Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 1: Tổng quan

Phần 1: Tổng quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

2: Quy trình điều chế NiO/-Al2O33: Các phương pháp phân tích

- Nghiên cứu định tính pha tinh thể bằng nhiễu xạ Rơnghen

(XRD)

- Hiển vi điện tử quét (SEM)

- Phương pháp xác định bề mặt riêng và đặc trưng mao quản bằng

phương pháp BET

- Phương pháp phân tích nhiệt (TGA)Phần 2: Kết quả

1: Kết quả phân tích nhiệt mẫu Boehmite2. Phân tích cấu trúc của -Al2O3 bằng

phương pháp XRDBoehmite nung ở 450ºCBoehmite nung ở 550ºCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 1: Tổng quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×