Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHỨNG ĐAU ĐẦU ÁM ẢNH LO ÂU

CHỨNG ĐAU ĐẦU ÁM ẢNH LO ÂU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Anh T.T.T s i n h n g à y 2r.'12/UiT0 la s m h vuai n.nii thu 2 Dai

hoc Thitdng mai. t n n den T r u n g t a m ìiìvam > luta h m h - ) l' Ngc)c

K h a n h vói c h ù n g b e n h d a u d a u k h o à n g^-4 u a m uav. daut h i t d n g xuyen n a n g . d a u va
(càiu t h a v rat klu» k h a n khi i-hai gin ubo lu.a di.MI ^i .lo, XM rat

h a y suy nghi n u m ui.iu. d o n - thoi hc'.u :.)m -M.>> '^b^ d u u . bUt

r ù t vi k h o n g loai ho dUoc u h ù n g y nt^luk h o u - lU'U ma donn a v \ h u du a n h dà
cà luven t a p t h e o p h u o n g p h a p n h a u dicu. - lutug b e n h van n - a v

càng tram tnaig.Nsuvéu nhàn bénh :

Nhùiio biòu lueu tivù d.i\ la I n m i < hUnj .u.. r.ui l - n b MIV

, ^ ) , U o , t h a u k i u h d o a n h h i t U n u t . u o u ^ ii.MM.a - t n - , ,H ù ,lan1,, n h ù u -
tin va<,.l:n I wS a u do la mot LM -.m^oba hav Mf. kb<:o" a kvtue xa -luh vion .au ugu khoug . o gm uia^- . - ; nhuim -^'.--^

r,ou-MMa t r m h hoc t a p . ) Dai hoc..;, Nbùu> ^tro..^ u a v / / . / . //;

^ a v a ì d i h u o n u t n i o . h o t , l a u „ a r n . u . -.miM^la u h U u . <-u .km

a a u k h o u , ÙUt l^m.h ab n,u:>v bat ,kn> lo l.ui, va .lo v .Uam a,

t . a i u . t b a . b a i d m uà r^Mlie. u b u u - a u ^ .k> v. . a u ^ L daiu^ ' la

,Uinahcuh . u v u i i ù o . uav cang i-hat m c u v m - d m tu .uu t hi(luai t u o n a t o , mot ^au b e n h t r a m t m n - b o n b i u^'• v, d u u h

bculi uhrni kbonu r,> n i m u g buai p h a p h ù u lumi do lam gunu

stres,-^.

C h à n d o a n v à d i é u tri :

Ket ,ii.a lam U-t kicm tra tri ubo. . ù d u n g bo test WMS-R

(\V. h . l o r Mcmorv ^. ale - Kcvisod.2iSlà k h à n g d m h r a n g T co trinhó d linfe t r i i n g h ì n h - t r u n g h ì n h kh;i. Oien n a v co ve t r a i V(ji

y n g h i eoa T eho r à n g 'tri nhii g i à m siit". 'kliong the nho (\\U)c

mot (htMi L'I do" (that la la n h i ì n g xiìe eain e a n g t h à n g k h o n g

k i e m soat dvtóc dà n g a n e a n sir t a p t r i u i g elnì y de ginn\\ó).Q n a n sat nliiìnu hieu hien ( à n g t h a n g t r e n net m à t khi hoi

c h n y e n , và mò ht'u khi l a m test và t h a i do luon sot r)iot hoi két

q n a t r a e n g h i è m . chiìn^i to r a n g T co mnt n h a n eaeh ratnhave;'un, de l)i s t r e s s . Traina i h a i lo King t h a i qua tloi \'.ÌI mot -U \ i e e

k h o n g t h a t sit (pian t r o n g \'a nliifiig y nghi k h o n g lioj) ly hav

x u a t h i e n a m à n h troni: d a n la a) so ( h m g de ap t h m g idìiìng

e h i e n \\ii}c l'tng pho diloi dav. Chirong trình. tri heu tajn Iv n à y

ktMj dai t r o n g 3 t h a n g . mói t u a n mot hut'u.

/ - Dunii lai khon^ say iii^hi mien mon i>\n\ì t l u n k m g ) : B i t ky

khi n à o eo mot y nghì k h ó n g moi ma dtM) ìhi h e n h UIKOI l.ip ti'tc

noi t l u i m "hàv d ù n g lai". S a u do ehuveii s a n g mot v nghi v ni

h(Hi ( e h a n g h a n n g h ì v»'^ mot hai k i e m tra dat diem tòtnioT ho{)liim h a y tiep tue tói na\- ..). Lièu p h a p nay vfif'.ie hip di lap hn.

hìe (fan eo \'t^ k h ó n g hièu q u a nhu'ng >au mot so Jan k\rn tri taj),

no (là gnip' T kièm soat (hiO( p h a n nao nhifng v m:hi tir dóng

x u a t lìien.

2' luyenlhn\ clui tam va {.hànli niem: Tli'/' L!iàn eo. t;ip tt ungt a m y t h e o dói hoi th


\\\n\v^[khi t h ó r a . ngUng n e n ó D a n ctiem. Clui Tarn vào huvet An

diftjng (phia t r e n són\i mi\i. giiìa c h a n h a i long niavi hoac- ixieh

hói (giùa ciìiih d a u ) , q u a n tifóni: cae v u n g nàv a m luaig. te ^)^n\i

de (heu ehinli e à n [)ang hoat d o n g caia he t h a n k m h t h ù e vat.

C h a n l i n i e m de t a m h u ó n g xà (hat ky klu nào i-ó y nghì h o a r

e à m giae v o n g dong, rj\\iithanuthi hàv nhii f h a m - g o iteiic h ù n g . Ddn t h u a n rliì t a m thùc hoa. nlrin. hiet r h u n g rnà k h ó n g

m a n h d ó n g h a v t r u v xè^t tai s a o . de k h ó n g hi ehùns^ ehi pluH).

IVJ3' Xoa mal và dém so: Bènh nhàn ducic bUÓng dàn chon mot

tu the thich bcjp. thà long cae cd. xoa àm 2 bàn tay. sau dò xoa

màt doc theo chàn toc- tù trén xuòng (100 làn). xoa doc theo song

mùi tù trén xuong (100 làn). xoa mièng tù phài qua trai và

ngitcJc lai (100 làn). vuòt toc ngxióc ra phia sau (100 lan). Ci

cùng xoa xàt 2 tal (50 làn). Trong kbi xoa quan tàm theo dòi

dòng tàc và dèm so.

4- Nhàn hiél - chap nhàn (aware): Bénh nhan ditcJc hitóng dan

tù nói thàm: "càm giac lo àu kbòng cò that hoac hièm klu xày

ra". dibùng càm giac stress ma có the dang càm nhàn là kbòng

cò bai", "nhùng cam giac này khòng tbite sit nguy hièm". Sau dò

VUI ve chap nhan nhùng càm giae am ành. lo bài nhu là mot cd

bòi de thue bànb khà nàng dòi pho vói stress. Tièp tue quan sat

theo dòi xem di^u gì xày ra (khòng co gang loai bò hoac truy xet

tal sao ina chi ddn thuan theo dòi). Hanh dong mot cadi tit

nbièn eoi nbu sit sd bài. lo làng kbòng co màt (kbòng de stress

chi pbòi cai gì bau dang ngbi. dang bànb dóng). Mong muon

mot dieu tòt nhàt sé xày ra (quan tuòng nmib sé dat ditc;)c mot

diéu tòt lành nào dò).

5. Tap nhan nham o trong dàu: Tap nhàn nham trong dàu 2

diù so ròi 3 chù so ma khòng dUde ha bùt. Day là bài tap luyen

tri uhd. tang eitdng khà nang chu y. phan phóì chu y cùng mot

lue len nhiéu con so va phài gbi nhó chung ma kbòng co sit ha

but viet. khòng dung thuat nhàn tàt de tbuc bièn phep tmh.

Diéu quan trong khòng pbài ò ket qua ma là d cac thao tac lam

loe sang cac con so. ghi nhó tue tbòi nhieu con so.

Két q u a :

Sau 4 tuàn tap luven. càm giac dò 30% - 40%. TbUc chat

trang thai suv nhitcic thàn kmh. kho tàp trung chù y da tien bo

250nhiéu. Càm giàc dau dàu nàng dàu bau nhU kbòng con. T thùa

nhàn sùc khoè tot lén. ngay cà khi "trò giòi". càm giàc nàng dàu.

àm u cùng rat it xuàt hien. Càm giàc tri ubò "tòt lén", de kiém

sồt qua trmh ghi nhó có chù dinh (trùóc day T càm thày khó

khan khi làm tinh nhàm khòng ha bùt vói 2 con so. con bay giò

T cò thè de dàng làm tinh nhàm vói 3 con so khà nhanh). Dàc

bièt T dà cò the tu kiém sồt giàc ngù. khòng con qua lo làng ve

chun màt ngù. khó ngù. Tuy nhién ềm giac lo làng litu giù

trong dàu nhùng y nghì vd vàn van con và cò ve "kbòng giàm

bao nbiéu".

Tù tuàn thù 5. T dxióc luyèn tàp lièu phàp ebù tàm - chành

niém và héu phàp ùng phó Aware gòm 5 bitóc nbU néu ò trén.

Klià nàng kiém soàt lo làng dà tòt lén dàng ké. Bénh nhàn này

xin két thùc chUdng trmh tri lièu sau 10 tuàn. Ba tuàn sau

bénh nhàn goi dièn thoai bòi. ubò tu vàn vi ềm giàc càng

dàu trò lai. và bao cào càm giàc thinh thồng xt bién lai eàm

giàc lo làng bàt an. Bènh nhàn dà nhàn difdc nhùng Idi khuyén

kién trì luyén tàp càc liéu phàp dà hitóng dàn và tich eite diéu

chinh che dò àn uòng. dòng thdi ditcjc khuyén nén dòi che dò

thùe khuva dàv muòn. sang ngù som. dav som. Bènh nhàn bua

sè tièp tue lién he lai néu gì kbòng òn. Tuy nhién sau dò 4

tuàn. chùng tói khòng nhàn dxicic thòng tin gì. diéu này là mot

tin biéu tòt: nhùng àm ành lo àu chàc con cò thè xuàt bièn trò

lai nhitng diéu quan trong là bènh nhàn dà có khà nàng tu dòi

phó.

hai bàn :

Kèt qua tri liéu thè hièn rat rò trong 4 tuàn dàu tién.

Nhitng mot so'càc trièu chùng bénh nlut càm giàc lo làng bàt an

251Vandai d a n g keo dai sau nhiéu t u à n luveu t a p la vi bènh n h a nn à y to ra non nou^^. m u ò n khòi n h a n h . ' h i thich t.ip n h ù n g heu

p h a p moi. bò khom.- taj) u h ù u e heu p h a p dà buong dan. Kln

i-àni t h a yclnùn,^ khong co hieu qiui ngav" t h i ho u b i khi nhacmòi t a p lai). FVuih n h a n rat ru ^ÌKH. oham di) i.ip uiufu- ho (pia

u h ù n g Idi k h o v o u ; dieu chinh lai timi cpiou. moi t r u o n g -ong dieu n à v ró the lam bau (he ket qua tri limiBouh n h a u (.nitbUc h a n h car ben p h a p kimi tri mot thoi eiau dai bun nùa, de

( b u g c ò k e t (pia dat duoc va |.bai y thùc dUóc r à n g d ù n g c h a n

n a u klu il km ^au > a m mar k, b,u lai d d i . T h a v v,~io do cò gang

phat bi'ai uaim lite gi;u ipiyet dudng dau voi lo bài ( uà tìan t h a n

,là 0 nufc 'An naollàv c h a p n h a n sU that r a n ^ d u m u uao con.,,no tbi - t r e . s c(ai xuat lueu va cicli t-d nhat la dita miuh vao

VI t n toi Imo d(> sàu ~:iu


.Chnng ani so AIDS

M , , n ) - uh uiidi ubili db >t tu ubo d i i bict -(, b,,.i; va, . , . , „ , xà b.oi. hav .uv tu. ben tiMug co the la u h ù n g K p c n h a u

,,,1,\ò i, ì h u o n u ton IMI u h ù n g tac n h a n gaN ^ t n - s klu bu.)c\ à o mot m'U 1 ritf^n^ song tu' lap.

\ ,\ V -luh ngav 1 3 / 3 / l 9 ' 5 . la sinh v i d i Dai hoc Y khoa Ha

\ , a iba( d uoi tru) tu ngu%en t n n - a p toi. xm ditcic dieu tri

, h u n g a m -^o WnhAIDS. ChUng a m so nav dà theo a n h suòtn h ù n g uaio t h a u - Midi vicii - a v cho a n h k h o n g it plueu toai va

,0 in. lam d i o mib ( - n h ù n g p h à n ifng lan t r a n h . a m sd nghi

ilnu kbom.r the kiem s(j.at.2à2Tìf mot b a n ivi t h u a t :

"Cnoe dói tói dà a) nhUng ky nuun dep. n h ù n g gi;i\' phot

h a n h plihe nhUng cung khóng it n h ù n g kv mem ( ay thing.,. (ùa

d m h tói co 5 ngi. Tói là con ut.IIUCKtoi la hai anh trai. Bn mt;dèu là giao viém bò day dai hoc. con me là gi:io vien ềj) ìli...

Tòi là mot dùa tré h a m hoc. n h ù n g nhut nhat va hay -uv tn...

Dòi khi nhin vào mot cành càv kljo. toi hén tng nò giónu k h a u

s ù n g . và eò k h a n sung tbì co danh n h a u va co danh n h a u tbì....

T r o n g dau tòi hay có n h ù n g lién tuòng uluf vay. nhiéu khihéntiie kbòng dùt. Vi thè dòi vói nioi ngif(ii tòi hay cau eian m(}t

c a d i vò ed vi n h ù n g y nghì riéng cùa mmh...

Dèli lòp ó tòi ditele vào chun toan t h à n h phó. thi dxióc giài

n h a t tinh. san dò d\ióc é diIKJCdò thi hoc sjnh giòi tồn (piòc.iiliUng tòi dà tbi khòng difoc giài... T ù do tòi hoc sùt nàm lòp 8

tòi tbi tritdt ehuyén toan tinh. tói rat dau klio dà khòc t h à m .

t h à m ehi kbòng dàm di hoc nùa vi xàu bò.... Nhùng n à m c i p III.

dò là tbòi ky eò n h ù n g bien dòng lòn trong cuoc song già dinh

tòi. Bó di hoc ò nitóe ngồi. hai a n h di hoc dai hoc xa. me ; on tòi

ò liba bitdn ehài... Ròi két thùc càp III. tòi thi truiJt DH Y khoa

H a Nói. pbài ò lillà m(}t nàm. Xàm .san thi lai n h u n g hòng Y

khoa H a Hòi. ehi dò Y khoa Tbai Binh. Tòi dio r a n g so m m h dà

khóngmay man va chàn nàn....N h ù n g nàm hoc ò DH Y khoaT b a i Bìiib là mot tlicti ky khùng hoang ve tinh t h a n Tòi ềm

t h a y kbuiig cành chat hep. tòi tàm và bàt dàu lo sc;^ dù diéu. ké

eà n l i ù n g cài rat làt vàt cùng làm tòi bau tàm...

Vào n à m t h ù 3 khi hoc ve bénh AIDS tòi ềm thày rat lo sd.

sci tièp xuc vói bénh n h à n , .sd tiep xue vói ban be. Có mot làn bi

viém két mac. the' ma tòi lo sd .sé bi eàn tbi. bi mù nén di chùa

k h à p ndi. ai bào gì cùng làm... N h ù n g noi àm à n h ve AIDS253Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHỨNG ĐAU ĐẦU ÁM ẢNH LO ÂU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×