Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIAO TIẾP DU LỊCH

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIAO TIẾP DU LỊCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

1 .1 .1 . Đ ị n h n g h ĩ a g i a o t i ế p d u l ị c h

H iệ n n a y tro n g tâ mlý h ọ c d u l ị c h v ẫ n c ò n n h i ề u q u a n đ i ể m ,đ ịn h n g h ĩa k h á c n h a u v ề g ia o tiế p d ulịch . T h e o c h ú n g tô i, đ ịn hn g h ĩ a đ ầ y đ ù n h ấ t v ề g i a o tiế p d u lịc h c ầ n c h i ra đ ư ợ c s ự k h á c b i ệ t v ề

tìn h h u ố n g , v à n ộ i d u n g c ù a 3 q u á trìn h x ả y ra đ ồ n g th ờ i tr o n g g ia o

t i ế p là : ( 1 ) q u á t r ì n h t r a o đ ổ i t h ô n g t i n ; ( 2 ) q u á t r ì n h h i ế u b i ế t v à ( 3 )

q u á t r ì n h t á c đ ộ n g q u a lạ i g i ữ a c h ủ t h ể ( n h à c u n g ứ n g ) v à k h á c h t h ể

( d u k h á c h ) . T r ư ớ c h ế t g ia o tiế p d u lịc h là q u á trìn h , tr u y ề n đ ạ t, tr a o

đ ổ i t h ô n g tin g i ữ a c h ủ th ể v à k h á c h t h ể ( t h ô n g tin v ề c o n n g ư ờ i, s ả n

p h ẩ m , d ịc h v ụ h o ặ c k ế h o ạ c h ), n h à m m ụ c đ íc h n à o đ ó . T r o n g g ia o

tiế p d u lịc h b a o g i ờ c ũ n g x ả y ra q u á tr ìn h n h ậ n th ứ c v à h i ể u b iế t lẫ n

n h a u g i ữ a c h ù t h ể v à k h á c h t h ể g i a o t i ế p . T h ô n g q u a c ả m g i á c , tri

g iá c c h ù th ể v à k h á c h th ể n h ậ n th ứ c đ ư ợ c c á c đ ặ c đ iể m b ê n n g o à i đ ể

x â y d ự n g ấn tư ợ n g b a n đ ầ u v ề n h au . T iế p th e o d ự a trên k in h n g h iệ m ,

trìn h đ ộ c ù a m ìn h c o n n g ư ờ i đ á n h g iá lẫ n n h a u n h ằ m n h ậ n th ứ c v à

h iê u b iế t c á c đ ặ c đ iể m b ê n tro n g c ủ a h ọ . T r o n g g ia o tiế p d u lịch c o n

n g ư ờ i l u ô n t á c đ ộ n g q u a lạ i l ẫ n n h a u , p h ố i h ợ p , c h i a s ẻ l ẫ n n h a u đ ể

h o ạ t đ ộ n g c ó h iệ u q u ả h o n . Đ ố i v ớ i n g ư ờ i p h ụ c v ụ d u lịc h , th ì t h ơ n g

q u a g ia o tiế p c ó th ể h iể u đ ư ợ c s ở th íc h , n h u c ầ u c ù a d u k h á c h , từ đ ó

c u n g ứ n g c á c s ả n p h ẩ m , d ịc h v ụ d u lịc h p h ù h ợ p . Đ ố i v ớ i n h à q u à n

lý d u l ị c h c ó t h ể s ử d ụ n g g i a o t i ế p đ ể n ắ m b ắ t t â m t ư , t ì n h c ả m v à s ự

th o ả m ã n h a y k h ô n g th o ả m ã n c ù a d u k h á c h h o ặ c n h â n v iê n , từ đ ó

đ iề u c h in h h o ạ t đ ộ n g k in h d o a n h c ủ a d o a n h n g h iệ p p h ù h ợ p v ớ i m ụ c

tiê u đ ặ t ra. Đ ố i v ớ i d u k h á c h , th ô n g q u a g ia o tiế p đ ể c ó th ể n h ậ n

đ ư ợ c c á c th ô n g tin từ d o a n h n g h iệ p , g iú p h iể u b iế t d o a n h n g h iệ p v à

lộ tr ìn h c h u y ế n đ i tố t hom .

G ia o tiế p d u lịc h là q u á tr ìn h ti ế p x ú c v à tr a o đ ổ i t h ô n g tin v ề

n h ậ n t h ứ c , x ú c c ả m , t ì n h c ả m v ề s ự h i ể u b i ế t v à tá c đ ộ n g q u a lạ i

g iữ a c o n n g ư ờ i v ớ i c o n n g ư ờ i tr o n g h o ạ t đ ộ n g d u lịch , n h à m n â n g

c a o h iệ u q u ả v à c h ấ t lư ợ n g c ủ a h o ạ t đ ộ n g n ày .

1 .1 .2 . Đ ặ c đ i ể m c ủ a g i a o t i ế p d u lịc h

-G ia o tiế p d u lịc h x ả y ra tr o n g m ô i tr ư ờ n g h o ạ t đ ộ n g k in hd o a n h d u lịc h , rấ t k h ó c ó th ể x á c đ ị n h th ờ i g ia n v à k h ô n g g ia n . V í

d ụ : m á y b a y c ó th ể h ạ c á n h c h ậ m , d u k h á c h tớ i n ơ i đ ó n tiế p m u ộ n222và g ia o tiếp x ả y g iữ a d u k h á c h v à h ư ớ n g d ẫ n v ic n k h ô n g c h ù đ ịn h

vê th ờ i g ia n , đ ịa đ iể m .

- G i a o t i ế p d u l ị c h là q u á t r ì n h t r a o đ ổ i t h ô n R t i n v ề : n h ậ n t h ứ c ,

x ú c c á m , tìn h c ả m . T r o n g h o ạ t đ ộ n g d u lịch n h ờ c ó g ia o tiế p m à

c o n n g ư ờ i c ó t h ê t r u y ề n đ ạ t , v à t r a o đ ổ i v ớ i n h a u v ề c á c g i á tr ị v ă n

h o á , lịc h s ư c h ứ a đ ự n g t r o n g c á c h iệ n v ậ t tại c á c đ i ế m d u lịc h , b à y

tò n h u c ầ u , m o n g m u ố n v ề ă n u ố n g , p h ò n g n g h i, c á c h th ứ c p h ụ c v ụ

và s ự th o ả m ã n h ay k h ô n g th o à m ã n c ủ a họ.

- G ia o tiế p d u lịc h th ự c c h ấ t q u á tr ìn h h iể u b iế t lẫ n n h a u g iữ a

c o n n g ư ờ i v ớ i c o n n g ư ờ i. Á n tư ợ n g b a n đ ầ u v ề n h a u d ư ợ c h ìn h

th à n htr o n g q u á tr ìn h g ia o tiế p n h ờ c á c t h ô n g tin n h ậ n đ ư ợ c từk h á c h th ể v à c h ù th ể g ia o tiế p v à k in h n g h iệ m v à v ố n s ố n g c ủ a m ồ i

n g ư ờ i. Ẩ n tư ợ n g b a n đ ầ u ả n h h ư ở n g tr ự c tiế p tớ i s ự h iể u b iế t, tá c

đ ộ n g lầ n n h a u v à h iệ u q u à c ô n g v iệ c c ù a h ọ .

- G i a o t i ế p d u l ị c h c ò n là q u á t r ì n h t á c đ ộ n g q u a lạ i g i ữ a n g ư ờ i

v ớ i n g ư ờ i ( d u k h á c h v à n g ư ờ i p h ụ c v ụ , g iữ a lã n h đ ạ o c ô n g ty n à y

v ớ i c ô n g ty k h á c ) n h ằ m p h ố i h ợ p , h ợ p tá c đ ể n â n g c a o h ơ n h iệ u q u ả

hoạt động.

- G ia o tiế p d u lịc h c h ị u s ự q u y đ ịn h c ủ a c á c đ ặ c đ iể m v ă n h o á ,

x à h ộ i, lịc h sử , (tín n g ư ỡ n g , tô n g iá o , p h o n g tụ c tậ p q u á n ...), c á c đ ặ c

đ i ể m t â m lý c ù a c h ủ t h ể v à k h á c h t h ể g i a o t i ế p ( n h u c ầ u , đ ộ n g c ơ . .) .

1 . 1 .3 . V a i t r ò c ủ a g i a o t i ế p t r o n g h o ạ t đ ộ n g k i n h d o n n h d u l ị c h

- Đ ịn h h ư ớ n g v à đ iề u c h in h h o ạ t đ ộ n g d u lịch c ủ a d u k h á c h v à

h o ạ t đ ộ n g p h ụ c v ụ , k in h d o a n h c ủ a d o a n h n g h iệ p , q u a đ ó c ó th ể

n â n g c a o c h ấ t lư ợ n g v à h iệ u q u à h o ạ t đ ộ n g c ù a h ọ .

- N h ờ c ó g ia o tiế p tr o n g d u lịc h m à c ó đ ư ợ c s ự h iể u b iế t lẫ n

n h a u g iữ a c o n n g ư ờ i v à c o n n g ư ờ i tr o n g d u lịch ( d u k h á c h , n g ư ờ i

p h ụ c v ụ d u k h á c h , n h à q u ả n lý d u lị c h ) , g i ú p h ọ h ợ p tá c , h ỗ t r ợ v à

g iú p đ ỡ lẫ n n h a u c ó h iệ u q u à h ơ n .

- T h ô n g q u a g ia o tiế p d u lịc h , đ u k h á c h c ó t h ể n â n g c a o đ ư ợ c

n h ậ n th ứ c v ề th iê n n h iê n , c o n n g ư ờ i, v ă n h o á , x ã h ộ i lịch s ử c ủ a c á c

d â n tộ c k h á c tr ê n th ế g iớ i v à d o a n h n g h i ệ p k i n h d o a n h d u lịc h .223-N h ờ c ó g i a o t i ế p d u l ị c h m à l à m c h o c á c n ề n v ã n h o á , lố is ố n g c ù a c á c d â n t ộ c , q u ố c g i a t r ê n t h ế g i ó i x í c h lạ i g ầ n n h a u v à

th ú c đ ẩ y n h a u c ù n g p h á t triển .II. 13571278

■ .TIẾPTRONGHOẠTĐỘNGDULỊCHC h o đ ế n n a y t r o n g t â m lý h ọ c d u l ị c h , c á c n h à t â m lý c ò n c h ư a

th ố n g n h ấ t v ớ i n h a u v ề q u a n đ iể m v à c á c h th ứ c p h â n lo ạ i g ia o tiế p .

T u y n h i ê n , k h á i q u á t lạ i, c ó t h ể đ ư a r a m ộ t s ố c á c h p h â n lo ạ i g i a o

tiế p d u lịc h sa u : (1 ) th e o k h o ả n g c á c h , (2 ) th e o m ố i q u a n h ệ g iữ a

c h ù th ể v à k h á c h th ể g ia o tiế p , (3 ) th e o số lư ợ n g c ủ a k h á c h th ể v à

c h ủ th ể g ia o tiế p .2.1. Căn cứtheo khoảng cách giữa chủ thểvà khách thể gỉao tiếp

C ă n c ứ v à o k h o ả n g c á c h g iữ a c h ủ th ể v à k h á c h th ể , g ia o tiế p

d u l ị c h c ó t h ể c h i a r a l à m h a i l o ạ i là : g i a o t i ế p t r ự c t i ế p v à g i a o t i ế p

g iá n tiế p .

- G ia o t i ế p t r ự c t i ế p là s ự tiế p x ú c , tr a o đ ổ i v à tá c đ ộ n g tr ự c tiế p

( m ặ t đ ố i m ặ t) g iữ a c o n n g ư ờ i v ớ i c o n n g ư ờ i tr o n g h o ạ t đ ộ n g d u lịch ,

th ô n g q u a v iệ c s ử d ụ n g p h ư ơ n g tiệ n g ia o tiế p tro n g n h ữ n g đ iề u k iệ n

k h ô n g g ia n v à th ờ i g ia n x á c đ ịn h . V í d ụ : d u k h á c h tra o đ ồ i trự c tiế p

v ớ i h ư ớ n g d ẫ n v iê n d u lịc h v ề lộ t r ì n h c h u y ế n đ i. T r o n g g i a o tiế p

trự c tiế p c h ù th ể v à k h á c h th ể lu ô n s ử d ụ n g p h ư ơ n g tiệ n n g ô n n g ừ v à

p h i n g ô n n g ữ đ ể t r a o đ ổ i v à t á c đ ộ n g q u a lạ i l ẫ n n h a u .

- G i a o t i ế p g i á n t i ế p là g i a o t i ế p k h ô n g c ó s ự t i ế p x ú c t r ự c t i ế p

g iừ a c h ù th ể v à k h á c h th ể g ia o tiế p (k h o ả n g c á c h x a ), đ ò i h ỏ i s ử

d ụ n g c á c p h ư ơ n g tiệ n tr ợ g iú p n h ư : đ iệ n th o ạ i, th ư từ , s á c h b á o , đ ài

p h á t th a n h , tru y ề n h ìn h . V í dụ: d u k h á c h g ọ i đ iệ n , v iế t th ư h o ặ c F a x

v ề c h o g ia đ ìn h , n g ư ờ i th â n .2.2. Theo tính chất quan hệ giữa chủ thểvà khách thể giao tiếp

D ự a th e o tín h c h ấ t q u a n h ệ g iữ a c h ù th ể v à k h á c h th ế g ia o

t i ế p , c ỏ t h ể c h i a g i a o t i ế p r a l à m h a i l o ạ i là : g i a o t i ế p c h í n h t h ứ c v à

g ia o tiế p k h ô n g c h ín h th ứ c .224- G i a o t i ế p c h í n h t h ứ c : là g i a o ti ế p d ự a tr ê n c á c q u a n h ệ v à v a i

trò c h í n h th ứ c c ủ a c h ù th ể v à k h á c h th ê g ia o tiế p , đ ư ợ c k h ă n g đ ịn h

b ơ i n h ữ n g v ã n b à n c ó t í n h p h á p lý . V í d ụ : g i a o t i ế p g i ữ a d u k h á c h

v à n h à q u à n lý d u lịc h .

- G ia o tiế p k h ô n g c h ín hthức:là g i a o t i ế p d ự a t r ê n c á c q u a n h ệk h ô n g c h ín h th ứ c g iữ a c h ù th ể v à k h á c h th ể g ia o tiế p . V í d ụ : d u

k h á c h g ia o tiế p v ớ i n h a u d ự a trê n tìn h c ả m đ ồ n g h ư ơ n tỊ, h o ặ c c ù n g

sờ th íc h , n g u y ệ n v ọ n g n à o đ ó .

T r o n g h o ạ t đ ộ n g d u lịch , g ia o ti ế p k h ô n g c h í n h th ứ c đ ó n e v ai

trò c h ủ d ạ o , b ở i vì s ờ th íc h , n h u c ầ u v à đ ộ n g c ơ d u lịc h c ủ a d u k h á c h

th ư ờ n g m a n g tín h c h ấ t riê n g tư c ủ a c á n h â n . V í dụ: d u k h á c h c ù n g có

s ờ t h í c h đ i d u l ị c h b i ể n th i h ọ m u a v é v à c ù n g đ i b i ể n v à q u a n h ệ

g i ữ a h ọ t r ư ớ c h ế t là d o c ù n g m u ố n đ i n g h i b i ể n ( q u a n h ệ k h ơ n g

c h í n h th ứ c ) . T r o n g h o ạ t đ ộ n g d u lịch , d u k h á c h th ư ờ n g k h ơ n g th íc h

s ù d ụ n g c á c h ìn h th ứ c g ia o tiế p c h ín h th ứ c ( k h u ô n m ẫ u , c ứ n g n h ắ c ,

g ò b ó , b á t b u ộ c ) m à h ọ th íc h c ác h ìn h th ứ c g ia o tiế p tra o đ ổ i n h ẹ

n h à n g , tr ọ n g tìn h n h ẹ lý v ớ i n h à c u n g ứ n g v à g i ữ a h ọ v ớ i n h a u .2.3. Căn củ theo số lượng chủ thểvà khách thểgỉao tiếp

C ă n c ứ th e o s ố lư ợ n g c h ù th ể v à k h á c h th ể th a m g ia g ia o tiế p ,

c ó th ể p h â n ra là m 3 lo ạ i: g ia o tiế p g i ữ a c á n h â n v ớ i c á n h à n , g ia o

tiế p g iữ a c á n h â n v ớ i n h ó m v à g ia o tiế p g iữ a n h ó m vớ i n h ó m .-G ia otiế p c ánhânvới cánhân:là h ìn h th ứ c p h ổ b iế n n h ấ tt r o n g g ia o ti ế p d u lịc h . T r o n g h o ạ t đ ộ n g d u lịc h , d u k h á c h lu ô n c ó

n h u c ầ u g ia o tiế p đ ể th iế t lậ p q u a n h ệ v ớ i n h ữ n g d u k h á c h k h á c

h o ặ c v ớ i h ư ớ n g d ẫ n v ic n d u lịc h . H ọ th í c h tr a o đ ổ i v ớ i n g ư ờ i p h ụ c

v ụ h o ặ c v ớ i n g ư ờ i d â n đ ịa p h ư ơ n g v ề c á c v ấ n đ ề tr o n g h o ạ t đ ộ n g

d u lịc h , h o ặ c c á c h th ứ c tổ c h ứ c d u lịc h c ú a d o a n h n g h iệ p .

- G i a o t i ế p c á n h â n v ớ i n h ó m : là g i a o ti ế p g i ữ a m ộ t c á n h â n

v ớ i n h ó m tr o n g h o ạ t đ ộ n g d u lịc h . V í d ụ : g ia o tiế p g iữ a h ư ớ n g d ẫ n

v i ê n d u lị c h v ớ i n h ó m d u k h á c h , g i a o t i ế p g i ữ a n h à q u à n lý d u lịc h

v ớ i tậ p th ể n h â n v iê n d o a n h n g h iệ p d u lịc h .

- G i a o t i ế p g i ữ a n h ó m v ớ i n h ó m : là h ì n h t h ứ c g i a o t i ế p m à c h ủ

t h ể v à k h á c h th ể g i a o ti ế p là c á c n h ó m . V í d ụ : h o ạ t đ ộ n g g ia o lư u225Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIAO TIẾP DU LỊCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×