Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VD: Với giá trị của ngõ vào MD204 là từ 150 đến 0 tương ứng với ngõ ra là 27648 đến 0. (Tương ứng với mức điện áp 10V – 0V).

VD: Với giá trị của ngõ vào MD204 là từ 150 đến 0 tương ứng với ngõ ra là 27648 đến 0. (Tương ứng với mức điện áp 10V – 0V).

Tải bản đầy đủ - 0trang

TI: hằng số thời gian tích phân.

TD: là hằng số thời gian vi phân.

2.3.3.4. Hàm PID FB41

Sơ đồ cấu trúcHình 2.11. Sơ đồ cấu trúc module PID

Sử dụng khối hàm FB41

Để sử dụng module mềm FB41, ta xét sơ đồ khối tín hiệu:Hình 2.12. Sử dụng module PID

 Lệnh điều khiển được đặt vào dạng số thực qua đầu vào SP_INT. Đầu ra LMN

(số thực) hoặc LMN_PER (số nguyên) được đưa đến cơ cấu chấp hành, điều

37khiển đối tượng. Tín hiệu phản hồi được đưa trở về đầu vào PV_PER (số

nguyên) hoặc PV_IN (số thực).

 Đầu vào DISV sử dụng khi có tác động có thể đo lường được, giảm sai lệch đầu

ra, nâng cao độ chính xác cho hệ.

Miêu tả các tín hiệu vào/raTín hiệu đầu vào:

Khối FB41 “CON_C” có 26 biến đầu vào như sau:

Bảng 2.2. Mơ tả các tín hiệu đầu vào khối PIDTên biếnKiểu dữPhạm viGiá trịliệugiới hạnmặc địnhMơ tả chức năng

COMPLETE RESTART

Khối có chức năng khởi tạo lại hệCOM_RSTBOOLFALSEthống hoàn toàn khi đầu vào

“complete restart” được thiết lập

giá trị logic TRUE.MANUAL VALUE ON

khi đầu vào “manual value on” có

MAN_ONBOOLTRUEgiá trị logic TRUE mạch vòng điều

khiển sẽ bị ngắt, các giá trị sẽ được

thiết lập bằng tay.

PROCESSVARIABLEPERIPHERAL ON

PVPER_O

NKhi đọc biến quá trình từ các cổng

BOOLFALSEvào/ra, đầu vào PV_PER phải được

nối với cổng vào/ra và đầu vào

“process variable peripheral on” có

giá trị logic TRUE.38PROPORTIONAL ACTION ON

Hoạt động của bộ điều khiển PID

có thể tích cực hoặc khơng tích cực

P_SELBOOLTRUEtừng phần riêng trong thuật điều

khiển PID. Thuật điều khiển tỷ lệ

được kích hoạt khi giá trị TRUE

đượcthiếtlậptạicổngvào“proportional action on”.

INTERGER ACTION ON

Hoạt động của bộ điều khiển PID

có thể tích cực hoặc khơng tích cực

I_SELBOOLTRUEtừng phần riêng trong thuật điều

khiển PID. Thuật điều khiển tỷ lệ

được kích hoạt khi giá trị logic

TRUE được thiết lập tại cổng vào

“Proportional action on”.

INTERGAR ACTION HOLD

Đầu ra của bộ điều khiển tích phầnINT_HOL

DBOOLFALSEcó thể bị “đông lạnh” (không được

sử dụng) khi thiết lập giá trị logic

TRUE cho đầu vào “intergral

action hold”.

INTIALIZATIONOFINTERGRAL ACTION

Đầu ra của bộ điều khiển tích phân

I_ITL_ONBOOLFALSEcó thể được nối vào cổng vào

I_ITL_VAL nếu như cổng vào

“intialization of intergral action” có

giá trị logic TRUE.D_SELBOOLFALSE

39DERIVATE ACTION ONHoạt động của bộ điều khiển PID

có thể tích cực hoặc khơng tích cực

từng phần riêng trong thuật điều

khiển PID. Thuật điều khiển vi

phân được kích hoạt khi giá trị

TRUE được thiết lập tại cổng vào

“derivate action on”.

SAMPLE TIME

CYCLETIME1msT#1sThời gian lấy mẩu là khoảng thời

gian không đổi giữa các lần khối

được cập nhật.

INTERNAL SEPOINT-100.0….

SP_INTREAL100.0%

hoặc giá trị0.0vật lý.PV_INREALhoặc giá trịdụng để thiết lập tín hiệu chủ đạo

(tín hiệu mẩu).

PROCESS VARIABLE IN-100.0 ....

100.0%Đầu vào “internal sepoint” được sửGía trị khởi tạo có thể đặt ở đầu vào

0.0“process variable in” hoặc từ biến

quá trình được biểu diễn dưới dạngvật lý.số thực dấu phẩy động.

PROCESSPV_PERW#16#WORD0000VARIBLEPERIPHERAL

Biến quá trình được nối với CPU

thông qua cổng vào tương tự.

MANUAL VALUE-100.0 …..

MANREAL100.0%

hoặc giá trị0.0vật lý.

GAINREALCổng vào “manual value” được sử

dụng để đặt giá trị bằng các hàm

giao diện.2.040PROPORTONAL GAINĐầu vào “proportionall gain” được

sử dụng để thiết lập hệ số tỷ lệ cho

bộ điều khiển theo luật tỷ lệ.

RESET TIME

TITIME≥CYCLET # 20sCổng vào “reset time” được thiết

lập hằng số thời gian tích phân cho

bộ điều khiển vi phân.

DERIVATE TIMETDTIME≥CYCLET # 10sCổng vào “derivate time” sử dụng

để thiết lập hằng số thời gian vi

phân cho bộ điều khiển vi phân.

TIMELAGOFDERIVATEACTION

TM_LAGTime≥CYCLET # 2sThời gian tích cực của luật điều

khiển vi phân được chọn thông qua

cổng vào “time lag of derivate

action”.

DEAD BAND WIDTHDEADB_

W0.0(%)REALhoặc giá trịMột vùng kém nhạy được sử dụng

0.0vật lý.để xử lý tín hiệu sai lệch. Độ rộng

của vùng kém nhạy được đặt thông

qua cổng vào “dead band width”.

MANIPULATED VALUE HIGH-100….

LMN_HL

MLIMIT.LMN_HL

REALM (%)100.0hoặc giá trịtay qua cổng vào “manipulatedvật lý.

LMN_LLNREAL-100….Giá trị hạn chế được thiết lập bằng

value high limit”.0.0LMN_LLNMANIPULATED VALUE LOW

LIMIT(%) hoặc

41Gía trị hạn chế dưới được thiết lậpgiá trị vậtbằnglý.tayquacổngvào“manipulated value low limit”.

PROCESS VARIBLE FACTOR

Biến quá trình được nhân với vớiPV_FACREAL1.0một hệ số cho phù hợp với phạm vi

quy định của biến này. Giá trị bù

được chọn thông qua cổng vào

“process variable factor”.

PROCESS VARIBLE OFFSET

Biến quá trình được cộng với mộtPV_OFFREAL0.0lượng bù cho phù hợp với phạm vi

quy định của biến này. Giá trị bù

được thông qua cổng vào “process

variable offset”.

MANIPULATEDVALUEFACTOR

Giá trị giới hạn được nhân đôi với

LMN_FACREAL1.0một hệ số cho phù hợp với phạm vi

quy định của biến quá trình. Hệ số

này được đặt qua cổng vào

“manipulated value factor”.

MANIPULATEDVALUEOFFSET

Gía trị giới hạn được cộng thêm

LMN_OFFREAL0.0một lượng bù cho phù hợp với

phạm vi quy định của biến quá

trình. Giá trị bù được đặt qua cổng

vào “manipulated value offset”.I_ITLVALREAL-100.0 …0.0

42INTIALIZATIONVALUEOFTHE INTERGRAL ACTION.

100.0(%)Gía trị đầu ra của bộ điều khiển tíchhoặc giá trịphân có được thiết lập thơng quavật lý.cổng vào “intialization value of the

integral action”.

DISTURBANCE VARIBLE-100.0 …

DISVREAL100.0(%)

hoặc giá trịKhi điều khiển hệ thống bằng

0.0phương pháp feedforward thì một

giá trị bù nhiễu được đặt thông quavật lý.cổng vào “disturbance variable”.Tín hiệu đầu ra:

Khối FB41 “CON_C” có 8 biến đầu ra như sau:

Bảng 2.3. Mơ tả các tín hiệu đầu ra

Tên biếnKiểu dữ

liệuMặc địnhMô tả

MAINPULATED VALUELMNREAL0.0Giá trị ra được thiết lập bằng tay thông

qua cổng ra “manipulated value”.

MANIPULATEDVALUEPERIPHERAL

LMN_PERWORDW#16#0000Giá trị đầu ra thiết lập bằng tay theo kiểu

biểu diễn phù hợp với các cổng vào/ ra

tương tự được chọn qua cổng ra

“manipulated value peripheral”.43LOWLIMITOFMANIPULATEDVALUE REACHED

QLMN_HLMBOOLFALSECổng ra “low limit of manipulated value

reached” thơng báo giá trị của biến q

trình nhỏ hơn giá trị giới hạn dưới .

PROPORTIONAL COMPONENTLMN_PREAL0.0Tín hiệu ra của bộ điều khiển tỷ lệ được

xuấtracổngra“proportionalcomponent”.

INTEGRAL COMPONENT

LMN_IReal0.0Tín hiệu ra của bộ điều khiển tích phân

được xuất qua cổng ra.

DERIVATIVE COMPONENTLMN_DREAL0.0Tín hiệu ra của bộ điều khiển vi phân

được xuất qua cổng ra “Derivative

component”.

PROCESS VALUEPVREAL0.0Tín hiệu q trình được xuất qua cổng ra

“process value”.

ERROR SIGNALERREAL0.0Tín hiệu sai lệch được xuất qua cổng ra

“error signal”.2.3.4. Khởi tạo Project trên STEP 7

Chương trình STEP 7 dùng để lập trình cho PLC S7-300, S7-400. Chương trình

này có version 5.0 dùng cho Win 98, Version 5.1 và 5.3 dùng cho Win XP. Khi kích

chuột vào biểu tượng Simatic Manager sẽ xuất hiện cửa sổ Hình , bấm Next để chọn

loại CPU

44Hình 2.13. Tạo New projectHình 2.14. Chọn CPU

Bấm tiếp Next để chọn các khối OB, bắt buộc là OB1, các OB khác có thể thêm

vào sau.45Hình 2.15. Chọn ngơn ngữ làm việc

Chọn cách lập trình STL, LAD hay FBD, trong lúc lập trình có thể tuỳ ý thay

đổi. Bấm tiếp Next đặt tên cho Project, sau đó bấm Finish, xuất hiện cửa sổ lập trình.Hình 2.16. Lưu tên chương trình

Nửa cửa sổ bên trái sắp xếp dạng thư mục, kích chuột vào đó để mở ra các mục

con. Bấm vào dòng SIMATIC 300 STATION bên trái rồi bấm tiếp vào Hardware bên

phải để đặt cấu hình phần cứng của PLC.

46Hình 2.17. Giao diện 1 program

Giả sử cấu hình đơn giản gồm các moduke DI/DO, AI/AO, ta kích chuột vào

dòng SIMATIC 300, SM- 300 , chọn các module phù hợp, dùng chuột kéo vào các slot

của Station từ số 4 trở đi, (slot 3 dùng cho module IM), sau đó vào menu Station –

Save rồi Close.

Trở lại Project, bấm vào mục Blocks, ta thấy xuất hiện OB1, bấm vào OB1 nếu

lập trình tuyến tính, nghĩa là khơng dùng các khối logic FC, FB tự tạo.Hình 2.18. Giao diện lập trình

Bấm vào menu View, chọn STL, LAD, FBD chọn cách lập trình. Khi lập trình ta

có thể dùng địa chỉ tuyệt đối ( I0.0, MW2, T5…) hay địa chỉ ký hiệu (Start, Speed,

Delay…). Địa chỉ ký hiệu giúp chương trình dễ hiểu hơn. Có hai loại là ký hiệu cục bộ

và ký hiệu toàn cục, ký hiệu cục bộ khai báo trong bảng khai báo biến của khối và chỉ

47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VD: Với giá trị của ngõ vào MD204 là từ 150 đến 0 tương ứng với ngõ ra là 27648 đến 0. (Tương ứng với mức điện áp 10V – 0V).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×