Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LIỆU PHÁP THƯỞNG QUY ĐỔI

LIỆU PHÁP THƯỞNG QUY ĐỔI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Liéu phàp thuong {piy doiLiéu phàp thitòng (juy dòi (Token economy) thitc cliàt cùng

là hèu phap cùng co. nhùng nò dUcjc tinte hién mot càch có bé

thòng, có nguyen tàc và ditde thồ thn tritóc vói tré. Liéu

phai) iiày cùng nhàm dóng vièn khuyén khich tré thitc hién

nhùng hành vi ditde mong muò'n nào dò (do bàc sy tri hèu bay

thay giao, cha me de ra). Tré sé nhàn ditdc dò vàt ùa thich,

phièu thitdng hồc dièm cho nhùng hành vi mong muò'n và sé bi

màt dièm khi tbUe hién nhùng hành vi khòng mong muò'n. Kèt

thùe mot giai doan (chàng bau sau mot tn). Nliùng dièm hồc

phièu thitòng do tré nò lite kiém dUde sé dùdc chun dòì thành

nhùng thù thàn chù ita thich (chuyén thành phàn thitòng vàt

chat, tinh thàn. dxióc phép tham già vào càc boat dòng ita

thich).

Càc bufòc cof bàn :

- Làp danh saeh nhùng hành vi ma tré dùdc khuyén khich

thue hièn. Sau dò quy dinh mite thitdng cu thè cho timg loai vói

bénh nhàn tàm thàn nàng nhùng hành vi ditdc khuyén khich,

eó thè là sù tù phue vu : Tù màc quàn ào. tù ve smh thàn thè...

con vói nhùng tré hi ròì nhiéu nhe. hành vi ditde khuyén khich

có thè là nhùng bài tàp luyén nào dò.

- Lap danh sàeh và quy dinh mùc thitdng. dièm thùdng de

khuyén khich tré.

- Quy dinh nhùng dièu kièn cu thè de tré bièt và bang càch

nào dat dùdc nhùng dièm thùdng, phièu thitdng và khi nào

nhùng phièu thùdng hay diém thùòng này dUdc quy doi ra dò

vàt, hồc dùde phép tham già càc baat dòng dùdc tré ita thich.

177Lièu phap này nén dUcJc bo sung vào bang nhùng cam két

ma noi dung cùa cac cani két này là nhùng hành vi ta mong

muón d tré (xem vi du mmh boa: ca kém hoc. ùng xù bàt

thng. trang 114)..Liéu phàp nhómLièu phap tàm ly the thitc hièn ò càp dò cà nhàn. hay

nhóm và già dmh. Lièu phap tàm ly nhom thich bcJp cho nhùng

ngùOi có nhùng ròì nhiéu tàm ly bay ròì loan tam than do

nhùng thièu hut trong cac quan bé nhom nhU khòng biet cadi

tiep xùc vói bau bè. .sd tièp xùc dam dòng. khòng hoa nnnh dxióc

VĨI bau he, hay ghen ty, hòn dỊi. nhùt nhat...

Muc dieb cùa lièu phap tàm ly nhom là phue bòi. diéu chinh

nhùng thuoc tmh tàm ly nao do cùa nhan cadi ngUdi benh

thóng qua viee thiet lap lai cac mòì quan he hén ea nhan. Chi co

thè dat duoc muc dich nay trong diéu kien giai quvet tot nhUng

nhièm vu chàn doan nhan cach. dieu tri va giao due trong

nhóm.

Chàn doan ve màt nhàn eaeh dUdc th.te hien trong qua

trmh quan sat quan he qua la, cùa ngi.di benh thóng qua cac

hoat dóng (trong nhiìng hoàn cành khac nhau) cua nho.,..

Nh.ém vu cùa héu phap ta.n ly nhóm là tao dièt. kièn de loa, bo

hồc làm thuvén già.n si, càng thàng eà.n xùc. hUdng dan cac

„,àu ùng xù phn hop. huan luy„i cac ky nàng xi, ly cac man

thuàn nhàm dièu chini, uhùng net tinh cach chita phu hdp,

Nhom vùa là mò hinh cua cac mot quan he trong cupe song,

d ò n . thd, Clio phép cac thành vién trong nhóm tal tao phu hdpT78cac vàn de vuóng màc và màu t h u à n cùa mình qua dò phat

hien cach giài quyet tòi uu.

Càch tièn h à n h :

Lièu phàp tàm ly nhóm là mot qua trình gòm 4 giai doan

lién két chat che vói nhau : tàp hdp tre thành nhóm,

kè'chuvén,

tro ehdi và thào luàn.

- Tàp hdp tré t h à n h nhóm. bàt dàu bang cac boat dòng cùng

n h a u (chung sd thich) duói dang cùng xeni pliim. cùng tham

q u a n . cùng ve nàn.... tao nhiéu cd bòi de cac thành vién trong

nhóm trò chun. Thóng qua trò chun dàn dàn xt bién bau

khóng khi tm tng. thàng thàn. chàn thành. tré bàt dàu eó

dièu kièn de d n a xé nhùng nguyen vong và lo làng cùa mmh.

Hièu qua diéu tri là thòng cpia si.t giài bay tàm sù tré i bò

dxióc màc cam. càng thàng. xung dot dòn nén.

- Tó cinte tré vào mot nhóm và tièn hành trò elidi de diéu

chinh.

ThUdng thng tré rói nbiéu tàm tri là nhùng dùa khó

tièp xùc. rut re. n h ù t nhat, thu dòng. khó nhap vai và it co khà

ncing tu qut dinh mot vàìi de nào dò Do vày. thoat dàu nèn

sù dung n h ù n g trò elidi ddn giàn de "khòi dòng", trong dò chù

yèn là n h ù n g trò elidi vàn dòng, truyén dat càm xùc iihu "mèo

duòi chuòt", "bit màt bàt de", "ròng ràn". "tranh ghé" ...

Diéu quan trong là trò ehdi phài làm song dòng càm xùc cùa

tré. cuòn h ù t chùng vui elidi hét mình. Sau dò sù dung cac trò

elidi p h à n vai, có hùdng dàn mang tinh phùc tap hdn (nhàm

thùc hién cac muc tiéu tri liéu).

- Giai doan tièp theo là kè chuyén. nhùng ehuyén kè dùdc

c h u à n bi trùóc và t ù n g ngitòi làn htdt kè. Càc càu chuyén có thè

179nói ve bàt ky diéu kién nào. Cùng cò the thu hep thành chuyén

kè eó chù de. Trong nhiéu trUdng hdp. càu eliuvén tré ké phàn

anh noi sO bi tàn còng. sd bi cò ddn. so bi danh dap (theo de tài

cùa bàc sy: "Chàu sd cai gi nhà't^"). Trong mot so trUdng hdp

khac. cau chuyén cùa tré phàn anh nhùng van de quan tàm lo

làng cùa tré (theo càc de tài: "Cai gì làm chau lo làng. cai gì làm

chàu khó chiù, d dàu ngUdi ta màng mò chau. .'").

- Giai doan cì cung là thào luan nhom: Muc: dich cùa nò

là cùng co kèt qua diéu tri. mò ròng tàm uhm và phat trien tu y

thùc cùa tré. De tài de thào luan cò thè rat da dang. Thng

thng bae sì tri héu tam ly hay sù dung nhùng tình hng này

smh tritOc do (trong lue cùng ehdi, kè truyén.. ) làm de tài thào

luan cho cà nhóm..Liéu phàp tàm ly già dình

Trc dàv tam ly hoc lam sàng tré em thitdng tap trungdiéu tri nhùng ròì nhiéu tàm ly d chinh dùa tré ma it de y dèn

mòi trùòng già dmh. Có chàng. chi là làm tu van cho bò me dd lo

làng. giùp con kièn trì diéu tri.

Ngàv ,iav. da sỊ cac nhà tri Iièu tàm ly khóng con xem tre

e,n nlu, là ca thè r,éng b,ét. ma clic ràng nhùng trièu ehùng roi

nhiéu tàn, ly ò tré là b,éu hièn cùa uhùng rò, nh,èu qua,, he nao

dò hav ró, nhtèu cùa tồn bò g,a dmh, Bd, vi dùa tré ay khòng

phà, là mot ca thè ddn dòc ma là n,ót thành v,èn cna g,a

dnih No có quan he thàn thich vó, bó „,e. òng bà. anh eh, e,n„.

Do vàv ,nuón chùa tri tan gòc cac ehùng rói nhièu tàm t n cua

tré. ta càn phà, -chan, chùa" cà bò ,ne và tồn thè già dinh,

180Tri heu già dình hay héu phap già dình (family therapy)

thitc chat là mot kiéu dàc biét cùa ben phap nhóm. Tri héu già

dhih doi bòi khòng chi bàn than tré (bi rcìì nhiéu) ditdc tri hèu.

ma cac t h à n h vièn khac cùa già dnib. dàc biét là bo me cùng

pbai dude tri ben. Nhà tri liéu càn phài tàp trung vào nhùng

mòi quan he giao tiép giùa cac cà nhan bj ròì nhiéu de tìm cach

dièu chinh. cài thién de thay doi tnili trang cùa tồn bò già

dình.

Diéu chinh cac mòì quan bé khóng t h u a n Idi trong già ctình

tliUcìng bao gòni nhùng phàn viéc sau day :

Giuj) bó me y thùe di/dc nhùng nguyen nhàn, trgng thai roi

nhièu tàm tri cua con tre, cài thièn cuc trgng thai tàm Iv tièu ci/e

cua hg va .xày di/ng Igi càc mói quan he dóng càm, u thi/dng

trong già dmh. Dièu này cò y nghìa dac biét quan trong. giùp

loai trìt ngn gcìe thitdng xuyén gay ebàn thitdng tàm ly cho tré

(du n h ù n g xung dot tàm ly trong già dnih và phitdng phap giào

due sai lac).

Càc giai doan cd bàn cùa liéu phàp tàin ly già dình :

Lièu phap t à m ly già dình bao góm càc giai doan sau day :

/- I im hieu già dình : N h à m phat hien cac n tó duy trì

t r a n g thai rói nhiéu tàm ly cùa dùa tré do cac quan he giao tièp

khòng t h u à n loi trong già dình gay ra. Càc bàc sì tri héu tàm 1>^

nghién éu cac mòi quan he trong già dình tré bi ròì nhièu

t à m tri có chung nhàn xét ràng d nhùng già dình này thng có

n h ù n g dac dièm sau :

- Bò me khòng hièn n h ù n g ciac diém phàt trièn nhàn càdì

cùa tré. thitòng kim hàm càc nhu càu cùa chùng nhu nhu càu181Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LIỆU PHÁP THƯỞNG QUY ĐỔI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×