Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP LƯU CHIỂU

XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP LƯU CHIỂU

Tải bản đầy đủ - 0trang

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC SĨ

NGHIÊN CỨU TỐI ƢU QUY TRÌNH XỬ LÝ NƢỚC THẢI

CHẾ BIẾN MỦ CAO SU BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC

CẢI TIẾN QUY MƠ PHỊNG THÍ NGHIỆM

CHUN NGÀNH: KHOA HỌC MƠI TRƢỜNGNGƠ MẠNH LINHHÀ NỘI, NĂM 2019BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC SĨ

NGHIÊN CỨU TỐI ƢU QUY TRÌNH XỬ LÝ NƢỚC THẢI

CHẾ BIẾN MỦ CAO SU BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC

CẢI TIẾN QUY MÔ PHỊNG THÍ NGHIỆMNGƠ MẠNH LINH

CHUN NGÀNH: KHOA HỌC MƠI TRƢỜNG

MÃ SỐ: 8440301

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:

TS. LÊ NGỌC THUẤNHÀ NỘI, NĂM 2019CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƢỜNG HÀ NỘI

Cán bộ hướng dẫn chính: TS. LÊ NGỌC THUẤN

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị)Cán bộ chấm phản biện 1:..................................................................

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị)

Cán bộ chấm phản biện 2:..................................................................

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị)Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại:

HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Ngày ... tháng ... năm 2019LỜI CÁM ƠN

Để thực hiện và hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này, em đã nhận

được sự hỗ trợ, giúp đỡ cũng như là quan tâm, động viên từ nhiều cơ quan, tổ chức

và cá nhân. Nghiên cứu khoa học cũng được hoàn thành dựa trên sự tham khảo, học

tập kinh nghiệm từ các kết quả nghiên cứu liên quan, các sách, báo chuyên ngành

của nhiều tác giả ở các trường Đại học, các tổ chức nghiên cứu, tổ chức chính

trị…Đặc biệt hơn nữa là sự hợp tác của các thầy cô, giáo viên các trường Đại học

Khoa học tự nhiên, Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội… và sự giúp đỡ, tạo

điều kiện về vật chất và tinh thần từ phía gia đình, bạn bè và các anh chị trong cơ

quan công tác ở Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Lê Ngọc Thuấn – người

trực tiếp hướng dẫn khoa học đã luôn dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn em

trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu và hồn thành đề tài nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Dương Văn Nam,

TS. Phan Đỗ Hùng, Ths. Đinh Văn Viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt

Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ em hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học này.

Tôi xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu, Trường Đại học Tài nguyên và mơi

trường Hà Nội cùng tồn thể các thầy cơ giáo cơng tác trong trường đã tận tình truyền đạt

những kiến thức q báu, giúp đỡ tơi trong q trình học tập và nghiên cứu.

Tuy có nhiều cố gắng, nhưng trong đề tài nghiên cứu khoa học này không

tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong Q thầy cơ, các chun gia, những

người quan tâm đến đề tài, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè tiếp tục có những ý kiến

đóng góp, giúp đỡ để đề tài được hồn thiện hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cám ơn!

Hà Nội, ngày tháng … năm …

Tác giảNgô Mạnh LinhiiMỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 1

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN ........................................................................................... 4

1.1. SƠ LƢỢC VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN MỦ CAO SU VÀ NƢỚC THẢI............... 4

1.1.1. Công nghệ chế biến mủ cao su................................................................................ 4

2.2. HIỆN TRẠNG CƠNG NGHỆ ĐANG ĐƢỢC ÁP DỤNG VÀ NHỮNG

VẤN ĐỀ CỊN TỒN TẠI ................................................................................................ 9

2.2.1. Trong khu vực Đông Nam Á .................................................................................. 9

2.2.2. Tại Việt Nam ......................................................................................................... 10

2.2.3. Những vấn đề còn tồn tại ...................................................................................... 10

2.3. GIỚI THIỆU VỀ Q TRÌNH PHÂN HỦY HIẾU KHÍ, THIẾU KHÍ

TRONG XỬ LÝ PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC ......................................................... 15

2.3.1. Cơ chế của quá trình.............................................................................................. 15

2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy hiếu khí........................................ 18

2.3.3. Các dạng cơng nghệ sinh học thiếu - hiếu khí ...................................................... 20

2.3.4. Bể phản ứng theo mẻ luân phiên SBR .................................................................. 22

2.3.5. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng SBR trong xử lý nước thải ............................ 24

CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............. 28

2.1. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..................................................... 28

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu:.............................................................................................. 28

2.1.3. Nghiên cứu được thực hiện ở quy mơ phòng thí nghiệm ..................................... 28

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .................................................................................. 28

2.3. CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................... 28

2.3.1. Các hệ thiết bị thí nghiệm ..................................................................................... 28

2.3.2. Quy trình và chế độ thí nghiệm ............................................................................. 30

2.3.3. Phương pháp phân tích .......................................................................................... 33

CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ............................................................... 42

3.1. SỰ THAY ĐỔI DO TRONG HỆ THÍ NGHIỆM ............................................... 42iii3.2.1. Ảnh hưởng của tải trọng đến hiệu suất xử lý COD............................................... 43

3.2.2. Ảnh hưởng của tải trọng N-amoni đến hiệu suất xử lý N-amoni.......................... 44

3.2.3. Ảnh hưởng của tải trọng TN đến hiệu suất xử lý TN ........................................... 47

3.3. ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ LỆ COD/TN ĐẾN HIỆU SUẤT XỬ LÝ CỦA

COD, N-AMONI VÀ TN .............................................................................................. 49

3.3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ COD/TN đến hiệu suất xử lý COD ..................................... 49

3.3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ COD/TN đến hiệu suất xử lý TN ........................................ 50

KẾT LUẬN .................................................................................................................... 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 54DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệuTiếng AnhTiếng ViệtNNitrogenNitơTNTotal nitrogenTổng nitơTKNTotal Kjeldahl NitrogenTổng nitơ kjeldahlPPhosphoPhốt phoTPTotal PhosphoTổng phốt phoBODBiochemical Oxygen DemandNhu cầu oxy sinh hóaCODChemical Oxygen DemandNhu cầu oxy hóa họcCCarbonCác bonOLROrganic Loading RateTải trọng hữu cơNLRNitrogen Loading RateTải trọng nitơSSSuspended SolidsCặn lơ lửngTSSTotal Suspended SolidsTổng cặn lơ lửngMLSSMixed Liquor Suspended SolidSBRSequencing Batch ReactorBể phản ứng hoạt động theo mẻSVISludge Volume IndexChỉ số thể tích bùnDODissolved OxygenOxy hòa tanChất rắn lơ lửng trong hỗn hợp

bùn lỏngAnammox Anaerobic Ammonium Oxidation Phản ứng oxy hóa amoni kỵ khí

ARAirlift ReactorThiết bị kiểu khí nângMBRMembrane BioreactorBể phản ứng kiểu màng sinh họcQCVNQuy chuẩn Việt NamTCVNTiêu chuẩn Việt NamDANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Hệ thống xử lý nước thải cao su ở khu vực Đông Nam Á .........................9

Bảng 1.2:Công nghệ xử lý nước thải tại các nhà máy chế biến cao su thuộc Tổng

công ty cao su Việt Nam ...........................................................................................10

Bảng 2.1: Chế độ hoạt động của các thiết bị .............................................................32

Bảng 2.2. Đặc tính nước thải và các mức tải trọng giai đoạn khởi động ..................32

Bảng 2.3. Tải trọng các chế độ thí nghiệm giai đoạn ổn định ..................................33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP LƯU CHIỂU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×