Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC B: SOFTWARE CODE

PHỤ LỤC B: SOFTWARE CODE

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018output_bit(CHUONG,1);

DaCanhBao=0;

}

if(RESET==0)

{

while(RESET==0);

TrangThai=0;

output_bit(CHUONG,0);

}

}

}

}39Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018#define _lcd_h_

#include 

#use delay(clock=4000000)

void lcd_init(void);             // Ham dung de khoi dong C.LCD.

byte lcd_read_byte(void);         // Ham xu ly doc thong tin (dang

8 bit) tu thong tin dang 4 bit tu C.LCD.

byte lcd_read_nibble(void);                 // Ham doc thong tin (dang 4

bit / nibble) tu C.LCD.

void lcd_send_byte(byte address, byte n);     // Ham gui thong tin

(byte) toi C.LCD tai dia chi (address).

void lcd_send_nibble(byte n);      // Ham gui thong tin (dang 4 bit

/ nibble) sang C.LCD.

void lcd_gotoxy(byte x, byte y);   // Ham thiet lap vi tri ghi tren

C.LCD.

char lcd_getc(byte x, byte y);      // Ham tra ve ky tu tai vi tri

(x,y) tren C.LCD.

void lcd_putc(char c);            // Ham se hien thi ky tu c tai vi

tri ke tiep tren C.LCD.

// Khai bao bien.

// Dinh nghia cac thong so.

#define LCD_RS_PIN                 PIN_D1     // Cac ket noi C.LCD voi vi

dieu khien.

#define LCD_RW_PIN         PIN_D2

#define LCD_ENABLE_PIN     PIN_D3

#define LCD_DATA4          PIN_D4

#define LCD_DATA5          PIN_D5

#define LCD_DATA6          PIN_D6

#define LCD_DATA7          PIN_D7 

#define lcd_output_enable(x)     output_bit(LCD_ENABLE_PIN, x)     //

Lenh dieu khien chan LCD_ENABLE_PIN.

#define lcd_enable_tris()   output_drive(LCD_ENABLE_PIN)40Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018#define lcd_output_rs(x)   output_bit(LCD_RS_PIN, x)   // Lenh dieu

khien chan LCD_RS_PIN.

#define lcd_rs_tris()      output_drive(LCD_RS_PIN)

#define lcd_output_rw(x)   output_bit(LCD_RW_PIN, x)   // Lenh dieu

khien chan LCD_RW_PIN

#define lcd_rw_tris()      output_drive(LCD_RW_PIN)

#define lcd_line_one   0x00    // Dia chi RAM C.LCD cho hang thu 1.

#define lcd_line_two   0x40    // Dia chi RAM C.LCD cho hang thu 2.

#define lcd_line_three   0x14

#define lcd_line_four   0x54

#define   LCD_TYPE   0x02                       //   Thong   tin   cau   hinh   C.LCD:

0x00=5x7, 0x01=5x10, 0x02=2 lines

// Dinh nghia cac hang so.

byte   const   LCD_INIT_STRING[4]   =   {0x28   |   (LCD_TYPE   <<   2),   0x0C,

0x01, 0x06};

            // Cac byte nay can thiet de gui toi C.LCD, dung de khoi

dong cau hinh hoat dong cho C.LCD.

      // Byte 1: 0x20 | (LCD_TYPE << 2) ­ So bit du lieu giao tiep

(DL), so dong hien thi (N), kieu ky tu (F).

      //         0 0 1 DL N F x x (DL: Data Length, N: Number Line,

F: Font).

         // Truong hop 1: 0x20 ­ 4 bit / 1 dong / 5 x 7.

         // Truong hop 2: 0x24 ­ 4 bit / 1 dong / 5 x 10.

         // Truong hop 3: 0x28 ­ 4 bit / 2 dong / 5 x 7.

      // Byte 2: 0x0C ­ Dieu khien hien thi (Bat hien thi, tat con

tro, tat nhap nhay con tro).

      //         0 0 0 0 1 D C B (D: Display, C: Cursor, B: Blink).

      // Byte 3: 0x01 ­ Xoa hien thi va tra con tro ve dau dong.41Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018          // Byte 4: 0x06 ­ Dat che do dau vao (Che do tang dia chi,

tat dich chuyen hien thi).

       //         0 0 0 0 0 1 I/D S (I/D: Increment/Decrement, S:

Shift).

      // Byte 5: .... ­ Doi con tro / hien thi.

           //                 0 0 0 1 S/C R/L x x (S/C: Screen/Cursor, R/L:

Right/Left).

// ***************************************************

void lcd_init(void)    // Ham dung de khoi dong C.LCD.

{

// Khai bao bien.

byte i;

// Dinh nghia ham.

output_drive(LCD_DATA4);     // Thiet lap chan port (Data) o che do

ngo ra.

output_drive(LCD_DATA5);

output_drive(LCD_DATA6);

output_drive(LCD_DATA7);

lcd_enable_tris();         // Thiet lap chan port (Control: EN, RS,

RW) o che do ngo ra.

lcd_rs_tris();

lcd_rw_tris();

lcd_output_rs(0);         // RS = 0 ­ Databus = Bus lenh.

lcd_output_rw(0);         // RW = 0 ­ Ghi thong tin vao C.LCD.

lcd_output_enable(0);      // EN = 0 ­ Cam truy xuat C.LCD.

delay_ms(15);       //   Tao   thoi   gian   tre   15ms   (Thoi   gian   de   LCD   tu

reset khi moi duoc cap nguon).42Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018for(i=1;i<=3;i++)         // Doan lenh khoi dong C.LCD o che do 8

bit duoc thuc hien 3 lan lien tiep

     {                                   // tai thoi diem ban dau (de dam bao cho

C.LCD hoat dong on dinh trong 

     lcd_send_nibble(0x03);      // truong hop khi cung cap nguon cho

C.LCD ma dien ap nguon tang len cham).

   delay_ms(5);         // RS = 0, RW = 0, D7 ­ D4 = 0011 (0x03) ­>

DL = 1 (8 bit).

   }                  // Do co BF (Busy Flag) chua kiem tra duoc

trong thoi diem nay, nen phai 

                     // thuc hien 3 lan (xem luu do khoi dong C.LCD

cua nha san xuat).

lcd_send_nibble(0x02);      // Doan lenh khoi dong C.LCD o che do 4

bit. Tu luc nay thi 4 bit cao duoc ghi

                     // ra truoc tien, sau do la 4 bit thap.

                     // RS = 0, RW = 0, D7 ­ D4 = 0010 (0x02) ­> DL

= 0 (4 bit).

                     // Co BF (Busy Flag) co the bat dau kiem tra

duoc tu luc nay.

for(i=0;i<=3;i++)

     lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);     // Goi ham truyen thong

tin (lenh) sang C.LCD.

}                                 // Lenh: Thiet lap cau hinh hoat

dong cho C.LCD.

// ***************************************************

byte lcd_read_byte(void)   // Ham xu ly doc thong tin (dang 8 bit)

tu thong tin dang 4 bit tu C.LCD.

{

// Khai bao bien.43Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018byte low,high;

// Dinh nghia ham.

output_float(LCD_DATA4);   // Thiet lap chan port o che do ngo vao.

output_float(LCD_DATA5);

output_float(LCD_DATA6);

output_float(LCD_DATA7);

lcd_output_rw(1);         // RW = 1 ­ Doc thong tin tu C.LCD.

                                   // Tien hanh doc 4 bit cao cua thong tin tu

C.LCD.

delay_cycles(1);         // Tao tre 1 chu ky (t=1us voi fosc=4MHz).

lcd_output_enable(1);      // EN = 1 ­ Cho phep truy xuat C.LCD.

delay_cycles(1);         // Tao tre 1 chu ky (t=1us voi fosc=4MHz).

high = lcd_read_nibble();   // Cat tam 4 bit du lieu (4 bit cao).

lcd_output_enable(0);      // EN = 0 ­ Cam truy xuat C.LCD.

                                   // Tien hanh doc 4 bit thap cua thong tin tu

C.LCD.

delay_cycles(1);         // Tao tre 1 chu ky (t=1us voi fosc=4MHz).

lcd_output_enable(1);      // EN = 1 ­ Cho phep truy xuat C.LCD.

delay_cycles(1);         // Tao tre 1 chu ky (t=1us voi fosc=4MHz).

low = lcd_read_nibble();   // Cat tam 4 bit du lieu (4 bit thap).

lcd_output_enable(0);      // EN = 0 ­ Cam truy xuat C.LCD.

output_drive(LCD_DATA4);   // Thiet lap chan port o che do ngo ra.

output_drive(LCD_DATA5);

output_drive(LCD_DATA6);

output_drive(LCD_DATA7);

return((high<<4) | low);   // Tra ve ket qua du lieu (dang 8 bit).

}

// ***************************************************44Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018byte   lcd_read_nibble(void)       //   Ham   doc   thong   tin   (dang   4   bit   /

nibble) tu C.LCD.

{

// Khai bao bien.

byte n = 0x00;   // Mac dinh gia tri ban dau cho noi chua se thong

tin.

// Dinh nghia ham.

n |= input(LCD_DATA4);                 // Doc lan luot cac bit tu bus du

lieu.

n |= input(LCD_DATA5) << 1;

n |= input(LCD_DATA6) << 2;

n |= input(LCD_DATA7) << 3;

return(n);   // Tra ve ket qua doc duoc (data = 0000 xxxx).

}

// ***************************************************

void   lcd_send_byte(byte   address,   byte   n)       //   Ham   gui   thong   tin

(byte) toi C.LCD tai dia chi (address).

{                                 // address = 0: Lenh / 1: Du

lieu.

                                 // byte = Thong tin can gui (8

bit).

// Khai bao bien.

// Dinh nghia ham.  

lcd_output_rs(0);      // RS = 0 ­ Databus = Bus lenh.

while(bit_test(lcd_read_byte(),7));     // Cho Busy Flag = 0 (C.LCD

da xu ly xong).

lcd_output_rs(address);     // RS = address ­ Databus = Bus lenh/du

lieu.

delay_cycles(1);      // Tao tre 1 chu ky (t=1us voi fosc=4MHz).45Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018lcd_output_rw(0);      // RW = 0 ­ Ghi thong tin vao C.LCD.

delay_cycles(1);      // Tao tre 1 chu ky (t=1us voi fosc=4MHz).

lcd_output_enable(0);   // EN = 0 ­ Cam truy xuat C.LCD.

lcd_send_nibble(n >> 4);   // Goi ham truyen 4 bit cao sang C.LCD.

lcd_send_nibble(n   &   0x0F);       //   Goi   ham   truyen   4   bit   thap   sang

C.LCD.

}

// ***************************************************

void lcd_send_nibble(byte n)     // Ham gui thong tin (dang 4 bit /

nibble) sang C.LCD.

{                        // n = Thong tin can gui. 4 bit can gui

phai nam vi tri 4 bit thap.

// Khai bao bien.

// Dinh nghia ham. 

output_bit(LCD_DATA4, bit_test(n, 0));     // Xuat lan luot cac bit

len bus du lieu.

output_bit(LCD_DATA5, bit_test(n, 1));

output_bit(LCD_DATA6, bit_test(n, 2));

output_bit(LCD_DATA7, bit_test(n, 3));

    

delay_cycles(1);      // Tao tre 1 chu ky (t=1us voi fosc=4MHz).

lcd_output_enable(1);   // Tao xung ghi thong tin vao C.LCD.

delay_us(2);         // Tao tre 2 chu ky (t=2us voi fosc=4MHz).

lcd_output_enable(0);   // Tao xung ghi thong tin vao LCD ­ EN = 1­

>0 (High to Low).

}

// ***************************************************

void lcd_gotoxy(byte x, byte y)   // Ham thiet lap vi tri ghi tren

C.LCD (Goc tren ben trai co toa do la 1,1).46Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018{

// Khai bao bien.

byte address;

// Dinh nghia ham.  

if(y==1)               // Kiem tra vi tri truy xuat thuoc hang 2.

   address=lcd_line_one;      // Nap dia chi RAM cua hang 2. 

else if(y==2)      // Neu vi tri truy xuat thuoc hang 1.

   address=lcd_line_two;      // Nap dia chi RAM cua hang 1.

else if(y==3)

   address=lcd_line_three;     

else if(y==4)

   address=lcd_line_four;   

address+=x­1;               // Ghep dia chi cot vao dia chi tong

quat (address). address = address + (x­1).      

                         // Ta qui uoc: Goc tren ben trai co toa do

la 1,1 ­> Cot dau tien la Cot 1

                        // (x­1) vi C.LCD qui uoc cot dau tien co

dia chi la 0.

lcd_send_byte(0,0x80|address);   // Goi ham truyen thong tin (lenh)

sang C.LCD.

}                        // Lenh: Thiet lap dia chi DDRAM cua C.LCD

(addresss).   

// ***************************************************

char   lcd_getc(byte   x,   byte   y)       //   Ham   tra   ve   ky   tu   tai   vi   tri

(x,y) tren C.LCD.

{

// Khai bao bien.

char value;

// Dinh nghia ham.  

lcd_gotoxy(x,y);            // Xac dinh toa do C.LCD can truy xuat.47Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018while(bit_test(lcd_read_byte(),7));     // Cho Busy Flag = 0 (C.LCD

da xu ly xong).

lcd_output_rs(1);         // RS = 1 ­ Databus = Bus du lieu.

value = lcd_read_byte();   // Doc ve tu C.LCD.

lcd_output_rs(0);         // RS = 0 ­ Databus = Bus lenh.

return(value);      // Tra ve ma ky tu tai toa do yeu cau.

}

// ***************************************************

void lcd_putc(char c)     // Ham se hien thi ky tu c tai vi tri ke

tiep tren C.LCD.

{

// Khai bao bien.

// Dinh nghia ham. 

switch (c)

   {

   case '\f':     // Chuc nang xoa hien thi.

       lcd_send_byte(0,0x01);   // Goi ham truyen thong tin (lenh)

sang C.LCD.

           delay_ms(2);                 // Lenh: Xoa hien thi tren man hinh

C.LCD (0x01).

      break;

   case '\n':       // Chuc nang bat dau hang thu 2.

      lcd_gotoxy(1,0x02);     // Goi ham truyen thong tin (du lieu)

sang C.LCD.   

      break;

    case '\b':       // Chuc nang lui ve 1 vi tri.

      lcd_send_byte(0,0x10);    // Goi ham truyen thong tin (lenh)

sang C.LCD. 

      break;               // Lenh: Doi con tro sang trai (0x10).48Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018   default:       // Chuc nang hien thi ky tu c tai vi tri ke tiep

tren C.LCD.

      lcd_send_byte(1,c);     // Goi ham truyen thong tin (du lieu)

sang C.LCD.

      break;

   }

}     #include <16F877A.h>

#device ADC=16

#FUSES HS

#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer

#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset

#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16)

or B5(PIC18) used for I/O

#use delay(crystal=20M)

#include 

//khai bao ket noi tai dieu khien

#define CHUONG    PIN_B1

//khai bao ket noi nut nhan

#define RESET     input(PIN_C0)

//khai bao ket noi cam bien PIR

#define PIR1   input(PIN_A1)

#define PIR2   input(PIN_A2)

 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC B: SOFTWARE CODE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×