Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ÁM SỢ LẨN TRÁNH TIẾP XÚC XÃ HỘI

ÁM SỢ LẨN TRÁNH TIẾP XÚC XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

xùc vói ai. rat khó di ngồi (càm giàc có mot bò'i reVi ò trong mot

phia trong bau món). Tình trang sùc kh nói ehung suy kièt.

tram càm. thinh thồng có con cau gàt hồc noi nhàm bat

thitdng, chàu tù choi àn vi scj àn vào hi nàng bòn. dot di.

Trifdc khi bi bènh:

Chàu N.A.T là con cà trong già dình bò làm y sy qn y. me

là càn bò d mot trung tàm nghién éu khoa hoc. trùóc klu b|

bénh chàu là con ngoan. rat dàm dang trong cóng viéc già dình.

d trUdng là hoc smh khà, chau kbòng nhùng bièu hien gì dac

biét ve bành vi.

Bo me ehau lày nhau tù nguyen, khi mang thai chàu. me

hav bitc hòi vi ò chung phòng vói 2 ngitòi phu nù khac. Chau có

beh sù smh khó (phài dùng giac hùt nhitng kbòng hi ngat) và

hay óm dau quat queo. Vào lue 2 tuoi, chau bi vièm phe quàn, eh

tiém và bi teo cd mc^t ben ebàn tù dò (nhùng vàn di lai dUóc). Tù

than^ 7/1998 chau bi con meo nhà hàng xom ền vào ngon tay.

trc dò chau thày con mèo này àn mot con eoe. chau rat .seJ.

Klioàng 1 thang sau con meo bi óin khòng di ditele va it lau sau

con mèo chét. Tù sau khi bi càn. ehau luon lo sd meo truyén

bénh cho mmh (chau lo sd nhùng ehi noi cho bÒ me biè't klu con

meo dà chét).

Kè tù etò chau thày rat khó di ngồi. bay vào nhà ve smh.

mòi làn ngòi 1 - 2 tiè'iig vàn khóng di dUdc. Chau co càm giac có

mot kbó'i rói. tàc sàu phia trong bau món. Chau dòi me cho di

kham SOL chiéu. chup nhùng khóng phat hièn diéu gì khac

thùdng (chau bòc lo dà dòi làn cho ngon tay vào Irong bau món

và dùng VĨI nhua choc). Cung thdi gian này. chau dàn dan cam

thàv dau dàu. dau nùa dàu. ròi tồn dàu. thng thày nóng d

228sau dàu ròi lan ra khàp dàu; thng xun càm giac tue

ngitc. nghet thò. khó nói (de nói nt càu gì dò co kbi pbài màt 5

- 7 phùt nidi bat ra dxióc). Chau cùng dan dàn xa lanh ban be.

t r a n h moi quan bé xà bòi (mòi kbi có ai dén nhà chau thut vào

buòng). Cam giae lo àu xuàt hièn thuòng xuyén, chau tng

txióng ra màt mình den và moc inun. Trén lóp, lue goi bòi bài

tbì ehau àp ùng khóng nói ra dxióc (ehau eho biét vi S(3 nói sai. vi

càm thay có gì nghen khóng bat ra dUoc). Tù dò ehau luòn cui

và nghièng dàu mot ben. màt nhay lién tue và sci ành sàng.

Chàn doàn:

Bàt dàu tù mot sit kién gay stress (mèo càn) chàu bàt dàu lo

àu và này sinh nhùng y nghì, niém tin khóng hcip ly. Stress

tritòng dien này gay bau qua xàu làm rói loan bé thàn kinh

tinte vat. bièu hién ra ngoài thành càc ehùng khó thò. dau dàu.

khó eh ngồi. thàn nhiét bàt ón. Chau bài dàu quan tàm bOn

dèli t r a n g tbai ed thè và suy doan tuòng titcJng ra càc trièu

chùng bènh. Tiep theo là nhùng hành vi phàn ùng tiéu cùc và

n h a n thùe tièu citc vói "bènh" (tit chòi giao tièp) theo vóng luan

quan (xeni sd dò).

D i é u tri:

Chièn hicic can thiép tri liéu thich h(;Jp là: loai bò nhùng y

Ughi khòng licjp ly, chi tap trung quan sàt nhùng càm giàc,

h à n h vi khóng duy tri trang thài bènh de phà vd vòng làn qn

- Cd che duy trì rói nhiéu tàm thè ò trén. lun tàp thò tình cóng

ditdng sinhde khòi phue chùc nàng cua he thànkinhtinte vàt.229co CHE DUY TRÌ BÉNH TÀM THÈ

Tàc nhàn kich thich gay Stress

(càc SLf kién, càc tinh huóng. bénh thi/c thè ., .)ìS i i de doa daoc thàn chù y thCfcLo làng - so haiSuy doàn. dièn giài càc càm giàc cua

co the hồc tJỊng ti/ong. tm ràng có

nhCfng dàu hiéu cùa mot càn bènh

tram trong

Tàng cJOng sa

chù y dén co

theCành giàc

nhav càm ve

smh ly co theKiém tra hanh

VI va tim kièm

antoanBàn tàm vói nhCmg thay doi hồc nhfrm

phàn ùuq bàt thiiong cùa co theChùdng trình tn hèu kéo dai trcnig 12 tuan (mòi tuan 1 buoi)

phói hdp lùiùng hèu phap sau day:

/ . Diéu chmh nhan thuc và hành vi:Uen phap này duac sù dung vi co nluìng bing du.ng cho

tbav bènh nhàn co nhùng y nghl. n>ém tin sa, l e n h B a t dau tu

v,ec g>à. th,ch. bae bò y dnA cùa bènh nhàn eh. nu.on den khoa

t.éu hoa. so. ,hut la, ha,, n,6n „,à ,ù cho, khan, cac bae s, .a,n

thàn - tàn, ly. Sa,, do dna ra nhàng bang chùng Ica, bo y ngln.

• chau co thè b, lav beni, tù con meo". Kl,„yen khich chau an

nh,éu (Vd, cac loa, th,rc phàn, de t,eu) de tao phàn xa co bop don

day thilc i n làm thoi,g mot (do dò loa, bò càm g,ac "khò, ro,") va

230de de di ngoài. Dùng càc hành vi kich thich bau món lai. vi

vùng này rat gàn vói huyét bòi àm (chakras so' 1). ndi ditele eoi

là con hồ xà trong ly thuyèt khi cóng và yoga, mot khi bi kich

thich sé gay càm giàc hồ chay khàp ngi. màt khà nàng kiem

soàt thàn nhiét.

2- Thu gidn:

Chau T ti.t àm thi màt mình d.ui ra. khó nhm và moc mun.

sé khóng hièu qua néu chi dùng càdì giài tbi'ch bang lòi ràng

dièu dò là pili ly. là khóng dxxng. ràng dò có thè là nhùng bièn

dói có lién quan dén tuoi day tbì.... Chùng tói ctdn thn ehi u

càu chàu lun tàp tliU giàn tritóe gitdng. Soi mình vào gitdiig.

t h u giàn cae cd trén màt. Trong tu thè thit giàn. ehon cho mình

mot gUdiig màt tUdi tàn nhat. gióng nhàt vói tbòi ky tritde kln hi

bènh và giù rat làu khn màt dò (làm di làm lai nhiéu làn).

quan titòng nhùng bòi ùc titdi vui nhàt ò tritòng hay ò nhà ma

chau dà tìtng có.

-?- Lun Ihòr:

Lun thò 2 tbi và 3 tbì, tàp trung vào qn titòng lidi thò

phóng. xep hồc nèn tai Dan dièn. Lun thò huyét (chù tàm

vào huyét An ditòng và Bach bòi) de trai nghièm và hình thành

khà nang kiém sồt cac trang thai xùc càm (kiém soat he thàn

kinh thitc vàt). Lun thò nói tang, tritóc hèt thò làm chàm nhip

tini (dàt tay vào vùng tini, quan tuòiig tim dàp chàm, nhe. déu).

Q u à n tuòng viuig tim àm lèn. Sau ehuyén sang vùng gan. thò

t h a n h khi d vùng gan, rói thàn (pha thò ra kéo dai hdn pha hit

vào). Muc dich cùa bài tàp này là thu hồ ve tàm và ngàn càn

can boa bòc lén dàu.

2314- Loai ha nhùng hành vi khòng thich nghi:

Bang càch cùng cò tàng cUdng càc hành vi thich nghi khóng

duy trì trang thài bènh. Tàp ci, tàp nói mot nùnh tritóe gitdng

de loai bò hành vi lan tranh thu mình. Sau dò tap giao tièp vói

ngi thàn. tham già vào cac càu chuyén giao htu bang ngàv.

Chù dòng tàp nhay màt phài (màt khóng giat) và làm rhain

phàn xa giàt nhày màt trai (mat nhay gicit). tien tdi dai) tat

phàn xa may cd này.

5- Khuyén khich chàu viét nhàt ky:

Ghi nhàn càc càm giae kho chiù bàt thitdng cùng nbu cac

giài phap chau ap dung de thoat ra khòi cae càm giae kho

chiù dò.

6- Xoa hóp nói lang:

Dàc bièt là xoa nàn bung - bmig tren và bung dudi. Dàt tav vào

vimg ròn hồc bung di. trung gói, nmg lac toan thau sao cho toan

bo cac ed quan noi tang déu bi diàn dòng.

Két q u a :

San ,3 tnàn chèu tri. mSi tuan 1 buoi vd. nha tri héu và tu

lnven tap 2/.31à,i'ngày vào sang ch,è„ hồc tò, tr„óc kh, d, ,,gu.

chav, T dà co nh,mg tien bc ,6 ret g,i,n dau da,,, bot kho thd va

.han tn, ràng -Invèn tap theo cac bà, tap chWc ch,i Kli. eh, -lau

.0 thè khò, bènh-. Chan dà àn khoè trd la,. Tnàn thù 4 co mot

cnóc cà. nhau vó, ,ne. cac (r.ev. tritng tré,, ta, phat la, va xuat

h.èn cdn phat c ò n g - no, nhàm. Tuv nhièn bi,ò, tri heu tiep

theo chùng tò. dà sù dung hèu phap tran ugàp de hoa giai va

lap mot cam kèt vó. bènh nhan. Khòng de d.éii này tài phat.

dòng thò. hifOiig dà,i beni, nhau cach ù.ig phò neu dièu do co

232iguy Cd xày ra lai. Xgitói me cùng difc^^o huóng dàn phài làm gì

té giùp bénh nhàn.

Két qua sau 12 tuan tri lièu tiVb citc-. trang thai sùc klirtè

:àm thàn eùa ehau T dà bòi phue dang ke. khòi dèn 70% - 8()°o.

diàu dà bièt cach tu kiem .soàt cac bành vi khòng tlneh ngbi éa

iiình. dà giao nèp V(ii ban be. tham già vui ve vao rar boat dong

'cà bòi ò truòng. Lue này già dmb ehau xin phép elio ehau di

aghi mat xa (ve nóng thoii) khồng 1 thang. Sau mot thang sùc

khoé eùa ehau tcVt hai. Tu do ehau tu t:ip luyen d nhà và có

nhùng lien bè vói diung tói (pia diedi thoai. Sau .3 thang. già

:rnih thóng bao. tinh tranir sùc khoé ehau dà trd lai gan nhit

bhib thitòng (so vói tritóc khi bi bènh).

Kèt qua sau ò thang, già dình dio bièt ehau dà hồn toan

ìiiili phue nhit trc.

ÌJỊÌbàn:Chièn htde sù dung phói lic;Jp nlnèu lièu phap tò ra co hièu

]uà. iiliUng mau ehòt là sù dung cae lièu phap nàv khóng cùng

iliàe ma phài linh lioat. "eàt m a \ " elio vita vói rùng tr»tdng hd])

u thè. Chàng han hèu phap thu giàn và tit quan sat dièu ehinli

uà gitdng tò ra rat hieu qua trong tritòng hdp nàvStress và chiaig TIC (mày giàt co)

Chàu D.H.V - nani. 15 tuoi, hoc lóp 9 (ham hoc. licjc giòi. dà

li Olimpie Tiéng Anh hén trUdng doat giai 3). qué d Vình Phue.

Me dita di khàm vi chau bi ehùng TIC (may gkàt ed),

ho nói.233C h i , , bi chùng bènh này dà vài thang do ,nòt l.àn cò g,ao go,

len bang tra Id,. chan tra loi dc ,nay càn rò, àp ùng. khòng nò,

d,wc nùa. cac ban trong lóp cUd, (chau kè la, lue do can, g,ac

kl,ò,.g nhó gìcà. thay l,n, mn,h dàp rat nhanh. tue thd. nghen d

rò ) Tù ctó chan càm thay kho no,, may g,at cd màt. cd .nat,

nhirng chan khòng noi cho bò n,e b.èt. Kl,ồng ho., ha. thang

sau bò n,e n.ó, phat h.en ra. dna xudng Kl.oa Tarn than, Benh

vièn Nhi Thuy Dien kha,n

Ho,àn cành già dinh :

Bò là sì qnan c,ua„ dò,. n,e là can bò vàn phong. chau V là

con Idn trong g,a d,nh dUd, V la mot en, tra, 8 tnò,. Cuoc .ong

già dình khong co gì bat tbUdng.

T h à m khiuii và c h a n doàn :

MP d,
-.,, ! „

Kln chnng tò, ,uav sang ho, ve b,nh tmh cua cha,,.

: , , , . . , , , , , , , , , , , U n , P .,.e x,,at h,en càm g.,ac nghen lav co.

;,;,d.,,.,t,cdn.àtl,en,uc.ha.canh„.u.pl.apphong^U.n;:;;, u ; „ „.anh . khoàng 10-12 phut sau chau .nd, no, dudc,

, , „ , , , .,„,U,dc va. cau TIC la, xnat h.en la.,,.

C a u V han, hoc, chàm h,c và co nhùng ^^^"^_

"^^^^l^^,1^11 "heuli Iv" là mot stress xue cani uuu-,

::g'XUiac,osdc,t,,got.t.mhò,hdpdàcJ^nc^P^^^^^^

. u . Cd the co g.at dot ngot. Chau V khòng co kha na, g a.

. . r e s . nàv va su lo ,d hàng hnt nàv chnyen thanh phan xa dù^c

; ,e,> k.en hda - ,..av g.at cd .nò, kh. co n,o, k,ch thtch xuc ca,n.

234Nhu vay. chitng TIC này ehùih là qua trmh thifc the boa mcù

stress ve tàm ly và no ngàn ền chùc nang hoat dong binh

thng cùa cac giày àm thanh làm benh nhan mat noi. bòi bop

trong khồng tbòi gian ngàn.

Càch dièu tri :

Mite tièu tri liéu nhàm vào vièc bò chùng TIC và kiem soat

XÙC cani. De dcat muc tieu này. chung tòi dà ap dung mot nhom

cac hèu phàp sau day:

1. Tàp thu giàn. kiém soat nhip tini, hdi thò: tbu giàn là

liéu phap tòt nhàt giùp tré này ùng phó difcJc vói ehùng may

giat Cd và hoa giài "cdn hòi bop". Tré chióc bng dàn ky cxang

tbu giàn. cadi thò bang cd bồnh de dièu hồ cani xue mói khi

xt hièn cdn TIC. bòi hcip. tré dita tay len vung tini, mieng doc

t h a m "tim tói dàp ebani lai... cham nùa. that dỊ^W.". tron^ khi

tồn than bng long tàt cà cae ed. Bang cadi nay tré hoc dmc

c-acb ùng phó vói xùc càm gay bòi hop và tu nùnh ha iiliip tun.

2. Dung heu plia|) tran ngap va chìm ngap de giài man ràm

vói chùng may ed. Tré ducx' yen cau ngỊi yen trong tu the thoai

mai. toàn thàn thu giàn. tu tng tUcJng ra canh Idp hoc. có giao

goi mình lén bang tra Idi... khi phàn ùng xuc càm bòi bop may

giat Cd xuàt hièn. tré gid tay bao hieu. Ngay lue dò. tré dUcJc veu

i-au stop - dìmg tng tUcjng lai, dàt tay lèn iigUc. tap trung vao

.uing tini, tu ra lènh thàm "tini dap cham lai. . that cham. that

téli...".

Tré cùng ditdc yèn càu dinxg day doc mot bài thd hồc doan

ràn de chù dòng gay ra sit hòi bop. Kln hói bop. màv giàt ed

lang xày ra, tré chù dòng làp lai cadi tlnt giàn trén.2353 Tré chroc hUduL' dàn .,."t ,=>ò bà, tap g,up ngàn can, lan,

,.„a,n phan xa mav g.at ed. Do là ca<- ha, t.ap phat a.n keo da,

,.ac a,n aaaa,...odòo.,. hav ee, •nuot nUdc b o f va 'rung htd. ,

"rung euong bong"...

Kè't q u a :

Sau gàn ha, t.uin d.e,. tr. luven tap tich cUc bang c^.< heu

, , , , „ , a m IV d„dc ...o .a tren day. chan V dà giain ,U-8U 0

, , , ; , „ TIC nav ,g,a.„ ca d tan sua,, tn.h hu.Vng d.eu k.e.. xua

, „ e „ ;.à tho, g.a., to.. ta., Va d.eu .,uan trong hdn la chan V da

„.h,Oc cach clo. Pho vò, chùng T I C , , à v . , U d o Cd t h ^ c h u c , ^

,,, khoi irang (bai mav giat co khong can co su „i i

• \\\ hac ^1 tiuu ly.

n,,uV,av,e.,.vèt,a-d,.g„optuchoctapvdi,.hù.,gven

, . , „ , „ U... . a u . n heu: V,. nha h e p . u . l u v e n . a p , I n - g i à , , luven

" ' " ^ ^^ ; , _ , , , , , ^ „ „ , Ì „ „ „ T 1 C Ke, MUa thcn.g bao iK^.g d.en

; : . ; : ; . ; : : . ! : ^ a u do cho b.et chau dà hoa., ,oan khò. c,,.mg

T I C - MI »v g i a t Cd.Tu 'noi già ,l,..u„g dot deu dùa tre hi tram nlum,

ani nuli nghi ih'i^'

C h , u n a D V D . H . 13 tuo,, hoc lòp 3 tr,,dng ™ C S . na.n„ „ V P .:•,.,. klneu Nhac v.en Ha No., vad Kl.oa Tan. b,nh.

'." \ '

' : , 1 ,c,9c, vó. ho. chùng am ành ngh. th,-,c, tran,

Vien Nhi ugas o-l-i-'-^-' vui i .

• RC nhóu^'

, „ „ , , g , n , c loan v.in dong ..goa, t h a p - y k.en e i a BS pho.,„230kham). Chau H là dùa tré kbòng mong muon ngồi ke hoach. hi

de doa pbai pha thai. Tuy nhien thai dù thang de binh thudng.

Su phat t n e u éa tré trò ngai: la mot bé hav nhiù

nhat. hay lo so. kém àn uóng. khó ngù, kho tinh. bi ; hàm d ;uat

và ò clian (dà chùa nliièu ndi vàn cbita khoi). tù nhò dà khó

thich nghl khi dèn nhà tré man giao. so ngitòi la. Nhitng li là

dùa tré hién lành. thóng mmh. nhay ềm. thich am nhac. Già

dình cùa tré khóng hồ thuan. tré hav lo au hot hồng mòi khi

bò me cài co, tré rat sd bò nie;^ li di.

- Nàm 12 tuoi, tré di thi clan ORGAN quòc te^' ditdc criài 3

hién dang tich citc chuan bi de di thi nùa (mong dcat giài nhàt).

nbUiig lo sé khóng dat kèt qua.

- Thang 4 - 1998. nghe tm anh trai ho (trc dò co (luan he

t h à n VĨI dói dui) bi ban dàm chet. tuy khóng chùng kièn nhung

tù do smh lo bài. ln nghì già dmh. bò me, anh ehi và bàn than

cùng se bi nbu vay.

- Tù thang 6 - 1998. tré bay dau dau (vùng thai dUdng). mói

khi ngói vào bàn de tàp dàn. ln bòi bop lo .sc:^ khóng sao danh

dàn chióc. phài làm mcù dòng tac gì dàv nhu khua tav mav vónode tràài an rói nidi dành dàn ditcjc. hồc tay .so vào bau éa vài

lan. Thng co càm giac day ù hdi tù trong bung. phai bành

thò b à t ra. Klii thò ra ngồi. .sd didi dòc" làm nhièu bau kliòng

khi nèn pbài thò vào ti vi, vào thành tù Làm viéc gì cùng pbài

bàt dàu tù trai sang phài theo mot trmh tu nhcàt dmb. Tran^^

thài lo bài kéo dai.

-Thang 8/1998 bcV me dita eh khàm phat hièn buV.ucò lA chèli tri Lerothyroein (2 thàng). tré khóng dò, them bieu Inèn dò

dàn, run chàn tay. nen già ehnli dùng thuòc.237Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ÁM SỢ LẨN TRÁNH TIẾP XÚC XÃ HỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×