Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 56 trình bày nội dung, phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn kd của DN? Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sd vốn kd

Câu 56 trình bày nội dung, phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn kd của DN? Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sd vốn kd

Tải bản đầy đủ - 0trang

Có bán tại qn phơ tơ sỹ giang 2018- Sức sản xuất của toàn bộ tài sản (Total asset turnover): =DTT/Tổng TSBQ

Biến đổi cơng thức ta có:

Sức sản xuất của toàn bộ tài sản =(VCSHBQ/ Tổng TSBQ)*(DTT/VCSHBQ)

= Hệ số tự tài trợ * Sức sản xuất của VCSH

-Sức sản xuất của vốn chủ sở hữu (Total equity turnover)= DTT/ VCSHBQ

= (Tổng TSBQ/ VCSHBQ)*(DTT /tổng TSBQ)

=Hệ số TS trên VCSH *Sức sản xuất của toàn bộ TS

-Hiệu quả sử dụng TSNH

Phân tích khái quát cơ cấu và sbd của TS

Phân tích tốc độ chu chuyển TSNH Do đặc điểm luân chuyển của tài sản ngắn

hạn nên khi phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo sức sản xuất, cần đặc biệt chú ý đến

phân tích tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn

Để phân tích tốc độ chu chuyển TSNH ta tiến hành tính tốn các chỉ tiêu như sau

Số vòng chu chuyển TSNH = M/

Số ngày chu chuyển TSNHn TSNH = ×T /M hoặc nTSNH = /m với m= M/T (T làsố ngày trong kỳ)

Mức tiết kiệm,lãng phí vốn đầu tư TSNH = nTSNH m1

-Hiệu quả sử dụng HTK tương tự TSNH

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn thơng qua chỉ tiêu "Khả năng sinh lời của

vốn"

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:

Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận sau thuế:

Khả năng sinh lời của tổng tài sản (ROA): = LNTT/ Tổng TSBQ

=(DTT/ Tổng TSBQ)*(LNTT/DTT) = Khả năng sản xuất của tổng TS *tỷ suất lntt

trên DT

Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE):= LNST/ VCSHBQ

=(Tổng TSBQ/VCSHBQ)* (DTT/ Tổng TSBQ)*(LNST/ DTT)

66Sỹ Giang luân cập nhật tài liệu mới nhất66Có bán tại qn phơ tơ sỹ giang 2018=Hệ số TS trên VCSH * sức sản xuất của TS * Tỷ suất LNST trên DT

Trong đó: sức sản xuất của TS* Tỷ suất LNST trên DT = Khả năng sinh lời của

tổng TS

Vì thế, khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu có thể viết cách khác như sau:

Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu= Hệ số TS trên VCSH * Khả năng sinh lời

của tổng TS

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS): = LNST/DTT

= (Tổng TSBQ/DTT)*(LNST/ Tổng TSBQ) = Hệ số TS trên DTT * Khả năng sinh

lời của tổng TS

Hệ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản: Chỉ tiêu này cho biết 1

đơn vị tài sản bình quân đem lại mấy đơn vị lợi nhuận trước thuế và lãi vay.

Suất sinh lời kinh tế của TS = LNTT và lãi vay/tổng TSBQ

Biến đổi công thức ta được:

Suất sinh lời kinh tế của TS =(DTT/ Tổng TSBQ)*( LNTT và lãi vay/DTT)

=Số vòng quay của tổng TS * Suất sinh lời kinh tế của DT

Hệ số chi trả lãi vay = LNTT và lãi vay/ lãi vay

Vận dụng pp phân tích Dupont bằng cách nhân và chia mẫu số chỉ tiêu này với chi

phí kinh doanh,ta có:

Hệ số chi trả lãi vay = CF kinh doanh lãi vay * LNTT và lãi vay CF kinh doanh

=hệ số CF kinh doanhtrên lãi vay * Suất sinh lời kinh tế của cpkd

Suất sinh lời của vốn cổ phần thường (Return on common equity - ROCE): Phản

ánh mức lợi nhuận mà các cổ đông thường thu được trên mỗi đơn vị vốn đầu tư của họ

Suất sinh lời của vốn cổ phần thường =( LNST- cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi)/vốn

cổ phân thường Bq

Lợi nhuận cho mỗi cổ phiếu thường (Earnings per common share - EPS): Phản

ánh mức lợi nhuận mà các cổ đông thường thu được trên mỗi cổ phiếu thường là bao

nhiêu:

LN cho mỗi cổ phiếu thường = (LNST – cổ tức trả cho CPUĐ) /số cổ phiếu thường

BQ

67Sỹ Giang luân cập nhật tài liệu mới nhất67Có bán tại quán phô tô sỹ giang 2018Hệ số giá cả so với lợi nhuận cổ phiếu (Price/Earnings Ratio): phản ánh một đơn

vị lợi nhuận mà mỗi cổ phiếu thu được tương ứng với mấy đơn vị giá cổ phiếu trên thị

trường. = Giá thị trường của mỗi cổ phiếu/ LN cho mỗi cổ phiếu

Mức chi trả cổ tức so với lợi nhuận cổ phiếu (Dividend Payout): Phản ánh tỷ lệ cổ

tức chi trả cho mỗi cổ phiếu thường so với lợi nhuận thu được trên mỗi cổ phiếu

= Mức cổ tức chi trả cho mỗi cổ phiếu thường / LN cho mỗi cổ phiếu

Mức cổ tức so với giá thị trường cổ phiếu (Dividend Yield): phản ánh một đồng

thị giá cổ phiếu đem lại cho chủ sở hữu (cổ đông) mấy đồng cổ tức:

= Mức cổ tức chi trả cho mỗi cổ phiếu thường/ Giá thị trường của mỗi cổ phiếu

Hệ số giá trị thị trường so với giá trị sổ sách: Phản ánh một đơn vị giá trị sổ sách

của chủ sở hữu tương ứng với mấy đơn vị giá thị trường

= Giá thị trường của mỗi cổ phiếu thường /giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu thường

Trong đó, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu thường được tính theo cơng thức:

=(tổng VCSH – Số cổ phần ưu đãi)/ số lượng cổ phiếu thường lưu hành

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn thơng qua chỉ tiêu "Suất hao phí của vốn"

Suất hao phí của tổng TS so với NST = (tổng TS /VCSH) *( VCSH/ LNST)

Hay = hệ số tài sản so với VCSH * Suất hao phí VCSH trên LNST68Sỹ Giang luân cập nhật tài liệu mới nhất68Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 56 trình bày nội dung, phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn kd của DN? Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sd vốn kd

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×