Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
STRESS VÀ CHỨNG BỆNH RỐI LOẠN ...

STRESS VÀ CHỨNG BỆNH RỐI LOẠN ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

su dung de chóng bieu tmh hồc ehềig ền trong chien tranh.

Chat CS cò dòc tinh titdng tù nhù o- ehloroacetophenoiie. gay

cay và cbày nxiòc màt. nitiJc inùi. rat cò hong. nghen thò. co giat,

ĨI mùa. ành hùdng dé'n bó hàp là chù yeu. Nhùng tai trùdng và

già dhih co tm dòn dio do là chat clcjc màu da cam.

Càc em này dà ditele chuyén cap eùu ngay sau do. tai bthib

vièn tinh bang phùdng phàp truyén dich giài dc}e. Tuy nhien sau

khi ra vièn. cac em eó tneu chùng róÌ loan phàn ly: hot hồng.

la hét. giày dap hồc ngàt xìu di. Mot seV em nhm mò. Cae em

y chtcJc chuyéii dén Bènh vièn Nlu dong I TP.HCM diéu tri,

tihitng vài tn san trò lai lóp hoc cac em lai tai phat cac cdn

liót hồng la hét và màt nhin mò eh. có em ehi con thi lue 1/10.

Mhà tritòng quyet dinh cho cac em nghi hoc de chùa tri. nlutncr

ta gan 5 thang tròi qua. nhùng em này vàn khóng khòi cac

diùng bénh trén. bc càc em phài ra Ha Noi.

I^hàn d o à n

Nliiéni dòc chat CS tritóe dò dà kha làu (thitc chat khòng dù

naiib). khó có thè là nhùng nhàn tò' dang duy tri trang tbai

•énh ly. Cac rói loan phàn ly này có the do bau qua éa sU

hxióng tón tàm ly san stress cap (vi cac em này déu dang ò lùa

nói day tbì, de bi àm thi, xùc càm khòng on dinh. và cae em

Ùng n h u già dhih déu tin ràng dò là chat dòc màu da cani).

'^òng chùng làm sàng ùng bò già thuyè't này là cac em lèn cdn la

et. giàng dap hoàc ngàt xiu di. nhUng càt cdn rat nhanh. chi

ui 2 - 3 phùt khi tiém Placebo (nc càt) vói lòi chi dinh cùa

3c sì: "Dò là thuòc dàc tri. dttdc Bò Y te ho trd".

Hai chàu B.C.T và L.T.T là hai trùdng hdp có triéu chùng

m sàng xàài n h a t trong so 16 chàu dxióc gùi ra diéu tri tai

?nh vién Nhi Thuy Dien. Cà hai chau:

223- Màt md kbòng doc dUc;Jc saeh. kiém tra thi htc ehi con 1/10

và 2/10.

- Thuòng nhùc dau. tue ngite và thndi thoàng lèn cdn co

giàt la hét ròi ngàt xiu di.

Chau B.C T con bi ngbi cò chùng rung giàt nhàn ều.

Cà 2 chau này ditele gùi di bènh vièn mat trung Udng kham

xét nghièm Két qua sièu àm cho biét kbòng có thitdng tòn gì.

Do kich the smh hoc nhàn ều. thày binh thng. kiém tra ho

màt. sol cac lóp màng sau vòng mac thày bùih thùdng. Tuy

nhién két qua gin dien vòng mac phàt hièn cà hai em dèu cò chi

bao dién vóng mac di mùc binh thitòng. Nlut vày phài chàng

cac dau nuit dàv thàn kmh càm quang giàm khà nàng tiép

nhan anh sang, Rieng ehau B.CT co tàn so rung giàt bién etò

thap. Mac du phat hièn thay nhùng bang ehÙng ve sù suy giàm

khà nang thu cam anh sang nhùng vàn chùa eó phùdng phap

chùa tri dàc hièu.

Chung toi tiep nhan cac ehau de chéu tri bang càc héu phàp

tàm ly. Theo chung toi ve cd che', de màt nhin ditde rò. anh sàng

phai di qua giae macc thuy dich trc. lo dòng tù. thè thuy tmh

uihan màt). thuy dich sau và rdi trén vòng mac. DỊng thdi the

thuy tmh phài có khà nàng dieu tièt (thay dói hình dang) de tàp

trung ành cua vat thè trén vòng mac. Vòng mac chùa diùig cac

tè bào càm thu anh sang phài gùi ditdc cac thóng tm hình ành

qua day than kmh càm quang ve trung khu xù ly trén nào. Màt

nhin mò. vi vay có the là do nhùng sang chàn tam ly sau stress

càp gav ùc che chùc nang hoat dong binh thùòng cùa thè thuy

tinh. làm cho nò khóng co khà nàng phong xep. thay dói hình

dang. nén ành rdi ò phia trùóc và kbòng on dnih trén vòng mac

Kln dita cuóii saeh cadi màt 20cm. cae em khóng doc dùdc

994nhung dua lai gan bdn. càdì khồng 10 cm tbì ềe em doc dc

hic mò lue rò và càm thày mòi tue màt.

Diéu tri:

Tù già thuyèt chan doan trén day. chùng tòi lùa chon mot

nhom cac hèu phap sau day dita vào chUdiig trình tri héu phue

bòi tich citc.

1- Lun lap thu gidn tùng nhóm ed khac nhau de chòng càc

phàn xa dite;Jc diéu kièn hoa do stress. Sau dò tàp trung luyèn

tàp thu giàn vùng màt. dàc bièt là cd vàn nhàn de phue bòi khà

nàng diéu tièt éa màt Cac chàu dxióc huóng dàn tàp trung

giàn meni cd. xoay ều màt, tit làm chay nitóe màt. Sau dò

tng titdiig man két hcpp vói quan titòng phóng xep thuy tinhthè

2- Xoa hóp tồn bò vùng màt và vùng phàn chiéu cùa màt d

tai bàli chàn. kèt hóp day bàm cac biit hèn quan dén boat

dòng bmh thitòng éa màt nhàm kich thich phue bòi cac chùc

nàng trao dòi nói tièt cua màt.

3- Diéu chinh diem roi vào dùng vòng mac: Dùng mot nhóm càc

chù cài. tàp trung nliìn vào dò hói làu, có' dinh dièm nhin rò

nhàt. ròi thay dói khồng càch xa dan ket hdp vói hièu chinh dò

net. n h à m tàng khà nàng diéu tiét ' dinh ành trén vòng mac.

4- Diéu chinh nhan Ihifc: Giài thich de càc em hièu. tU phà bò

nhùng y nghì khóng hdp ly và niém tm sai léeh ràng: "Nhùng

rò'i nhiéu này là do nhùng dcìc tcVbj nhièm van con tón tai trong

ed thè", "dò là chat doc màu da cam rat nguy hiém". Sù lo làng

thai qua cùa già dình cùng là tac nhàn dà ành hitòng tièu cùc

dén khà n a n e tu thoat khòi nhùng ùc che sau stress.225Ket qua:

Hai buoi dàu tién luyèn thU giàn tồn thàn. xoa bop nói

tang chua cò tàc dung rò rét. NhUng sau 2 buoi tàp trung thù

giàn, vùng màt "xoay dào càu màt. quàn tUdng phong xep thuy

tinh thè dà cho kè't qua dàng khich le. càc chàu dà nhin thày

chù lòn d khồng càch 60 - 70cin.

Két qua là sau 4 buoi tàp luyèn (mòi buoi tàp kéo dai 120'.

nghi 15' ò giùa). càc chàu dà eò nhùng chuyén bién rat tich cùc.

Sau buoi thù 5 tbì L.T.T dà nhin thày rò chù nhò trong saeh bao

ó cù ly 30 cm ròi 50 cm. Tièp tue luyén tàp và càng cò sau buoi

tàp thù 7, chàu L.T.T có khà nàng doc dxióc chù trén bào. cach

1.8in - 2m. Khà nàng nhin trd lai gàn nhU bmh thng.

Chàu B.C.T tbì cho kè't qua chàm hdn. nhùng sau buoi thù

9 tbì chau dùng càch 1.5 - 1.6m dà doc ditele chù nhò trén bao.

Cac chàu tàp thèm 2 buoi nùa và sau dò di khàm lai. kèt qua

thàt dang vui mùng là tbi lite cùa càc em dà boi phue hoàn toàu

(10/10). sau dùng 2 tuàn luyèn tàp boi phue tich citc. Dièu dang

ngac nhièn khàc là. càc trièu chÙng roi loan phàn ly khóng x't

hién trong st qua trình tàp lun. Kè't qua này dà dxióc chùng

tói bao cao tal cuòc bop bòi chan gom cac giao sU bae sì dau

n - à n b éa Vièn Nhi Thuy Dièn, Vién Màt Trung ùdng và Vién

Tàm thàn Trung Udng sau dò.

Theo dòi két qua sau tri hèu cho thà'y, cac chau trd lai lóp

hoc bnib thitdng. dèn nay dà gàn 7 thàng. chùng tòi dà nhàn 2

là thu cam dn cùa già dình và cac chàu. thòng bao ràng site

kh cac em rà't tot. khòng có bàt ky roi nhièu tàm tri nào.

Lòi b à n :

Truòng hdp này gió'ng nhU càc trUdng hdp bi càm hồc diec

do nhùng ùc che tàm ly sau stress, do mot pha chàn thùdng

226m a n h ve thè chat hoàc tàm thàn gay ra (vi du: sau in(5t tai nan

hoàc mot bién cò dau thitdng Idn nào dò). Bènh nhàn có thè bi

càm. dièc hồc suy giàm tin lite hồc cae chùng bénh khac trong

mot khồng tbòi gian kha dai, bòi vi ho vàn bi nhùng àm ành

sau stress kiém che. So eh càc phitdng phàp giài thich. luyén tap

t h u giàn hồc bàm hut dà àp dung iritóc dò nhitng khòng

hiéu qua la vi tàp khóng dùng phitdng phap, vi chùng dxióc thxlc

h à n h mot cach ddn dòc, rièng ré, khòng phói hdp cùng nhau.

N h u n g chéu quan trong nhàt là cà nhà tri lièu và ngitòi bènh

khòng có dù niém tin manh me vào khà nàng trj liéu cùa chinh

càc pliUdng phap ma ho dang lun tap. Do dò ho khóng nhàt

tàlli, khóng tu giàc, khóng kién tri luyén tàp. Vi vày khòng datkét qua.Am sa Idn trành tièp xùc xd hóiChàu N.A.T sinh ngày 8/4/1985. là hoc sinh lóp 8. d\ióc me

dita dèli bénh vièn ngày 9/4/1999 vói ehùng bénh àm sd lan

t r à n h xà bòi, rò'i loan thàn kinh thitc vàt. Chàu dà di khàm

chùa nhiéu ndi, cà dóng tày y déu khóng khòi và bénh ngày

càng nàng hdn.

Trièu chùng biéu hién ra ngoài trong làn tiép xùc dàu tièn

là: m à t ln cui khòng uhm thàng. màt trai nhày giàt hén tue

(khó chiù vói ành sàng), khó nói (thày nghen ò co), dau dàu,

nóng khàp dàu (dàc bièt phia sau dàu), tue ngùc khó thd. Chàu

chi thich ngói, nàm 1 mình trong phòng tòi, khóng thich tiép* Nhóm lì'i IÌCHI chi'iih: TS. Ntriiii Còng khHiih ; ThS. QuAch Thu.v Minh: CN.

NKni,v<'Mi IhHiK'l'hu.v.

227xùc vói ai. rat khó di ngồi (càm giàc có mot bò'i reVi ò trong mot

phia trong bau món). Tình trang sùc kh nói ehung suy kièt.

tram càm. thinh thồng có con cau gàt hoàc noi nhàm bat

thitdng, chàu tù choi àn vi scj àn vào hi nàng bòn. dot di.

Trifdc khi bi bènh:

Chàu N.A.T là con cà trong già dình bò làm y sy quàn y. me

là càn bò d mot trung tàm nghién éu khoa hoc. trùóc klu b|

bénh chàu là con ngoan. rat dàm dang trong cóng viéc già dình.

d trUdng là hoc smh khà, chau kbòng nhùng bièu hien gì dac

biét ve bành vi.

Bo me ehau lày nhau tù nguyen, khi mang thai chàu. me

hav bitc hòi vi ò chung phòng vói 2 ngitòi phu nù khac. Chau có

beh sù smh khó (phài dùng giac hùt nhitng kbòng hi ngat) và

hay óm dau quat queo. Vào lue 2 tuoi, chau bi vièm phe quàn, eh

tiém và bi teo cd mc^t ben ebàn tù dò (nhùng vàn di lai dUóc). Tù

than^ 7/1998 chau bi con meo nhà hàng xom ền vào ngon tay.

trc dò chau thày con mèo này àn mot con eoe. chau rat .seJ.

Klioàng 1 thang sau con meo bi óin khòng di ditele va it lau sau

con mèo chét. Tù sau khi bi càn. ehau luon lo sd meo truyén

bénh cho mmh (chau lo sd nhùng ehi noi cho bÒ me biè't klu con

meo dà chét).

Kè tù etò chau thày rat khó di ngồi. bay vào nhà ve smh.

mòi làn ngòi 1 - 2 tiè'iig vàn khóng di dUdc. Chau co càm giac có

mot kbó'i rói. tàc sàu phia trong bau món. Chau dòi me cho di

kham SOL chiéu. chup nhùng khóng phat hièn eó diéu gì khac

thùdng (chau bòc lo dà dòi làn cho ngon tay vào Irong bau món

và dùng VĨI nhua choc). Cung thdi gian này. chau dàn dan cam

thàv dau dàu. dau nùa dàu. ròi tồn dàu. thng thày nóng d

228Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

STRESS VÀ CHỨNG BỆNH RỐI LOẠN ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×