Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN TẠI UBND HUYỆN LƯƠNG SƠN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN TẠI UBND HUYỆN LƯƠNG SƠN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thị Đào sẽ chỉ đạo, giải quyết kịp thời và chính xác những văn bản đến của

cơ quan theo yêu cầu của cơ quan lãnh đạo. Cụ thể: vào sổ, số các văn bản

đến bảo đảm đúng quy định, trình văn bản đến, đăng ký, chuyển giao văn bản

đến, giúp Chánh văn phòng theo dõi thời hạn giải quyết văn bản đến. Chịu

trách nhiệm quản lý chặt chẽ con đóng dấu vào các văn bản đúng quy định.

Lưu trữ, quản lý chặt chẽ các văn bản của cơ quan theo đúng pháp lệnh Văn

thư lưu trữ. Bảo đảm giữ gìn bí mật, an toàn văn bản. Thực hiện nghiêm túc

mọi quy định cụ thể theo quy định, quy chế công tác văn thư của cơ quan.

Nói chung, công tác văn thư nói chung và công tác quản lý văn bản và giải

quyết văn bản đến nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu được

đối với các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội, cụ thể là đối với

UBND huyện Lương Sơn. Vì vậy, cơ quan cần quan tâm làm tốt công tác này

để góp phần đẩy mạnh mọi hoạt động của cơ quan một cách tốt hơn.

2.2. Các loại văn bản đến

Các loại văn bản đến mà UBND huyện Lương Sơn nhận được gồm: Công

văn, quyết định, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản mật, giấy mời.

UBND huyện hàng ngày sẽ tiếp nhận được các loại văn bản đến từ các cấp,

các hệ thống tổ chức khác nhau. Nội dụng thể loại và tác giảUBND huyện

hàng ngày sẽ tiếp nhận được các loại văn bản đến từ các cấp, các hệ thống tổ

chức khác nhau. Nội dụng thể loại và tác giả văn bản rất đa dạng và phức tạp.

Có những văn bản chưa đựng những thông tin bí mật của lãnh đạo cấp cao

hay của các tổ chức. Vì vậy, văn bản đến phải được tổ chức quản lý và giải

quyết triệt để.

2.3. Tình hình quản lý văn bản đến ở UBND huyện Lương Sơn

Tất cả các văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính

và văn bản chuyên ngành (kể cả bản fax, văn bản được chuyển qua mạng và

văn bản mật) và đơn thư gửi đến cơ quan, tổ chức được gọi chung là văn bản

16 |đến. Tất cả các văn bản đến tại UBND đều phải được quản lý theo một quy

trình thống nhất, đúng quy định đó là: Tiếp nhận và kiểm tra bì văn bản đến;

phân loại, bóc bì đóng dấu văn bản đến; trình văn bản đến; đăng ký văn bản

đến, ghi số ngày tháng; chuyển giao văn bản đến; lưu trữ văn bản đến; giải

quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến. Như vậy, về nội dung

thể loại và tác giả văn bản rất đa dạng và phức tạp. Mỗi cơ quan, tổ chức

chính trị-xã hội đều nằm trong hệ thống theo một thứ bậc nhất định và trong

hoạt động hàng ngày sẽ tiếp nhận được các loại văn bản đến từ các cấp, các hệ

thống khác nhau. Do vậy, văn bản đến phải được tổ chức quản lý và giải quyết

triệt để.

NămTống số

văn bảnTên loại văn bản

Công văn2007

2008

2009

20105214

5568

6421

68103824

4089

4768

5073Quyết định

chỉ thị

596

654

703

734Văn bản

QPPL

234

209

287

293Văn bản

mật

19

24

20

30Giấy mời

541

592

635

680Thống kê số lượng văn bản đến của UBND huyện Lương Sơn trong 4 năm từ

2007 đến năm 2010

[1; Tr. 28]

Nhìn vào bảng số liệu trên ta có thể thấy, từ năm 2007-2010, số lượng văn bản

đến của UBND huyện Lương Sơn tăng dần qua các năm. Trong đó, công văn

chiếm số lượng nhiều nhất trong tổng số văn bản đến của huyện.

Ở năm 2007, tổng số văn bản đến theo thống kê của huyện là 5214 văn bản,

trong khi đó thì công văn đã chiếm đến 3824 văn bản. Quyết định, chỉ thị

đứng thứ hai với 596 văn bản. Tiếp đó, giấy mời với 541 văn bản, QPPL 234

văn bản. Văn bản mật chiếm số lượng ít nhất trong tổng số chỉ 19 văn bản.

17 |Sang đến năm 2008, tổng số văn bản đến của UBND huyện Lương Sơn đã

tăng lên so với năm trước. Đa số các loại văn bản đến đều tăng lên, duy chỉ có

văn bản quy phạm pháp luật giảm đi so với năm trước. Tổng số văn bản đến

theo số liệu thống kê năm 2008 là 5568 văn bản (tăng 1,07 lần so năm 2007).

Công văn vẫn chiếm số lượng nhiều nhất trong tổng số văn bản đến của huyện

4089 văn bản, tiếp sau đó đến quyết định chỉ thị 654 văn bản, giấy mời 592

văn bản, QPPL 209 văn bản giảm đi 25 văn bản so với năm 2007, văn bản

mật tuy vẫn chiếm số lượng ít nhất trong tổng số văn bản đến của huyện trong

năm là 24 văn bản nhưng đã tăng lên so với năm ngoái.

Bước sang năm 2009, số lượng văn bản đến theo thống kê của huyện Lương

Sơn đã tăng hẳn so với các năm trước đạt 6421 văn bản. Cũng như năm 2008,

đa phần số lượng các văn bản đều tăng nhưng sang đến năm 2009, văn bản

QPPL tăng còn văn bản mật lại giảm. Công văn vẫn dẫn đầu về số lượng đạt

4768 văn bản (tăng 1,17 lần), quyết định chỉ thị 703 văn bản (tăng 1,07 lần),

giấy mời 635 văn bản (tăng 1,07 lần), QPPL 287 văn bản (tăng 1,37 lần) và

cuối cùng văn bản mật với 20 văn bản.

Đến năm 2010, số lượng văn bản đến ở UBND huyện Lương Sơn đều tăng.

Tổng số văn bản đến là 6810 văn bản (tăng 1,06 lần). Trong đó, công văn

5073 văn bản, quyết định chỉ thị 734 văn bản, ciấy mời 680 văn bản, văn bản

QPPL 293 văn bản, văn bản mật 30 văn bản.

Qua bảng thống kê số lượng văn bản đến của UBND huyện Lương Sơn trong

4 năm từ năm 2007 đến năm 2010 chúng ta có thể thấy được, số lượng văn

bản đến đã tăng dần qua các năm, các loại văn bản cũng tăng đều duy chỉ có

văn bản QPPL và văn bản mật là có sự tăng giảm qua từng năm.

Tóm lại, văn bản đến đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý nhà

nước nói chung và đối với hoạt động quản lý văn bản của từng cơ quan nói

riêng. Văn bản đến chính là căn cứ và bằng chứng xác thực để cơ quan giải

18 |quyết và chỉ đạo, theo dõi thực hiện các vấn đề, sự việc thuộc nhiệm vụ, chức

năng của mình. Hơn thế, có không ít văn bản đến có chứa đựng nội dung và

thông tin thuộc bí mật của nhà nước và cơ quan. Vì vậy, việc quản lý văn bản

đến cần được thực hiện một cách đúng quy trình, chặt chẽ theo đúng các quy

định của Nhà nước hoặc cơ quan.

Hiện nay, tất cả các văn bản đến ở UBND huyện Lương Sơn đều được quản lý

và giải quyết một cách quán triệt và chặt chẽ theo đúng quy định quy trình

quy định của Nhà nước và cơ quan. Việc tìm hiểu và phân tích các khâu trong

quy trình sẽ giúp chúng ta thấy rõ được thực trạng của công tác quản lý và

giải quyết văn bản đến ở UBND huyện Lương Sơn một cách rõ ràng nhất để

từ đó có thể đề ra được những biện pháp phù hợp góp phần cải thiện công tác

quản lý của cơ quan hoàn thiện hơn.

2.4. Quản lý văn bản đến

2.4.1.Tiếp nhận và xử lý văn bản đến (phân loại, bóc bì, đóng dấu đến)

Theo Điều 13 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về

công tác văn thư quy định: “Văn bản đến từ bất kỳ nguồn nào đều phải tập

trung tại văn thư cơ quan, tổ chức để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký. Những

văn bản đến không được đăng ký tại văn thư, các đơn vị, cá nhân không có

trách nhiệm giải quyết. Vì vậy, đây là khâu rất quan trọng trong quá trình

quản lý. Nó thường được bắt đầu ở khâu tiếp nhận tại văn thư cơ quan và kết

thúc ở bộ phận chuyên môn sau khi công việc đã được giải quyết.

Sau khi tiếp nhận, phong bì văn bản đến phải được xử lý sơ bộ. Văn bản đến

UBND huyện Lương Sơn cũng được phân thành hai loại: Loại thứ nhất là văn

bản được bóc bì, loại thứ hai là văn bản không được bóc bì. Văn thư cơ quan

tiến hành bóc bì với loại gửi chung cơ quan hoặc thường trực UBND huyện

Lương Sơn. Đối với văn bản có dấu hiệu ‘’khẩn’’, ‘’thượng khẩn’’,‘’hỏa tốc’’

được bóc bì trước để giải quyết kịp thời. Trong quá trình bóc bì, văn thư cơ

19 |quan tuân thủ nguyên tắc bóc bì, cố gắng không làm rách, gây hư hại đối với

văn bản trong bì; không làm mất số, ký hiệu văn bản, địa chỉ cơ quan gửi và

dấu bưu điện; cần soát lại bì, tránh để sót văn bản; đối chiếu số, ký hiệu ghi

ngoài bì với số, ký hiệu của văn bản trong bì. Trường hợp phát hiện có sai sót,

cần thông báo cho nơi gửi biết để giải quyết kịp thời.

Đối với văn bản gửi đích danh người nhận hoặc phòng, đơn vị thuộc UBND

huyện, văn thư không bóc bì mà chuyển trực tiếp đến địa chỉ người nhận, nơi

nhận. Nơi nhận là thường trực HĐND huyện thì văn thư của cơ quan cũng

không bóc bì thư và chuyển lên Chủ tịch- ông Bùi Văn Dậu hoặc Phó chủ tịch

HĐND – ông Hoàng Văn Cốc. Văn bản nào gửi cho HĐND-UBND thì bà Bùi

Thị Đào bóc bì, phân loại gồm nhiều loại: loại cần giải quyết ngay, loại bình

thường, loại để nghiên cứu tham khảo ( như quảng cáo sách, du lịch) và loại

không dùng thể thức hành chính (công văn không có tên loại, công văn không

có ngày tháng, thiếu trích yếu nội dung và công văn không có dấu, không có

chữ ký, nhàu nát). Những văn bản không gửi đúng địa chỉ thì văn thư yêu cầu

trả lại nơi gửi, để thực hiện thủ tục theo quy định, đối với những văn bản khẩn

đến muộn hoặc những văn bản mật bị bóc thì văn thư kiểm tra và lập biên bản

khi cần thiết. Đối với những văn bản khẩn, thượng khẩn, hỏa tốc, thì cán bộ

văn thư chuyển trực tiếp cho người có thẩm quyền để giải quyết. Đối với

những văn bản mật, tối mật, tuyệt mật thì bà Bùi Thị Đào phải trực tiếp cho

lãnh đạo cơ quan xử lý, giải quyết kịp thời. Đối với những văn bản thường

nếu gửi cho cá nhân, các phòng, đơn vị trong UBND thì văn thư để riêng ra,

cặp đựng văn bản gửi cho cá nhân, đơn vị đó để người có trách nhiệm xử lý

đến nhận hoặc chuyển giao đến tân địa chỉ nơi nhận. Hàng ngày các số báo

đươc gửi đến phòng văn thư của Ủy ban đều đặn, trong đó có báo Đại biểu

được chuyển cho Chủ tịch UBND – ông Bùi Văn Tỉnh, 2 Phó chủ tịch kinh tế

và Chủ tịch HĐND – ông Bùi Văn Dậu. Báo Ngân hàng, Dân Trí, Pháp luật

được chuyển cho Phó chủ tịch văn hóa xã hội. Ngoài ra, còn có báo Bảo hiểm,

20 |báo Nhân dân, báo Tài nguyên, báo Thanh tra, báo Công Thương được chia

đều cho các phòng Công Thương, Thanh tra, Tài nguyên.

Văn bản đến sau khi được tiếp nhận và bóc bì được bà Bùi Thị Đào đóng dấu

văn bản đến. Tất cả văn bản đến sau đó đưa vào cặp trình văn bản đến, dấu

đến được đóng ở dưới số ký hiệu đối với văn bản có tên lạ và dưới trích yếu

nội dung; và đối với công văn hoặc trên đầu văn bản chỗ nào tiện cho việc

đóng dấu đến. Các văn bản được gửi đến UBND huyện Lương Sơn thuộc diện

đăng ký tại văn thư đều được đóng dấu đến. Hiện nay, UBND huyện Từ Liêm

đang sử dụng dấu dến là dấu liền mực.

Mẫu dấu đến của HĐND-UBND huyện Lương Sơn:

U.B.N.D HUYỆN LƯƠNG SƠN

CƠNG VĂN ĐẾN

Sớ:…………………...

Ngày……..tháng……..nămMẫu dấu bao gờm:

Tên cơ quan nhận văn bản.

‘’Số đến’’ là số thứ tự đăng ký văn bản đến. Số đến được đánh liên tục bắt đầu

từ số 01 vào ngày đầu năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

‘’Ngày đến’’ là ngày, tháng, năm cơ quan nhận được văn bản, đóng dấu đến

và đăng ký, đối với những ngày dưới 10 và tháng 1, 2 thì phải có thêm số 0 ở

trước, năm được ghi bằng hai chữ số cuối của năm.

Việc đóng dấu tại UBND huyện Lương Sơn được thực hiện tương đối tốt. Tuy

nhiên, vẫn có một số văn bản mà cán bộ văn thư đóng dấu sai vị trí hoặc chèn

lên thông tin của văn bản. Vì vậy, dấu đến phải được đóng rõ ràng ngay ngắn

vào khoảng giấy trắng dưới số ký hiệu đối với văn bản có tên loại, hoặc

21 |khoảng giấy trắng dưới trích yếu nội dung, ngày, tháng, năm đối với văn bản

không có tên loại (công văn).

Sau khi làm các bước tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, bóc bì đóng dấu văn bản

đến thì cán bộ văn thư là bà Bùi Thị Đào sẽ chịu trách nhiệm đóng dấu công

văn đến vào văn bản.

2.4.2. Trình văn bản đến

Đây là khâu vô cùng quan trọng trong quy trình quản lý và giải quyết văn bản

đến. Tất cả văn bản đến HĐND-UBND, sau khi bà Bùi Thị Đào đóng dấu đều

được trình cho Chánh văn phòng HĐND-UBND – ông Nguyễn Văn Hoạt

xem xét cho ý kiến chi đạo việc giải quyết văn bản đến. Bà Bùi Thị Đào căn

cứ vào đó để vào sổ đăng ký và chuyển văn bản đến các đối tượng liên quan

trong thời gian sớm nhất.

Người có thẩm quyền, căn cứ vào nội dung của văn bản đến, quy chế làm việc

của cơ quan, tổ chức về chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác được giao

cho các đơn vị, cá nhân; cho ý kiến phân phối văn bản, ý kiến chỉ đạo giải

quyết (nếu có) và thời hạn giải quyết văn bản (trong trường hợp cần thiết).

Đối với văn bản đến liên quan đến nhiều đơn vị hoặc nhiều cá nhân thì cần

xác định rõ đơn vị hoặc cá nhân chủ trì , những đơn vị hoặc cá nhân tham gia

vào thời hạn giải quyết của mỗi đơn vị, cá nhân (nếu có). Sau khi có ý kiến

phân phối, ý kiến chỉ đạo giải quyết của người có thẩm quyền, văn bản đến

được chuyển trở lại văn thư để đăng ký bổ sung vào sổ đăng ký văn bản đến,

sổ đăng ký đơn, thư (trong trường hợp đơn thư được vào sổ đăng ký riêng)

hoặc vào các trường hợp tương ứng trong cơ sở dữ liệu văn bản đến.

Hiện nay, UBND huyện Lương Sơn, các văn bản đến sau khi đã đăng ký và

được bà Bùi Thị Đào - cán bộ văn thư đóng dấu đến sẽ được trình lên Chánh

văn phòng - ông Nguyễn Văn Hoạt để xin ý kiến về việc trình lãnh đạo (ghi

tên lãnh đạo cần trình). Ý kiến phân phối và giải quyết văn bản thường được

22 |ghi ở trên đầu văn bản do dấu đến của văn phòng HĐND-UBND không có

chuyển trên dấu đến.

Ví dụ: Quyết định ‘’về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công chức,

công vụ năm 2010 của UBND Tỉnh Hòa Bình’’ [xem phụ lục 04].

Khâu này ở cơ quan được thực hiện khá tốt, các văn bản đến thường được

trình ngay sau khi đăng ký và đúng với nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo

UBND huyện.

2.4.3. Đăng ký văn bản đến

Đăng ký văn bản đến là công việc bắt buộc phải thực hiện trước khi chuyển

giao văn bản đến các đơn vị, cá nhân có liên quan sau khi có ý kiến chỉ đạo

của Chánh văn phòng.

Hiện nay ở UBND huyện Lương Sơn áp dụng đăng ký văn bản đến theo

phương pháp truyền thống là đăng ký văn bản đến sổ theo mẫu in sẵn một

cách rõ ràng và đầy đủ các cột mục theo mẫu quy định. Văn bản đến được

đăng ký vào sổ bằng bút mực đen. Văn bản đến tại UBND được đăng ký vào

ba loại sổ: sổ một: đăng ký công văn đến từ các sở, ban ngành, các huyện ;sổ

hai: sổ đăng ký công văn gửi đến từ các xã, thị trấn, ban ngành huyện, công ti;

sổ ba: sổ đăng ký văn bản mật đến.

Sau đây là mẫu sổ đăng ký văn bản đến UBND huyện Lương Sơn [xem phụ

lục 05].

Các đơn thư gửi đến UBND huyện Lương Sơn được đăng ký chung vào sổ

đăng ký công văn đến xã, thị trấn, ban ngành huyện, công ti. Sổ đăng ký công

văn đến được đánh số riêng cho từng loại sổ chứ không đánh số riêng cho

từng loại văn bản.

Trong quá trình giải quyết văn bản, sau khi đã có ý kiến chỉ đạo việc giải

quyết và sao văn bản của Chánh văn phòng – ông Nguyễn Văn Hoạt, hoặc

23 |văn bản nào phải photo thì cán bộ văn thư – bà Bùi Thị Đào vào sổ kế hoạch

ở cột ghi chú trong sổ đăng ký văn bản đến là photo hoặc sao, rồi chuyển lên

cho cán bộ lưu trữ sao và photo văn bản.

Tiếp đến sau khi cán bộ lưu trữ - bà Bùi Thị Vân sao và photo văn bản xong

chuyển xuống văn thư giữ lại bản chính, sau đó đóng dấu cơ quan để bản sao

có giá trị pháp lý , tiếp đó căn cứ vào phần chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hoạt

- Chánh văn phòng hoặc thủ trưởng cơ quan, bà Bùi Thị Đào ghi tên cá nhân

hoặc đơn vị nhận bản sao của bản photo lên trên đầu trang văn bản để làm thủ

tục chuyển giao.

Ví dụ: Công văn đến của Công ty cổ phần tập đoàn XD&DL Bình Minh

QLDA XDNM xi măng Trung Sơn ‘’về việc một nhóm người vào khu vực

xây dưng nhà máy hành hung nhân viên bảo vệ’’ được cán bộ văn thư vào sổ

đăng ký đến số 18 ngày 28 tháng 04 năm 2010 [ xem phụ lục 06].

2.4.4. Chuyển giao văn bản đến

Văn bản sau khi đã có ý kiến phân phối giải quyết của người có thẩm quyền

thì tùy vào từng ý kiến chỉ đạo cán bộ văn thư phân ra văn bản chuyển cho

lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan như: Chủ tịch UBND – ông Bùi Văn Tỉnh, các

Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND – ông Bùi Văn Dậu, Phó chủ tịch

HĐND – ông Hoàng Văn Cốc, riêng vào một cặp. Còn đối với những văn bản

đến nếu ý kiến chỉ đạo gửi các cá nhân khác và các đơn bị, ban, ngành và

ngoài cơ quan thì để vào cặp gửi các đơn vị. Văn bản chuyển lên ông Bùi Văn

Tỉnh và các Phó Chủ tịch thường được văn thư chuyển giao vào cuối buổi

chiều mỗi ngày. Đối với giấy mời gửi cho Chủ tịch – ông Bùi Văn Tỉnh, bà

Bùi Thị Đào phải ghi chú tại phòng làm việc của Chủ tịch UBND huyện

Lương Sơn. Đối với văn bản đến chuyển cho các đơn vị giải quyết thì cán bộ

làm công tác văn thư của các đơn vị trực tiếp đến phòng văn thư cơ quan để

lấy văn bản và sách báo của đơn vị mình. Nếu khối lượng công việc không

nhiều thì bà Bùi Thị Đào phải linh hoạt chuyển văn bản đến từng đơn vị. Việc

24 |chuyển giao văn bản tại UBND chưa hình thành sổ chuyển giao cũng sẽ gây

ra một số bất cập như việc chuyển giao còn chậm, chưa đúng tiền độ và chưa

đúng đối tượng nhận văn bản.

2.4.5. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến

Sau khi nhận văn bản đến, các cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết

nhanh chóng, kịp thời theo thời hạn pháp luật quy định và theo quy định cụ

thể của cơ quan. Đối với những văn bản khẩn được giải quyết khẩn trương

không chậm trễ theo tiến độ và nội dung văn bản yêu cầu. Đối với những văn

bản có liên quan đến nhiều người, nhiều bộ phận giải quyết. Thủ trưởng cơ

quan phải triệu tập cán bộ, bộ phận có liên quan họp bàn thống nhất ý kiến

giải quyết.

Việc theo dõi, đôn đốc, giải quyết văn bản nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết

công việc của cơ quan. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm kiểm tra việc giải

quyết văn bản có đúng với quy định, chế độ chính sách của Đảng và Nhà

nước. Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện – ông Nguyễn Văn Hoạt là

người trực tiếp giúp thủ trưởng cơ quan kiểm tra và tổng hợp tình hình giải

quyết văn bản đến của cơ quan. Các trưởng phòng, trưởng ban có trách nhiệm

kiểm tra việc chuyển, nhận văn bản kịp thời, chính xác và đúng tục. Cán bộ

văn thư – bà Bùi Thị Đào của văn phòng UBND huyện có nhiệm vụ tổng hợp

về văn bản đến bao gồm tổng số văn đến, văn bản đến được chuyển cho ai, ai

là người chịu trách nhiệm giải quyết để khi cần thiết báo cáo lãnh đạo.

Sơ đồ quy trình xử lý công văn đến của UBND huyện Lương Sơn [ xem phụ

lục 07].

* Tiểu kết

Trong chương 2, những nội dung mà tôi đã trình bày về thực trạng công tác

quản lý và giải quyết văn bản đến tại UBND huyện Lương Sơn như: sự chỉ

đạo của UBND đối với công tác quản lý văn bản đến, các loại văn bản đến,

25 |tình hình quản lý văn bản đến và nội dung quản lý văn bản đến chính là cơ sở

giúp tôi đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và giải

quyết văn bản đến tại UBND huyện Lương Sơn tốt hơn mà tôi sẽ trình bày ở

chương 3 dưới đây.26 |Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN TẠI UBND HUYỆN LƯƠNG SƠN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×