Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân loại cuộc họp và tính chất các cuộc họp ở xã

Phân loại cuộc họp và tính chất các cuộc họp ở xã

Tải bản đầy đủ - 0trang

liên quan đến tư tưởng của đảng viên trong đảng bộ, chi bộ và quần chúng trong đơn

vị.

- Dạng họp mở rộng: Do Đảng ta là Đảng cầm quyền nên các cuộc họp ở

xã không chỉ diễn ra trong nội bộ Đảng mà còn có sự tham gia của các tổ chức

chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân. Dưới đây là những hình thức chủ

yếu:

+ Hội nghị các đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia ý kiến vào các chủ

trương, nghị quyết lãnh đạo của Đảng.

+ Hội nghị quán triệt các chủ trương, nghị quyết lãnh đạo của tổ chức

đảng cấp trên hoặc chương trình, mục tiêu hoạt động của đảng bộ cấp mình.

+ Hội nghị các đoàn thể, các tổ chức xã hội bỏ phiếu tín nhiệm, giới thiệu

người vào các cương vị lãnh đạo, hoặc giới thiệu những người ưu tú, tiên tiến

trưởng thành từ các phong trào cách mạng của quần chúng cho tổ chức đảng bồi

dưỡng kết nạp vào Đảng.

+ Hội nghị góp ý phê bình cán bộ, đảng viên.

2.2. Tính chất

2.2.1. Tính lãnh đạo

Tính chất lãnh đạo của cuộc họp thể hiện ở: trong sinh hoạt đảng viên

phải bàn bạc, thảo luận một cách dân chủ những vấn đề cần giải quyết và ra

được quyết nghị về những hoạt động của chi bộ, đảng bộ.

2.2.2. Tính giáo dục

Tính giáo dục của các cuộc họp thể hiện ở: qua mỗi cuộc họp trình độ mọi

mặt của đảng viên và quần chúng nhân dân dần dần được nâng lên, ngày càng

nhận thức sâu sắc hơn đường lối, chính sách của Đảng; mỗi đảng viên có thêm

những kiến thức mới bổ ích, những kinh nghiệm thiết thực trong hoạt động thực

tiễn; đảng viên tự nhận thấy vững vàng hơn trong cơng tác. Đó là điều kiện quan

trọng để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Tính giáo dục còn được thể hiện ở việc nêu gương điển hình tiên tiến,

gương đảng viên tiên phong gương mẫu và phê bình những sai lầm, khuyết điểm

của chi bộ, đảng bộ và của đảng viên.

2.2.3. Tính chiến đấu

Tính chiến đấu thể hiện ở chỗ phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng ưu

điểm, thành tựu, phê phán nghiêm khắc những sai lầm, khuyết điểm của đảng ủy, chi

ủy, đảng bộ, chi bộ và từng cán bộ, đảng viên và đề ra được biện pháp phát huy ưu

điểm, sửa chữa khuyết điểm.

Để các cuộc họp đạt chất lượng tốt cần đảm bảo ba tính chất nêu trên, ngồi ra

cần chú ý đến tình đồng chí, thương u, tơn trọng lẫn nhau, hiểu rõ hồn cảnh,

thơng cảm, giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện để mỗi đảng viên giải quyết những khó

khăn, vươn lên trong cơng tác và trong đời sống.

II. KỸ NĂNG CHỦ TRÌ VÀ ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP Ở XÃ

1. Kỹ năng chủ trì và điều hành cuộc họp của tổ chức Đảng

Về cơ bản, các cuộc họp của tổ chức Đảng ở xã tuân thủ theo quy trình như

các cuộc họp thơng thường khác. Tuy nhiên do đặc thù của tổ chức đảng, dưới đây

xin trình bày quy trình các bước sinh hoạt chi bộ và Chương trình lễ kết nạp đảng

viên

1.1. Quy trình các bước sinh hoạt chi bộ

* Bước chuẩn bị:

- Căn cứ vào Nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết của đảng ủy xã, ban chi uỷ

và Bí thư chi bộ phải hội ý và chuẩn bị nội dung, dự thảo Nghị quyết trước khi sinh

hoạt để thống nhất nội dung chương trình.

- Lựa chọn hình thức sinh hoạt định kỳ (sơ kết hoạt động của chi bộ tháng

trước và dự thảo phương hướng tháng tới), lồng ghép với sinh hoạt chuyên đề.

- Xác định thời gian cụ thể là một ngày trong tháng

- Mời đại biểu tới dự (nếu có).Bí thư chi bộ chuẩn bị bằng văn bản những nội dung sinh hoạt như nêu trên, có thể

phân cơng đảng viên cùng chi uỷ chuẩn bị (chi bộ chưa có ban chi ủy thì Bí thư chi bộ phải

chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết).

Nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng cần: đánh giá tình hình thực hiện

nhiệm vụ của chi bộ trong tháng đó; nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ mà chi bộ

đã phân công cho mỗi đảng viên, mức độ hồn thành, những khó khăn và hướng

khắc phục; cơng tác xây dựng đảng của chi bộ, lồng ghép với những nội dung khác

như thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề, chi bộ bàn một nội dung nào đó mà chi

bộ thấy cần thiết như giải pháp phòng chống bão lũ, sạt lở đất, rét đậm, phòng

chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng, vận động trẻ em đến trường đi

học, dân số kế hoạch hố gia đình….

Ngồi ra khi cần thiết chi bộ tổ chức sinh hoạt bất thường, Bí thư chi bộ vẫn

phải chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Thông báo thời gian, địa điểm, thành phần của

họp để các đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ.

* Bước tiến hành:

Bí thư chi bộ chủ trì hội nghị chi bộ, lựa chọn một đảng viên làm thư ký ghi

biên bản.

- Bí thư chi bộ thơng báo những nội dung sinh hoạt chi bộ trong tháng mà

chi uỷ đã thống nhất cần thông qua hội nghị chi bộ, đánh giá kết quả lãnh đạo thực

hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ tháng qua, phương hướng tháng tới, thông báo

những nội dung cần biểu quyết.

- Thông báo những nội dung của đảng uỷ xã, những chỉ thị, nghị quyết của

cấp trên, thông tin thời sự…, công tác xây dựng Đảng theo tinh thần của cấp ủy

cấp trên.

- Chi bộ thảo luận, góp ý kiến, mỗi đảng viên phát huy dân chủ, thẳng thắn,

trung thực với tinh thần trách nhiệm cao, nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình để

đóng góp ý kiến, đánh giá, xây dựng nghị quyết.- Bí thư chi bộ cần theo dõi diễn biến của cuộc họp và ghi chép đầy đủ để

tổng hợp các ý kiến và kết luận. Nêu ra những giải pháp cần thiết nhằm khắc phục

những hạn chế trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Bí thư có thể biểu dương

những đảng viên thực hiện tốt hoặc phê bình những đảng viên chưa thực hiện tốt

nhiệm vụ được giao, uốn nắn, giáo dục đảng viên. Tiếp tục phân công đảng viên

thực hiện nhiện vụ, công tác xây dựng đảng trong tháng tới như công tác đảng

viên, công tác tư tưởng, cơng tác kiểm tra giám sát.

- Có thể gắn với một nội dung sinh hoạt chuyên đề mà chi uỷ đã chuẩn bị

như nội dung sinh hoạt đã nêu trên, bàn giải pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ

cho mỗi đảng viên.

- Nếu cần thiết chi bộ biểu quyết, Bí thư kết luận, nhắc nhở các đảng viên

chấp hành Nghị quyết.

* Bước kết thúc:

Thư ký hoàn thiện biên bản họp chi bộ và thông qua nghị quyết, ký các văn

bản cần thiết, lưu hồ sơ của chi bộ, đảng bộ1.2. Chương trình lễ kết nạp đảng viên

- Chào cờ (hát quốc ca, quốc tế ca)

- Bí thư chi bộ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Giới thiệu quần chúng ưu tú lên đọc đơn xin vào Đảng

- Giới thiệu đảng viên chính thức được chi bộ phân công giúp đỡ đọc lời giới

thiệu (1 đảng viên chính thức đọc lời giới thiệu, đã có mẫu).

- Giới thiệu Bí thư đồn xã lên đọc lời giới thiệu của Ban Chấp hành đoàn

giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (nếu quần chúng ưu tú đó ở độ tuổi đồn).

- Bí thư chi bộ đọc quyết định kết nạp đảng viên.

- Giới thiệu đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.- Bí thư chi bộ nêu quyền và nhiệm vụ của đảng viên, phân cơng đảng viên

chính thức tiếp tục giúp đỡ đảng viên dự bị.

- Giới thiệu đồng chí Bí thư đảng uỷ xã lên phát biểu ý kiến.

- Bế mạc.

2. Kỹ năng chủ trì và điều hành cuộc họp của tổ chức

chính trị - xã hội

2.1. Giai đoạn chuẩn bị

- Chuẩn bị nội dung và các tài liệu cần thiết

Người lãnh đạo có trách nhiệm phân công cho các bộ phận chuyên môn và

các cá nhân chuẩn bị nội dung và các tài liệu như các báo cáo, tham luận (nếu

có), thơng tin cần thiết cho cuộc họp.

- Xác định thời gian họp và thành phần khách mời

- Chuẩn bị trước chương trình cuộc họp

- Chuẩn bị cơ sở vật chất

Sau khi đã chuẩn bị các công việc cần thiết, trước khi cuộc họp tiến hành

nên kiểm tra lại lần cuối để đảm bảo cuộc họp không bị ảnh hưởng.

2.2. Giai đoạn tiến hành

Cuộc họp thường diễn ra theo trình tự sau:

- Ổn định tổ chức trước cuộc họp

- Khai mạc cuộc họp

Trong phần khai mạc cần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, nêu những

mục tiêu chính của cuộc họp, chủ toạ cuộc họp, giới thiệu thư ký cuộc họp, thơng

qua chương trình cuộc họp

- Trình bày nội dung báo cáo và các vấn đề cần thảo luận

- Điều khiển và tổng hợp các ý kiến thảo luậnDưới đây là một số kỹ thuật điều hành cần nắm vững khi chủ trì trong cuộc

họp:

+ Bảo đảm nội dung cuộc họp: Cần phải đảm bảo sao cho cuộc họp đề cập

đầy đủ tất cả các vấn đề đã đặt ra trong chương trình cuộc họp trong khoảng thời

gian đã dự kiến trước. Cần nhấn mạnh vào trọng tâm thảo luận;

+ Sử dụng hiệu quả những phút đầu tiên: là thời điểm để nêu vấn đề, tạo sự

thu hút, lôi kéo sự tập trung, chú ý của những người tham dự;

+ Lựa chọn hình thức thảo luận: Tuỳ tính chất và yêu cầu của cuộc họp mà

người chủ trì có thể lựa chọn hình thức thảo luận phù hợp;

+ Thúc đẩy giao tiếp: Thúc đẩy giao tiếp có nghĩa là phải biết cách lắng

nghe, giải thích cho người ta hiểu, ngăn bớt những người nói chuyện, điều chỉnh

những người lơ đãng, ngăn bớt những ý kiến và thái độ cực đoan, dung hoà các

cuộc xung đột, đóng vai trò trọng tài hồ giải nếu cần…;

+ Thúc đẩy đóng góp ý kiến: Tức là tạo cơ hội cho tất cả những người dự

họp đều tham gia tích cực vào cuộc họp. Người điều khiển thảo luận cần phải biết

cách dẫn dắt, khơi gợi vấn đề, khuyến khích những người im lặng phát biểu, đồng

thời lại phải cắt bớt những ý kiến phát biểu dài dòng hoặc lấn át người khác.

+ Quản lý, điều hành cuộc họp để mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu

đặt ra từ trước. Một yêu cầu đặc biệt quan trọng của quản lý cuộc họp là phải điều

phối, kiểm soát thời gian.

+ Điều khiển việc biểu quyết thông qua: Khi điều khiển việc biểu quyết,

người chủ trì cần đặc biệt chú ý đảm bảo các nguyên tắc biểu quyết, đảm bảo

thành phần được tham gia biểu quyết phải đúng thủ tục luật định cũng như các

yêu cầu chung về công khai, minh bạch.

Có thể nói, khả năng của người chủ trì trong việc xử lý tình huống có thể

ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả làm việc. Tình huống phát sinh trong một cuộc

họp ra văn bản rất đa dạng và có thể rất khó giải quyết. Do vậy, nó đặt ra yêu cầurất cao cho người chủ trì cả về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và thái độ. Một số

kỹ thuật căn bản có thể giúp người chủ trì kiểm sốt tình hình tốt hơn:

Thứ nhất, người chủ trì cần có bộ phận thường trực (cả bộ phận chun

mơn và hậu cần) để giúp mình xử lý kịp thời các tình huống phát sinh để đảm bảo

cuộc họp khơng bị gián đoạn.

Thứ hai, tiên lượng trước những câu hỏi hoặc những tranh cãi có thể xảy

ra, trong trường hợp chưa tìm ra câu trả lời cho những vấn đề thuộc trách nhiệm

của mình, người chủ trì cũng nên thẳng thắn nói với mọi người như vậy. Hãy ghi

lại câu hỏi, tìm kiếm câu trả lời và phản hồi lại sau.

Thứ ba, lắng nghe cẩn thận

Thứ tư, trả lời vấn đề theo từng nội dung một

Thứ năm, kiểm soát thời gian

Thứ sáu, ứng phó với các quan điểm cá nhân

Điều khiển việc biểu quyết thơng qua hình thức, nội dung văn bản

Thơng qua hình thức văn bản ban hành

2.3. Giai đoạn kết thúc, bế mạc cuộc họp

Ở phần này, người điều hành cuộc họp cần tóm tắt lại các nội dung và chốt

lại các vấn đề đã được thống nhất, các vấn đề chưa thống nhất về nội dung và

nguyên nhân.

Thông qua biên bản cuộc họp

Sau khi cuộc họp kết thúc, vẫn cần tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra

việc hoàn thành các văn bản về các vấn đề đã được quyết định trong cuộc họp

cũng như việc ban hành các văn bản chính thức và văn bản thông báo về cuộc

họp.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Câu 1: Anh, chị đánh giá như thế nào về hoạt động hội họp ở địa phương

anh, chị?Câu 2: Anh, chị hãy đóng vai người dẫn chương trình lễ kết nạp đảng viên

mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011

- Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2009

- Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam 2008

- Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam 2007

- Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 2011

- Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 2012

- Học viện Hành chính, Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước,

NXB Khoa học và kỹ thuật, Tập 3, 2009

- Lưu Kiếm Thanh, Nghiệp vụ hành chính văn phòng, NXB Thống kê, 2009.

- Nguyễn Văn Thâm, Điều hành công sở hành chính nhà nước, NXB Khoa

học và kỹ thuật, 2009.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại cuộc họp và tính chất các cuộc họp ở xã

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×