Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tại công ty tài khoản 622 không được mở chi tiết

Tại công ty tài khoản 622 không được mở chi tiết

Tải bản đầy đủ - 0trang

(1)

Lập bảng thanh tốn

khối lượng hồn

thành(2)

Lập bảng thanh tốn tiền lương

Kiểm tra phê duyệt

Thanh tốn chi phí sử dụng máy thi công

(3)

(4)

Cập nhật phần mềm,lưu trữ và bảo quảnSơ đồ 2.3 Quy trình ln chuyển chứng từ chi phí nhân cơng trực tiếp*Giải thích

(1)Chủ nhiệm cơng trình lập bảng thanh tốn khối lượng hồn thành kế tốn

tiền lương lập bảng thanh toán tiền lương

(2)Kế toán trưởng kiểm tra phê duyệt bảng thanh toán tiền lương

(3), (4)Kế toán tiền lương thanh toán, cập nhật dữ liệu và lưu giữ chứng từ.2.3.5. Quy trình hạch tốn

Chứng từ kế tốn

Kế tốn35Sổ sách, báo cáo kế tốn35Bảng chấm cơngBảng thanh tốn khối

lượng cơng việc hoàn

thànhSổ chi tiết TK 622,

TK 334….Cập nhật vào hệ

thống chứng từSổ nhật kí chungSổ cái TK 334, TK

622…Giấy tạm ứng

Máy vi tính

Bảng thanh tốn tiền

lươngTên đơn vị : Cơng ty TNHH XDCT Nam Mơn3636BẢNG CHẤM CƠNG

Tháng 10 năm 2017Ngày trong tháng

C

T Họ và hứ

T tên

c

vụ1

2

3

4

5

6

7

8Kiều

Hoàng

Linh

Trần .T.

Thanh

Mai

Nguyễn

Nam

Hải

Nguyễn

Văn

Thắng

Vũ Văn

Thành

Lê Văn

Cương

Nguyễn

Văn

Thúy

Lê Tiến

TrọngTổ

ng

cộ

ng

m

ng

oài

giờ

(h)Ngày

nghỉ1111 1 111112 2 222222 2 233

1 23456 7 89

0123 4 567890 1 234567 8 901Ng

hỉ

kh

ôn

g

lươ

ngN

N

gh

gh

ph

lễ

épG N

C

C

C

C

26

xxxxX xxx x x X x x x x x x x x x x Xx x x x

Đ L

N

N

N

N

.00.01.

0

0H N

C

C

28

xxxxXx xxx x x XX x x x x x x x x x x Xx x x x

C L

N

N

.00.01.

0

0

nhậnK. N

C

C

C

27 27.

1.

xxxxX xxx x x XX x x x x x x x x x x Xx x x x

0.0

0

Th L

N

N

N

.0 0

0

P

N

30

1.

G xxxxXx xxx x x XX x x x x x x x x x x x Xx x x x x

0.0

0

L

.0

0

Đ

K. N

29

1.

xxxxXx xxx x x XX x x x x x x x x P x x Xx x x x x

0.0

1

Th L

.0

0

K. N

29 31.

1.

xxxxXx xxx x x XX P x x x x x x x x x x Xx x x x x

0.0

1

Th L

.0 0

0

B.

31

x xxxxXx xxx x x XX x x x x x x x x x x x Xx x x x x

vệ

.0

L N

30

xxxxXx xxx x x XX x x x x x x x x x x x Xx x x x x

ML

.00.00.

0

00 1 0Ký hiệu chấm công:

- Ốm, điều

37Ơ - Nghỉ nửa ngày khơng lương:

37dưỡng:

- Con ốm:

- Thai sản:

- Tai nạn:

- Chủ nhật

- Nghỉ lễ

- Nghỉ bù:

- Chủ nhật

- Nghỉ lễ

- Nghỉ bù:Họ và tên2

Hoàng Linh

Văn Cương

làm ngoài giờyễn Nam Hải

làm ngoài giờ

ễn Văn Thắng

Văn Thành

Thị Thanh Mai

yễn Văn Thúy

Tiến Trọng

TS

T

CN

NL

NB

CN

NL

NB- Nghỉ không lương:

- Ngừng việc:

- Nghỉ phép:

- Nghỉ nửa ngày tính phép

- Làm nửa ngày cơng:

- Nghỉ nửa ngày tính phép

- Làm nửa ngày cơng:Bảng chấm công trên được lập vào tháng 10 năm 2017, do kế tốn tiền lương

lập và theo dõi.Bảng chấm cơng được lập ra và được theo dõi hằng ngày nhờ

sự theo dõi thời gian làm việc sáng từ 7h30-11h30’, chiều từ 13h30’-17h30’

của kế tốn tiền lương.VD, Bảng tính lương của cơng ty TNHH XDCT Nam Môn vào tháng 10

năm 2017, do kế tốn tiền lương lập và tính lương cho nhân viên.

Tên đơn vị : Công ty TNHH XDCT Nam MônBẢNG LƯƠNG CÁN BỘ CƠNG NHÂN VIÊN

Tháng 10 năm 2017

Lương

(28 cơng/

tháng)

5

15000000

9,500,000Số

cơng

thực

tế

6

26.0

29.0Số

giơ

tăn

g ca

7

31.06,000,000Trợ cấpPhụ cấpĐã

ứng89101130.0

27.0

28.0

31.0

30.0500,000600,000500,0001,780,000500,000600,000

570,0001,415,865.427.0

17.07,000,000

10000000

5,500,000

6,000,000

7,500,000Số tiền tăng

ca490,384.61,500,000

0Tổng lương

(12=5*6/26 or

28+8+9+10)

12

15,000,000

10,939,286

1,415,865

8,510,769

490,385

8,600,000

10,954,615

5,923,077

7,700,000

8,035,714

77,569,712Nghỉ phép cưới, hiếu (tứ thân, phụ mẫu), hỷ( cưới con), ốm có giấy bệnh

viện chúng nhận hưởng 100% lương cơ bản

38G386 ng

ng

19Lương nghỉ lễ,phép tính theo lương cơ bản(=lương tối thiếu vùng khu

vực Hà Nam=2.900.000đ/tháng,đối với người qua học nghề đc cộng 7%)

Người lập biểu

Công ty TNHH XDCT Nam Môn

Địa chỉ : 243B Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà

NamSỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tháng 12 năm 2017

Tài khoản 622 :chi phí nhân cơng trực tiếp

Cơng trình Quyển Sơn

Chứng từ

Số

NT

CT

30/1231/12 BPB

TL….

31/12Diễn giảiPS NợTính lương tháng 10 cho 12

cơng nhân th ngồi Đội XL

số 1 CT Quyển Sơn

Tính lương và các khoản trích

tháng 10 Đội XL số1CT Quyến

Sơn33156.400.000334

338….

Kết chuyển CP nhân cơng trực

tiếp cơng trình Quyển Sơn

Cộng

154106.700.00

0

19.734.000

Người lập

(ký , họ tên)39TK

đối

ứngKế toán trưởng

(ký , họ tên)182.834.00

0PS Có

182.834.000

182.834.000Giám đốc

(ký , họ tên)39Cơng ty TNHH XDCT Nam Mơn

Số 243B Trần Hưng Đạo, Phủ lý, Hà

NamSỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tháng 12 năm 2017

Tên tài khoản : CP nhân công trực tiếp

Số hiệu TK 622

Ngày tháng

ghi sổ

AChứng từ

SHNTBCDiễn giảiDTK đối

ứng

ESố tiền

Nợ

(1)Tháng 12 Năm 2017

Phát sinh trong kỳ31/12/201731/12/2017

31/12/2017

31/12/2017BPB TLBPB TL

PKT

PKT83.720.00031/12/2017Tính lương và các khoản

trích theo lương cơng nhân

TT- Đội XL số 2- CT Xây vỉa 334

hè QL 1A

338334106.700.00031/12/2017Tính lương và các khoản

trích theo lương công nhân

tháng 12- Đội XL số 1-CT

Quyển Sơn33819.734.00031/12/2017K/c chi phí nhân cơng trực

tiếp CT Xây vỉa hè QL 1A154278.81531/12/2017K/c chi phí nhân cơng trực

tiếp CT Quyển Sơn154182.834CộngNgười lập

(ký , họ tên)Kế toán trưởng

(ký , họ tên)15.906.800989.190.579Giám đốc

(ký , họ tên)2.4 Kế tốn chi phí sử dụng máy thi cơng

4040989.1.4.1.Nội dung chi phí sử dụng máy thi cơng

Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc sử dụng

máy thi công trong công tác xây lắp ngày càng trở nên cần thiết và chiếm tỉ

trọng đáng kể trong tổng giá thành của cơng trình xây dựng. Do vậy việc tăng

cường trang bị máy móc, thiết bị sẽ giúp công ty tăng năng suất lao động đẩy

mạnh tiến độ thi cơng, hạ giá thành sản phẩm.

Chi phí sử dụng máy thi cơng ở cơng ty là tồn bộ chi phí phát sinh

trực tiếp trong q trình sử dụng gồm: Chi phí nhân cơng điều khiển máy, chi

phí vật tư VLC, VLP, chi phí CCDC, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ

mua ngồi, chi phí sửa chữa máy móc, bảo dưỡng, chi phí bằng tiền khác.

Cơng ty đang thực hiện trích KH theo phương pháp khấu hao tuyến tính:

Nguyên giá TSCĐ

CT: Mức KHTSCĐ trong quý =

Số năm sử dụng x 4

2.4.2. Chứng từ sử dụng

-Hợp đồng th máy thi cơng

- Bảng phân bổ chi phí máy thi cơng cho từng cơng trình, hạng mục cơng

trình

-Bảng thanh tốn chi phí sử dụng máy thi cơng

2.4.3. Tài khoản sử dụng

Kế tốn sử dụng TK 623- Chi phí sử dụng máy thi cơng.

Bên Nợ: Các chi phí liên quan đến hoạt động của máy thi cơng

Bên Có: Kết chuyển chi phí sử dụng máy thi cơng vào bên nợ TK 154- Chi

phí SXKD dở dang

TK 623 khơng có số dư cuối kỳ

Tại công ty tài khoản 623 không được mở chi tiết4141Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tại công ty tài khoản 622 không được mở chi tiết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×