Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tăng cường công tác quản lý công tác thanh quyết toán công trình

Tăng cường công tác quản lý công tác thanh quyết toán công trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý chi phí các dự án đầu

tư xây dựng cơng trình nói chung, dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng

nói riêng đang là một đòi hỏi cấp thiết của công tác quản lý Nhà nước về đầu tư

xây dựng, hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng là một hoạt động quản lý

còn phức tạp gồm nhiều nội dung, công việc quản lý khác nhau và có liên quan

tới nhiều chủ thể, nhiều bên tham gia, được ràng buộc bởi nhiều quy định của

Nhà nước, ngành, địa phương. Trong khi đó trình độ, năng lực quản lý dự án nói

chung, của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng nói riêng

cũng còn hạn chế một phần. Với mức kiến thức đã nắm bắt được, tiểu luận này:

- Đã hệ thống hóa và hồn thiện cơ sở lý luận về quản lý dự án, quản lý

chi phí dự án đầu tư xây dựng.

- Đã phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý chi phí đầu tư xây

dựng cơng trình giao thơng, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, yếu kém cần phải

khắc phục.

- Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường cơng tác quản

lý chi phí đầu tư và xây dựng cơng trình giao thơng.

2. Kiến nghị

Do thời gian nghiên cứu và làm tiểu luận có hạn và trình độ của bản thân

còn nhiều hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm và tài liệu tham khảo nên thiếu sót

và khuyết điểm là điều khơng thể tránh khỏi. Vì vậy, rất mong nhận được sự góp

ý, chỉ bảo của của các thầy Chính để tiểu luận được hồn thiện hơn, đó chính là

sự giúp đỡ q báu mà tơi mong muốn nhất để cố gắng hồn thiện hơn trong

q trình nghiên cứu và cơng tác sau này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật đầu tư số số 67/2014/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2014.

- Luật đầu tư công số số 49/2014/QH13 của Quốc hội ngày 18/6/2014.

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

- Nghị định số 46/2015/NĐ - CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về

Quản lý chất lượng và bảo trì cơng trình xây dựng.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư

xây dựng.

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu

tư xây dựng cơng trình.

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ: Qui

định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ: Qui

Họ và tên: Thanh Dương

15định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản

lý đầu tư phát triển đơ thị.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ: Quy

định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc

công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình.

- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng: Công

bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng

hướng dẫn xác định đơn giá nhân cơng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh

và Xã hội: Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước.

- Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định

đơn giá nhân cơng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch

và Đầu tư: Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp.

- Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

- Thơng tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011về việc quy định về phê

duyệt quyết tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

- Đơn giá xây dựng ban hành kèm theo "Định mức dự tốn xây dựng

cơng trình - Phần xây dựng" được cơng bố tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày

16/8/2007 của Bộ xây dựng.

- Đơn giá lắp đặt thiết bị ban hành kèm theo "Định mức dự tốn xây

dựng cơng trình - Phần lắp đặt" được công bố tại văn bản số 1777/BXD-VP

ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng.

- Đơn giá khảo sát ban hành kèm theo "Định mức dự tốn khảo sát xây

dựng." được cơng bố tại văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây

dựng.

NGƯỜI VIẾT TIỂU LUẬNHọ và tên: Thanh Dương

16DƯƠNG THANH ĐIỀNHọ và tên: Thanh Dương

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tăng cường công tác quản lý công tác thanh quyết toán công trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×