Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

thương mại quốc tế. Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam”, Đề

tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội;[10] Đoàn Trung Kiên (2010), “Pháp luật chống bán phá giá hàng hóa

nhập khẩu ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Luận án

tiến sỹ luật học, Hà Nội;[11] Hội đồng Tư vấn về các Biện pháp Phòng vệ Thương mại (2009), ấn

phẩm“Cẩm nang kháng kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại

Hoa Kỳ”;[12] Hội đồng Tư vấn về các Biện pháp Phòng vệ Thương mại (2013), ấn

phẩm“Cẩm nang kháng kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại

Liên minh Châu Âu”;[13] Mai Xuân Hợi (2016), “Địa vị pháp lý của cơ quan điều tra vụ việc

Phòng vệ thương mại”, http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phapluat-kinh-te.aspx?ItemID=140, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử;[14] Mai Xuân Hợi (2018), “Quyền tiếp cận thông tin điều tra, áp dụng

biện pháp phòng vệ thương mại của hoanh nghiệp theo pháp luật Việt

Nam”,http://vienasean.ac.vn/quyen-tiep-can-thong-tin-dieu-tra-ap-ungbien-phap-phong-ve-thuong-mai-cua-doanh-nghiep-theo-phap-luat-viet

-nam-d1182.th, Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN – Hội

luật gia Việt Nam;[15] Nguyễn Thị Thu Nguyệt (2013), "Các biện pháp phòng vệ thương mại

trên thế giới và các giải pháp pháp lý ngăn ngừa sự tác động đến việc

xuất khẩu của Việt Nam", Luân văn thạc sĩ luật học, Hà Nội;[16] Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2009), “Hỏi đáp Pháp

luật về chống bán phá giá WTO – Hoa Kỳ - EU”,Hà Nội;

90[17] Phạm Thị Quỳnh Chi, “Những điểm mới trong pháp luật Việt Nam về

PVTM – đánh giá tác động đối với việc kiện PVTM ở Việt Nam”,

http://chongbanphagia.vn/Modules/News/Uploaded/38/2018111516462

67141-slide-cuc-pvtm--vie.pdf, truy cập ngày 28/02/2019.[18] Trần Minh Tiến (2017), ”Địa vị pháp lý của cơ quan quản lý cạnh

tranh theo pháp luật Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội.[19]TS. Hoàng Thị Thanh Thủy, giảng viên Khoa Luật Đại họcKTQD Hà Nội, LS tư vấn tại Văn phòng Luật Gide Loyrette Nouel,

“Vụ kiện tự vệ đầu tiên của Việt Nam – Thực tiễn và Kinh nghiệm”,

http://chongbanphagia.vn/vu-kien-tu-ve-dau-tien-cua-viet-nam--thuctien-va-kinh-nghiem-n2204.html, truy cập ngày 08/4/2019;[20] Nguyễn Quý Trọng (2013), “Pháp luật về tự vệ trong nhập khẩu hàng

nước ngoài vào Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Nhà

xuất bản Tư pháp Hà Nội;[21] Nguyễn Thị Thu Trang, “Thực thi pháp luật về phòng vệ thương mại

Góc nhìn của Doanh nghiệp”, Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

HộiđồngvấnPhòngvệthươngmại,http://trungtamwto.vn/upload/files/su-kien/172-su-kien/5.%20Slides

%20Trang%20VCCI%20-%20Thuc%20thi%20PL%20ve%20PVTM

%20-%20Goc%20nhin%20DN%20Hthao%20160602.pdf?fbclid=Iw

AR2ePrGgSV5BpATHnSxz433cO0rDJmqhDyhqjpbjMCh3Orh8okHD

oeZU8uE, truy cập ngày 30/03/2019;[22] Vũ Thu Trang (2012), “Pháp luật về Cơ quan quản lý cạnh tranh,

chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ thương mại ở Việt Nam –

thực trạng và giải pháp”, Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội;

913. Các website[23] http://chongbanphagia.vn/;

[24] https://www.commerce.gov/ - Bộ thương mại Hoa Kỳ;

[25] http://www.mofcom.gov.cn/ - Bộ thương mại Trung Quốc;

[26] https://www.jftc.go.jp/en/ - Ủy ban Thương mại lành mạnh Nhật Bản;

[27] http://www.trav.gov.vn/ - Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam;92Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×