Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1) Trong trường hợp có bất kỳ cặn bẩn nào ở phần tiếp xúc, làm sạch điểm tiếp xúc bằng súng hơi hay giẻ mềm.

1) Trong trường hợp có bất kỳ cặn bẩn nào ở phần tiếp xúc, làm sạch điểm tiếp xúc bằng súng hơi hay giẻ mềm.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1) Trong trường hợp có bất kỳ cặn bẩn nào ở phần tiếp xúc, làm sạch điểm tiếp xúc bằng súng hơi hay giẻ mềm.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×