Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tên tài khoản : CP sử dụng máy thi công

Tên tài khoản : CP sử dụng máy thi công

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tại cơng ty TNHH xây dựng cơng trình Nam Mơn, CPSXC là chi phí

phát sinh ở cấp độ cơng trường. Theo đó nhằm phục vụ cơng tác quản lý chặt

chẽ khoản mục chi phí ,chi phí sản xuất chung bao gồm:

-Chi phí nhân viên quản lý tổ đội thi cơng: Chi phí này bao gồm tiền

lương, phụ cấp nhân viên quản lý đội thi cơng và các khoản trích BHXH,

BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương phải trả cho

toàn nhân viên thuộc biên chế trong cơng ty.

-Chi phí vật liệu, cơng cụ dụng cụ dùng cho quản lý đội: Bao gồm chi

phí vật liệu, cơng cụ dụng cụ dùng cho thi cơng cơng trình như: quần áo bảo

hộ lao động, ủng, mũ, đồ dùng văn phòng phục vụ cho Ban quản lý cơng

trình. Việc hạch toán NVL được tiến hành tương tự như hạch tốn khoản mục

chi phí NVLTT. Cơng cụ dụng cụ được phân bổ 1 lần vào chi phí sản xuất.

Cuối quý đội trưởng đội xây dựng xác định chi phí CCDC dùng cho đội thi

cơng

-Chi phí KHTSCĐ: TSCĐ dùng chung gồm nhà xưởng, nhà quản lý đội.

Trong quá trình sử dụng các TSCĐ này bị hao mòn nên phải tiến hành trích

khấu hao theo đúng yêu cầu của quản lý.

-Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm các khoản chi về tiền điện, tiền

nước, tiền điện thoại, tiền thuê nhà, chi phí lãi vay do cơng ty phân bổ, chi

tiếp khách, giao dịch, chi phí lán trại…

-Chi phí bằng tiền khác: Là các khoản chi cho giao dịch, hội họp tiếp

khách. Căn cứ vào bảng tổng hợp TK111

Chi phí sản xuất chung rất đa dạng, mỗi loại chi phí lại mang tính chất

riêng, dù là những khoản chi phí nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến giá thành

cơng trình , đòi hỏi việc hạch tốn phải cẩn trọng và chính xác, đầy đủ.

2.5.2.Chứng từ sử dụng

-Phiếu xuất kho (Mẫu số 01 –VT)

-Phiếu chi(Mẫu số 02-TT)-Giấy báo nợ( do ngân hàng thiết kế)-Bảng thanh toán tiền lương(Mẫu số 02- LĐTL)

2.5.3.Tài khoản sử dụng

Kế tốn sử dụng TK 627- Chi phí sản xuất chung.

5050Bên nợ : các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ.

Bên có : các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung.

Tài khoản 627 được chi tiết thành các tài khoản cấp 2 như sau :

TK 6271 – chi phí nhân viên quản lý tổ đội

TK 6272 – chi phí vật liệu

TK 6273 – chi phí dụng cụ sản xuất

TK 6274 – chi phí KHTSCĐ

TK 6277 – chi phí dịch vụ mua ngồi

TK 6278 – chi phí bằng tiền khác2.5.4. Quy trình hạch tốn

Chứng từ kế tốn

Kế tốn51Sổ sách, báo cáo kế tốn51Bảng tính phân bổ

khấu hao TSCĐBảng phân bổ tiền

lươngSổ chi tiết TK 627Cập nhật vào hệ

thống chứng từSổ nhật kí chungSổ cái TK 627…

Phiếu chi,phiếu xuất,

giấy báo nợ

Máy vi tính

Bảng thanh tốn tiền

lương5252Phiếu báo nợ ngày 13/7/2017 của công ty do ngân hàng MB gửi về, kế toán

lưu giữ chứng từ.5353Ủy nhiệm chi ngày 13/12/2017 của cơng ty do ngân hàng Agribank gửi về, kế

tốn lưu giữ chứng từ.5454Cước viễn thông tháng 10 năm 2017 của cơng ty TNHH Xây dựng cơng trình

Nam Mơn.5555Hóa đơn giá trị gia tăng cho việc bồi dưỡng, nâng cao chuyên nghiệp nhân

viên ngày 20/03/2017 của công ty.5656Công ty TNHH XDCT Nam Môn

Địa chỉ : 243B Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà

NamBẢNG TÍNH PHÂN BỔ CƠNG CỤ DỤNG CỤ

Tháng 12 năm 2017

ST

TTên

CCDC1Máy tính2

357Ngày tính

PB01/03/201

5

Máy khoan 01/05/201

5

Tủ tài liệu 01/12/201

4

TổngSố

kỳ

phâ

n bổ

12

12

12NG4.500.00

0

2.100.00

0

1.800.00

0

8.400.00

0Giá trị

PB

trong

kỳ

375.00

0

175.00

0

150.00

0

700.00

0GTPB

lũy kếGTCL2.250.00

0

700.0002.250.0001.350.00

0

4.300.00

0450.0001.400.0004.100.00057Công ty TNHH XDCT Nam Môn

Địa chỉ : 243B Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà

NamSỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tháng 12 năm 2017

Tài khoản 627:chi phí sản xuất chung

Đơn vị thi cơng : Đội Xây Lắp Số 1

Cơng trình Quyển Sơn

Chứng từ

NT

Số CTDiễn giảiTK

đối

ứng

15203/12 PXK9 Lê Văn Cương nhận VL cho

8

VP đội

07/12 PC104 Thanh toán tiền điện cho CT

111

Quyển Sơn

07/12 BPB

Phân bổ GT CCDC xuất dùng 142

CCDC

31/12 BPB

Tính lương bộ phận VP đội

334

TL

338

31/12

Kết chuyển chi phí sản xuất

154

chung CT Quyển Sơn

PKT

Cộng

Người lập

Kế toán trưởng

(ký , họ tên)

(ký , họ tên)PS NợPS Có250.000

3.960.000

700.000

14.365.800

2.786.548

35.707.050

35.707.05035.707.050

Giám đốc

(ký , họ tên)Cơng ty TNHH XDCT Nam Mơn

Số 243B Trần Hưng Đạo, Phủ lý, Hà

Nam

5858Ng Chứn

T

Số tiền

ày g từ

K

thá

Diễn đố

ng S N giải

i

ghi H T

ứn Nợ Có

sổ

g KHOẢN

SỔ CÁI TÀInăm

A B CTháng

D 12 E

(1) 2017

(2)Người lập

(ký , họ tên)Tên tài khoản

: CP sản xuất chung

Tháng

Số hiệu

12 Tài

Nămkhoản: Tk 627

Kế

toán trưởng

2017

Phát(ký , họ tên)Giám đốc

(ký , họ tên)sinh

trong kỳ

03/ P 03/ Lê Văn 15 25

12/ sản

Cương

0.0 cơng ty

2.6.Kế tốn tổng hợp12/

chiXphí

xuất2tồn

20 K 20 nhận

00

Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất là việc tổng hợp các loại chi phí có

17 9 17 VL cho

trong giá thành sản phẩm.

loại

8 CácVP

độichi phí này sau khi đã được tập hợp vàocác sổ kế toán chi tiết cũng như sổ tổng hợp sẽ được dùng làm căn cứ để kể

07/ P 07/ Thanh 11 3.9

tốn tổng hợp chi phí12/

sản

từ đó kết

chuyển sang TK 154- Chi phí sản

C xuất

12/ tốn

1 60.

xuất kinh doanh dở dang.

20 1 20 tiền

00

0 17 điện

0

Bên nợ : chi phí 17

NVLTT,

chi cho

phí NCTT,

chi phí sử dụng máy thi cơng,

4

CT

chí phí SXC phát sinh trong kỳ liên quan đến giá thành sản phẩm

QuyểnBên có :giá thành xây lắp sản phẩm

Sơn hồn thành bàn giao

Dư nợ : Chi phí sản xuất

kinh doanh còn dở dang cuối kỳ

07/ B 07/ Phân bổ 14 70

12/ P 12/ GT

2 0.0

20 B 20 CCDC

00

Công ty TNHH XDCT Nam

Môn

17 C 17 xuất

Địa chỉ : 243B Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà

C

dùng

Nam

D

CSỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN31/ B 31/ Tính

14.

Năm 33

2017

12/ P 12/ lương 4 36

Tài khoản154:chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

20 B 20 bộ phận 33 5.8

Đơn

cơng

Xây Lắp Số 1

17 Tvị17thiVP

đội : Đội

8 00

L Cơng trình Quyển

2.7 Sơn

86. TK

54 đối

8 ứngChứng từ

NT

Số CTDiễn giải31/12 PKT

31/12 PKTP 31/

15

k/c chi phí31/

NVL

TTKết

K 12/

chuyển

4

k/c chi phí12/

nhân

cơng

trực tiếp5920 T 20 chi phí

17 17 sản xuất

chung

CT35.

621

70

622

7.0

50PS NợPS Có1.180.891.251

182.834.000

5931/12 PKT

31/12 PKT

31/12 PKTk/c chi phí máy thi cơng

k/c chi phí sản xuấtchung

Kết chuyển giá thành thực tế

cơng trình bàn giao623

627

632Cộng

Số dư cuối kỳ56.507.050

35.707.050

1.109.695.554

1.456.139.351 1.109.695.554

596.518.797Cơng ty TNHH XDCT Nam Môn

Số 243B Trần Hưng Đạo, Phủ lý, Hà

NamSỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tháng 12 năm 2017

Tên tài khoản : CP sản xuất kinh doanh dở dang

Số hiệu Tài khoản 154

Ngày tháng

ghi sổ

AChứng từ

SHNTBCDiễn giải

DTK

đối

ứngNợE(1)Số tiềnTháng12 Năm 2017

Số dư đầu kỳ1.477.138.360Phát sinh trong kỳ

31/12/2017PKT31/12/2017 k/c chi phí NVL TT31/12/2017PKT31/12/2017 k/c chi phí nhân cơng trực tiếp 622 989.190.57931/12/2017PKT31/12/2017 k/c chi phí máy thi cơng623 1.213.006.65831/12/2017PKT31/12/2017 k/c chi phí sản xuấtchung627 93.667.743PKTKết chuyển giá thành thực tế

31/12/2017 cơng trình bàn giao31/12/201760621 3.924.844.3385.420.3Cộng PS6.220.706.318Dư cuối kỳ2.277.538.508605.420.3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tên tài khoản : CP sử dụng máy thi công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×