Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Tài liệu tiếng Việt

I. Tài liệu tiếng Việt

Tải bản đầy đủ - 0trang

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao

năng lực cạnh tranh quốc gia.

13 Chính phủ (2016), Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về

hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

14 Anh Chuyên (2015), “Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý”,

https://www.wattpad.com.

15 Cục Xuất nhập khẩu và Báo Công Thương, Bộ Công Thương (2016), Báo cáo

xuất nhập khẩu Việt Nam 2016, Hà Nội - 2016.

16 Nguyễn Đình Cung (2009), Định hướng và giải pháp nhằm tái cơ cấu nền kinh

tế nước ta trong giai đoạn tới năm 2010 và các năm tiếp theo, Đề tài khoa học

cấp Bộ năm 2009. Hà Nội.

17 Nguyễn Đình Cung (2013), “Tái cơ cấu kinh tế: một năm nhìn lại”, Kỷ yếu

Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2013.

18 Vũ Hùng Cường (2013), “Economic Restructure and Reform of Growth Model

in Vietnam (Tái cơ cấu kinh tế và cải tổ mơ hình tăng trưởng ở Việt Nam)”,

Wie’s Irolnictwo, Nr 3 (160) 2013.

19 Hạ Thị Thiều Dao (2013), Tác động của khủng hoảng kinh tế tồn cầu đến kinh

tế vĩ mơ Việt Nam, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng

TP. HCM.

20 Đặng Đình Đào, Phạm Nguyên Minh và Trương Tấn Quân (2016), Một số

vấn đề thương mại và logistics ở Việt Nam thời kỳ đổi mới 1986 - 2016, NXB.

Lao Động - Xã hội, Hà Nội - 2016.

21 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

XII, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5

năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

2016 - 2020.

22 Ngơ Đình Giao (chủ biên) (1994), Luận cứ khoa học của việc chuyển dịch cơ

cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố nền kinh tế quốc dân, Đề tài cấp Nhà

nước (KX0305).

23 Phạm Ngọc Linh và Nguyễn Thị Kim Dung (2009), Giáo trình Kinh tế phát

triển, NXB Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

24 Trần Du Lịch (2014), “ Tái cơ cấu đầu tư công: vấn đề và giải pháp”, Kỷ yếu

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2014.

25 Phạm Nguyên Minh (2016), “Giải pháp phát triển xuất khẩu hàng hóa của

Việt Nam trong thời kỳ Hội nhập”, Bài viết trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế

Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức, NXB. Hồng2627

2829

30

31323334

3536373839Đức.

Phạm Nguyên Minh - Phùng Thị Vân Kiều (2016), “Phát triển xuất nhập khẩu

hàng hóa của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, Bài viết trong Kỷ yếu Hội thảo

Phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025, Hà Nội - tháng 11/2016.

Lê Du Phong và Nguyễn Thành Độ (1999), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong

điều kiện hội nhập với khu vực và thế giới, NXB Thống kê, Hà nội 1994.

Quốc hội (2014) Luật Đầu tư công, số 49/2014/QH13 của Quốc hội nước

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014, có hiệu lực từ ngày

01/01/2015.

Nguyễn Ngọc Sơn - Lê Thị Ngọc Diệp (2014), Cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam

hiện nay, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 2(75) - 2014.

Hồ Trung Thanh (2009), Xuất khẩu bền vững ở Việt Nam trong quá trình hội

nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đinh Văn Thành (2011), Nghiên cứu luận cứ khoa học xây dựng chiến lược

phát triển thương mại Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020, Đề tài NCKH cấp bộ, Bộ

Công Thương, Mã số: 54.11.RD/HĐ - KHCN.

Đinh Văn Thành (Chủ nhiệm), Nghiên cứu chất lượng tăng trưởng xuất khẩu

hàng hóa của Việt Nam trong thời kỳ cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đề tài

NCKH cấp Bộ, Viện Nghiên cứu Thương mại, Hà Nội - tháng 12/2017.

Đinh Văn Thành (Chủ nhiệm), Nghiên cứu luận cứ khoa học xây dựng chiến

lược phát triển thương mại của Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020, Đề tài khoa học

cấp Bộ, MS: 54.11.RD/HĐ-KHCN, Hà Nội - tháng 12/2007.

Nguyễn Xuân Thành (2013), “Tái cơ cấu đầu tư công 2011-2012: Những đánh

giá ban đầu”, Kỷ yếu Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2013.

Vũ Nhữ Thăng (2016), Định hướng đầu tư nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

gắn với tái cơ cấu đầu tư, Tạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam, số 3 tháng

12/2015.

Phạm Tất Thắng (Chủ nhiệm), Mối quan hệ giữa tăng trưởng thương mại với

tăng trưởng kinh tế, Đề tài NCKH cấp Bộ, Mã số: 2007-78-014, Hà Nội tháng12/2007.

Nguyễn Hồng Thu (2012), Tái cơ cấu xuất khẩu trong quá trình hội nhập và hướng

tới phát triển bền vững, Bài viết trong Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần thứ 4,

Tiểu ban 3: "Kinh tế Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững".

Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 về

việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định

hướng đến năm 2030; Đề án Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011

- 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội - tháng 11/2011.

Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 950/QĐ-TTg, ngày 25/7/2012 về

việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu

hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.40 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 về

việc phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mơ hình

tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh

giai đoạn 2013 - 2020;

41 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/06/2013 về

việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát

triển bền vững.

42 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 01/12/2014 về

việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp cơng

nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm

nhìn đến năm 2030.

43 Thư viện Học liệu mở Việt Nam - VOER (2016), “Khái niệm, phân loại cơ cấu

đầu tư”, https://voer.edu.vn.

44 Tổng cục Thống kê (2016), Niên giám thống kê năm 2011-2016, NXB Thống

kê.

45 Trịnh Thị Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Nghiên cứu chiến lược điều chỉnh cơ cấu

thương mại Việt Nam theo hướng cơng nghiệp hố, hiện đại hố, Đề tài NCKH

cấp Bộ, Mã số: 04.09.RD, Hà Nội - tháng 12/2009.

46 Trịnh Thị Thanh Thủy (Chủ biên), Phương hướng điều chỉnh cơ cấu thương

mại Việt Nam đến năm 2020, NXB. Thông tin và Truyền thông, Hà Nội - 2010.

47 Nguyễn Thị Quỳnh Vân (Chủ nhiệm), Nghiên cứu điều chỉnh chiến lược phát

triển xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, Đề tài

NCKH cấp Bộ, Hà Nội - 2015.

48 Lê Danh Vĩnh (2012), Chính sách thương mại nhằm phát triển bền vững ở Việt

Nam thời kỳ 2011-2020, NXB Công Thương, Hà Nội.

49 Lê Danh Vĩnh (Chủ nhiệm), Luận cứ khoa học cho xây dựng chính sách xuất

nhập khẩu bền vững của Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020, Đề tài NCKH cấp Nhà

nước, Viện Nghiên cứu Thương mại, Hà Nội - 2014.

50 Anh Vũ (2016), Tái cơ cấu đầu tư công bắt đầu từ đổi mới thể chế, Báo Nhân

dân điện tử, ngày 29/08/2016.

51 Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương (2013), Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam

2013, Hà Nội - 2013.II. Tài liệu tiếng Anh

52 A.Dam Smith: Của cải của các dân tộc, NXB Giáo dục. Hà nội 1998.

53 Alberto Trejos (2013), Economic Growth and Restructuring through Trade and

FDI, Costa Rican Experieces of Interest to Cuba (Tái cơ cấu và tăng trưởng

kinh tế thông qua thương mại và đầu tư, kinh nghiệm của Costa Rican đối với

Cu Ba), Report October 2013.

54 Andrew Atkeson và Harold L. Cole, 2005. A Dynamic Theory of Optimal

Capital Structure and Executive Compensation. Working paper 11083, NBER.

55 Ariff M., Hill H. Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu, kinh nghiệp của

ASEAN. NXB KHXH, 1992.

56 Chun Yang (2013), Restructuring the Export - Oriented Industrialization in the

Pearl River Delta, China: Institutional Evolution and Emerging tension (Tái cơ

cấu công nghiệp định hướng xuất khẩu ở lưu vực sông Pearl, Trung Quốc: Sự tiến

triển tổ chức và căng thẳng mới nổi), Report December 2013, Hong Kong

Institute of Asia Pacific Studies, The Chinese University of Hong Kong.

57 Efficient Management of Public Investment: An Assessment Framework.

Presentation for World Bank/KI Conference, Seoul: 20–21 November, Brumby,

J. (2008).

58 Elena Pelinescu (2009), “The Impact of Foreign Direct Investment on the

Economic Growth and Countries’Export Potential (Ảnh hưởng của đầu tư trực

tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế và tiềm năng xuất khẩu quốc gia)”,

Romanian Journal of Economic Forcasting, April 2009.

59 Hayne E. Leland, 1998. Agency Costs, Risk Management, and Capital

Structure. Haas School of Business, University of California.

60 International Monetary Fund (2017), World economic outlook: Gaining

Momentum?.

61 OECD (2015), Vietnam Exports, Imports and Trade partners (Xuất khẩu, nhập

khẩu và đối tác thương mại), Report October 2015, http: atlas.media.

62 OECD (2017), Economic Outlook, Volume 2017 Issue 1.

63 Petrie, Murray (2010), “Promoting Public Investment Efficiency: A Synthesis

of Country Experiences”.

64 Pradhan, M. et al (2011). Policy responses to capital flows in emerging

markets. IMF staff discussion note, SDN/11/10.

65 Schiller, B. R. (2010), 12th edition, The Macro Economy Today, McGraw-HillNam, ADB Institute Discussion Paper No. 105.

66 Stone, C. and Cox, K. (2008). Economic Polilcy in a weakening economy,

principles for fiscal stimulus, Center on Buget and Policy Priorites,

http://www.cbpp.org/files/1-8-08bud.pdf.

67 Roy L. Simerly và Mingfang Li, 2002. Re-thinking the Capital Structure

Decisions. East Carolina University.

68 Tain-Jy Chen and Ying-Hua Ku (2015), The Role for Foreign Direct Investment

In East Asian Economic Development (Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài

trong phát triển kinh tế Đông Á), Report October 2015.

69 The CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/ the-worldfactbook/index.htm

70 UNCTAD (2016), World Investment Report, "Investor Nationality: Policy

Challenges", United Nation Publication, Geneva, Switzerland.

71 World Bank (2016). World Developopment Indicators 2016, Featuring the

Sustainable Development Goals, International Bank for Reconstruction and

Development/The World Bank, 1818 H Street NW, Washington DC 20433.

72 World Bank (2017), Global Economics Prospects- A Fragile Recovery, World

Bank Group Flagship Report, ISBN (paper): 978-1-4648-1024-4.

III. Tài liệu Internet

STT

Tên trang web

1.

http://www.baodautu.vn/

2

.http://www.business.com/3

.https://www.customs.gov.vn/4

.http://www.mof.gov.vn/5

.www.moit.gov.vn/6

.http://www.nhandan.com.vn/7

.http://www.qdnd.vn/8http://tapchicongthuong.vn/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Tài liệu tiếng Việt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×