Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN TẠI UBND HUYỆN LƯƠNG SƠN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN TẠI UBND HUYỆN LƯƠNG SƠN

Tải bản đầy đủ - 0trang

‘’Văn bản đến là tất cả các văn bản từ cơ quan ngoài gửi đến bằng con

đường trực tiếp hay những tài liệu quan trọng cá nhân mang từ hội nghị về

hoặc qua con đường bưu điện,… được gọi chung là văn bản đến’. Văn bản

đến được bảo mật tại các cơ quan, tổ chức theo một quy trình thống nhất dựa

trên quy chế của Nhà nước quy định [3; Tr. 281].

1.1.2. Nội dung công tác quản lý và giải quyết văn bản đến

Quản lý văn bản đến bao gồm có những nội dung chính sau: Tiếp nhận,

kiểm tra văn bản đến; đóng dấu đến; đăng ký văn bản đến; trình văn bản đến;

chuyển giao văn bản đến, giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn

bản đến. Đây là khâu quy trình quản lý văn bản đến được thực hiện theo quy

chế quy định của Nhà nước. Vì vậy, cần tuân thủ nghiêm ngặt để tránh xảy ra

sai sót cũng như đảm bảo hoàn toàn bí mật về những nội dung, thông tin có

trong văn bản.

1.1.3. Tầm quan trọng của quản lý và giải quyết văn bản đến

Công tác quản lý và giải quyết văn bản đến ở mỗi cơ quan là vô cùng quan

trọng. Bởi vì hiệu quả của công việc quản lý, điều hành của từng cơ quan lệ

thuộc vào việc có xử lý, phân tích, đánh giá các thông tin ở trong các văn bản

đến kịp thời, triệt để hay không. Ngoài ra, việc đảm bảo thông tin của hoạt

động lãnh đạo trong công tác cũng là vấn đề rất cần được chú ý. Việc sai sót

để xảy ra làm mất văn bản hay lộ thông tin ra ngoài những thông tin không

thể tiết lộ sẽ dẫn đến những ảnh hưởng rất lớn. Chính vì vậy, hiểu được tầm

quan trọng của công tác quản lý văn bản đến sẽ giúp cán bộ văn thư trong cơ

quan thực hiện công việc của mình một cách tốt nhất.

1.2. Khái quát về UBND huyện Lương Sơn

1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển UBND huyện Lương Sơn

Lương Sơn là một huyện miền núi cửa ngõ phía đông của tình Hòa Bình cách

thủ đô Hà Nội 43km về phía Tây Bắc, cách thành phố Hòa Bình 33km về phía

10 |Đông Nam. Có đường quốc lộ 6A chạy qua trung tâm huyện lỵ, là mạch máu

giao thông nối liền vùng Tây Bắc của Tổ quốc với thủ đô Hà Nội; là một

huyện có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Để khai thác hết tiềm năng,

tỉnh Hòa Bình đã tập trung xây dựng Lương Sơn thành huyện phát triển công

nghiệp là khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Ngày 14/9/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP về việc

điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện và thành phố Hòa Bình, tình Hòa

Bình. Trong nội dung Nghị quyết có nêu: ‘’Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự

nhiên: 306,34 ha và dân số 3.964 người của xã Yên Quang thuộc huyện

Lương Sơn về huyện Kỳ Sơn, tình Hòa Bình. Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự

nhiên 10.607,07 ha và dân số 29,536 người của 7 xã thuộc huyện Kim Bôi

gồm các xã: Tân Thành, Hợp Châu, Cao Dương, Cao Thắng, Long Sơn,

Thanh Lương và Hợp Thanh về huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình.

Sau khi điều chỉnh, đến nay huyện Lương Sơn có tổng diện tích tự nhiên là

37.069,95 ha, dân số là 91.445 người; gồm có: 20 đơn vị hành chính cấp xã

(trong đó có 19 xã và 01 thị trấn), có 189 thôn, xóm (tổ dân phố); gồm 03 dân

tộc chính cùng sinh sống là dân tộc Mường, Kinh và Dao, trong đó dân tộc

Mường chiếm 64%, dân tộc Kinh chiếm 32%, dân tộc Dao và các dân tộc

khác chiếm khoảng 4%.

Hình ảnh của UBND huyện Lương Sơn [xem phụ lục 01].

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBND huyện

Lương Sơn

HĐND-UBND huyện Lương Sơn có tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo mục II và mục III của Luật tổ chức

HĐND-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của HĐND-UBND cấp huyện. Theo Quyết định số 392/206-QĐ-UBND của

UBND huyện Lương Sơn về việc ban hành quy chế làm việc của UBND

11 |huyện Lương Sơn nhiệm kỳ 2004-2009 hiện nay nguyên tắc hoạt động, làm

việc của UBND vẫn được thực hiện theo quy chế này.

Sau đây, là quyết định và quy chế làm việc của HĐND-UBND huyện Lương

Sơn nhiệm kỳ 2004-2009 [xem phụ lục 02].

* Chức năng

UBND huyện có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo việc thi hành Hiến pháp, Luật

và các văn bản của các cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND

cùng cấp. UBND huyện chỉ đạo các mặt hoạt động của UBND cấp dưới trực

thuộc. Trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn do pháp luật quy định, UBND

huyện ra quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thi hành các

văn bản đó. UBND huyện phối hợp với UBND tỉnh, thường trực HĐND và

các ban của HĐND cùng cấp chuẩn bị nội dung các kì họp HĐND, xây dựng

đề án HĐND xét và quyết định.

* Nhiệm vụ

Theo điều 43 của Luật HĐND và UBND, huyện Lương Sơn có nhiệm vụ

quyền hạn trong việc thực hiện quản lý Nhà nước. UBND huyện Lương Sơn

có nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở địa phương trong các lĩnh vực nông nghiệp,

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hóa, y tế, giáo

dục, khoa học, công nghiệp, môi trường, thể dục thể thao, báo chí, phát thanh,

truyền hình và các lĩnh vực xã hội khác, quản lý Nhà nước về đất đai và các

nguồn tài nguyên thiên nhiên, quản lý việc thực hiện tiêu chuẩn đo lường chất

lượng sản phẩm hàng hóa. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc

chấp hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của các cơ quan Nhà nước, tổ

chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân ở địa

phương. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nhiệ vụ

xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng quốc phòng toàn dân, thực hiện chế

độ nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, nhiệm vụ động viên, chính

12 |sách hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ trang nhân

dân ở địa phương, quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa

phương, quản lý hộ khẩu, hộ tịch ở địa phương, quản lý việc cư trú của người

nước ngoài ở địa phương. Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước,

tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm,

tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác nhau của công dân, chống tham

nhũng, chống buôn lậu, là hàng giả và các tệ nạn xã hội khác. Quản lý công

tác tổ chức, biên chế lao động, tiền lương, đào tạo đội ngũ viên chức Nhà

nước và cán bộ cấp xã, bảo hiểm xã hội theo sự phân cấp của Chính phủ. Tổ

chức chỉ đạo công tác thi hành án ở địa phương theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện việc thu ngân sách của địa phương theo quy định pháp luật

phối hợp với các cơ quan hưu quan để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời

các loại thuế và các khoản chi phí khác ở địa phương.

Ngoài ra, theo điều 49, 45 Luật tổ chức HĐND và UBND còn quy định

UBND thực hiện việc quản lý hành chính địa giới, xây dựng đề án phân vạch,

điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính ở địa phương đưa ra HĐND cùng cấp

thông qua để trình lên cấp trên xét. UBND huyện Lương Sơn chịu trách

nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp và UBND tỉnh Hòa Bình.

* Cơ cấu tổ chức

Căn cứ vào tình hình chổ chức chính quyền được kiện toàn nhiệm kỳ 20042009, đã bầu đủ số lượng. Theo quy định, cơ cấu tổ chức của UBND huyện

Lương Sơn tỉnh Hòa Bình gồm 8 thành viên: 01 Chủ tịch, 03 Phó chủ tịch, 04

Ủy viên.

Các phòng chuyên môn của HĐND-UBND huyện gồm 12 phòng: Văn phòng

HĐND-UBND huyện, phòng Nội vụ, phòng Tư pháp, phòng Tài chính – Kế

Hoạch, phòng Tài Nguyên và Môi Trường, phòng Lao Động – Thương Binh

và Xã Hội, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng

13 |Y Tế, Thanh tra huyện, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng

Công Thương.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND huyện Lương Sơn [xem phụ lục 03].

* Tiểu kết

Trong chương 1, tôi đã trình bày một số vấn đề lý luận về công tác quản lý và

giải quyết văn bản đến: khái niệm, nội dung, vai trò, tầm quan trọng của công

tác về quản lý và giải quyết văn bản đến. Bên cạnh đó, tôi đã trình bày khái

quát về UBND huyện Lương Sơn. Những nội dung được thể hiện trong

chương 1 sẽ giúp tôi có được cơ sở lý luận, thực tiễn để triển khai những nội

dung ở chương 2 tốt hơn.14 |Chương 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN

ĐẾN TẠI UBND HUYỆN LƯƠNG SƠN

2.1. Sự chỉ đạo của UBND huyện Lương Sơn đối với công tác quản lý và

giải quyết văn bản đến

Hoạt động của công tác văn thư là then chốt cho mọi hoạt động của cơ quan,

do đó công tác chỉ đạo công tác văn thư của UBND huyện Lương Sơn rất tích

cực, sát sao và diễn ra thường xuyên. Chánh văn phòng UBND huyện – ông

Nguyễn Văn Hoạt là người chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên công tác văn thư

của cơ quan, trưởng phòng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác văn thư của

đơn vị mình phụ trách. Chủ tịch UBND – ông Bùi Văn Tỉnh là người chịu

trách nhiệm và chỉ đạo cao nhất về công tác văn thư của cơ quan mình. Hàng

năm tại UBND huyện Lương Sơn luôn có các văn bản chỉ đạo về công tác văn

thư và cùng tạo mọi điều kiện bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác

văn thư. Cuối năm đều có chỉ đạo của cấp trên về báo cáo nội dung kiểm tra

về thống kê cơ sở và tổng hợp công tác văn thư lưu trữ.

Cụ thể, để cho tất cả mọi việc về quản lý văn bản đến đều được thực hiện theo

đúng quy định và quy trình nghiệp vụ thì cần có sự phân công trách nhiệm rõ

ràng, tùy theo cương vị và khả năng, mỗi người trong cơ quan sẽ được phụ

trách những nhiệm vụ công việc nhất định. Đối với Chánh văn phòng HĐNDUBND – ông Nguyễn Văn Hoạt, huyện phải trực tiếp xem xét toàn bộ văn

bản đến để phân phối cho các đơn vị, cá nhân và báo cáo với ông Bùi Văn

Tỉnh về những công việc quan trọng. Cán bộ phụ trách công tác tổng hợp –

ông Đặng Thế Nghĩa sẽ tổ chức giải quyết văn bản đến thuộc phạm vị và

trách nhiệm của đơn vị. Tổ chức lập hồ sơ và nộp hồ sơ của đơn vị vào lưu trữ

cơ quan theo đúng thời gian quy định. Còn đối với cán bộ văn thư – bà Bùi

15 |Thị Đào sẽ chỉ đạo, giải quyết kịp thời và chính xác những văn bản đến của

cơ quan theo yêu cầu của cơ quan lãnh đạo. Cụ thể: vào sổ, số các văn bản

đến bảo đảm đúng quy định, trình văn bản đến, đăng ký, chuyển giao văn bản

đến, giúp Chánh văn phòng theo dõi thời hạn giải quyết văn bản đến. Chịu

trách nhiệm quản lý chặt chẽ con đóng dấu vào các văn bản đúng quy định.

Lưu trữ, quản lý chặt chẽ các văn bản của cơ quan theo đúng pháp lệnh Văn

thư lưu trữ. Bảo đảm giữ gìn bí mật, an toàn văn bản. Thực hiện nghiêm túc

mọi quy định cụ thể theo quy định, quy chế công tác văn thư của cơ quan.

Nói chung, công tác văn thư nói chung và công tác quản lý văn bản và giải

quyết văn bản đến nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu được

đối với các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội, cụ thể là đối với

UBND huyện Lương Sơn. Vì vậy, cơ quan cần quan tâm làm tốt công tác này

để góp phần đẩy mạnh mọi hoạt động của cơ quan một cách tốt hơn.

2.2. Các loại văn bản đến

Các loại văn bản đến mà UBND huyện Lương Sơn nhận được gồm: Công

văn, quyết định, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản mật, giấy mời.

UBND huyện hàng ngày sẽ tiếp nhận được các loại văn bản đến từ các cấp,

các hệ thống tổ chức khác nhau. Nội dụng thể loại và tác giảUBND huyện

hàng ngày sẽ tiếp nhận được các loại văn bản đến từ các cấp, các hệ thống tổ

chức khác nhau. Nội dụng thể loại và tác giả văn bản rất đa dạng và phức tạp.

Có những văn bản chưa đựng những thông tin bí mật của lãnh đạo cấp cao

hay của các tổ chức. Vì vậy, văn bản đến phải được tở chức quản lý và giải

qút triệt để.

2.3. Tình hình quản lý văn bản đến ở UBND huyện Lương Sơn

Tất cả các văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính

và văn bản chuyên ngành (kể cả bản fax, văn bản được chuyển qua mạng và

văn bản mật) và đơn thư gửi đến cơ quan, tổ chức được gọi chung là văn bản

16 |Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN TẠI UBND HUYỆN LƯƠNG SƠN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×