Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu

Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đại học Thương Mại

nghiệpKhóa luận tốtpháp điều tra trắc nghiệm và phương pháp phỏng vấn.

- Phương pháp điều tra trắc nghiệm: là phương pháp được thực hiện thông

qua phiếu câu hỏi trắc nghiệm để tìm kiếm thơng tin cần thiết thực hiện cho việc

làm khóa luận. Trong q trình thực tập, em đã tiến hành phát phiếu điều tra cho

một số nhân viên phòng kế tốn, phòng kinh doanh, phòng nghiệp vụ và phòng

hành chính nhân sự (10 người tương ứng 10 phiếu). Nội dung câu hỏi xoay quanh

các vấn đề về công tác sử dụng vốn và công tác hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

tại Công ty.

Mẫu phiếu điều tra trắc nghiệm:STT

123456Câu hỏiPhương án chọnTrả lờiTheo Ông (Bà) cơng tác phân tích hiệu Khơng cần thiết

quả sử dụng vốn kinh doanh hiện nay có

thực sự cần thiết đối với các doanh nghiệp Cần thiết

Rất cần thiết

khơng?

Con người

Theo Ơng (Bà) hiện nay nhân tố môi

trường bên trong nào ảnh hưởng lớn nhất Quy chế tài chính

đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của của công ty

Chất lượng sản

công ty?

phẩm

Mơi trường pháp

Theo Ơng (Bà) hiện nay nhân tố mơi luật

trường bên ngồi nào ảnh hưởng lớn nhất Chính sách vĩ mô

đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của của nhà nước

cơng ty?

Thị trường và hoạt

động cạnh tranh

Theo Ơng (Bà) tình hình phân bổ vốn kinh Hợp lý

doanh như hiện nay đã hợp lý chưa?

Chưa hợp lý

Nghiên cứu dự đốn nhu cầu của thị Khơng

trường và nâng cao chất lượng sản phẩm

có giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốnkinh doanh khơng?

Khơng quan tâm

Việc xây dựng các chính sách thu hồi cơng

Ít quan tâm

nợ đã được cơng ty quan tâm chưa?

Quan tâm

Ít đánh giá7Cơng ty có thường xun đánh giá lại tài

sản cố định khơng?8Cơng tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn Khơng quan trọngGVHD: ThS. Hồng Thị Tâm3Khơng đánh giáSVTH: Hồng Thị Đoan TrangĐại học Thương Mại

nghiệp

STTKhóa luận tốt

Câu hỏiPhương án chọnTrả lờikinh doanh được công ty đánh giá có quan Ít quan trọng

trọng khơng?

Rất quan trọng

910Các khoản vay và nợ ngắn hạn tăng có Rất tốt

tốt?

Khơng tốt

Tiết kiệm chi phí

quản lý

Theo Ơng (Bà) giải pháp cần thiết nhất

Đầu tư mới tài sản

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh

cố định

doanh của công ty hiện nay?

Đẩy nhanh việc thu

hồi công nợ

- Phương pháp phỏng vấn: là phương pháp phỏng vấn trực tiếp kế toán trưởngvà Giám đốc công ty một số vấn đề liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Những câu

hỏi cụ thể chú trọng vào các vấn đề liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn của Công ty

trong 2 năm 2017 và 2018, những định hướng của Công ty trong thời gian tới. Một

số câu hỏi em dự kiến sử dụng như sau:

Câu hỏi 1: Ngồi số vốn cơng ty hiện có thì Công ty huy động vốn vay từ

những nguồn nào?

Câu hỏi 2: Trên BCTC cho thấy năm 2017-2018 khoản phải thu của khách

hàng tăng rõ rệt. Xin ơng (bà) có thể cho biết nguyên nhân của hiện trạng này?

Câu hỏi 3: Trong hoạt động quản lý và sử dụng vốn năm 2019, xin hãy cho

biết mục tiêu đề ra, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của công ty?

Câu hỏi 4: Hiện nay các chính sách kinh tế của Nhà nước đã thiết thực và phù

hợp chưa, kiến nghị của Công ty về vấn đề này?

 Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu là phương pháp thu thập các tài liệu, dữ liệu

sẵn có của Cơng ty. Trong q trình thực tập em đã thu thập được số liệu các Báo

cáo tài chính của Cơng ty đặc biệt là 2 Báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán,

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2017 và 2018 để làm cơ sở cho

việc phân tích. Ngồi ra, em còn thu thập một số tài liệu khác liên quan đến Giấy

dăng ký kinh doanh, quá trình hình thành và phát triển của cơng ty, và một số tài

GVHD: ThS. Hồng Thị Tâm4SVTH: Hồng Thị Đoan TrangĐại học Thương Mại

nghiệpKhóa luận tốtliệu chuyên ngành phục vụ cho việc làm khóa luận.

- Phương pháp tổng hợp dữ liệu: Dựa vào các phiếu điều tra, phỏng vấn thu

về, qua số liệu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và

một số tài liệu khác em đã tiến hành tập hợp, tính tốn và tổng hợp các số liệu làm

cơ sở cho việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Cơng ty.

4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu

 Phương pháp so sánh: là một phương pháp nghiên cứu để nhận thức các sự

vật, hiện tượng thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ giữa sự vật hiện tượng này

với sự vật hiện tượng khác.

Phương pháp so sánh được em sử dụng trong tất cả các nội dung phân tích. Từ

việc tính tốn các tỷ lệ, tỷ trọng và hệ số, kết hợp phương pháp so sánh với phương

pháp bảng biểu để so sánh các tỷ lệ, tỷ trọng và hệ số đó giữa các năm tài chính với

nhau.

Phương pháp so sánh được sử dụng để so sánh số liệu giữa năm 2018 và năm

2017, nhằm thấy được sự biến động cơ cấu vốn kinh doanh, sự biến động hiệu quả

sử dụng vốn kinh doanh qua 2 năm đó. Các hình thức so sánh mà em sử dụng bao

gồm so sánh tuyệt đối và so sánh tương đối về các chỉ tiêu như : tỷ trọng vốn lưu

động, tỷ trọng vốn cố định, hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh, hệ số lợi nhuận

trên vốn kinh doanh…

 Phương pháp thay thế liên hoàn

Phương pháp thay thế liên hoàn được sử dụng để phân tích nhân tố ảnh hưởng

tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh thông qua các công thức mở rộng. Các nhân tố

để tiến hành phân tích tính chất và mức độ ảnh hưởng là các nhân tố định lượng.

Bao gồm cả nhóm nhân tố về số lượng (phản ánh quy mô như vốn kinh doanh) và

nhóm nhân tố về chất lượng (phản ánh hiệu suất hoạt động kinh doanh).

 Phương pháp dùng biểu phân tích

Trong phân tích hiệu quả sử dung vốn, em dùng biểu mẫu phân tích để phản

ánh một cách trực quan các số liệu phân tích. Biểu phân tích được thiết lập theo các

dòng cột để ghi chép các chỉ tiêu và số liệu phân tích phản ánh mối quan hệ so sánh

giữa các chỉ tiêu kinh tế có mối liên hệ với nhau: so sánh giữa số năm nay với số

năm trước, so sánh giữa chỉ tiêu bộ phận với chỉ tiêu tổng thể.

GVHD: ThS. Hoàng Thị Tâm5SVTH: Hoàng Thị Đoan TrangĐại học Thương Mại

nghiệpKhóa luận tốt5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp

Ngồi phần tóm lược, lời cảm ơn, mục lục, danh mục sơ đồ, bảng biểu, danh

mục từ viết tắt, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận gồm

03 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong

doanh nghiệp

Chương II: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại

Công ty Cổ phần tư vấn và Thẩm định giá Á Châu

Chương III: Các kết luận và đề xuất về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn và Thẩm định giá Á ChâuGVHD: ThS. Hoàng Thị Tâm6SVTH: Hồng Thị Đoan TrangĐại học Thương Mại

nghiệpKhóa luận tốtCHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ

DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn

1.1.1. Khái niệm

1.1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh

Trong bất kỳ hình thái kinh tế xã hội nào, các doanh nghiệp tham gia hoạt

động sản xuất kinh doanh đều cần thiết phải có vốn. Tính đến nay, có rất nhiều cơng

trình nghiên cứu về vốn kinh doanh, do đó có rất nhiều quan điểm về vốn kinh

doanh được đưa ra.

Theo giáo trình kinh tế doanh nghiệp thương mại của Trường Đại học Thương

mại do PGS.TS Phạm Cơng Đồn và TS Nguyễn Cảnh Lịch đồng chủ biên: “Vốn là

sự biểu hiện bằng tiền các tài sản của doanh nghiệp”.

Theo giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại của Trường Đại

học Thương mại do PGS.TS Trần Thế Dũng làm chủ biên: “Nguồn vốn kinh doanh

là nguồn vốn được huy động để trang trải cho các khoản chi phí mua sắm tài sản

sử dụng trong hoạt động kinh doanh”.

1.1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh

Trong nền kinh tế thị trường, vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hình

thành từ nhiều nguồn khác nhau. Để tổ chức và lựa chọn hình thức huy động vốn

thích hợp cần thiết phải có sự phân loại vốn. Tùy theo mục đích nghiên cứu mà có

thể lựa chọn tiêu thức phân loại phù hợp. Với mục đích của khóa luận, em xin được

phân loại vốn kinh doanh theo đặc điểm chu chuyển của vốn kinh doanh. Theo đó,

vốn kinh doanh bao gồm vốn lưu động và vốn cố định.

 Vốn lưu động: là biểu hiện bằng tiền của tài sản ngắn hạn, là chỉ tiêu kinh tế

phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác

có thể chuyển đổi nhanh thành tiền hoặc có thể bán hay sử dụng trong vòng một

năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp có đến thời

điểm lập Báo cáo tài chình bao gồm: Tiền và các khoan tương đương tiền, các

khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho, tài sản

ngắn hạn khác (Theo giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại - TrườngGVHD: ThS. Hoàng Thị Tâm7SVTH: Hoàng Thị Đoan TrangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×