Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Các hợp chất được phân lập

1 Các hợp chất được phân lập

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.1.2 PG2

Sau khi phân lập PG2 chấm TLC cho một vết, tiến hành chạy phổ khối lượng, kết

quả của phổ khối lượng cho m/z [M-H] - = 463,05 và m/z [M+H]+= 465,20; từ đó

suy ra được khối lượng m/z của PG2 là 464. Theo Gutiérrez R.M.P (2008) [14] và

Metwally A.M. (2011) [6] về các hợp chất đã được cô lập trong lá ổi đã tìm thấy hợp

chất có khối lượng m/z = 464. Từ điều này, ta đặt nghi vấn PG2 có thể là

Isoquercertin (Quercetin 3 - O - glucoside) hay Hyperin (Quercetin 3 - O galactoside); thực hiện định tính PG2 bằng phương pháp HPLC (dùng chuẩn

Isoquerctin và chuẩn Hyperin) ; kết quả cho thời gian lưu của PG2 là T R= trên

cùng phương pháp chạy. So sánh kết quả quả chuẩn PG2 không thuộc một trong hai

chuẩn trên.

Tiến hành chạy HRLC-MS mẫu PG2, kết quả cho các peak ion đặc trưng của

quercetin có khối lượng như sau:

m/z [M-H]-



300; 301;272; 271; 179; 151



m/z [M+H]+



303; 304; 257; 229; 201; 183; 165; 153; 127



Quercetin m/z=302



Theo Dueñas M. (2008) m/z [M-H]- quercetin [8]



Theo Chen Y. (2015) m/z [M-H]- quercetin [6]



Theo Scigelova M. (2011), kết quả m/z [M+H]+ quercetin [15]



Theo Waridel P. (2001)



[16]



và Davis B.D. (2004)



[7]



các peak ion phân mãnh của



glucoside được vỡ theo quy tắc chung như sau:



Kết quả HRLC-MS, các mãnh ion của PG2 có khối lượng lần lượt: m/z [M+H]+ =

61; 91; 97, như vậy m/z lần lượt 60; 90; 96. Với các phân mãnh từ PG2, khả năng

các mãnh ion tạo thành đã được bắn phá từ gốc glucoside theo các vị trí 0;3 và 0;4.

Như vậy, với các dẫn chứng và lập luận trên có thể thấy khả năng cơng thức cấu tạo

của PG2 sẽ có gốc quercetin và đường glucoside.

Kết quả NMR:



5.1.3 PG3

5.2 Hoạt tính kháng oxy hóa



CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

Lá ổi tại Việt Nam có chứa dẫn xuất của hợp chất flavonoid; các hợp chất cô lập

được từ lá ổi gồm quercetin, PG2.



Hình 6.13: Cơng thức cấu tạo quercetin



Hoạt tính kháng oxy hóa của lá ổi được thể hiện rất cao, đặc biệt khả năng chống

oxy của quercetin được tìm thấy có giá trị IC 50 lớn hơn vitamin C. Ngoài ra, đối với

cao Ethyl acetate chiết xuất từ lá và các dẫn xuất của flavonoid đều có tính kháng

oxy hóa tương đối mạnh.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Các hợp chất được phân lập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×