Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHỦ ĐỀ 4: BIỂU DIỄN SỐ PHỨC

CHỦ ĐỀ 4: BIỂU DIỄN SỐ PHỨC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luyenthitracnghiem.vn368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục hoành

B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung

C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O

Câu 310: Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z  3  2i và B là điểm biểu diễn của số phức

z  2  3i Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục hoành.

B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung.

C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc toạ độ O .

D. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y  x .

Câu 311: Số phức z  2  3i có điểm biểu diễn là:

B.  2; 3 .A.  2;3 .C.  2; 3 .D.  2;3 .C.  2; 3 .D.  2;3 .Luyenthitracnghiem.vnD. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y  xCâu 312: Số phức z  2  3i có điểm biểu diễn là:

A.  2;3 .B.  2; 3 .Câu 313: Điểm biểu diễn số phức z  1  2i trên mặt phẳng Oxy có tọa độ là:

B.  1; 2  .A. 1; 2  .C.  2; 1 .D.  2;1 .Câu 314: Cho số phức z  6  7i . Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn là:

B.  6; 7  .A.  6;7  .Câu 316: Điểm biểu diễn của số phức z Câu 317: Số phức z D.  4;  1 .C.  3; 2  .D.  4; 1 .C.  3;  4  .D.  3; 4  .21  3i1 3

B.  ;  .

5 5A. 1; 3 .C.  3;  2  .1

là:

2  3i2 3

B.  ;  .

 13 13 A.  2;  3 .D.  6; 7  .3  4i

có điểm biểu diễn là:

23A.  ;  2  .

2

B.  3; 4  .Câu 318: Cho số phức z  3i  2 có điểm biểu diễn hình học là:Luyenthitracnghiem.vnCâu 315: Điểm biểu diễn của số phức z C.  6;7  .A. 2; 3 .B.3; 2 .C.  2;3 .D. 2;  3 .Câu 319: Cho số phức z  2016  2017i . Số phức đối của z có điểm biểu diễn là:

A.  2016; 2017  .B.  2016;  2017  .C.  2016; 2017  .D.  2016;  2017  .Câu 320: Cho số phức z  2014  2015i . Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn là:

A.  2014; 2015 .B.  2014;  2015 .C.  2014; 2015 .D.  2014;  2015 .

Trang 27https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vn368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019Câu 321: Biểu diễn về dạng z  a  bi của số phức z 

A.B. 3

4

 i.

25 25C.3

4

 i.

25 25(2  3i)(4  i)

có tọa độ là

3  2i

B.  1; 4  .

C. 1; 4  .D. 3

4

 i.

25 25Câu 322: Điểm biểu diễn số phức z 

A. 1; 4  .Câu 323: Điểm biểu diễn của số phức z 1

là:

2  3i2 3

B.  ;  .

 13 13 A.  2;  3 .D. (1; 4) .C.  3;  2  .3  4i

có tọa độ là

i 2019

B. M  3; 4 

C. M  3; 4 D.  4;  1 .Luyenthitracnghiem.vn3

4

 i.

25 25i 2016

là số phức nào?

(1  2i )2Câu 324: Điểm M biểu diễn số phức z 

A. M (4; 3 )

Câu 325: Chosố phức z 

A. z .1 i 1 i. Trong các kết luận sau kết luận nào đúng?

1 i 1 i

B. z là số thuần ảo.C. Mô đun của z bằng 1.D. z có phần thực và phần ảo đều bằng 0.Câu 326: Biểu diễn về dạng z  a  bi của số phức z 3 4

 i.

25 25B. 3 4

 i.

25 25i 2016

là số phức nào?

(1  2i )2C.3 4

 i.

25 25(2  3i)(4  i)

có tọa độ là

3  2i

B.  1; 4  .

C. 1; 4  .D. 3 4

 i.

25 25Câu 327: Điểm biểu diễn số phức z 

A. 1; 4  .D.  1; 4  .Câu 328: Điểm biểu diễn hình học của số phức z  a  ai nằm trên đường thẳng:

A. y  x .B. y  2 x .C. y   x .D. y  2 x .Câu 329: Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức

z1  1  3i , z2  1  5i , z3  4  i . Số phức với điểm biểu diễn D sao cho tứ giác ABCDlà một hình bình hành là:

A. 2  3i .B. 2  i. .C. 2  3i. .D. 3  5i. .Câu 330: Gọi z1 và z2 là các nghiệm phức của phương trình z 2  4 z  9  0 . Gọi M , N là các điểm

biểu diễn của z1 và z2 trên mặt phẳng phức. Khi đó độ dài của MN là:

A. MN  4. .B. MN  5.C. MN  2 5.D. MN  2 5.Câu 331: Gọi z1 và z2 là các nghiệm của phương trình z 2  4 z  9  0 . Gọi M , N , P lần lượt là các

điểm biểu diễn của z1 , z2 và số phức k  x  yi trên mặt phẳng phức. Khi đó tập hợp

điểm P trên mặt phẳng phức để tam giác MNP vuông tại P là:

Trang 28https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vnA.D. M  4;3Luyenthitracnghiem.vn368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019A. đường thẳng có phương trình y  x  5.

B. là đường tròn có phương trình x2  2 x  y 2  8  0.

D. là đường tròn có phương trình x2  4 x  y 2  1  0 nhưng không chứa M , N .

Câu 332: Giả sử A, B theo thứ tự là điểm biểu diễn của các số phức z1 , z2 . Khi đó độ dài của véctơ

AB bằng:B. z1  z2 .A. z1  z2 .D. z2  z1 .C. z2  z1 .Câu 333: Biết z  i  1  i  z , tập hợp điểm biểu diễn số phức z có phương trinh

A. x2   y 2  2 y  1  0 . B. x2  y 2  2 y  1  0 .

C. x2  y 2  2 y  1  0 . D. x2 y 2  2 y  1  0 .Luyenthitracnghiem.vnC. là đường tròn có phương trình x2  2 x  y 2  8  0, nhưng không chứa M , N .Câu 334: Tập hợp điểm biểu diễn số phức z , biết 3zi  4  2 là

A. điểm.B. đường thẳng.C. đường tròn.D. elip.Câu 335: Trong mặt phẳng phức cho ABC vuông tại C . Biết rằng A , B lần lượt biểu diễn các

số phức z1  2  2i , z2  2  4i . Khi đó, C biểu diễn số phức:

B. z  2  2i .A. z  2  4i .D. z  2  2i .C. z  2  4i .Câu 336: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện

số phức zi   2  i   2 là:

B.  x  1   y  2   9 .A. 3x  4 y  2  0 .222D. x  2 y  1  0 .Câu 337: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn

z  1  1  i  z là:A. Đường tròn có tâm I (0; 1) , bán kính r  2

B. Đường tròn có tâm I (0;1) , bán kính r  2

C. Đường tròn có tâm I (1;0) , bán kính r  2

D. Đường tròn có tâm I (1;0) , bán kính r  2

Câu 338: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn 2  z  i  z

là:

A. Đường thẳng có phương trình 4 x  2 y  3  0

B. Đường thẳng có phương trình 4 x  2 y  3  0

C. Đường thẳng có phương trình 4 x  2 y  3  0

D. Đường thẳng có phương trình 4 x  2 y  3  0

Câu 339: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho số phức z  x  yi  x, y  các điểm biểu diễnz và zđối xứng nhau qua

Trang 29https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vnC.  x  1   y  2   4 .2Luyenthitracnghiem.vnA. trục Ox .368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019B. trục Oy .C. gốc tọa độ O .D.đườngthẳngy  x.

, nằm trên đường thẳng có phươngtrình là:

A. x  7 .B. y  7 .C. y  x .Câu 341: Điểm biểu diễn của các số phức z  m  mi với mD. y  x  7 ., nằm trên đường thẳng có phươngtrình là:

A. y  2 x .C. y  3x .B. y  x .D. y  4 x .Câu 342: Điểm biểu diễn của các số phức z  n  ni với n  , nằm trên đường thẳng có phương

trình là:

A. y  2 x .B. y  2 x .Câu 343: Cho số phức z  a  a2i với a C. y  x .Luyenthitracnghiem.vnCâu 340: Điểm biểu diễn của các số phức z  7  bi với b D. y   x .. Khi đó điểm biểu diễn của số phức liên hợp của znằm trên:

A. Đường thẳng y  2 x .

C. Parabol y  x 2 .B. Đường thẳng y   x  1 .D. Parabol y   x 2 .Câu 344: Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thỏa mãn điều kiện z  i  1

là:

A. Một đường thẳng. B. Một đường tròn. C. Một đoạn thẳng. D. Một hình vng.

Câu 345: Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thỏa mãn điều kiện

A. Một đường thẳng B. Một đường trònC. Một đoạn thẳngD. Một hình vngCâu 346: Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z 2 là một

số thực âm là:

A. Trục hoành (trừ gốc tọa độ O ).B. Đường thẳng y  x (trừ gốc tọa độ O ).C. Trục tung (trừ gốc tọa độ O ).D. Đường thẳng y   x (trừ gốc tọa độ O).

Câu 347: Giảsử M là điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z . Tập hợp các điểm M thoả

mãn điều kiện sau đây: z  1  i  2 là một đường tròn:

A. Có tâm  1;  1 và bán kính là 2.B. Có tâm 1;  1 và bán kính làC. Có tâm  1;1 và bán kính là 2.D. Có tâm 1;  1 và bán kính là 2.2.Câu 348: Giả sử M  z  là điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z . Tập hợp các điểm M  z 

thoả mãn điều kiện sau đây: 2  z  1  i là một đường thẳng có phương trình là:

A. 4 x  2 y  3  0 .B. 4 x  2 y  3  0 .C. 4 x  2 y  3  0 .D. 2 x  y  2  0 .Câu 349: Tập hợp các điểm nằm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thoả mãn điều

kiện sau đây: z  z  3  4 là hai đường thẳng:

Trang 30https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vnz  1  2i  4 là:Luyenthitracnghiem.vn1

7

và x   .

2

2

7

1

D. x   và x  .

2

2B. x  Câu 350: Tập hợp các điểm nằm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thoả mãn điều

kiện sau đây: z  z  1  i  2 là hai đường thẳng:

A. y 1 3

1 3

và y 

.

2

2B. y 1  3

1 3

và y 

.

2

2C. y 1 3

1 3

và y  

.

2

2D. y 1  3

1 3

và y  

.

2

2Câu 351: Cho số phức z  x  y.i ( x, y  ) . Tập hợp các điểm biểu diễn của z sao choz i

là một

z iLuyenthitracnghiem.vn1

7

và x   .

2

2

1

7

C. x  và x  .

2

2A. x 368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019số thực âm là:

A. Các điểm trên trục tung với 1  y  1 .B. Các điểm trên trục hoành với 1  x  1 . x  1

C. Các điểm trên trục hoành với 

.

x  1 y  1

D. Các điểm trên trục tung với 

.

y 1Câu 352: Gọi M , N , P lần lượt là các điểm biểu diễn cho các số phức z1  1  5i , z2  3  i , z  6 .M , N , P là 3 đỉnh của tam giác có tính chất:

A. Vng.B. Vuông cân.C. Cân.D. Đều.z  7  3i , z2  8  4i ,

Câu 353: Gọi A, B, C, D lần lượt là các điểm biểu diễn cho các số phức 1A. là hình vng.B. là hình thoi.C. là hình chữ nhật.D. là hình bình hành.Câu 354: Gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn cho các số phức z1  1  3i; z2  3  2i; z3  4  i

. Chọn kết luận sai:

A. Tam giác ABC vuông cân.B. Tam giác ABC cân.C. Tam giác ABC vuông.D. Tam giác ABC đều.Câu 355: Tập hợp các điểm M biểu diễn cho số phức z thoả mãn z  i  z  i  4 có dạng là

A.x2 y 2 1.

4 3B.x2 y 2 1.

16 9C.x2 y 2 1.

16 9D.x2 y 2 1.

4 3Câu 356: Gọi A, B, C lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức z1  3  2i, z2  2  3i, z3  5  4i . Chu

vi của tam giác ABC là :

A.26  2 2  58 . B.26  2  58 .C.22  2 2  56 . D.22  2  58 .

Trang 31https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vnz3  1  5i , z4  2i . Tứ giác ABCD làLuyenthitracnghiem.vn368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019Câu 357: Cho các điểm A, B, C trong mặt phẳng phức theo thứ tự được biểu diễn bởi các số:1  i; 2  4i;6  5i . Tìm số phức biểu diễn điểm D sao cho tứ giác ABDC là hình bình

hành:

B. 5  2i .C. 3 .D. 3  8i .Câu 358: Cho A, B, M lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức 4; 4i; x  3i . Với giá trị thực

nào của x thì A, B, M thẳng hàng :

A. x  1 .B. x  2 .C. x  1 .D. x  2 .Câu 359: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A biểu diễn số phức z1  1  2i , B là điểm thuộc đường

thẳng y  2 sao cho tam giác OAB cân tại O . B biểu diễn số phức nào sau đây:

A. z  1  2i .B. z  2  i .C. z  1  2i .D. z  1  2i .Luyenthitracnghiem.vnA. 7  8i .2

Câu 360: Cho số phức z thỏa mãn z là số ảo. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z làA. đường tròn.B. đường thẳng.C. elip.D. parabol.Câu 361: Cho các số phức z1  1  3i; z2  2 +2i; z3  1  i được biểu diễn lần lượt bởi các điểmA, B, C trên mặt phẳng. Gọi M là điểm thỏa mãn: AM  AB  AC . Khi đó điểm M

biểu diễn số phức:

B. z  2 .C. z  2 .D. z  6i .Câu 362: Tromg mặt phẳng phức cho hai điểm A  4;0  , B  0; 3 . Điểm C thỏa mãn:

OC  OA  OB . Khi đó điểm C biểu diễn số phức:A. z  4  3i .B. z  3  4i .C. z  3  4i .D. z  4  3i .Câu 363: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiệnz   3  4i   2 là:

A. x  5 .B.  x  3   y  4   4 .C. y  2 .D. x 2  y 2  4 .22Câu 364: Cho A, B, C là ba điểm trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số:1  i; 1  i; 2i . Tính AB.BC .

A. – 7.B. 5.C. – 2.D. – 6.Câu 365: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tập hợp điểm M biểu diễn số phức  thỏa mãn điều

kiện   1  2i  z  3 , biết z là số phức thỏa mãn z  2  5 .

Trang 32https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vnA. z  6i .Luyenthitracnghiem.vn368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019A.  x  1   y  4   125 .B.  x  5   y  4   125 .C.  x  1   y  2   125 .D. x  2 .2222z1 và z2 là các nghiệmcủa phương trình z 2  4 z  9  0 . Gọi M , N là các điểm biểudiễn củaz1 và z2 trên mặt phẳng phức. Khi đó độ dài của MN là:A. MN  4 .B. MN  5 .C. MN  2 5 .D. MN  2 5 .Câu 367: Gọi2z1 và z2 là các nghiệmcủa phương trình z 2  2 z  10  0 . Gọi M , N , P lần lượt là cácđiểm biểu diễn củaz1 , z2 và số phức k  x  iy trên mặt phẳng phức. Để tam giác MNPđều thì số phức k là:

A. k  1  27 hay k  1  27 .B. k  1  27i hay k  1  27i .C. k  27  i hay k  27  i .D. k  27  i hay k   27  i .Luyenthitracnghiem.vnCâu 366: Gọi2Luyenthitracnghiem.vn

Trang 33https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vn368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019BẢNG ĐÁP ÁN

3

D

23

A

43

A

63

A

83

D

103

D

123

C

143

C

163

A

183

D

203

A

223

A4

B

24

B

44

A

64

D

84

B

104

C

124

A

144

C

164

B

184

D

204

C

224

D5

A

25

D

45

B

65

D

85

A

105

B

125

C

145

A

165

C

185

A

205

C

225

B6

B

26

D

46

A

66

B

86

C

106

C

126

B

146

A

166

A

186

B

206

B

226

B7

C

27

D

47

B

67

B

87

A

107

C

127

D

147

A

167

A

187

B

207

C

227

A8

A

28

D

48

C

68

B

88

A

108

A

128

B

148

A

168

B

188

C

208

B

228

A9

B

29

B

49

B

69

C

89

A

109

A

129

C

149

D

169

A

189

A

209

B

229

A10

B

30

B

50

C

70

D

90

A

110

B

130

D

150

C

170

A

190

D

210

A

230

A11

C

31

A

51

A

71

C

91

A

111

C

131

D

151

A

171

D

191

B

211

D

231

A12

A

32

B

52

D

72

D

92

C

112

A

132

A

152

C

172

D

192

B

212

A

232

A13

C

33

C

53

D

73

D

93

B

113

A

133

B

153

A

173

A

193

D

213

C

233

A14

A

34

B

54

A

74

C

94

A

114

A

134

B

154

B

174

D

194

A

214

A

234

B15

D

35

A

55

C

75

D

95

B

115

B

135

A

155

A

175

B

195

D

215

B

235

A16

B

36

B

56

B

76

C

96

D

116

A

136

A

156

B

176

B

196

A

216

D

236

C17

B

37

C

57

A

77

C

97

C

117

B

137

A

157

C

177

B

197

C

217

A

237

D18

C

38

D

58

D

78

A

98

A

118

B

138

C

158

D

178

B

198

B

218

B

238

A19

B

39

A

59

C

79

B

99

A

119

C

139

B

159

C

179

B

199

C

219

B

239

A20

C

40

B

60

B

80

A

100

B

120

A

140

C

160

C

180

B

200

B

220

A

240

A241 242 243 2244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

AAAADBAAAAAABADADACD261 262 263 264 265 266

D A B C B C

281 282 283 284 285 286

A B A C D A267

A

287

A268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

D C A A A A B A D D B B C

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

D C A C C C B C C A B D A301

C

321

D

341

B

361

A307

A

327

B

347

A

367

A308

B

328

A

348

A302

B

322

B

342

D

362

A303

D

323

B

343

C

363

B304

A

324

D

344

B

364

D305

A

325

D

345

B

365

A306

A

326

B

346

A

366

D309

B

329

A

349

A310

D

330

D

350

A311

A

331

D

351

A312

C

332

C

352

A313

A

333

C

353

A314

B

334

C

354

D315

B

335

C

355

A316

B

336

C

356

A317

A

337

D

357

A318

A

338

A

358

C319

C

339

A

359

A320

B

340

A

360

BTrang 34https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vn2

D

22

B

42

D

62

A

82

A

102

B

122

D

142

D

162

B

182

A

202

C

222

BLuyenthitracnghiem.vn1

D

21

C

41

A

61

B

81

C

101

D

121

B

141

A

161

A

181

A

201

B

221

BLuyenthitracnghiem.vn368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019PHẦN LỜI GIẢI

CHỦ ĐỀ 1: SỐ PHỨC

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. Số phức z  a  bi được biểu diễn bằng điểm M  a; b  trong mặt phẳng phức Oxy .a 2  b2 .B. Số phức z  a  bi có mơđun làa  0

C. Số phức z  a  bi  0  

.

b  0

D. Số phức z  a  bi có số phức đối z  a  bi.

Lời giảiLuyenthitracnghiem.vnCâu 1:Chọn D

Ta có: z  a  bi  z  a  bi

Câu 2:Cho số phức z  a  bi . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. z  z  2bi.B. z  z  2a.C. z.z  a 2  b2 .D. z 2  z .

2Lời giải

Chọn D

Ta có: z  a  bi  z 2  a 2  b2  2abi  z 2 

Câu 3:a2 b2    2ab   a 2  b 2  z2D. z  a  bi.Luyenthitracnghiem.vnSố phức liên hợp của số phức z  a  bi là số phức:

A. z  a  bi.

B. z  b  ai.

C. z  a  bi.2Lời giải

Chọn D

Ta có: z  a  bi  z  a  bi

Câu 4:Cho số phức z  a  bi . Số phức z 2 có phần thực là :

A. a 2  b2 .B. a 2  b2 .C. a  b.D. a  b.Lời giải

Chọn b.

Ta có: z  a  bi  z 2  a2  b2  2abi  Phần thực là a 2  b2 .

Câu 5:Phần thực và phần ảo của số phức z  1  2i

A. 1 và 2.B. 2 và 1.C. 1 và 2i.D. 1 và i .Lời giải

Chọn A

Ta có: z  1  2i  Phần thực là 1 và phần ảo là 2

Câu 6:Phần thực và phần ảo của số phức: z  1  3i

A. 1 và 3.B. 1 và 3 .C. 1 và 3i.D. 3 và 1.Lời giải

Trang 35https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vn368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019Chọn B

Ta có: z  1  3i  Phần thực là 1 và phần ảo là 3

Câu 7:D.b

a  b2Luyenthitracnghiem.vnCho số phức z  a  bi  0 . Số phức z 1 có phần thực là:

a

A. a  b.

B. a  b.

C. 2

.

a  b22Lời giải

Chọn C

Ta có: z  a  bi  z 1   a  bi  

1Câu 8:1

a

b

 2 2 2 2i

a  bi a  b a  bCho số phức z  1  3i. Số phức z 2 có phần thực là

A. 8.B. 10.C. 8 + 6i.D. 8 + 6i.Lời giải

Chọn A

Ta có: z  1  3i  z 2  1  3i   8  6i

2Câu 9:Phần thực của số phức z 

A.16

.

17B.3  4i

bằng

4i3

.

4C. 13

.

173

D.  .

4Lời giải

Chọn A3  4i  3  4i  4  i  16 13  i

4i

17

17 17Luyenthitracnghiem.vnTa có: z Câu 10: Số phức z thỏa mãn z  2 z  z  2  6i có phần thực là

A. 6.B.2

.

5C. 1.D.3

.

4Lời giải

Chọn B

Gọi z  x  yi,  x, y Ta có: z  2 z  z  2  6i  x  yi  2  x  yi  x  yi   2  6i

25 x  2

x 

 5 x  yi  2  6i  



5

 y  6 y  6Câu 11: Phần thực của số phức 1  i   2  i  z  8  i  1  2i  z là

2A. 6.B. 3.C. 2.D. 1.Lời giải

Chọn C

Trang 36https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Luyenthitracnghiem.vn368 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC- 2018-2019Ta có: 1  i   2  i  z  8  i  1  2i  z  2i  2  i  z  8  i  1  2i  z

2 2  4i  z  1  2i  z  8  i  1  2i  z  8  i  z Luyenthitracnghiem.vn1  2i 

z

 3  i  2  i 8i

 2  3i

1  2i2Câu 12: Phần ảo của số phức

A. 1

.

10B. 7

.

10C. i

.

10D.7

.

10Lời giải

Chọn A1  2i   3  4i   7  1 i

Ta có: z 

10 10

 3  i  2  i  5  5i

2Câu 13: Tính z   2i  1 3  i  6  i 

A. 1 .C. 1  43i .B. 43i .D. 1  43i .Lời giải

Chọn CTa có: z   2i  1 3  i  6  i   1  43i

Câu 14: Tìm phần thực của số phức z 

9

.

10B. 9

.

10C. 7i

.

10D. 7

.

10Luyenthitracnghiem.vnA.2  3i

1  i  2  i Lời giải

Chọn A

Ta có: z 2  3i

2  3i 9 7  i

1  i  2  i  3  i 10 10Câu 15: Phần thực và ảo của số phức z 

A. 3;1 .2i 1  3i 1  i 2lần lượt là:

C. 3; 1 .B. 1;3 .D. 1; 3 .Lời giải

Chọn D

Ta có: z 2i 1  3i 1  i 26  2i

 1  3i  Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3

2iCâu 16: Phần thực của số phức z 

A.2

.

3B.3  i 3  2i

2  i 1 i1

C.  .

23

.

23

D.  .

2Lời giải

Trang 37https://www.facebook.com/www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHỦ ĐỀ 4: BIỂU DIỄN SỐ PHỨC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×