Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 10.6: Các chi phí trực tiếp

Bảng 10.6: Các chi phí trực tiếp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtChi phí trực tiếp cho 1 kg sản phẩm= tổng chi phí trực tiếp 1 tháng/ tổng

khối lượng sản phẩm 1 tháng.

Chi phí trực tiếp cho 1 kg sản phẩm:10.6.2 Chi phí gián tiếp (khấu hao tài sản)

Thuê đất và xây dựng các cơng trình:

o Với tiền th đất

Tiền th đất khấu hao trong 50 năm dựa trên giá thuê đất.

Giá thuê đất là: triệu VNĐ/50 năm.

Mức trích khấu hao hằng năm:

Mức trích khấu hao hằng tháng:

o Với chi phí xây dựng nhà máy

Theo quy định tại Phụ lục I của thông tư Số 162/2014/TT-BTC ngày

06/11/2014 của Bộ tài chính khấu hao tài sản: cửa, nhà xưởng, kho chứa,..khấu hao

trong vòng 20 năm.

Chi phí cho xây dựng là : triệu VNĐ

Mức trích khấu hao hằng năm:

Mức trích khấu hao hằng tháng:

Vậy khoảng trích khâu hao th đất và xây dựng cơng trình là:o Máy móc và thiết bịKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtTheo quy định tại Phụ lục I của thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày

06/11/2014 của bộ Tài chính, tuổi thọ thiết bị sản xuất khâu hao là 15 năm.

Chi phí đầu tư cho thiết bị sản xuất:

Mức trích khấu hao hằng năm của thiết bị sản xuất:Mức trích khấu hao hằng tháng của thiết bị sản xuất:Chi phí bảo trì thiết bị hàng tháng= 5% khấu hao thiết bị hằng thángBảng 10.7: Bảng tổng kết chi phí khấu hao cố địnhSTTLoại chi phí1Th đất và xây dựng2Máy móc và thiết bị3Bảo trì

Tổng cộngKhấu hao

(triệu VNĐ/năm)Khấu hao

(triệu VNĐ/tháng)34,60

973,1881,113Chi phí gián tiếp trên 1 kg sản phẩm trong nhà máy:Lãi suất ngân hàng:

Vốn lưu động của nhà máy phải vay ngân hàng với lãi suất 5,5% /năm (theo chính

sách vay vốn ưu đãi dành cho doanh nghiệp gói 20 000 tỷ của ngân hàng Agribank).

Phân bố lãi suất ngân hàng theo năng suất năm:

Tiền lãi hằng năm là:Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn Đạt10.7 Tổng chi phí tính chung cho 1kg sản phẩm tại nhà máy

Tổng chi phí= chi phí trực tiếp + chi phí gián tiếp

= + = 28607,11 VNĐ/kg sản phẩm.

10.7.1 Chi phí tổng cộng

Chi phí tổng cộng = chi phí sản xuất tại phân xưởng+ chi phí bán hàng

Trong đó chi phí bán hàng bao gồm tiền vận chuyển và phân phối hàng

hóa.Ta lấy chi phí bán hàng = 3% chi phí sản xuất.Đây là giá bán tối thiểu của sản phẩm đảm bảo duy trì hoạt động của nhà máy.

10.7.2 Giá bán sản phẩm

Giá bán sản phẩm= chi phí tổng cộng tối thiểu+(suất thu lời tối thiểu – thuế

doanh nghiệp).

Chọn suất thu lời tối thiểu hằng năm cho dự án là 20% tổng vốn đầu tư ban

đầu.Theo luật thuế doanh nghiệp đươc quy định tại điều 11 của TT 78/2014/TTBTC theo đó, mức thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 là 20%.Lợi nhuận trung bình 1 năm tại nhà máy là:Lợi nhuận trên 1kg sản phẩm là:Giá bán sản phẩm: + = 30786 VNĐ/kg

Vậy giá thành theo từng sản phẩmKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 10.6: Các chi phí trực tiếp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×