Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 8 HẠCH TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỨ YÊU

Chương 8 HẠCH TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỨ YÊU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo irình LÝTHÚYẾT HẠCH ro ÁNJf ặtỀ ỊÁ N- Đối với các doanh nghiệp kinh đoanh vật tư, hàng hoá:

Quá trình kinh doanh &ồm 2 giai đoạn là giai đoạn cung cấp (thu

mua) và giai đoạn tiôu thụ.

- Đối với các đơn vị kinh doanh tiền tệ (các tổ chức tín dụng

tổ chức tài chính, ngân hàng): Q trình kinh doanh có thể chia làm

2 giai đoạn là giai đoạn cung cấp (huy đống vốn nhàn rỗi) và giai

đoạn tiêu thụ (cho vay).

-v.v...

8.1.2. Nhiệm vụ hạch tốn q trình kinh doanh

Trên cơ sở phân chia quá trình kinh doanh ra các giai đoạn,

hạch toán kế toán phải được thực hiện tốt các nhiêm vụ chủ yếu

sau:

- Xác định đối tượng hạch toán trong từng giai đoạn phù hợp

với đặc điểm kinh doanh và trình độ quản lý của từng loại hình

doanh nghiệp

- Cung cấp thơng tin kịp thời trên từng quá trình kinh doanh

cả về chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch (định mức) thu mua, sản xuất, tiêu thụ

những loại vật tư, hàng hố, sản phẩm chủ '\

- Xác đinh chính xác kết quả kinh doanh của từng hoạt động,

cìmg mặt hàng, từng loại sản phẩm, dịch vụ.

Tóm lại, để thực hiện tốt chức năng thơng tin và kiểm tra

''ủa minh, hạch tốn kế toán phải tiến hành phân chia và nhản ánh

các quá trình kinh doanh trong tung doanh nghiệp. Mặc dầu có một

số khác biệt giữa các đơn vị do đặc điểm hoạt động và lĩnh vực

kinh doanh nhưng suy đến cùng, hoạt dộng kinh doanh trong các

doanh nghiệp có thể chia làm 3 quá trình kinh (loanh chủ yếu: Cung

cốp, sản xuất và tiêu thụ.

8.2. HẠ C H TOÁN QUÁ TRÌNH CUNG C Ấ P (MUA

MÀNG)'h2.L Ý nghĩa vh nhiệm 7FJ hạch toán

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINHTỂ QƯỐG DÂN129GiặotrthhilỶ THl^^:%èBtfộfĂK1gỂ^pÁN.

Xét trong tồn bộ q trình kinh doanh, cung cấp là giai

đoạn mở đầu. Kết qủa của giai đoạn này là tiển đề cho các giai

đoạn sau. Theo nghĩa rộng, cung cấp là quá trình chuẩn bị sản xuất,

kinh doanh với viộc mua sắm máy móc, thiết bị, ngun vật liệu,

hàng hố, vật tư và tuyển dụng lao động để tiến hành phương án

kinh doanh đã chọn.

Tuy nhiên, xét trên góc độ sử dụng vốn trong mọi nền sản

xuất hàng hoá, việc cung cấp lao động ln mang tính đặc thù: Tiền

mua sức lao động chỉ trả sau khi có kết quả xác định (thanh tốn

sau). Còn đối với tư liệu lao động chủ yếu (máy móc, thiết bị, nhà

cửa...), việc cung cấp thường gắn vui hoạt động xây đựng, lắp đặt.

Do vây, xét theo nghĩa hẹp của từ, quá trình cung cấp thường gắn

với hoạt động mua hàng: Mua vật liệu, dụng cụ cho sản xuất hoặc

mua hàng hoá, vật tư để bán trên cơ sở nhu cầu của hoạt động sản

xuất kinh doanh.

Để thoả mãn nhu cẩu thông tin, hạch toán giai đoạn cung cấp

phải thực hiện tốt các nhiộm vụ sau:

- Phản ánh chính xác tình hình cung cấp về mặt số lượng, chi

tiết theo từng chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng thứ vật tư,

hàng hố.

- Tính tốn đầy đủ, chính xác, kịp thời giá thực tế của từng

đối tượng mua vào, đổng thời giám sát tình hình cung cấp về mật

giá cả, chi phí, thời gian cung cấp và tiến độ bàn giao, thanh toán

tiền hàng.

8.2.2.

Phương pháp hạch tốn q trình cung cấp trong

các doanh nghiệp8.2.2.1. Tài khoản sử dụng

Để theo dõi quá trình cung cấp, kế toán sử dụng các tài

khoản sau:

- Tài khoản "Nguyên vật liệu": Tài khoản này dùng để

theo dõi giá trị hiện có, biến động tăng, giảm của các loại nguyên,

vật liệu hiện có ờ doanh nghiệp theo giá thực tế (giá mua và chi phí

giá mua), chi tiết theo từng loại, nhóm, thứ vật tư tuỳ theo yêu cầu

quản lý và phương tiện tính tốn.130TRƯỜNGĐM HỘC KÍNH T&QƯỔC ĐẲÍ*Giáo trình LÝ TOƯY#P&Áefl.?OÁN i ẹ j j j j | | |Bèn Nợ: Phản ánh các nghiệp vụ làm tăng nguyên, vật liệu

theo giá thực tế (mua ngoài, tự sản xuất, nhận vốn góp...)

Bên Có: Phản ánh các nghiệp vu phát sinh làm giảm giá thực

tế của nguyên, vật liệu (xuất đùng, xuất bán, xuất trả lại, giậm giá

được hưởng...)

Dư Nợ (đầu kỳ hoặc cuối kỳ): Phản ánh giá trị nguyên, vật

liệu tồn kho (đầu kỳ hoặc cuối kỳ).

- Tải khoản "Cơnị cụ, dựng cụ": Dùng để phản ánh tình hình

hiện có, biến động tăng, giảm trong kỳ cùa các loại cổng cụ, dụng

C u t h e o ậ ì H t h ì í c t ơ ( ĩ ỉ ĩ a ĨỈỈU& V8 c h ỉ p u i t h u ỉ ĩ ì U d ) t í ỉ c O ĩ l i l l ^ ỉ O ỉ ĩ ỉ .Tài khoản "Công cụ, dụng cụ" có kết cấu tương tự tài khoản

"Nguyên liệu, vật liệu".

- Tài khoản "Hàng hoá": Tài khoản này phản ánh giá trị hiên

có, biến động táng, giảm cùa hàng hoá tại kho, tại quầy của doanh

nghiệp, chi tiết theo từng kho, lừng quầy, tưng ioại, từng nhóm,

từng thứ hàng hoá.

Bên Nợ: Phản ánh trị giá mua của hàng hoá nhập kho (giá

mua) và chi phí mua hàng hố.Bên Có: Phản ánh trị giá mua cúa hàng hoá xuất và phí thu

mua phân bổ cho hàng tiêu thu.

Dư Nợ (dầu kỳ hoặc cuối kỳ): Phản ánh trị giá mua của hàng

tồn kho và phí thu mua cùa hàng còn lại chưa tiêu thụ (đầu kỳ hoặc

cuố' kỳ).

Tài khoản 'Hàng hoá" chi tiết ihco nai khoản:

+ Giá mua hàng hoá (kế cả thuế phải nộp về hàng mua • nếu

có)

+ Chi phí thu mua hàng hố.

- Tùi khoản "Hàng mua đang đi đưỜTìiị": Hàng mua đang đi

đường ỉà tất cả các loại vật tư, hàng hoá mà đơn vị đã mua hoặc

chấp nhận mua (đã thuộc sở hữu của đơn vị) nhưng cuối kỳ hàng

vắn chưa kiểm nhận, bàn giao (kổ cỗ >ố đang gửi tại kho người

bán)......... -=s=s==egBgHaanpqaB|a,TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TỂ\t$ Ẽ Ê & Ể ẫ 6 ầ 'y ỉỉ 3ìGiáo trình LÝ THUYẾT HẠCH TỐN KẼ TỐNBên Nợ-. Trị giá hàng đi đường tăng thêm trong kỳ

Bên Có: Trị giá hàng đi đường kỳ trước đã kiểm nhận, bàn

giao kỳ này.

D ư Nợ (đầu kỳ hoặc cuối kỳ): Phản ánh trị giá hàng đang đi

đường (đầu kỳ hoặc cuối kỳ).

- Tài khoản 'Thanh toán với nguời bán": Dùng để theo dơi

tồn bộ các khoản thanh tốn với người bán, người cung cấp vật tư,

hàng hoá, dịch vụ; người nhận thầu xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn

tài sản cố định... (kể cả tiền ứng trước cho người bán).Bên Nợ:

- Số tiến đã trả cho người bán (kể cả ứng trưóc)

- Giảm giá hàng mua được hưởng.

- Trị giá hàng mua trả lại.

Bên Có:

- Số tiền phải trả cho người bán

- Số tiền thừa được người bán trả lại.

Tài khoản này có thể đổng thời vừa có số dư bên Nợ, vừa

đồng thời có số dư bên Có.Dư Nợ: Số tiển trả thừa hoặc ứng trưóc cho người bán

Dư Có: Số tiền còn nợ người bán.

Tài khoản "Thanh tốn với người bán" được m ờ chi tiết theo

từng chủ nợ, khách nợ và không đưực bù trừ khi lên bảng cân đốinếu khác đối tượng thanh tốn.

Ngồi ra, trong quá trình mua hàng, tất yếu phát sinh các

nghiệp vụ thanh toán về tiền hàng, tiển vận chuyển, bốc dỡ... Do

đó, kế tốn còn sử dụng một số tài khoản liên quan khác như tài

khoản "Tiền mặt"; tài khoản "Tiền gửi ngân hàng"; v.v...8.2.22. Phương pháp hạch toán

Do đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và yêu cầu

quản lý khác nhau nên việc hạch tốn q trình cung cấp giữa các

đem vị cũng khơng hồn tồn giống nhau. Chẳng hạn, đối với các

132TRƯỜNG P À IH OC KINH T ẩ o t i ổ c DẰNGiáo trình LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁNđơn vị kinh doanh thương mại, cần liạch toán riêng khối lượng

hàng hoá mua vào và chi phí thu mua đé từ đó xác định được chỉ

liêu khối lượng hàng hố ln chuyển và phí lưu tlìơng của hàng

lu An chuyển (gồm phí thu mua, bào quản và tiêu thạ). Tuy nhiên, về

cơ bàn, hạch toán quá trình cung cấp vần giống nhau giữa các

'loanh nghiệp. Cụ thổ:

Trường hợp mua hàng ngoài, đã kiểm nhận nhập kho, chưa

trả tiền cho người bán:

N ợTK "Ngùyên-vật liệu": Giá mua vật liệu nháp kho.

N ơ. T1 K

' (~0 * 1 ó° vu

(iỉW.v

CỊÌ'

(~ ìịn tTỊỊỊo c ơn oọ c u. » d u. n oọ ■CỈ4

n h â. tn'

1 '

>

.

o

.

- .kho.

N ợTK "Hàng hoá": Giá mua hùng hoú nháp kho.

N ợTK 'T huếGTGT dược khấn trừ": T h u ể G ĩG ĩ đáu vào.

Có TK "Thanh tốn với người bán": Sơ tiền hàng

phải trả cho người bản.

Các chi phí thu mua thực tế phái sinh (vận chuyển, bốc

đỡ...):

N ợTK "Nguvên- vật liệu": Chi phí thu mua vật liệu

N ợT K 'Cơng cụ, dụng cụ": Chi phí thu mua cơng cụ, dụng

cu

NợTK "Hàng hoú": Chi phí thu mua hàng hoú.

N ợ TK "Thuế GTGT được khấu trừ': Sô thuế giá trị gia

uiriọ dãn \Hto ấiíựi khấu tru iíĩiì' íi êii chì i'hi iiiii m ua (nếu có).Có các iùi khoan chi ỊỈIU Ị'lèn quan (lìẻiỉ mậi, liên %ửi

niỊỚiỉ ìiùiiq, thanh tốn với người bún...}: rổriiỊ gió. thanh tốn.

Khi thanh tốn tiền hàng, tiền vân chuyển... cho người bán,

người vận chuyển, bốc dỡ, kế toán chi:

NợTK "Thanh toán với người bán": Số tiền đã thanh icán

Có TK liên quan (tiền mật, TGNH...}Trường hợp rnuữ háng í hanh iốn trực tiếp cho người ban.

ngươi vận chuyên, bdc dd:TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Q ủ ố c OÂNs 33N ợ T K "Nguyên liệu, vật liệu", TK "Cơng cụ, dụng cụ", TK

"Hàng hố": Giá thực tế vật liệu, dụng cụ, hàng hoá nhập kho.

N ợ T K 'Thuếgiá trị gia tăng đấu vào được khấu trừ": Thuế

giá trị gia tăng đầu vào.

Có TK "Tiên mặt”: Thanh tốn hằng tiền mật

Cố TK "Tiền gìrì ngân hãng": Thanh tốn bằng tiền

gửi ngân hàng (chuyển khoản)

Có TK "Vay ngắn hạn": Thanh toán bằng tiến vay ngân hạn

ngân hàng và vay đối tượng khác.

- Trường hợp hàng đã mua hay chấp nhận mua, cuối kỳ đang

đi đường, ghi nhận trị giá hàng mua đang đi đường.

N ợ T K "Hàng mua đang đi đường”: Trị giá hàng mua đang

đi đườn g

N ợ T K 'Thuếgiá trị gia tăng đầu vào được khâu trừ": Thuê

giá trị gia tăng dầu vảo

Có TK 'Thanh tốn vcn người bán": S ố tiền phải trả

theo hóa đơn người bủn.

Có TK ''Tiền mặt", "Tiền gửi ngân hùng", "Vay ngắn

hạn": S ố tiền đã trả về lượng hảng dang đi đường.

- Trường hợp hàng đang đi đường kỳ trước, về nhập kho kỳ

này:

N ợ T K liên quan (TK "Nguyên liệu, vật liệu", TK "công cụ,

dụng cụ", TK "Hàng hóa"): Giá trị hàng nhập kho.

Có TK "Hàng mua đang di đường": Giá trị hàng đã

kiểm nhận.

Có thể khái qt mơ hình hạch tốn q trình cung cấp qua

hình 8.1.

Giải thích sơ đồ

(1) Trị giá mua cùa hàng chưa thanh toán cho người bán, đã nhập

kho vật liệu, cơng cụ (la), hàng hóa (lb), đang đi đường (lc) và sô' thuế

giá trị gia tăng đầu vào được khấo trừ ( ld).

(2) Thanh toán tiền hàng cho người bán.

134Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 8 HẠCH TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỨ YÊU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×