Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

4 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

các công tác quản trị cũng như tác nghiệp nghiệp vụ của Công ty. Đây sẽ là bước đà

quan trọng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

PHẦN III:VỊ TRÍ THỰC TẬP VÀ MƠ TẢ CƠNG VIỆC

3.1.Khái qt nhiệm vụ của các vị trí Phòng tài chính - kế tốn

Bảng 1.6. Nhiệm vụ từng vị trí phòng tài chính-kế tốn

STT

1Tên vị trí

Kế tốn trưởngNhiệm vụ

Xây dựng-tổ chức, quản lý hệ thống bộ máy kế toán.Kiểm

soát,giám sát việc thực hiện các cơng việc liên quan đến kế

tốn trong doanh nghiệp.2Kế toán tổng hợp Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện của các kế toán thành

viên.Tổng hợp số liệu báo cáo của những kế tốn mục đích

để ghi sổ sách, làm các báo cáo tổng hợp cuối kỳ.3Kếtoán Hạch toán tổng hợp và chi tiết hàng hóa mua vào và bánkho,hàng hóara.Kịp thời theo dõi hàng hóa trong kho,các hàng hóa tồn kho

, các hàng hóa đã hết.Theo dõi thời gian bảo hành các sản

phẩm tồn kho để các phòng ban khác nắm bắt được thông tin

và đưa ra hướng giải quyết phù hợp với hàng hóa đó.4Kế tốn cơng nợTheo dõi các khoản công nợ,phải thu,phải trả đối với nhà

cung cấp và khách hàng.Đưa ra những kế hoạch thanh tốn

cho từng nhà cung cấp,thu hồi cơng nợ. Chi trả lương cho

nhân viên theo bảng chấm công,hợp đồng lao động của cơng

ty.5Kế tốn thuếThu thập các chứng từ hàng hóa đầu ra/ đầu vào làm căn cứ

kê khai thuế hàng tháng/ hàng quý/ quyết toán thuế cuối

năm: Báo cáo về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, tình

hình sử dụng hóa đơn, lập báo cáo tài chính cuối năm.6Kế tốn thu-chiTheo dõi, kiểm soát các hoạt động tang, giảm tiền và kiểm

soát tồn tiền tại quỹ tiền mặt và ngân hàng. Lập báo cáo thu

chi gửi giám đốc.103.3.Vị trí thực tập

Thực tập tại phòng Kế tốn tổng hợp

3.3.1.Mơ tả cơng việc tại phòng Kế tốn tổng hợp của cá nhân

Một số công việc được hướng dẫn, đảm nhiệm như:

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị trong nội bộ cơng ty, xử lí dữ liệu chi

tiết và tổng hợp, các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Hỗ trợ cán bộ kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; số

dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết hay khơng?

- Tìm hiểu cách hạch tốn thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, cơng nợ, thuế

GTGT và báo cáo th khối văn phòng cơng ty...

- Theo dõi cơng nợ khối văn phòng cơng ty, quản lý tổng qt cơng nợ tồn cơng

ty; xác định và đề x́t lập dự phòng hoặc xử lý cơng nợ phải thu khó đòi tồn cơng ty.

- In số chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo cơng theo quy định.

- Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán .

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu kế tốn khi có yêu cầu.

- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán logic theo quy định.

3.3.2. Các tiêu chuẩn về chuyên môn và kỹ năng cần đạt được

- Nắm rõ các nghiệp vụ kế tốn, có khả năng tổng hợp, chế độ kế toán.

- Biết xây dựng kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ được phân cơng.

- Có khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo, thực hiện các nhiệm vụ chính xác

và đúng quy định.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng ( phần mềm word, excel, phần mềm kế

toán).PHẦN IV: ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN11Trong quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần đầu tư và phát triển

ADC phần nào có được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp phần mềm mặc dù

vậy, trong hoạt động kinh doanh vẫn còn nhiều mặt hạn chế và yếu kém và cần có

những giải pháp khắc phục. Qua q trình phân tích ở trên có thể thấy cơng ty vẫn gặp

nhiều vấn đề về vấn đề tuyển dụng và đãi ngộ nhân lực, lợi thế và năng lực cạnh tranh

vẫn còn yếu, thêm vào nữa chiến lược phát triển và thâm nhập thị trường quốc tế cơng

ty còn chưa hiệu quả, cơng tác của các phòng ban trong cơng ty còn chưa hiệu quả.

Trên cơ sở đó, em xin được đề xuất một số đề tài mang tính khách quan sau:

1. Kế toán các khoản thanh toán với người lao động của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯPHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ ADC

2. Kế tốn doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯPHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ ADC

3. Cải thiện cơng tác kế tốn tại CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNGNGHỆ ADC12PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần ADC trong ba năm

2015, 2016, 2017

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêuNăm2016/20152017/2016201520162017Số tiềnTỷ lệSố tiềnTỷ lệ340.985.940.187422.809.688.425677.892.794.71381823748238129,86235083106288153,1Doanh thu thuần338.942.642.187420.704.497.425674.489.924.71381761855238253785427288160,3Giá vốn hàng bán41.124.540.83756.758.784.47076.617.497.2121563424363313819858712742135Doanh thu hoạt7.907.524.4729.635.610.76611.764.666.7051728086294121,852129055939122,1Chi phí tài chính-7.370.500-----Chi phí bán hàng131.917.237.137169.105.164.792212.491.196.84537187927656128,243386032053125,6Chi phí quản lí74.322.281.78381.865.347.600165.618.400.7707543065817110,183753053170202,399.486.106.902122.603.440.829231.527.496.59123117333927123,210892405572188,889.541.798.851110.345.949.599185.184.857.0272080415975123,274838907428167,8Doanhthubánhàng và cung cấp

dịch vụđộng tài chínhdoanh nghiệp

Lợi nhuận thuần

từ hoạt động kinh

doanh

LợinhuậnsauthuếNguồn: Phòng Tài chính- Kế tốnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×