Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LIỆU PHÁP TÂM KỊCH

LIỆU PHÁP TÂM KỊCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

tình ( àm (nluìng tam tif thàm kin) ra vdi bàt ky ai. ho pbài biet

kèt hdp. i a Idi noi va dieu bo vói nhùng van don^ ( ùa ed the. ho

phai xuat bien U-Uòc ngitoi khac. Nbd vay ho giài toà ditOi

nhùng màc càm. niiitiig am ùc don uén và cò the "buòc ra khoi"

cai tòi "khép kùi" cua bc) de hồ nhàp vói ngi khac.

Theo cac chun già tri liéu bang tàm kich bao gòm nlntng

yèn tò chù yèn sau day : Idi noi. diéu bo, ut chi ra ngi/di cung

dien. Ldi noi khòng chi là IKJI dung ma con la cach phat am (nói

nhò hav la hét. gian dù hav thòn thùe...): Cung vói lòi nói là

diéu b(j. cu chi. .U van dong cùa than the. ké cà nhùng bièu

dong trong noi tang (nhip tini, nhip thè. trUdng htc ed.. ). NliUng

(luan trong bdn ea là vdi cac chu thè - bau cung dién. sao cho tat

cà ( ung nhap cuoc. ca iigitcH dién và ngifcìi xem iihu cung .song

trong mot bau khong klu dÒng càm. rung boc lo hot tam tU cùa

mmh Chmh nhùng buoi tàm kich co the tao ra nhùng bién dòi

tam ly tac dong den nhan thùc va e adi ùng xit ( uà tùng ea nhan

trong ca nhom. Nbd do co the xoa ho hay giam nhe mot trieu

,h\in\i \ à dan dàn co thè cai tao tam tu.

Cach thiét k è và tei c h ù c mot buoi t à m kich n h à m nnic dich

tri liéu

De mot bv.òi ta,„ kich co hieu c,uà dieu (ri mot .h.tug bénh

, „ n tri nào do bae ,y - "bà tr, hèt. tàm ly ctong va, tro chu

.Uóng, (tao dièn, gd, y (,ihtn,g kltòng ap diti nhnm httó,tg den

,„„t muc tieu tr, Uéu cu thè nào do (vi du làn, g,ain thJt nhut

nhat, ,6 g,ao liep vói dan, dóng,. Thòng thuòng tàn. kjch dUdc

tieu hành theo 3 giai d o a n :

, . KInri don, mm ly : Co., go. là già, doan nhàp cupe

,\Var,.n.,g up), Bae sy hay nhà tr, hèu dong va, ngUd, humig

172d à n tao bau khòng khi nhàp cuòc nhu trao dòi t r a n h luàn ve

chù de noi dung. phitdng phap. hồc eimg nhau ehdi chung mc)t

t r ò ch()i.....,i2- lìanh dong : Trong giai doan này. mot ai dò trong nhóm

d ù n g ra ti.t bién ti.t dièn mot cành kich và trong khi dièn. bàc .si

có thè de nghi mot vài ngitòi khac cùng tham già vao cac vai

p h u hoàc de nghi phat trièn càc tình tièt. nhò bièt trifdc t h à n

chù (iigUdi bènh) do kham hòi ma cac tình tièt dùcJc phat trièn

có dinh hng. phù hdp vói ngitòi dién.

3- Cùng trao doi tranh luan : San khi kèt thùc dién xuàt. cà

n h ó m cùng trao dói d n a sé. sao cho moi ngitòi cùng tham già

cùng biéu lo xùc cani. Néu khòng có ai trong nhóm càm thòng

ehia .sé vói t h à n chù (ngitòi dién) tbì xeni nhu buoi tàm kich

khòng t h à n h còng (vi thàn chù vàn ddn. noi kho tàm ma

khòng biét ehia sé cùng ai).

Sù dung t h à n h cóng phitdng phàp tàm kich nhàm muc dich

dièu chinh ngùòi bénh là khóng de dàng. vi khóng phài ai cùng

có khà nàng dién kich. Do vày tàm kich nén dxióc tièn hành theo

n h ù n g thù t h u à t khac n h a u ;

- Dòc thoai. dièn x't mot mình. có thè ch'tiig tritóc gUdng

de vùa biéu dién vùa tit kiém tra.

- Tit mình dóng cac vai khàc nhau. Dóng xong vai này

chuyén sang vai khàc.

- Dóng dào vai. bó me dóng vai con. con dóng vai bò' me

hồc trò dóng vai thày. thày dóng vai trò.

- Dùng kich càm (do ngitòi khàc dién) mò tà lai nhùng càdì

ù n g xù cùa t h à n chù sao cho gay dùdc nhùng phàn ùng xùc càm

cùa t h à n chù

*>y.173. - Tao ra nhùng tình bng kich tinh de nghi thàn chù ùng

xù nhu là mot ngi trong cc.

, • •

- Co thè to chùc thành nhùng cuòc tbi theo nhóm và xen kè

vói nhùng trò elidi. ,

Muc tiéu ci cung cua tàm kich là giài toà nhùng vu\h,u

mac, tao ra si/ thồi mài trong quan he vói ngi/di khac. thoai

mai vói chinh mmh va tao ra nhùng hinh thùc ùng xù mài.Lieu phàp citng coLièu phap cùng co có cai gì do gàn giòng vói sit khen thng

dong vién. Cita me tbudng eho phep con mmh di elidi hoàc xem

ti vi sau khi chùng dà hoc .xong bài hoàc làm xong uhùng viec

vat trong nhà. Thàv giao thitdng dòng vièn nhùng hoc smh chiù

kho boc bang cach thuòng cho ehung dièm tòt... Dav cùng chinh

là nhùng hmh thùe ddn giàn cùa hèu phap cùng cò. Tuy iihieii.

cac nhà tàm Iv tri heu khòng dùng lai d dò.

Thuat nó cung cò (Remfocement) hèn quan tòi viéc tang

citòncv mot hành vi de hanh vi nàv sé xuàt hien lai trong titdng

lai Noi rò hdn. cùng co xuàt bién bat ky khi nào nhùng bau qua

cùa mot hành vi làm tàng khà nàng xuàt hién lai cua hanh vi

do trong titdng lai. Chàng han mot dùa tré doi mot vat gì do.

uccidi ine khong eho. tre làn ra khoc - hdn. lue do bà me thoa

nvin tre Viec ba me thoà man là bau qua dong vai tro cai cung

eò (Reinforcer) sé duv trì bành vi hdn khoc cùa dùa tre. Lan

. a u tre biét mn ditdc thồ man phài hdn khoc. Cai cung co la

bat ky cai gì (hành dòng hay dò vat...) thàn chù mong muon. ùa

thich Tuv nhién. cai cùng (Remforcer) khac vói phàn thitdng174(award). Phan thitòng nhan dxióc sau kln hoan thành mot cong

vièc gì dò. iibung khòng dòi bòi thàn d u i phài tinte hien lai

b à n h vi do.

C ù n g cò tich cifc và tièu cifc :

Cùng eò luòn luòn lién quan dén vièc tàng tàn suà't xuàt

hién cùa mot hành vi nào dò. Sit tàng tàn suàt xuàt hién cùa

nt h à n h vi nào dò diióc bang 2 cadi:

- Cxing eò tich ette : Xày ra klii mot diéu gì dò (thng là cai

t h à n chù mong mn) bò sung vào làm tàng khà nàng xuat bièn

Lai cùa h à n h vi.

- Cùng co tièu ette : Xày ra khi mot cai gì do (thUdng là cài

t h à n chù mong muón) ditdc dò bò hồc làng tranh. nbd dò làm

t à n g khà nang xuà't hién Lai cùa hành vi.

Tuy nhién. cùng co tiéu ette hiém kbi ditele dùng nhù là mot

bién p h à p diéu tri. NgUdc lai. ngi ta hav dùng héu phap cùng

có tich ette nhù là mot trong nhùng liéu phap chinh làm giàm

h à n h vi ròì nhièu.

Càc biióc tièn h à n h :

J- IShan dién 'cài cùng c/i' : Trifck hét bae sy tri hèu ])hài

nhàn dién n h ù n g cài gi có thè trò thành cài y nghìa dóì vói

igUdi bénh. do vày nò có vai trò duy trì h à n h vi n h u là cai cùng

:ó'. Dò có thè là mot t h ù dò vàt bay mcit loai bocat dòng dude

;hàn d u i ita thich hồc là sù chù y. lòi khen tù ngiròi khac hồc

à n h ù n g thóng tm phàn bòi ma thàn chù mong dio. hồc phièu

i h à n thitdng... De bièt cliùih xae. cu thè cài gì có y nghìa vói

b à n chù. ngitòi ta có thè gdi y càc càu hòi sau day:175Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LIỆU PHÁP TÂM KỊCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×