Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

NỘI DUNG1. Giới thiệu

2. Cơ sở lý thuyết & Các nghiên cứu trước

có liên quan - Mơ hình nghiên cứu

3. Phương pháp nghiên cứu

4. Kết quả

5. Kết luận

2GIỚI THIỆU3SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 Số lượng & Chất lượng đội ngũ GV => Chất

lượng & uy tín của một trường ĐH.

 ĐHQG-HCM mục tiêu phát triển theo định

hướng ĐH nghiên cứu => Việc NCKH cần được

đẩy mạnh.

 Đội ngũ làm công tác KH là lực lượng quan

trọng, là chủ thể và trung tâm của công tác

NCKH nhưng chưa được chăm lo, thúc đẩy phát

triển như mong muốn.

=> Việc tìm ra các yếu tố thúc đẩy các CBGD

trong việc NCKH là cần thiết.

4CÂU HỎI NGHIÊN CỨUCác nhân tố nào

thúc

đẩy

các

CBGD, NC tại

ĐHQG - HCM

thực hiện các

NCKH?Các GV hoạt động

trong các lĩnh vực

khác nhau, có thành

tích NC khác nhau

thì việc đánh giá mức

độ quan trọng của

các yếu tố thúc đẩy

việc NCKH có khác

nhau hay khơng?

5MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1

2Xác định các nhân tố thúc đẩy CBGD và NC

tại ĐHQG-HCM thực hiện các NCKH.

So sánh đánh giá của GV giữa các nhóm ngành: Khoa

học Cơ bản; Kỹ thuật Công nghệ; Kinh tế - Xã hội và

Nhân văn về các yếu tố thúc đẩy NCKH.3So sánh đánh giá của GV giữa các nhóm có

thành tích NC khác nhau về các yếu tố thúc đẩy

NCKH.4Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao thành tích NC

6PHẠM VI NGHIÊN CỨUPhạm via ĐHQG củ

ên

vi

h

àn

th

ĐH

g

ờn

trư

c

 Địa lý: Cá

HCM.

a học

 Ngành: Kỹ thuật Công nghệ; Kho

hân văn.

Cơ bản; Kinh tế - Xã hội & N

lên.

 Đối tượng: GV có học vị TS trở7CƠ SỞ LÝ THUYẾT8KHÁI NIỆM & PHÂN LOẠI NCKH

 Khái niệm: NCKH là quá trình áp dụng các ý

tưởng, phương pháp và chuẩn mực KH để tạo

ra kiến thức mới nhằm mơ tả giải thích hoặc dự

đốn các sự việc hay hiện tượng (Coop &

Schindler, 2006).

 Phân loại:

 Nghiên cứu cơ bản

 Nghiên cứu ứng dụng

 Ứng dụng

9THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU

 Số lượng cơng trình trên tạp chí khoa học chuyên ngành, kỷ

yếu hội nghị, sách, hướng dẫn nghiên cứu sinh, chủ nhiệm

đề tài, bằng sáng chế, bản quyền, phát triển các thí nghiệm,

thiết kế ra thực tế, tham gia hội thảo và bình luận chun

mơn (Creswell, 1986)

 TTNC = sáng tạo tri thức + phân phối tri thức (Gaston,

1970)

 Thước đo các nỗ lực trong hoạt động của giới học thuật

(Jacobs & ctg, 1986; Kurz & ctg, 1989)

 Tổng số các nghiên cứu mang tính học thuật tại trường đại

học trong 1 khoảng thời gian nhất định (Print & Hatie, 1997)=> Thành tích nghiên cứu = số lượng bài báo trên các

tạp chí khoa học chuyên ngành

10THUYẾT MONG ĐỢI – (V'ROOM,1964)

Các cá nhân được động viên khi thoả mãn 3

điều kiện sau:

 Thoả mãn với phần thưởng sẽ đạt được

 Tin rằng hành động sẽ mang đến kết quả/ phần

thưởng đó

 Tin rằng có khả năng thực hiện hành vi.

EP xPOx Giá trị của phần thưởng =Động cơ11LÝ THUYẾT HÀNH VI HOẠCH ĐỊNH

Theory of Planned Behaviour - Ajzen (2006)

THÁI ĐỘ ĐỐI

VỚI HÀNH VICHUẨN CHỦ

QUANÝ ĐỊNHHÀNH VINHẬN THỨC

VỀ KIỂM SOÁT

HÀNH VI

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×