Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Tài liệu tiếng Anh

II. Tài liệu tiếng Anh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nam, ADB Institute Discussion Paper No. 105.

66 Stone, C. and Cox, K. (2008). Economic Polilcy in a weakening economy,

principles for fiscal stimulus, Center on Buget and Policy Priorites,

http://www.cbpp.org/files/1-8-08bud.pdf.

67 Roy L. Simerly và Mingfang Li, 2002. Re-thinking the Capital Structure

Decisions. East Carolina University.

68 Tain-Jy Chen and Ying-Hua Ku (2015), The Role for Foreign Direct Investment

In East Asian Economic Development (Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài

trong phát triển kinh tế Đông Á), Report October 2015.

69 The CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/ the-worldfactbook/index.htm

70 UNCTAD (2016), World Investment Report, "Investor Nationality: Policy

Challenges", United Nation Publication, Geneva, Switzerland.

71 World Bank (2016). World Developopment Indicators 2016, Featuring the

Sustainable Development Goals, International Bank for Reconstruction and

Development/The World Bank, 1818 H Street NW, Washington DC 20433.

72 World Bank (2017), Global Economics Prospects- A Fragile Recovery, World

Bank Group Flagship Report, ISBN (paper): 978-1-4648-1024-4.

III. Tài liệu Internet

STT

Tên trang web

1.

http://www.baodautu.vn/

2

.http://www.business.com/3

.https://www.customs.gov.vn/4

.http://www.mof.gov.vn/5

.www.moit.gov.vn/6

.http://www.nhandan.com.vn/7

.http://www.qdnd.vn/8http://tapchicongthuong.vn/.

9

.http://www.viennghiencuuthuongmai.com.vn/PHẦN PHỤ LỤCPhụ lục 1: Thơng tin về chương trình nghiên cứu

Phụ lục 2: Mẫu phiếu điều tra, khảo sát gửi doanh nghiệp

Phụ lục 3: Mẫu phiếu điều tra gửi chuyên gia

Phụ lục 4: Danh sách các doanh nghiệp tham gia khảo sát

Phụ lục 5: Danh sách các chuyên gia trả lời phỏng vấnPhụ lục 1:THƠNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

TÁI CƠ CẤU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA

CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM

2030

Trong khn khổ luận án, Nghiên cứu sinh là cán bộ thuộc Vụ Kế hoạch, Bộ

Công Thương và đang trong thời gian thực hiện luận án, đã được giao trực tiếp tham

gia điều tra, khảo sát cùng với nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến lược

Chính sách Công Thương thực hiện cuộc điều tra đánh giá thực trạng tái cơ cấu đầu tư

phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Việc nghiên cứu, khảo sát giúp phản ánh thực trạng hoạt động tái cơ cấu đầu tư

phát triển xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp được lựa chọn và mức độ đánh giá

của doanh nghiệp về đầu tư phát triển xuất khẩu và lĩnh vực cần thiết phải tái cơ cấu

đầu tư phát triển xuất khẩu bảo đảm đầu tư phát triển xuất khẩu hợp lý và giá trị xuất

khẩu mang lại hiệu quả cao nhất.

- Phương pháp khảo sát

Do tính chất của đề tài nghiên cứu, để đạt được các mục tiêu đặt ra, NCS đã phối

hợp thực hiện cuộc điều tra các doanh nghiệp ở Việt Nam hoạt động, kinh doanh trong

lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa.

Nội dung của q trình điều tra, khảo sát bao gồm:

Thông tin sơ bộ về cuộc điều tra

Qui mô và mẫu điều tra

Cuộc điều tra các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu trên địa bàn cả nước, trong

đó tập trung nhiều ở 2 thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây là 2 thành phố phát

triển nhất của đất nước, cũng là nơi tập trung phần lớn các doanh nghiệp hoạt động,

kinh doanh xuất khẩu hàng hóa.

Do khơng có số liệu thứ cấp sẵn có đối với những thông tin cần thiết cho nghiên

cứu, cho nên nghiên cứu này sẽ sử dụng số liệu sơ cấp thông qua việc khảo sát một số

mẫu ngẫu nhiên các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, trong đó

ưu tiên lựa chọn mẫu là những doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu hàng hóa lớn của Việt

Nam. Việc khảo sát thu thập dữ liệu sẽ được tiến hành bằng phương pháp phát phiếu

điều tra trên mẫu ngẫu nhiên được xác định trước.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ tháng 01/2016 đến tháng 06/2016. Phiếu điều tra

được thiết kế để thu thập được những thông tin như: Các thông tin cơ bản của doanh

nghiệp, sản lượng, giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp, cơ cấu vốn của doanh nghiệp,các phương thức xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp, các phương thức thu mua, vận

chuyển nguyên vật liệu sản xuất, chế biến hàng hóa xuất khẩu và vận chuyển hàng hóa

xuất khẩu, thị trường xuất khẩu chính của doanh nghiệp, mức độ đầu tư phát triển xuất

khẩu hàng hóa của doanh nghiệp, các lĩnh vực cần điều chỉnh, tái cơ cấu đầu tư phát

triển xuất khẩu và mức độ điều chỉnh theo đánh giá của doanh nghiệp là hợp lý.

Dựa trên số liệu hải quan, tính đến năm 2016, cả nước có hơn 50.000 doanh

nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu, tuy nhiên hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và rất

nhỏ, chỉ có khoảng 500 doanh nghiệp vừa và lớn hoạt động xuất khẩu thường xuyên và

có giá trị xuất khẩu lớn, chiếm 95% tổng giá trị xuất khẩu hàng năm của Việt Nam. Do

không thể và cũng không cần thiết để điều tra toàn bộ các doanh nghiệp hoạt động

kinh doanh xuất khẩu, nên nghiên cứu này xác định số lượng mẫu lý tưởng cho việc

tiến hành điều tra khảo sát là 400 doanh nghiệp.

Thiết kế bản câu hỏi điều tra: Bản câu hỏi được thiết kế phù hợp với mục đích

của nghiên cứu này. Bản câu hỏi cụ thể bao gồm hệ thống các câu hỏi được trình bày

trong Phụ lục 2.

Để bảo đảm độ chính xác, bản câu hỏi này được xây dựng qua một q trình tồn

diện: Cụ thể, xác định những cấu trúc cần thiết dựa trên mục đích của nghiên cứu và

quan điểm luận gồm việc: Quyết định loại bản câu hỏi (mở hoặc bán cấu trúc hoặc cấu

trúc đóng); Quyết định nội dung hoặc câu hỏi nhỏ hơn của từng cấu trúc; Quyết định

đặt từ cho mỗi câu hỏi để phản ánh tốt nhất nội dung hoặc ý nghĩa muốn hỏi; Quyết

định và sắp sếp chuỗi câu hỏi một cách hợp lý trong bản câu hỏi; Soạn thảo ra bản câu

hỏi dựa trên các yếu tố nêu trên.

Phương pháp thu thập số liệu

Trước khi đưa ra bản câu hỏi chính thức, dự thảo câu hỏi đã được tham vấn ý

kiến các chuyên gia và đại diện một vài doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu

hàng hóa và hiệu chỉnh này nhằm để đối tượng tham gia điều tra hiểu một cách tốt

nhất ý nghĩa của câu hỏi.

Sau đó, bản câu hỏi được gửi cho các đối tượng nghiên cứu (các doanh nghiệp

hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa) bằng phương pháp qua đường bưu điện.

Tiếp sau là gọi điện thoại đến các doanh nghiệp được điều tra để bảo đảm sự tham gia

và gửi lại bản câu hỏi cho người nghiên cứu.

Thống kê cơ bản về kết quả điều tra

Trong số 400 phiếu điều tra được gửi cho các doanh nghiệp, có 395 phiếu đã

được hoàn thành và được gửi lại. Trong 395 phiếu này, 367 phiếu có giá trị sử dụng,

chiếm tỷ lệ 91,75% (so với cỡ mẫu là 400 doanh nghiệp). Xét xét tỷ lệ phản ứng chungcủa những nghiên cứu và tình hình thực tế ở Việt Nam, thì tỷ lệ phản ứng và mức độ tin

cậy như trên là bảo đảm độ tin cậy cao, bảo đảm mục đích và kết quả của cuộc điều tra.

Phụ lục 2:

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu “Tái cơ cấu đầu tư phát triển xuất khẩu hàng

hóa của Việt Nam thời kỳ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Nghiên cứu sinh là

cán bộ thuộc Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương và đang trong thời gian thực hiện luận

án, đã được giao trực tiếp tham gia điều tra, khảo sát cùng với nhóm nghiên cứu

củaViện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tiến hành điều tra về nguồn

nhân lực, nguồn vốn, năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh

xuất khẩu hàng hóa; mức độ đầu tư phát triển xuất khẩu hàng hóa về nghiên cứu phát

triển sản phẩm xuất khẩu; nghiên cứu phát triển thị trường xuất khẩu và nghiên cứu

xúc tiến thương mại. Cuộc nghiên cứu này giúp chúng tôi xác định được giải pháp

tổng thể để có khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước có cơ chế, chính

sách hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin, hỗ trợ về đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ xuất

khẩu, đồng thời có định hướng cho doanh nghiệp những lĩnh vực cần thiết phải tái cơ

cấu đầu tư xuất khẩu của doanh nghiệp giúp hoạt động xuất khẩu hàng hóa của doanh

nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả. Chúng tôi cam kết mọi thơng tin của doanh

nghiệp sẽ được giữ kín chỉ phục vụ cho nghiên cứu và không tiết lộ đến bất kỳ tổ chức,

cá nhân nào.

Phần 1: Thông tin chung về doanh nghiệpTên doanh nghiệp: ………. Điện thoại: ………………Website………………

Địa chỉ ……………….…….Quận/huyện……………Tỉnh/thành phố…………

Tên người trả lời: ……………Nghề nghiệp/Chức danh: ……………………

Xin vui lòng đánh dấu (hoặc khoanh tròn) vào 1 hoặc những ô (hoặc đáp án)

phù hợp với doanh nghiệp và điền thông tin về doanh nghiệp vào những câu hỏi

dưới đây.

1. Xin cho biết doanh nghiệp thuộc loại hình sở hữu nào?

 DN nhà nước

 DN có vốn đầu tư nước ngoài  DN cổ phần

 DN tư nhân  Hợp tác xã Loại hình khác:.....................2. Nếu là doanh nghiệp cổ phần, xin cho biết doanh nghiệp thuộc loại hình nào sau

đây?

 DN đại chúng niêm yết DN đại chúng chưa niêm yết  Không phải DN đại chúng

3. Năm thành lập doanh nghiệp? ..............................

4. Tổng số lao động trong doanh nghiệp? .............................. người.5. Xin cho biết lĩnh vực hoạt động xuất khẩu chính của doanh nghiệp hiện nay?

 Sản xuất và XK

 Thu mua hàng hóa trong nước và XK

 Tạm nhập tái xuất khẩu  Thu mua hàng hóa bán lại cho DNXK

 Hoạt động khác: . . . . .

6. Xin cho biết ngành hàng kinh doanh xuất khẩu chính của doanh nghiệp hiện nay

trong một số ngành hàng dưới đây?

 Nông sản  Thủy sản  Lâm sản và gỗ Thịt và các sản phẩm thịt

 Giầy, dép  Dệt may  Hàng điện tử và linh kiện  Phương tiện đi lại

 Khác: . . . . .

7. Thị trường xuất khẩu chính của doanh nghiệp?

 Các nước ASEAN

 Nhật Trung QuốcCác nước khu vực Trung Đông  Các nước châu Á khác  Úc và Newzeland

 EU Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ Các nước châu Âu khác

 Mỹ  Các nước Nam Mỹ Các nước Châu Phi8. Giá trị xuất khẩu của DN năm 2015(qui đổi sang tiền đồng Việt Nam)nằm trong

khoảng nào sau đây?

< 10 tỷ đồng  10 - 50 tỷ đồng

 51 – 100 tỷ đồng  101–200 tỷ

đồng

 201-500 tỷ đồng  501-1.000 tỷ đồng  1001-1.500 tỷ đồng > 1.500 tỷ

đồng

9. Doanh nghiệp đang áp dụng các phương thức xuất khẩu nào sau đây?

Phương thức xuất khẩuKhơn

gƯớc tỷ trọng (%)

(tính theo giá trị XK)a. Xuất khẩu trực tiếp

b. Xuất khẩu ủy thác

c. Tạm nhập – tái xuất

d. Xuất khẩu qua trung gian

e. Xuất khẩu tiểu ngạch

f. Phương thức khác (ghi rõ):

10.Đánh giá sự hài lòng về kết quả hoạt động của DN trong năm 2015 so với kế

hoạch đề ra? (1= Rất khơng hài lòng…5= Rất hài lòng)

1234 5

Phần 2: Hoạtđộng đầu tư phát triển xuất khẩu11. Xin vui lòng cho biết tình hình nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp năm

2015?

Vốn của doanh nghiệp năm 2015Giá trị

(Triệu

đồng)So với năm 2014

(Đánh dấu x vào cột tương

ứng)

Tăn

Gảm

gTổng số

1. Vốn chủ sở hữu

Trong đó: vốn pháp định

2. Vốn huy động

2.1. Vốn vay (NH, phát hành trái phiếu

DN)

2.2. Vốn liên doanh, liên kết

2.3. Vốn tín dụng thương mại (mua trả

chậm)

2.4. Vốn tín dụng thuê mua (vận hành, tài

chính)

12. Doanh nghiệp đã đầu tư vào một số hoạt động nào sau đây?

Nghiên cứu phát triển sản phẩm xuất khẩu mới  Có Khơng

Nghiên cứu cải tiến mẫu mã sản phẩm xuất khẩu Có Khơng

Nghiên cứu cải tiến bao bì cho sản phẩm xuất khẩu Có Khơng

Nghiên cứu về khách hàng trên thị trường xuất khẩu Có Khơng

Nghiên cứu về kênh xuất khẩu của doanh nghiệp Có Khơng

Hoạt động quảng bá sản phẩm xuất khẩu  Có Khơng

13. Xin vui lòng cho biết vốn đầu tư vào một số lĩnh vực của doanh nghiệp năm 2015?

Lĩnh vực đầu tư1. Nghiên cứu phát triển sản phẩm

XK

2. Nghiên cứu phát triển thị trườngGiá trị

(Triệu đồng)So với năm 2014

(Đánh dấu x vào cột

tương ứng)

Tăng

Gả

mXK

3. Xúc tiến xuất khẩu

14. Doanh nghiệp đánh giá về mức đầu tư so với nhu cầu hiện nay vào các hoạtđộng

sau?(ở đây: 1 = quá nhỏ; 5 = quá lớn)

a. Nghiên cứu phát triển sản phẩm xuất khẩu

1

2

3

4

5

b. Nghiên cứu phát triển thị trường xuất khẩu

1

2

3

4

5

c. Xúc tiến xuất khẩu

1

2

3

4

5

15. Doanh nghiệp đang tập trung đầu tư vào phương thức thu mua nguyên liệu sản

xuất hàng xuất khẩu nào sau đây?

Nhập khẩu trực tiếp

 Có  Khơng

Mua qua trung gian nhập khẩu Có  KhơngMua qua người thu mua khác (thương lái) Có  KhơngTrực tiếp tổ chức thu mua Có  KhơngPhương thức khác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về hiệu quảđầu tư vào phương thức thu mua

được lựa chọn ở trên (ở đây: 1 = rất không hiệu quả; 5 = rất hiệu quả)

a/ Nhập khẩu trực tiếp

1

2

3

4

5

b/ Mua qua trung gian nhập khẩu

1

2

3

4

5

c/ Mua qua người thu mua khác (thương lái)

1

2

3

4

5

d/ Trực tiếp tổ chức thu mua

1

2

3

4

5

e/ Phương thức khác: . . . .

1

2

3

4

5

17. Năm 2015 doanh nghiệp có đầu tư vào sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu ở hạng

mục nào?

a/ Xây dựng cơ sở sản xuất hàng XK mới  Có

 Khơng

b/ Tăng thêm dây truyền sản xuất Có Khơngc/ Đổi mới thiết bị, cơng nghệ Có Khôngd/ Đầu tư khác (ghi rõ): . . . . . . . . . . . . . .  Có Khơng18. Xin vui lòng cho biết giá trị đầu tư của doanh nghiệp vào sản xuất, chế biến hàng

xuất khẩu năm 2015?Lĩnh vực đầu tư

1. Xây dựng cơ sở sản xuất hàng

XK mới

2. Tăng thêm dây truyền sản xuấtGiá trị

(Triệu

đồng)Trong đó:

Vốn chủ

sở hữuVốn huy

động% Giá

trị

Tăng

thêm so

với 20143. Đổi mới thiết bị, công nghệ

4. Xử lý các vấn đề về môi trường

5. Đầu tư khác: . . . . . . . . . . . .

19. Doanh nghiệp có sử dụng phương thức th ngồi trong khâu vận chuyển, bảo

quản hàng hóa khơng?

a/ Vận chuyển hàng hóa

 Có  Khơng

b/ Kho cất giữ, bảo quản hàng hóa Có  Khơng20. Năm 2015 doanh nghiệp có đầu tư vào khâu bảo quản, vận chuyển ở hạng mục nào

sau đây?

a/ Mua sắm phương tiện vận chuyển hàng  Có Khơng

b/ Xây dựng hệ thống kho hàng Có  Khơngc/ Mua sắm phương tiện bốc xếp Có  Khơngd/ Đầu tư khác (ghi rõ): . . . . . . . . . .. Có  Khơng21. Xin vui lòng cho biết giá trị đầu tư của doanh nghiệp vào khâu vận chuyển, bảo

quản năm 2015?Lĩnh vực đầu tưGiá trị

(Triệu

đồng)Trong đó:

Vốn chủ

sở hữuVốn huy

động% Giá

trị

Tăng

thêm so

với 20141. Mua sắm phương tiện vận

chuyển hàng

2. Xây dựng hệ thống kho

hàng

3. Mua sắm phương tiện bốc

xếp hàng

4. Đầu tư khác (ghi rõ): . . . . .

22. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về thực tế đầu tư so với yêu cầu, năng lực đầu

tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu của doanh nghiệp trong

năm 2015? (ở đây: 1 = rất không phù hợp; 5 = rất phù hợp)

a/ Về tổng mức đầu tư của doanh nghiệp

1

2

3

4

b/ Về cơ cấu đầu tư vào các khâu của quá trình SXKD

1

2

3

4

c/ Về cơ cấu nguồn vốn đầu tư

1

2

3

45

5

5Phần 3: Định hướng đầu tư phát triển xuất khẩu của doanh nghiệp23. Xin vui lòng cho biết những định hướng đầu tư vào sản xuất hàng xuất khẩu

trong 5 năm tới của doanh nghiệp?

Lĩnh vực đầu tư

a. Nâng qui mô công suất của cơ sở sản xuất

hiện tại

b. Mở rộng mặt hàng và lĩnh vực sản xuất

hàng xuất khẩuỞ đây 1= rất không

cần thiết, 5= rất cần

thiết

1 2 3 4

5

12345c. Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất hàng xuất

khẩu mới12345d. Đầu tư phát triển nguồn cung nguyên liệu

trong nước12345e. Đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất12345f. Tham gia vào khâu có giá trị gia tăng cao

hơn12345g. Quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh và

môi trường…12345h. Mở rộng, thâm nhập sâu hơn thị trường

xuất khẩu hiện có12345i.12345j. Thực hiện các phương thức xuất khẩu hiệu

quả hơn12345k. Ứng dụng thương mại điện tử12345l.12345Phát triển thị trường xuất khẩu mớiĐịnh hướng đầu tư khác (ghi rõ): . . . . . . . .Dự kiến giá

trị đầu tư

(Tr đồng)24. Nếu chưa phải là doanh nghiệp đại chúng, xin vui lòng cho biết, doanh nghiệp có

dự kiến trở thành loại hình nào sau đây trong vòng 5 năm tới?

 DN đại chúng niêm yết  DN đại chúng, nhưng chưa niêm yếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Tài liệu tiếng Anh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×