Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô tả bài toán

Mô tả bài toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Mơ tả bài tốn

Tìm hàngThanh tốn, in

hóa đơnSảhẩ

nPSã

T

m,

tìmng

tinPhân phối SPNội dung1.Giới thiệu hệ thống

2.Tính khả thi của hệ thống

3.Mơ tả bài toán

4.Xây dựng sơ đồ USE CASE

5.Xây dựng sơ đồ lớp

6.Xây dựng sơ đồ quan hệ thực thể

7.Kết luậnXây dựng sơ đồ USE CASEC á c h x ây d ự n g s ơ đ ồ U S E C A S E:

1. Xác Định lớp từ USE CASE

- xét từ bài toán quản lý bán hàng:

+ nếu là USE CASE xác định động từ cụm động từ

+ nếu là Actor xác định người trực tiếp sử dụng phần mềm

2. Xác Định phương thức và một số thuộc tính cợ bản

- Từ các lớp xác định có thể thấy một số thuộc tính và phương thức

cơ bản như lớp khách hàng thì thuộc tính như: Mã khách hàng, tên

khách hàng, địa chỉ, SDT…Xây dựngSơ đồ tổng quátDựa vào yêu cầu bài toán quản lý bán

hàng ta thấy tác nhân chính là khách

hàng và nhân viênSơ đồ chi tiếtNội dung1.Giới thiệu hệ thống

2.Tính khả thi của hệ thống

3.Mơ tả bài toán

4.Xây dựng sơ đồ USE CASE

5.Xây dựng sơ đồ lớp

6.Xây dựng sơ đồ quan hệ thực thể

7.Kết luậnKết quả xây dựng sơ đồ lớpSơ đồ CSDLNội dung1.Giới thiệu hệ thống

2.Tính khả thi của hệ thống

3.Mơ tả bài tốn

4.Xây dựng sơ đồ USE CASE

5.Xây dựng sơ đồ lớp

6.Xây dựng sơ đồ quan hệ thực thể

7.Kết luận3Xác định rõ kiểu các lớp thuộc tính tham gia trong tương tác Ví dụ: giao diện điều1Xác định thực thể tìm những động từ trong bài tốn2Tìm mối quan hệ giữa thuộc tính và thực thểxây dựng sơ đồ tuần tựkhiển hay thực tếKết quả xây dựng sơ đồ quan hệ thực thểTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô tả bài toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×