Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 9: trình bày các hình thức phân tích kinh tế doanh nghiệp. Ưu điểm và hạn chế của từng hình thức.

Câu 9: trình bày các hình thức phân tích kinh tế doanh nghiệp. Ưu điểm và hạn chế của từng hình thức.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Có bán tại qn phơ tơ sỹ giang 2018

-Là hình thức phân tích tồn bộ các hđ kd của dn thường đc áp dụng để ptich sau 1 chu-kỳ kd

Ưu điểm : đánh giá các điểm mạnh yếu nguyên nhân chủ quan khách quan tác đông làm-cơ sở để xây dựng kế hoạch kd cho kỳ tới.

Nhược điểm: k đi sâu phân tích đc từng chỉ tieu kinh tế -> k thấy được dõ ảnh hưởng của

từng nhân tố đến kqhđ kn

Câu 10: Phân tích kinh tế doanh nghệp sử dụng những nguồn thông tin nào?

Ý nghĩa của những nguồn thơng tin đó?-Thơng tin bên ngồi doanh nghiệp:

+ Thơng tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội thong tin về tình hình thị trườngcung cầu về giá cả mặt hang sản xuaatskinh doanh của doanh nghiệp.

+ Thông tin về tình hình thị trường tài chnhs tiền tệ, thị trường lao động.

+ Thơng tin về chế độ chính sách kinh tế tài chính.

 Ý nghĩa: Phân tích mơi trường bên ngồi doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp có cái

nhìn tổng quát nhất về tình hình kinh tế xã hội, từ đó đưa ra những chiến lược những

-hoạch định đúng đắn.

Thông tin bên trong doanh nghiệp:

+ Thông tin về kinh tế tài chính phản ánh q trình và kết quả hoạt động sản xuấtcủa doanh nghiệp.

+ Các chỉ tiêu kế hoạch định mức về kinh tế tài chính trong sxkd

+ Các số liệu hach toán kế toán của doanh nghiệp.

 Ý nghĩa: môi trường bên trong doanh nghiệp là nhân tố quan trọng khơng thể bỏ qua

trong phân tích kinh tế. Nếu khơng phân tích tốt mơi trường bên trong dn thì dn sẽ

khơng nhận ra được diểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp và từ đó sẽ k quản lý tốt

công việc kih doanh của doanh nghiệp.

Câu 11: Nội dung của công tác tổ chức kinh tế foanh nghiệp?

Bước 1: Cơng việc chuẩn bị

-Phân loại phân tích theo:

+ Thời điểm lập báo cáo

thường xuyên

Định kỳ

+phạm vi

Phân xưởng

Toàn doanh nghiệp

15Sỹ Giang luân cập nhật tài liệu mới nhất15Có bán tại qn phơ tơ sỹ giang 2018+Nội dungTồn bộ các hoạt động

Từng chuyên đề

+Thời điểm của kinh doanh------Phân tích trước khi kinh doanh

Trong quá trình kinh doanh

Khi kết thúc hoạt động kinh doanh

-Khi lập kế hoạch ta cần xác định rõ:

+ ND phân tích

+ Phạm vi phân tích

+ Thời gian tiến độ

+phương phap phân tích

+ Phân cơng trách nhiệm từng người

+ Dự tốn kinh phí cần thiết

Bước 2: Tiến hành phân tích

B1: Phân tích, đánh giá chung tinh fhinhf thực hiện các chỉ tiêu( PP so sánh)

B2: Xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ để phát hhieenj tiềm năng chưa sử

dung(PP thay thế lien hoàn)

B3: Rút ra nhận xét, đề xuât giải pháp kinh tế kĩ thuật để tận dụng những khả năng

tiềm tàng mà doanh nghiệp đang có.

Bước 3: Viết báo cáo tổng hợp

Bố cục của báo cáo gồm các phần:

Phần 1: Nêu các đặc điểm tình hình cung và từng mặt hoạt động của doanh nghiệp

Phần 2: Tính tốn các chỉ tiêu. Đánh giá mức độ và hồn thành kế hoachhj giữa kỳ

phân tích so với kỳ gốc, kỳ trước.. phân tích chung và xem xét các nhân tố ảnh hưởng,

tìm ra nguyên nhân tồn tại và đồng thời tìm ra những tiềm năng có thể khai thác.

Phần 3:Đề xuất biện pháp kiến nghị khắc phục, phòng ngừa và dự kiến hiệu quả.

Chương 2

Câu 12: Mục đích, ý nghĩa và nguồn tài liệu phân tích tình hình cung ứng, sử

dụng và dự trữ NVL, HH?-Mục đích:

Nhận thức và đánh giá đúng đắn toàn diện và khách quan tình hình thực hiện kế hoạch-cung ứng sử dụng và dự trữ NVL, HH.

Thấy được sự tác động ảnh hưởng của nó đến tình hình thực hiện kế hoạch bán ra.

16Sỹ Giang luân cập nhật tài liệu mới nhất16Có bán tại qn phơ tơ sỹ giang 2018

-Tìm ra những tồn tại bất hợp lý trong quá trình thực hiện kế hoạch cung ứng, sử dụng và

dự trữ để từ đó phân tích những ngun nhân ảnh hưởng và đề xuất biện pháp, chínhsách cải thiện để thực hiện tốt kế hoạch.

• Ý nghĩa:

- Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch cung ứng sử dụng và dự trữ trong DN có ảnh hưởng

-trực tiếp và quyết định đến việc bán ra và hiệu quả kinh doanh.

Nếu DN thực hiện tốt sẽ đảm bảo đủ về số lượng, kết cấu chủng loại và kiểu cách mẫu

mã, đảm bảo chất lượng và giá cả cũng như thời điểm cung ứng để đạt hiệu quả kinhdoanh nhiều nhất.

 Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng và cần thiết trong phân tích kinh tế doanh nghiệp.

• Nguồn tài liệu

- Các chỉ tiêu kế hoạch cung ứng, sử dụng và dự trữ được căn cứ vào kế hoạch mua vào

-hoặc chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, gia công của DN.

Căn cứ vào hợp đồng mua hàng, các đơn vị đặt hàng và các chứng từ hóa đơn phản ánh

tình hình mua hàng, chính sách thuế của nhà nước,…

2. Trình bày nội dung phân tích tình hình cung ứng, sử dụng và dữ trữ

nguyên vật liệu cho sản xuất.

- Yêu cầu:

+ Đảm bảo hoạt động kinh doanh của DN tiến hành được liên tục, đều đặn theo

đúng KH.

+ Thức đẩy qua strifnh luân chuyển nhanh vật tư, sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả và

tiết kiệm.

- Nhiệm vụ:

+ Kiểm tra tình hình c/ứ NVL: đối chiếu với tình hđkd và tình hình kho tàng để kịp

thời báo cáo nhằm phục tình trạng thiếu kho tàng.

+ Phân tích tình hình dữ trữ những loại NVL chủ yếu của doanh nghiệp.

+ Phân tích thường xuyên và định kỳ tình hình sử dụng các loại NVL để có biện

pháp sử dụng NVL tiết kiệm hơn.

2.1 Phân tích tình hình cung ứng ngun vật liệu cho sản suất

a) Phân tích khối lượng và chủng loại NVL c/ứ

- Tiến hành so sánh khối lượng từng NVL thực nhập và lượng cần mua

17Sỹ Giang luân cập nhật tài liệu mới nhất17Có bán tại qn phơ tơ sỹ giang 2018- Khi so sánh cần dưa về đơn vị tiền tệ

- Nguyên tắc:

+ Nếu số thực nhập > cần mua thì dựa trên số cần mua

+ Nếu số thực nhập < cầ mua thì dựa trên seố thực nhập

- Để phân tích ta sử dụng chỉ tiêu tỷ lệ hồn thành kê hoạch cung ứng từng loại vật

tư hàng hóa: TL=

Nếu TL=100% DN hoàn thành kế hoạch

Nếu TL>100% số lượng NVL thừa szo với nhu cazafu của kế hoạch

Nếu TL<100% không đáp ứng đủ nhu cầu KH

b) Phân tích tính đồng bộ của NVL cung ứng

So sánh số thực tế với số kế hoạch để tính tỷ lệ để tính tỷ lệ hoàn thành KH của ỗi

loại vật liệu, %HTKH thấp nhất của loại vật liệu nào saex phản ánh mức độ đồng bộ của

việc cung ứng NVL

c) Phân tích tính kịp thời của NVL cung ứng

- Thời gian cung ứng

- Số lượng từng đợt cung ứng

- Kế hoạch từng loại NVL cung ứng trong từng đợt

2.2 Phân tích tình hình sử dụng NVL

a) Phân tích tình hình sử dụng Khối lượng NVL vào sxsp

- So sánh trực tiếp: =

△VL= VLTrong đó: △VL là mức biên động NVL dùng cho sx

Là tỷ lệ % HT khối lượng sx

Nếu , △VL<0 thì lượng NVL sử dụng ở kỳ phân tích tiết kiệm hơn so với kỳ gốc và

ngược lại.

b) Phân tích các nhân tố đến sự biến động NVL dùng cho sxsp

VL=q*mTrong đó: q là số lượng sản phẩm sx ra trong kỳ

M là mức tiêu hao NVL cho một đơn vị sp tính theo đv tiền tệ18Sỹ Giang luân cập nhật tài liệu mới nhất18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 9: trình bày các hình thức phân tích kinh tế doanh nghiệp. Ưu điểm và hạn chế của từng hình thức.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×