Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

giải pháp tiêu nước tổng thể. Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và môi trường, số đặc biệt,

2009.

[17] Dương Thanh Lượng. Xác định quan hệ giữa lưu lượng thiết kế trạm bơm Yên

Sở và mức đảm bảo tiêu úng của hệ thống tiêu thốt nước nội thành Hà Nội. Tạp

chí Nơng nghiệp và phát triển nông thôn, số 2, năm 2010.

[18] Dương Thanh Lượng. Hướng dẫn đồ án môn học Thiết kế mạng lưới thoát nước.

NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ. Hà Nội, 2010.

[19] Nguyễn Tuấn Anh. Bài giảng Thốt nước đơ thị. Hà Nội.

[20] Đặng Tiến Dũng. Nghiên cứu mơ hình tiêu nước mặt cho khu vực Nam Hà Nội.

Luận văn thạc sĩ kỹ thuật. Hà Nội, 2008.

[21] Dương Thanh Lượng. Mơ phỏng hệ thống thốt nước TP Hà Nội và xác định giải

pháp tiêu nước tổng thể. Tạp chí KHKT Thuỷ lợi và mơi trường, số đặc biệt,

2009.

[22] Dương Thanh Lượng. Xác định quy mô hợp lý của hồ điều hồ trước trạm bơm.

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi và môi trường, số 7, năm 2004.

[23] Lưu Văn Quân. Nghiên cứu bố trí hợp lý hệ thống hồ điều hoà nhằm giảm tổng

mức đầu tư hệ thống tiêu cho vùng hỗn hợp đất nông nghiệp - đô thị. Luận án

tiến sĩ kỹ thuật. Hà Nội, 2015.

[24] Lê Văn Trường. Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp tiêu nước và quy

mơ cơng trình tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Luận án tiến sĩ kỹ thuật. Hà

Nội, 2017.

[25] Yufeng Guo, Godfrey Walters and Dragan Savic. Optimal design of storm sewer

networks: Past, Present and Future. 11th International Conference on Urban

Drainage, Edinburgh, Scotland, UK, 2008.

[26] Muleta M. and P. Boulos. Multiobjective Optimization for Optimal Design of

Urban Drainage Systems. World Environmental and Water Resources Congress

2007, pp. 1-10.

[27] Maharjan M., A. Pathirana, B. Gersonius, and K. Vairavamoorthy. Staged cost

optimization of urban storm drainage systems based on hydraulic performance in

a changing environment. Hydrology and Earth System Sciences, Sci., 13, 2009,

pp. 481–489.

[28] 4) Fei Li, Huan-Feng Duan, Hexiang Yan, Tao Tao. Multi-Objective Optimal

Design of Detention Tanks in the Urban Stormwater Drainage System:

Framework Development and Case Study. Water Resources Management, May

2015, Volume 29, Issue 7, pp. 2125–2137.

[29] Sang-Hyuk Park, Min-Cheol Kim, Seol-Hee Park, Hyun-Dong Lee, and Jayong

Koo. Optimal Design of Rainwater Detention System using SWMM and Linear

Programing. International Journal of Control and Automation. Vol. 8, No. 11,

2015, pp. 211-22475PHỤ LỤC76Bảng PL1. Thông số các tiểu lưu vực (Subcathments) của hệ thống tiêu Đông Mỹ mô phỏng trong SWMM;;NameRaingageOutletAreaImpervWidthSlopeLengthN-ImpervNPervSSPctZero

Imperv PervDDM01Mua_DongMy O-4183,91109200,0100,020,1521025DDM02Mua_DongMy O-4179,98108900,0100,020,1521025DDM03Mua_DongMy O-4211,92103500,0100,020,1521025DDM04Mua_DongMy O-4537,55106100,0100,020,1521025DDM05Mua_DongMy O-4422,28104700,0100,020,1521025DDM06Mua_DongMy O-4537,55106100,0100,020,1521025DDM08Mua_DongMy O-4717,35104200,0100,020,1521025DDM09Mua_DongMy O-4711,97103500,0100,020,1521025DDM10Mua_DongMy O-4811,83103400,0100,020,1521025DDM11Mua_DongMy O-4814,07103800,0100,020,1521025DDM12Mua_DongMy O-5010,53103200,0100,020,1521025DDM13Mua_DongMy O-1623,72104900,0100,020,1521025DDM14Mua_DongMy O-5224,83105000,0100,020,1521025DDM15Mua_DongMy O-5110,9103300,0100,020,1521025DDM16Mua_DongMy O-6126,38105100,0100,020,1521025DDM17Mua_DongMy O-1913,25103600,0100,020,1521025DDM18Mua_DongMy O-5371,76108500,0100,020,1521025DDM19Mua_DongMy O-7175,65108700,0100,020,1521025DDM20Mua_DongMy O-7317,96104200,0100,020,152625DDM21Mua_DongMy DDM22109,391010500,0100,020,22102577;;NameRaingageOutletAreaImpervWidthSlopeLengthN-ImpervNPervSSPctZero

Imperv PervDDM22Mua_DongMy DDM24201,561014200,0100,020,221025DDM23Mua_DongMy DDM2494,63109700,0100,020,221025DDM24Mua_DongMy O-19268,481016400,0100,020,221025DDM25Mua_DongMy O-1975,61108700,0100,020,1521025DDM26Mua_DongMy O-1645,42106700,0100,020,1521025DDM27Mua_DongMy O-7345,86106800,0100,020,1521025DDM28Mua_DongMy DM0114,85253900,0300,020,152625DDM29Mua_DongMy DM025,77252400,0300,020,152625DDM30Mua_DongMy DM0212,1253500,0300,020,152625DDM31Mua_DongMy DM138252800,0300,020,152625DDM32Mua_DongMy DM1619,14254400,0300,020,152625DDM33Mua_DongMy DM0317,58254200,0300,020,152625DDM34Mua_DongMy DM1221,36254600,0300,020,152625DDM35Mua_DongMy DM1426,21255100,0300,020,152625DDM36Mua_DongMy DM178,64252900,0300,020,152625DDM37Mua_DongMy DM1525,1255000,0300,020,152625DDM38Mua_DongMy DM1922,57254800,0300,020,152625DDM39Mua_DongMy DM1810,38253200,0300,020,152625DDM40Mua_DongMy DM0612,48253500,0300,020,152625DDM41Mua_DongMy DM207,96252800,0300,020,152625DDM42Mua_DongMy DM2423,76254900,0300,020,152625DDM43Mua_DongMy DM2536,19256000,0300,020,15262578;;NameRaingageOutletAreaImpervWidthSlopeLengthN-ImpervNPervSSPctZero

Imperv PervDDM44Mua_DongMy DM2835,22255900,0300,020,152625DDM45Mua_DongMy DM2715,81254000,0300,020,152625DDM46Mua_DongMy DM2625,88255100,0300,020,152625DDM47Mua_DongMy DM2115,96254000,0300,020,152625DDM48Mua_DongMy DM0722,35254700,0300,020,152625DDM49Mua_DongMy DM1547,7256900,0300,020,152625DDM50Mua_DongMy DM2921,18254600,0300,020,152625DDM51Mua_DongMy DM4025,51255100,0300,020,152625DDM52Mua_DongMy DM2311,56253400,0300,020,152625DDM53Mua_DongMy DM087,89252800,0300,020,152625DDM54Mua_DongMy DM099,51253100,0300,020,152625DDM55Mua_DongMy DM3015,56253900,0300,020,152625DDM56Mua_DongMy DM3116,2254000,0300,020,152625DDM57Mua_DongMy DM359,78253100,0300,020,152625DDM58Mua_DongMy DM3612,04253500,0300,020,152625DDM59Mua_DongMy DM336,64252600,0300,020,152625DDM60Mua_DongMy DM3711,36253400,0300,020,152625DDM61Mua_DongMy DM387,37252700,0300,020,152625DDM62Mua_DongMy DM3919,38254400,0300,020,152625DDM63Mua_DongMy DM4218,91254300,0300,020,152625DDM64Mua_DongMy DM4622,88254800,0300,020,152625DDM65Mua_DongMy DM4919,58254400,0300,020,15262579;;NameRaingageOutletAreaImpervWidthSlopeLengthN-ImpervNPervSSPctZero

Imperv PervDDM66Mua_DongMy DM4116,89254100,0300,020,152625DDM67Mua_DongMy DM4416,07254000,0300,020,152625DDM68Mua_DongMy DM459,34253100,0300,020,152625DDM69Mua_DongMy DM5020,08254500,0300,020,152625DDM70Mua_DongMy DM4833255700,0300,020,152625DDM71Mua_DongMy DM4728,5255300,0300,020,15262580Bảng PL2. Thông số các nút (Junctions) của hệ thống tiêu Đông Mỹ mô phỏng trong SWMM;;

;;NameInvert

Elev.Max.

DepthInit.

DepthSurcharge

DepthYS1-0,136,131,000YS2-0,206,201,000DM013,652,351,000DM023,442,561,000DM033,032,971,000DM042,623,381,000DM052,213,791,000DM061,714,291,000DM071,644,361,000DM081,584,421,000DM091,554,451,000DM101,274,731,000DM114,952,351,000DM124,322,681,000DM135,282,021,000DM143,682,321,000DM152,863,141,000DM163,652,351,000DM173,652,351,000DM183,652,351,000DM193,652,351,000DM203,362,641,000DM213,322,681,000DM223,102,901,000DM233,982,021,000DM243,652,351,000DM253,322,681,000DM263,652,351,000DM272,563,341,000DM283,322,681,000DM293,002,901,000DM303,982,021,000DM313,462,041,000DM323,002,501,00081;;

;;NameInvert

Elev.Max.

DepthInit.

DepthSurcharge

DepthDM332,722,781,000DM342,542,961,000DM353,651,851,000DM363,351,851,000DM373,621,881,000DM383,351,851,000DM393,122,681,000DM403,002,901,000DM412,782,721,000DM421,943,561,000DM433,552,351,000DM442,662,841,000DM453,152,351,000DM462,783,121,000DM473,122,681,000DM482,922,881,000DM492,173,431,000DM503,252,351,000DM513,003,001,000DM523,003,001,000DM532,653,351,000O-01-0,135,533,000O-02-0,175,673,000O-03-0,225,723,000O-04-0,265,763,000O-05-0,295,793,000O-06-0,355,853,000O-07-0,395,893,000O-08-0,445,943,000O-09-0,465,963,000O-10-0,465,963,000O-11-0,485,983,000O-12-0,546,003,000O-13-0,586,003,000O-14-0,626,003,000O-15-0,656,003,00082;;

;;NameInvert

Elev.Max.

DepthInit.

DepthSurcharge

DepthO-16-0,706,003,000O-17-0,766,003,000O-18-0,786,003,000O-19-0,846,003,000O-20-0,926,003,000O-51-0,926,003,000O-41-0,416,003,000O-42-0,526,003,000O-43-0,576,003,000O-44-0,606,003,000O-45-0,606,003,000O-46-0,696,003,000O-47-0,716,003,000O-48-0,776,003,000O-49-0,806,003,000O-50-0,836,003,000O-51-0,876,003,000O-52-0,876,003,000O-53-0,946,003,000O-54-0,966,003,000O-55-1,006,003,000O-56-1,006,003,000O-57-1,006,003,000O-58-1,006,003,000O-59-1,006,003,000O-61-0,796,003,000O-711,143,861,000O-721,123,881,000O-731,043,961,000O-741,013,991,000O-751,004,001,000O-814,0010,007,090O-824,0010,007,090O-834,0010,007,09083Bảng PL3. Thông số các đường dẫn (Conduits) của hệ thống tiêu Đông Mỹ mô phỏng trong SWMM;;NameFrom NodeTo NodeLengthRoughnessInOffsetOutOffsetdm01DM01DM023500.01500dm02DM02DM035700.01500dm03DM03DM043600.01500.2dm04DM04DM052600.01500.21dm05DM05DM061000.01500.5dm06DM06DM075000.01500dm07DM07DM086000.01500dm08DM08DM092000.01500dm09DM09DM109900.01500dm10DM10O-463200.01501.85dm11DM11DM024500.01500.21dm12DM12DM036000.01500.29dm13DM13DM148300.01500.3dm14DM14DM155290.01500.5dm15DM15DM057400.01500.2dm16DM16DM042900.01500.88dm17DM17DM054400.01501.08dm18DM18DM064000.01500.5dm19DM19DM205800.01500dm20DM20DM075500.01501.45dm21DM21DM087000.01501.26dm22DM22DM109900.01501.2dm23DM23DM094900.01501.98dm24DM24O-054900.01503.67dm25DM25O-074700.01503.17dm26DM26DM278000.01500.3dm27DM27O-105000.01502.71dm28DM28DM275500.01500.49dm29DM29O-116900.01503.14dm30DM30O-4711300.01501.85dm31DM31DM325000.01500.1dm32DM32DM332000.01500dm33DM33DM343600.01500dm34DM34O-493400.01503.04dm35DM35DM333810.01500.23dm36DM36DM345000.01500.0684;;NameFrom NodeTo NodeLengthRoughnessInOffsetOutOffsetdm37DM37DM332220.01500.2dm38DM38DM343000.01500.16dm39DM39DM415500.01500dm40DM40O-131000.01503.17dm41DM41DM422600.01500.71dm42DM42O-125200.01502.22dm43DM43DM443600.01500.47dm44DM44DM422400.01500.6dm45DM45DM442700.01500.3dm46DM46O-135300.01503.07dm47DM47DM484000.01500dm48DM48DM497050.01500.4dm49DM49O-145300.01502.53dm50DM50DM494000.01500.84dm51DM51O-4312000.01502.13dm52DM52DM537030.01500dm53DM53O-429060.01502.72dO-01O-01O-024860.01800.02dO-02O-02O-033930.01800.04dO-03O-03O-043920.01800.02dO-04O-04O-052750.01800.02dO-05O-05O-066500.01800.02dO-06O-06O-074160.01800.02dO-07O-07O-084280.01800.02dO-08O-08O-092250.01800.02dO-09O-09O-102250.01800dO-11O-11O-124760.01800.02dO-12O-12O-132040.01800.02dO-13O-13O-142600.01800.02dO-14O-14O-152700.01800.02dO-15O-15O-164850.01800.02dO-16O-16O-175670.01800.02dO-17O-17O-182270.01800.02dO-18O-18O-195880.01800.02dO-19O-19O-2010340.01800.02dO-41O-41O-4211600.01800dO-42O-42O-434900.01800.0385Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×