Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiến nghị với trường học

Kiến nghị với trường học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcCó kế hoạch dài hạn cho học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành

cho học sinh trung học từ khâu tìm ý tưởng đến xây dựng đề cương và cuối cùng là

viết báo cáo nghiên cứu khoa học.Đối với giáo viên:Cần tăng cường trau dồi kiến thức cho bản thân từ

sách, báo, tài liệu tham khảo, internet, từ đồng nghiệp… để tìm ra các phương

pháp hướng dẫn học sinh cách nghiên cứu khoa học và viết báo cáo khoa học.

Sáng kiến này đã được áp dụng vào thực tế hướng dẫn học sinh làm báo

cáo nghiên cứu khoa học tại trường THCS Dur Kmăn và đã đạt được kết quả

khả quan. Tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các cấp quản lý, trao

đổi góp ý từ các đồng nghiệp đề sáng kiến của tơi được hồn thiện hơn.

Tơi xin chân thành cảm ơn.

Dur Kmăl, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Người viếtNgô Thị Mỹ Hiệp

NHẬN XÉT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

HIỆU TRƯỞNGNHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG SKKN CẤP HUYỆN

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp19Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa học.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNgười thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp20Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1- trang 7,8] https://laodong.vn/xa-hoi/vu-lat-xe-khach-o-deo-lo-xo-diemdanh-nhung-vu-lat-xe-khach-lao-xuong-vuc-613457.ldo

[2- trang 10] Tạp chí khoa học Việt Nam NXB Giáo Dục.Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp21Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh THCS viết báo cáo nghiên cứu khoa họcMỤC LỤC

PHẦNTHỨ NHẤT: MỞ ĐẦU...................................................................................................1

I. Đặt vấn đề............................................................................................................................1

II. Mục đích nghiên cứu..........................................................................................................2

PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ...............................................................................3

I. Cơ sở lí luận của vấn đề.......................................................................................................3

II. Thực trạng vấn đề...............................................................................................................4

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề...............................................................6

1. Chuẩn bị..............................................................................................................................6

a. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu...........................................................................................6

2. Viết báo cáo.........................................................................................................................6

a. Tên đề tài.............................................................................................................................6

b. Mở đầu( tóm tắt).................................................................................................................7

c. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu..................................................................................7

d. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu........................................................................................9

e. Nội dung chính của vấn đề nghiên cứu.............................................................................10

f. Kết luận chung...................................................................................................................14

g. Tài liệu tham khảo.............................................................................................................15

IV. Tính mới của giải pháp....................................................................................................15

V. Phạm vi áp dụng...............................................................................................................16

VI. Phạm vi ảnh hưởng.........................................................................................................16

VII. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm...................................................................................16

PHẦN THỨ 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.........................................................................18

I. Kết luận..............................................................................................................................18

II. Kiến nghị..........................................................................................................................18

1. Kiến nghị đến phòng giáo dục..........................................................................................18

2. Kiến nghị với trường học..................................................................................................18

TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................................21

MỤC LỤC.................................................................................................................................22Người thực hiện: Ngô Thị Mỹ Hiệp22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến nghị với trường học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×