Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Hoạt tính kháng oxy hóa

2 Hoạt tính kháng oxy hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

Lá ổi tại Việt Nam có chứa dẫn xuất của hợp chất flavonoid; các hợp chất cô lập

được từ lá ổi gồm quercetin, PG2.Hình 6.13: Cơng thức cấu tạo quercetinHoạt tính kháng oxy hóa của lá ổi được thể hiện rất cao, đặc biệt khả năng chống

oxy của quercetin được tìm thấy có giá trị IC 50 lớn hơn vitamin C. Ngoài ra, đối với

cao Ethyl acetate chiết xuất từ lá và các dẫn xuất của flavonoid đều có tính kháng

oxy hóa tương đối mạnh.TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

[1]. Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương (2006), Cây thuốc và

động vật làm thuốc ở Việt Nam Tập 2, NXB Khoa học & Kỹ thuật

[2]. Nguyễn Kim Phi Phụng (2007), Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ, NXB

Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

[3]. Đái Thị Xuân Trang, Bùi Tấn Anh, Trần Thanh Mến, Phạm Thị Lan Anh

(2012), Khảo sát khả năng điều trị bệnh tiểu đường của cao chiết lá ổi (psidium

guajava L.), Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 22, tr. 163 - 171.

[4]. Nguyễn Xuân Duy, Hồ Bá Vương (2013), Hoạt tính chống oxi hóa và ức chế

enzyme polyphenoloxidase của một số loại thực vật ăn được ở Việt Nam, Tạp chí

Khoa học và Phát triển, 11(3), tr. 364 - 372.

TÀI LIỆU TIẾNG ANH

[5]. Abad-García B., Garmón-Lobato S., Berrueta L. A., Gallo B., Vicente F.

(2009), A fragmentation study of dihydroquercetin using triple quadrupole mass

spectrometryanditsapplicationforidentificationofdihydroflavonolsinCitrusjuices, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 23(17), pp. 2785 2792.

[6].Chen Y., Yu H., Wu H., Pan Y., Wang K., Jin Y., Zhang C. (2015),Characterization and quantification by LC-MS/MS of the chemical components of

the heating products of the flavonoids extract in pollen typhae for transformation

rule exploration, Molecules, 20(10), pp. 18352 - 18366.

[7]. Davis B.D., Brodbelt J.S. (2004), Determination of the glycosylation site of

flavonoid monoglucosides by metal complexation and tandem mass spectrometry,

Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 15(9), pp. 1287–1299.

[8].Dueñas M., Mingo-Chornet H., Pérez-Alonso J.J., Di Paola-Naranjo R.,González-Paramás A.M., Santos-Buelga C. (2008), Preparation of quercetin

glucuronides and characterization by HPLC-DAD-ESI/MS, European Food

Research and Technology, 227(4), pp. 1069 - 1076.

[9]. Ghosh P., Mandal A., Chakraborty P., Rasul M.G., Chakraborty M., Saha A.

(2010), Triterpenoids from Psidium guajava with biocidal activity, Indian journal of

pharmaceutical sciences, 72(4), pp. 504.

[10]. Gutiérrez R.M.P., Mitchell S., Solis R.V. (2008), Psidium guajava: A review

ofitstraditionaluses,phytochemistryandpharmacology,JournalofEthnopharmacology, 117(1), pp. 1–27.

[11]. Horvath C.G., Preiss B.A., Lipsky S.R. (1967), Fast liquid chromatography.

Investigation of operating parameters and the separation of nucleotides on pellicular

ion exchangers, Analytical Chemistry, 39(12), pp. 1422–1428.

[12]. Manikandan R. and Anand A.V. (2015), A Review on Antioxidant activity of

Psidium guajava, Research Journal of Pharmacy and Technology, 8(3),

pp. 339-342.[13]. Metwally A.M., Omar A.A., Ghazy N.M., Harraz F.M., El Sohafy S.M.

(2011), Monograph of Psidium guajava L. leaves, Pharmacognosy Journal, 3(21),

pp. 89 - 104.

[14]. Mohammed A.H., Na’inna S.Z., Yusha’u M., Salisu B., Adamu U., and Garba

S. A. (2017), In vitro Antibacterial Activity of Psidium guajava Leaves Extracts

against Clinical Isolates of Salmonella specie, UMYU Journal of Microbiology

Research.

[15]. Scigelova M., Hornshaw M., Giannakopulos A., Makarov A. (2011). Fourier

transform mass spectrometry, Molecular & Cellular Proteomics

[16]. Waridel P., Wolfender J.L., Ndjoko K., Hobby K.R., Major H. J.,

Hostettmann K. (2001), Evaluation of quadrupole time-of-flight tandem mass

spectrometry and ion-trap multiple-stage mass spectrometry for the differentiation

of C-glycosidic flavonoid isomers, Journal of Chromatography A, 926(1),

pp. 29 - 41.

[17]. Weli A., Al-Kaabi A., Al-Sabahi J., Said S., Hossain M.A., Al-Riyami S.

(2018), Chemical composition and biological activities of the essential oils of

Psidium guajava leaf, Journal of King Saud University-Science.

[18]. https://www.cabi.org/ISC/datasheet/45141Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Hoạt tính kháng oxy hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×