Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

Tải bản đầy đủ - 0trang

—------------------------------------------------------------TRÁN TRỌNCTHỦY10. V.A.Bôrixồv. Những vấn d ể về các n h â n tô cùa tỷ lè

sinh đ ẻ . Tóm tắt luận án PTS. M,1971.

11. V.A.Bclơva. L.E. Đarxki. Thống kê các ý kiến ro n g

việc nghiên cứu tình trạng sinh đẻ. M.1972.

12. L.V.Chuicô. Hôn nhản và ly hỏn. M, 1975.

13. L.E. Đarxki. C ác khía cạnh tám lí- x ã hội của hành vi

dân sô' và việc nghiên cứu chúng. Trong cuốn “Những

vấn đề dân số học”, M, 1971.

14. I.Ph.Đêmenchiêva. Ảnh hưởng của hành vi sinh đẻ liến

lối sơng gia đình hiện đại - Trong cuốn “Những nghiên

cứu dân số- xã hội vể hơn nhân, gia đình, tỷ lệ sinh đè

và tâm thế sinh đẻ”, Erêvan, 1983.

15. P.Ia. Galpêrin. Vê những vấn đ ề bản năng á con người.

“Những vấn đề của tâm lý học”. 1976. N .l.

16. X.Ph.Ivanov. Nhữtìg c ơ s ở lí luận của chính sách dán

sô ở các nước dang ph át triển - Trong cuốn Dản sô'

Liên Xô và thế giới, M, 1983.

17. A.G.Kharchev, M.X.Matxcơvxki. G ia đình hiện dại và

những vấn đ ề của nó. M,1983.

18. V. I. Kơzlơv. D ân s ố học dân tộc. M.1977.

19. A.Ia.Kvasa. Chính sácli dán s ố ở Liên Xô.

20. A.N. Lêônchiev. Những vấn d ê của sự phút triển tám li.M, 1981.

21. K.Limgwitz. Những vấn đ ề kinh tê và x ã hội củc tỉ lệ

sinh đ è ở C H D C Đ ức - trong cuốn “Những vấn đẻ dân

số”, M, 1977.TÂMLÝ HỌC DÂN số ----------------------------------------------------------------22. X.A.Nôvỏxenxki. D ân s ổ học và thơng kê học. M. 1978.

23. Nhũng vấn đ ể lí luận và phương ph áp luận của túm lí

liọc x ã hội, M, 1977.

24. L.Pakhlơ. Vân đ ề tỷ lệ sinli d ẻ ở T iệp Khắc - Trong

cuốn: “Sự thay đổi vị trí cùa người phụ nữ và gia đình”.

M, 1977.

25. V.Đ.Sapirơ. Tâmthêcủa những người già đ ơ i với việcgiáo dục các cliáu - Trong cuốn: “Quan hệ qua lại giữacác thế hệ trong gia đình”. M, 1977.

26. E.V. Sơrơkhơp. Những khía cạnh tâm lí của giáo dục

CỘHỊỊ sàn chủ nglũa. Tạp chí Tâm lí học, 1980.T.1.N.5.

27. A.Tavit. Sự thông n h ấ t và các quan hệ vợ chồng. Trong

cuốn: “Những nghiên cứu xã hội - dân số về hơn nhân,

gia đình, tỉ lệ sinh đẻ và tâm thế sinh đẻ”. Êrêvan, 1983.

28. Trong m ột gia đình Xơ viết s ẽ có bao nhiêu con?.

M, 1977.

29. E.Tiit. Vê người chồng (vợ) lý tưởìig và hơn nhân lý

tưởng ỏ sinh viên trường đại học Tactu và Henxanhki-Trong cuốn: “Nghiên cứu vé phẩm chất của hôn nhân”.

Tactu,1982.

30. B. Urlanix. Những vấn đ ề vê động thái của dân sô'Liên

Xô. M J9 7 4 .

31. N.G. Urkêvich. G ia đình Xơ \ ’iết. Minxcơ, 1970.

32. A.G. Vơncơv. Ảnh hưởng của d ơ thị hố đến các q

trình dân số. M,1972.

33. A.N. Vôncôva. C ác nhân tố tâm lý- x ã hội của sự tương

dồng giữa hai vợ chổng. Tóm tắt luận án PTS.L,1980.

183TRÁN TRỌNGTHỦV34. A.G. Visnhevxki. Sự diêu chỉnh x ã hội d ố i với tỉ lệ sinh

đẻ- Những vấn dê của triết học , 1978.N.6.

35. Đ.I. Valentây: Chính sách dân s ố - Trong cuốn: “Những

vấn đề dân số học”. M,1971.

36. V.Vinhichuc. Đối chiếu quốc tế các biện pháp của

chính sách dân cư ở châu Âu (1978)- Trong cuốn:

Chính sách dân số. M,1979.

37. N.Xơlơviev. Ly hơn, các nhân tố, nguyên nhân, hậu

quả. Trong cuốn: “những vấn đề sinh hoạt, hơn nhin và

gia đình”. Vinhiux, 1970.

38. V.A.Xưxencơ. G ia dinh và sinh

tể- x ã hội. M,1982.đẻ:những vấn đê kinh39. E.A.Xađvơcaxơva. Vai trò của sự nạo thai trong việc

tliực hiện vai trò người mẹ tự giác ở Liên Xơ - Trong

cuốn: “Nghiên cứu việc tái sản xuất dân sổ”. M,19^8.

40. M.Xzơnơva. Đứa trẻ trong m ột gia đình kliỏng hạnh

phúc. Những nghiên cứu xã hội học, 1980.N.4.

41. Z.A.Ỉancôva. G ia dinh ở thành phố. M. 1979.

42. v .v . Zuchencô, v .x . Xtêsencô. Ảnh liưàng cùa các nhân

t ố kinh tế- x ã hội đến các quá trình dân số. Kiev, 19'2.TIẾNG ANH

43. L.D. Barnett, u s . P opulation growth as an a b stn c tly p erceived problem - Demography, 1970, 7(1).

44. J.M.Bardwick. Evolution and parenting- Social Iisues,

1974, Vol.30(4).

184TAMLY HQC DAN s645. M.Baldassar. The effects o f houshold density on

subgroups- Amer Sociol.Rev, Vol,46.

46. J.Busfild, M.Paddon. Thinking about

Sociology and Fertility in Post war

Cambridge: univ.Pr.1977.children.England,47. W.Butz, M. Ward. The em ergency o f C ountercyclical

US. Fertility Santa Konika, California, Rand

Corporation, 1977.

48. T.Blak. Institutional checks o f fa m ily planning- Fam ily

planning, 1972,21(2).

49. J.Blake. Population p o licy f o r Am ericans: Is the

governm ent being m islea d l Science, 1969, Vol, 164.

50. B.Berelson. Beyond fa m ily planning- Studies in fa m ily

planning, 1969.

51. K.W. Back. N ew fro n tiers in dem ography and Social

psychology, Demography, 1967.N.4.

52. Chalers W.Telford, James M.Sawrey. Psychology

W adsworth Publishing C om pany, California, 1968.

53. J.Cooper. Population control and psych ology o f fo rc e d

com pliance. The Journal of Social Issue, 1974. Vol,

30(4).

54. K.Davis. The Changing balance o f births and deaths.

In: H.Brown E and E. Hutching (eds) Are our

Descendants Doomed? N.Y.Viking, 1972.

55. M.Ekbuld.Social-psych iatricprognosisaftersterilization o f women without children: A follow - up

185TRÁN TRỌNG THỦY

stu dy o f 60 wom en- Acta Psychiatrica Scandinaica(Copenhagen), 1963.39

56. J.T. Fawcett. P sychology an d population. N.Y,197(.

57. F am ily planning in health Services. Report of WHO

Expert Committee, 1971, N^.476.

58. J.T. Fawcett. P sych ological research and P opulaion

p o licy: A preview , In: Social Issues, 1974, Vol, 30(4J.59. R.Freedm an. The Sociology of Human Fertiity.

N.Y,1978.

60. L.J.Garter. The Population crisis: Rising concert at

Rome- Science, 1969.

61. H.T. Groat, A.G. Neal. S ocial psych ological co rreh tes

o f urban fertility- American Sociological Revew,

1967, 32(6).

62. H.Gough. P erson ality assessm ent in the styd ' o f

population. In: J.T. Fawcett.(Ed). Psycholojical

Perspectives on population.

63. F. M. Hauser. W orld Population: Retrospect and

Prospect. In. national Academy of Science (Ed). Ripid

Population Growth. Baltimore: Johns Hopkins university,

1971.

64. W.H. Masters, V.E. Johnson. The pleasu re Boni. A

N ew look at Sexuality and Com m itm ent. Tonnto,

1976.

65. A.Pitrou. Who has p o w er o ver our ch ild ren ’ A

dialogue betw een the fa m ily an d the State- In: Jtrnal

of Comparative Family Studies, 1982, Vol.l3.N.2.

186TAM LYHQC DAN S66ri. F.H.M.Raveau. Future fa m ily Patterns and Sciaty. In:

K. Elliott (Ed). The Family and its Future, L, 1970.

67. L.Rainwater. And the P oor Get Children. Chicago

Quarrangle Books, 1960.

68. H.Roberts. M ale hegem ony in fa m ily planning- In:

H,Roberts (Ed).Women, Health and Reproduction.

L, 1981.

69. T.W.Schultz(Ed).Econom icsoftheFam ily:M arriage Children an d Human C apital. Chicago,1974.

70. J.Simon. The effects o f Income on F ertility. Chapell

Hill, 1974.

71. H.A. Simon. M odels o f M an. N.Y. Wiley, 1957.

72. J.Sprengler. Population and Am erica's Future. SanFransisco, 1976.

73. D.Schultz.

Theories

of

Personality.

Wadsworth Publishing Co. In, 1976.Belmont:74. C.D. Saal. A h istorical an d present d a y view o f the

position o f the ch ild in fa m ily an d Sociaty. In: Journal

of Comparative Family Studies, 1982. Vol,13.N.2

75. H.A. M. Jansen. The nuclear fa m ily a s a m ediator

betw een class an d m ental disturbance in children, In:

Journal of Comparative Studies, 1982. Vol,13.N.2

76. C.F.Westoff. The y ie ld o f the im perfect: the 1970

n ational F ertility Study- Demography, 1975, 12(4).187NHÒ XUÂT BÒN ĐẠI

ọ u ố c Gin HÀ NỘI

• HỌC

Hàng Chi - Hai Bà T ru 'n g - Hà NÔI

(0 4 ) 9 7 1 5 0 1 1 . ( 0 4 ) 9 7 2 4 7 7 0 . F a x : (0 4 )16Điênth o a i:9714899C h iu tr á c h n h iê m x u ấ t ban:Giám đác

Tống biên tápPHƯ NG QUCK' HAO

N< ỈU Y Ẻ N H Á T H A N ]N íiứ ờ i n h ậ n x é t:1'C.S TS NÍỈUYÉN HỮU 'I

r c s . TS DAO THI OANHBtẽn tậpVAN HACho bản:

Trinh bày bia:QUANG HƯNG

Q U A N (; H U N (ỉTÁMLÝHỌCDÂNsó

Mã số: 2K - 37 ĐH2008

In 500 cuốn, khổ 14.5 X 20,5.cm tại Trung tâm In và Đo vẽ bản đồ.

Số xuất bản: 482 - 2008/CXB/02 - 82/ĐHQGHN. ngày 03/6/2008.

Quyết định xuất bán sô: 37 K H -X H /X B

In xong nộp lưu chiêu quí I I I năm 2008Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×