hợp với kho dữ liệu của các

ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác trong cạnh tranh được đặt ra trong

môi trường hội nhập.

Cần thiết lập các mối liên hệ với các tổ chức, dịch vụ cung cấp thơng tin trên

thế giới để có thể khai thác, mua tin khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu thông tin từ

các Chi nhánh, đặc biệt là các thơng tin về tình hình tài chính, hoạt động của các

công ty mẹ - đối tác ở nước ngoài của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh

nghiệp thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi.

3.3.3 Kiến nghị với chính phủ

3.3.3.1 Xây dựng, hiện đại hơn nữa hệ thống thông tin quốc gia công khai

Ở Việt Nam hiện nay, thông tin nằm rải rác ở các cơ quan quản lý Nhà Nước

mà chưa có quy định về việc phối hợp cung cấp thông tin giữa các cơ quan. Mặt

khác thông tin chưa được tin học hóa mà chủ yếu lưu trữ dưới dạng văn bản giấy,

việc tra cứu thơng tin rất khó khăn, mất nhiều thời gian, những thơng tin cũ có khi

bị thất lạc hoặc mờ, nát nên các NHTM thường khơng có được đầy đủ thông tin về

lịch sử của khách hàng. Do vậy việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin QuốcĐỗ Chí ThanhLớp: CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc viện tài chínhgia là vô cùng cần thiết, trước hết là phục vụ cho công tác quản lý của nhà nước và

gián tiếp là giúp các ngân hàng thuận lợi trong việc khai thác thông tin về khách

hàng, giảm được thời gian và chi phí tìm kiếm.

3.3.3.2 Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành

Việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại các NHTM còn gặp

nhiều khó khăn vì việc tiếp cận các thơng tin giúp cho việc đánh giá, xếp hạng tín

dụng khách hàng (các thơng tin về triển vọng kinh doanh ngành, các chỉ số trung

bình ngành như các tỷ số tài chính, giá thành.) hiện vẫn còn nhiều hạn chế, và hầu

như là khơng có. Vì vậy, Chính Phủ cần giao cho tổng cục thống kê phối hợp với bộ

tài chính xây dựng hệ thống các chỉ tiêu trung bình của các ngành kinh tế. Đây là

thông tin hết sức quan trọng trong việc xem xét đánh giá khách hàng trên cơ sở so

sánh với trung bình ngành, qua đó giúp các tổ chức tín dụng có những quyết định

đúng đắn trong hoạt động kinh doanh tín dụng.Đỗ Chí ThanhLớp: CQ50/15.08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×