Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LIỆU PHÁP GIẢI MẪN CẢM

LIỆU PHÁP GIẢI MẪN CẢM

Tải bản đầy đủ - 0trang

i^ieu pnap gnu man camDay là mot phitdng phap quan trong trong tri héu tàm ly

dùdc Tién sy Joseph Wolpe (1958) de xng. Liéu phap này ditdc

dùng de hồ giài n h ù n g ròì nhiéu tàm tri kiéu àm sd, lo bài,

chàng bau sd chuòt, sd ràn, sd di hoc, sO nói trùóc dàm dóng...và

dà ditdc thùa n h à n là mot trong n h ù n g phitdng phàp hồ giài lo

bài có hiéu qua. de sù dung và de t h à n h còng.

Ly thuyèt ùc che tùdng bó cùa Wolpe elio ràng bé thàn kinh

có càc pha hùng phàn và ùc che luàn phién nhau. ràng tai cùng

mot tbòi diém. he t h à n kinh khòng thè vita thit giàn vùa càng

t h à n g . Nhùng càng t h à n g hình t h à n h trong nhùng tình hng

nào dò ditde già thiét là phàn ùng cùa cd thè dttdc diéu kién hồ.

Tal sao mot so ngitòi lai trò nén lo làng khi dòì màt vói nhùng

kich thich khòng hai nhu sd di may bay. sd ràn khòng dóc. sd

khồng tròng. sd tièp xùc xà bòi.... Phài chàng lo bài là do

n h ù n g kiéu diéu kién hồ nào dò ma nhùng ngitòi này dà trai

nghiém tù tritóc*^

Chù dòng giàn mém cd bàp. dita ed thè vào trang thai

giàn ditdc xem là cach có hiéu qua de chóng lai nhùng phàn

cùa có the dà dUde diéu kién hoa. Bang cach tié'p càn dàn

VÓI n h ù n g kich thich gay lo sd. càng thàng có thè dàn dèn

dàp t à t dàn nhùng lo sd dùde diéu kién hoa này.thU

ùng

dàn

viècLiéu phàp giài man càm he thò'ng bao góm càc bude ed bàn

sau:

1- Tùdng tùdng ra mot loat càc kich thich gay stress xung

q u a n h mot sU kién gay sd nào dò và sàp xèp càc kich thich gay

sd này theo mot t r a t tu, t ù yéu dèn m a n h (có thè dùng thang do

mùc do lo bài t ù 1-100 diém).

1492- Dua ed thè vào trang thài thit giàn toàn thàn.

3- Trong trang thài thu giàn, thàn chù tUdiig tUdiig mot

càdì sinh dóng. làn lUdt nhùng kich thich gay lo àu dà lièt ké tit

mùc yéu nhàt de cd thè quen dàn. Néu kich thich ditde quen dàn

khóng gay nhùng càm giae khó chiù thi chuyén lén mot kich

thich m a n h hdn. Néu thàv xt hièn càm giae lo àu - khó chiù

tbì dùng lai. tàp trung thit giàn de cd thè tièp tue thich ùng. Cù

nhù vày tièn dàn dèn nàc thang gay sd cao nhàt.

Vi du, mot có bé 11 tuoi, so chuòt, bàc sy tri liéu dà sit dung

ky t h u a t này de hoà giài chitng àm sd cho có. Tritóc hét u càu

cò bé dò tUdiig tùdng ra càc tulli huóng gay càng thàng. lo sd

xung quanh chùng sO này. Sau dò xèp chùng vào mot thang

dièm nhu sau:

- So vào mot con chuòt. mùc dò càng thàng. sd bài cao nhàt:

100 diém.

- Nliìn gàn mot con chuòt nhòt trong long, mùc dò càng

thàng. sd bài: 80 diém.

- Nhin xa mot con cht nhòì trong long, mùc dò càng

thàng. sd bài: 60 diém.

- Nhin bue tranh con chuòt mite dò càng thàng. sd bài: 40

dièm.

- Nhhi con chuòt bang nhùa mùc dò càng thàng. sd bài: 20

diém.

- Nghe nói ehun ve cht mùc dò càng thàng. sd bài: 10

diém.

Cò bé này ditdc hitóng dàn ky tht thU giàn, làn htdt thU

giàn tìtng nhóm cd rói thU giàn toàn thàn. Kln cO thè 0 vào

trang thài thu giàn. cò bé này ditde khuyén khich tUdng tUdiig

150ra n h ù n g hình anh gay sd, tièn tói tìtng bàc thang sao cho

chuyén tù n h ù n g lién tng trc day hồc nhùng hình ành

giàn tiép gay stress d mùc t h à p dèn nhùng hình ành trùc tièp

gay sd cao nhàt. Tùdng tUdiig u h m thay bue tranh con cht, rói

titòng tUdng nhni thay con cht tù xa. Néu ed thè có phàn ùng

sd n h u càng ed, và mó hòi, run chàn tay, nhip tim. nhip thò tàng

t b ì dùng lai, tàp trung thit giàn dita cd thè trd ve trang thài

thồi mài tritóe khi tièp tue ehun sang kich thich gay sd cao

hdn nhit titòng tùdng nhin thày mot con cliiiòt ò gàn bi nhòt

trong long, ròi titòng tUdng ,sò tay vào con chuòt.... Sau mot so'

buoi t à p luyèn nhit vày (khoàng 12-15 buoi) tré sé hèt àm sd

chuòt.

Mot vi du khàc ve mot thièu nù (16 tuoi) sO tiép xùc vói

ngitòi la ditde hitóng dàn ky t h u à t này dà ti.t tri liéu khòi bénh.

Thièu nù này ngói trén mot chièc ghè. titòng tifdiig ra càc tình

hng gay sd và vói tùng tình huóng dèu sù dung thit giàn nhit

là phitdng tièn de dòi phó vói sit càng thàng. Thoat dàu:

1- Tng tUdng nhin thà'y mot dam dòng dang chd xe buyt.

ho nói chuyén và phàn nàn ve sit chàm tré này. Thieu nù tng

titdng mình t h a m già vào cc trò ehun dò.

2- Tng tùdng dang ngói ò phòng chd de ditdc gap bàc sy

và de làp khồng tròng cò bàt dàu trò chun vói mot ai dò d

xung q u a n h cùng dang ehó ddi.

3 - Titòng titdng dang ngói àn trita d qn, tbì có hai ngùòi

khàch la vào, ho ngói vào cùng bàn vói cò. Ho nói chun vói

n h a u ve tbòi tièt, thitc pham và m m h cùng t h a m già vào càu

chuyén pliiém dò.

4- Tùdng tùdng t h a m dU mot buoi da bòi dòng ngitòi và bàt

d à u trò chun vói n h ù n g ngùòi khòng quen bièt.

1515- Tuòng titdiig goi dién thoai elio mot ngi nào dò ma mói

chi gap mot làn de trò chuyén. sau dò rù ngUdi dò cùng di picnic.

Sau mòi pha titòng titdng. tu dành già xeni mùc dò càng

thàng còli lai bao nhièu dièm trén thang do 100 diém.

Thi du ve mot bé gài màc chùng àm .sO tritòng hoc:

Cò bé N,T.L 9 tuoi bo hoc vi so dèn trUdng. Bé L là hoc sinh

lóp 4 bò truòng hoc dà 3 tuàn ditdc dita dén ubò diéu tri.

Sau ky nghi bé 8 tuàn. bé L vào hoc lóp 4. NliUng ngay tìt

tn dàu tién tré dà khóng mii hoc. tré thng tròn tiét bò

lóp. Sang tn thù hai tré có màt rat it ò lóp (màc dù tré van

dèli tritòng) rói bò bàn d giùa tn thù ba. Kliòng có mot bièn

phàp thng. trìtng phat hay de doa nào eó thè buoc tré phài

dèn trUdng.

Lidi sù hoc tàp cùa dùa tré này co mot so diém can quan

tàm: tuoi mau giao tré là có bé iihut nhat. de dàt và bay khoc.

Ngày dàu tièn dén man giao (lue 4 tuoi) tré treo tUdng tròn ve

nhà. Vào lóp 1 tré là hoc trò cà biét. có giào cùa tré xem no la

dùa bàt tri. quay ròì lóp. Nhùng khó khan nghiém trong khac

xày ra khi tré vào lóp 2. tai day tré thUdng hàm doa cac bau

cùng lóp và trò nén ly Idiii, trd ly vói sù trìUig phat ea ve tinh

thàn làn thè xae. Tré càng ngày càng chàn dèn trng, ròi tù

chóì khóng chiù dèn trng. Bó me bc phài bàt ép tré tói

trng. mot so làn phài "'àp giài" (trong tiéng la hét) tói cóng

trùdng giao elio giào Vào lóp 3 tré chun sang mot tritòng

dàn làp. ò day tré ditdc mot giào vièn nhiét tmh có kinh nghiem

day hoc nèn khòng xày ra ehuyén gì dàng buon.

Mot so cac sù kién khac gay chàn thitdng cho tré : suyt chét

duòi lue 5 tuoi. Vào lóp 3 tré hi cOn dau mot thìta phài mò càp152cuu. sau do tlimh thồng tre bi dau bung. co làn tré thi bi dau

bung phài bò thi. Mot t u à n truóc khi vào lóp 4 tré bi cù sòc do

chùng kièn cai elièt bàt ngd cùa 1 tré gai 12 tuoi là ban than cùa

ehi mình. Tré lai bi chi mình doa là lén b.oe lop 4 rat là khó.

phài hoc vàt và.

Chàn d o à n - dièu tri

Sau cc phòng van khai thac thóng tin. có bang chùng cho

thày sù àm sd dèn tritòng hoc cùa tre la cach phàn ùng cùa mot

dùa tré bj h à m doa. kém thich nghi màc dù cac thóng tin khac

tièt lo cac su kién làm tón thUdiig tré.

Muc tièu khdi dàu cùa tri liéu là giùp tré trò lai tritòng hoc.

Trng hoc cùa cò bé này vào hoc lue 7h 5". tù nhà dèn truòntr

mat 10'. Buoi .sang tré thich day muón. truóc lue di hoc tré

khóng chiù àn sàng. khòng chiù chuan bi càp sàeh. quàn ao và

có ve lo làng khi dóng bó ehi 7h kem 15", Cha me càng dong

vién. khuyén bào tré càng nhàt dmh khòng di. hi ép bc tré

khóc và la hét.

Sau kilt xae dinh rò bàn chat ròì nhieu. muc tiéu càn diéu

chinh mot loat cac tình hng lién quan déìi vièc giup tré trd lai

trùòng dà ditdc thiét k è theo mùc do khó dàn de tré Lap làm

quen và thich nghi lai.

1 - Tré di bò tìt nhà dén còng tritòng cùng vói nhà tri lièu

vào ngày nghi (chù nhàt).

2 - Tré di bò tìt nhà dèn san tritòng cùng vói nhà tri hèu

vào ngày hoc nhitng dèn tritóc 30 phùt (khi nhùng hoc smh

khàc cinta dèn).

3 - Tré ditdc khuyén khich ditng lai 15 phùt d san trùòng

:xing vói lillà tri liéu.

1534 - Tré ditdc dita vào lóp ngói vào bàn cùng nhà tri lièu. sau

khi tan trUdng. càc hoc sinh khàc dà ra ve hèt.

5 - Tré vào lóp ehdi dùa cùng nhà tri liéu. ve. viét trén bang

khi lóp tan hoc,

6 - Tré vào lóp nói chuyén vói giao vién khi có màt nhà tri

lièu.

7 - Tré ngói cà buoi sang trong lóp cùng vói nhà tri liéu.

8 - Tré vào lóp hoc con nhà tri liéu ò phòng giào vién,

9 - Tré tu di bo dèn trng. nhà tri lièu chi có màt ò tritòng

mot lue vào giò ra elidi.

10- Tré d trùòng cà buoi sang khóng càn co màt nhà tri lièu.

Nói am sd dèn tritòng hoc cùa tré ditdc ehia ubò thành 10

tình hng de lun tap Két qua là 6 tuàn sau tré dà tu thich

n"hi. khòng con sd den trUdng nùa.Lieu phàp tran ngap rà chim ngàpLièu phap tran ngap cùng difdc dìmg de hoa giài nhùng rói

loan tàm tri nbu lo bài. am sd. Lieu phap này dòì lap vói giài

càm ùng có he thóìig. Tal thói diém bàt dàu cua hèu phap tran

ngap duoc thè hién mot kich thich gay sO bài nhàt ngay citc trén

cua bae thang lo àu. nhùng phài trong mot mòi trng an toàn.

Than chù trong trang thai thu giàn hoàn toàn. tù tUdng tUdiig

ra mot tnih bng gay sd bài nhàt hồc nghe mot cn bang mò

tà chi tièt mot tình hng gay sd bài nhàt, Y nghìa cùa phitdng

phap này là thàn chù khòng ditde phép tù cliỊÌ né tranh nhùng

tình hng kich thich gay so bài. ma ngUdc lai dòì màt tiép càn

VÓI nhùng kich thich này. Day cùng là thòi diém giùp thàn chù

154Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LIỆU PHÁP GIẢI MẪN CẢM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×